EU training networks & structures

With the developments in European legislation and greater mobility of European citizens, a clear need has emerged in the past decade for continuous training for legal practitioners at European level. Such training is provided by several European structures established with the support of Member States, and a number of professional organisations, often with supported by European funding.

Training networks and structures at European level

Professional organisations organising training activities at European level

EU-level judicial networks cooperating with the EJTN regarding European judicial training

Training networks and structures at European level

Depending on their profession and particular needs, legal practitioners can apply to one or other of the structures briefly presented here. Also, many courses are offered by universities and private training providers.

For judges and prosecutors

The European Judicial Training Network (EJTN)

Founded in 2000, the EJTN develops training standards and curricula, coordinates judicial training exchanges and programmes and fosters cooperation between national training structures for judges and prosecutors. The EJTN secretariat-general is based in Brussels (Belgium). You can find a summary of EJTN activities here.

For all legal practitioners

The Academy of European Law (ERA)

ERA organises conferences, seminars, professional training courses and policy debates on different areas of EU law, designed for all legal practitioners. ERA is located in Trier (Germany). You can find a summary of its activities here.

The European Institute of Public Administration – European Centre for Judges and Lawyers (EIPA)

Training on European Union law is one of EIPA's areas of activity. Training is tailored for judges, legal practitioners, EU and national officials and private sector lawyers. EIPA has centres in Maastricht (Netherlands), Luxembourg, Barcelona (Spain) and Warsaw (Poland). You can find a summary of its activities here.

Professional organisations organising training activities at European level

The following organisations representing legal practitioners at European level organise training activities on an ad hoc basis.

Lawyers, barristers, solicitors

The Council of Bars and Law Societies of Europe - CCBE

Notaries

The Council of the Notariats of the European Union - CNUE

Judicial Officers

The International Union of Judicial Officers - UIHJ

EU-level judicial networks cooperating with the EJTN regarding European judicial training

The EJTN gathers all national judicial training bodies of the EU Member States and as such is the best placed body to coordinate and develop further judicial training. It cooperates with other EU-level judicial networks, whose respective objectives and training-related interests are presented in the following factsheets:

The report of the 2013-2014 project promoting the cooperation between the EJTN and the above-mentioned networks is available here.

Last update: 11/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Det Europæiske Retsakademi (ERA)

Det Europæiske Retsakademi (ERA) har til formål at fremme forståelse og god praksis for EU-ret ved at tilbyde retlige aktører fra hele Europa efteruddannelse og et forum for diskussion og udveksling.

Målgrupper

ERA arbejder med alle retlige aktører:

 • dommere
 • anklagere
 • privatpraktiserende advokater
 • notarer
 • interne juridiske konsulenter og privatansatte jurister
 • personale hos retshåndhævende myndigheder
 • jurister i den offentlige forvaltning.

Typer af udviklede uddannelsesaktiviteter

Som Europa-Kommissionen forklarer i sin meddelelse om uddannelse af retsvæsenets aktører fra september 2011, har ERA "omfattende erfaring med at arrangere seminarer i EU-ret for multikulturelle målgrupper". Det tilbyder konferencer og kurser på forskellige niveauer på sit center i Trier (tæt på EU's juridiske hovedstad i Luxembourg), i Bruxelles og andre steder i Europa:

 • årlige konferencer og fora med henblik på at gennemgå og debattere den seneste udvikling
 • seminarer med fokus på en bestemt udvikling, som retlige aktører behandler mere indgående
 • grundlæggende efteruddannelseskurser som indledning til et bestemt EU-retligt område
 • orienteringer i Bruxelles for at analysere udviklingen i et bestemt EU-retligt emne
 • kurser i juridisk sprog.

ERA tilbyder også:

 • e-læringskurser og -ressourcer
 • e-oplæg fra topeksperter i EU-ret
 • en lovtidende, der udkommer hvert kvartal, under navnet ERA Forum.

ERA's uddannelsesprogrammer dækker hele EU-retten:

 • europæisk offentlig ret, f.eks. institutionel lovgivning, grundlæggende rettigheder, asyl og indvandring, miljøret og beskatning
 • europæisk privatret, f.eks. forbrugerbeskyttelse, arbejds- og socialret, international privatret, civilretligt samarbejde
 • europæisk erhvervsret, f.eks. konkurrenceret, offentlige indkøb, intellektuel ejendomsret, selskabsret, finansielle tjenesteydelser
 • europæisk strafferet, f.eks. strafferetligt samarbejde, politisamarbejde.

Aktiviteter i 2015

I 2015 afholdt ERA 157 uddannelsesarrangementer med deltagelse af 6 903 retlige aktører fra 54 lande. ERA tilbød også 7 e-læringskurser om ca. 60 e-oplæg.

Deltagernes faglige baggrund var:

 • dommere: 27%
 • anklagere: 5%
 • privatpraktiserende advokater: 24%
 • interne juridiske konsulenter: 5%
 • personale hos retshåndhævende myndigheder: 1%
 • EU-embedsmænd: 7%
 • ministerielle embedsmænd: 6%
 • øvrige embedsmænd: 9%
 • forskere: 5%
 • repræsentanter for fonde og ngo'er: 4%
 • andre: 6%.

Internationale partnerskaber/aftaler

ERA blev som stiftende medlem af Link åbner i nyt vindueDet Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN) genvalgt til EJTN's styringskomité i 2013 for perioden 2014-2017. For samme periode blev ERA valgt til indkalder til Netværkets programarbejdsgruppes møder og til medlem af dets teknologiarbejdsgruppe. ERA har tætte forbindelser til de enkelte nationale uddannelsesinstitutioner for dommere og anklagere og har rammeaftaler med flere af dem om fælles afholdelse af efteruddannelsesaktiviteter for dommere og anklagere.

ERA samarbejder også jævnligt på projektbasis med Link åbner i nyt vindueRådet for Advokatsamfund i Den Europæiske Union (CCBE), Link åbner i nyt vindueSammenslutningen af Notarer i Den Europæiske Union (CNUE), Link åbner i nyt vindueDen europæiske sammenslutning af virksomhedsjurister (ECLA) samt andre juristorganisationer på europæisk og nationalt plan.

Som almennyttig fond er ERA medlem af Link åbner i nyt vindueEuropean Foundation Centre.

Historie

ERA blev oprettet i 1992 på initiativ af Europa-Parlamentet. De stiftende protektorer var Storhertugdømmet Luxembourg, den tyske delstat Rheinland-Pfalz, byen Trier og Friends of ERA Association. I de efterfølgende år har bl.a. 25 af de 27 EU-medlemsstater tilsluttet sig fonden.

Kontaktoplysninger

Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee D-54295 Trier – Tyskland
Tlf. +49 651 93737-0
Kontoret i Bruxelles
Avenue d'Auderghem 36 - B-1040 Bruxelles – Belgien

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo@era.int

Antal ansatte: 74

Juridisk status: ERA er en almennyttig offentlig fond.

Relevant link

Link åbner i nyt vindueERA's websted

Sidste opdatering: 12/02/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Det Europæiske Institut for Offentlig Forvaltning (EIPA)

Det europæiske center for dommere og advokater (European Centre for Judges and Lawyers) er en specialiseret enhed under Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA). Centret ligger i Luxembourg og har speciale i efteruddannelse af dommere, anklagere, advokater og jurister i den offentlige forvaltning i EU's medlemsstater, kandidatlande og lande med associeringsaftaler med EU samt alle EFTA-lande.

De forskellige former for undervisningsaktiviteter

I Europa-Kommissionens meddelelse om juridisk undervisning af september 2011 udpeges EIPA som en af de få udbydere på europæisk plan af undervisning til dommere, anklagere og andre juridiske erhverv. Hovedparten af denne undervisning tilrettelægges og gennemføres af EIPA's europæiske center for dommere og advokater (EIPA ECJL).

Ud over aktiviteter med fri adgang og konferencer udbyder EIPA ECJL forskellige former for skræddersyet og praksisorienteret undervisning, sparring og coaching såvel som sammenlignende undersøgelser vedrørende implementeringen af EU-retten og juridisk undervisning i EU's medlemsstater og lande, der har associeringsaftaler med EU (kandidatlande, EFTA-lande, etc.). Disse aktiviteter udøves inden for rammerne af kontrakter og med støtte fra EU-institutionerne eller inden for rammerne af bilaterale kontrakter med de nationale forvaltningsorganer.

I kategorien aktiviteter med fri adgang tilbydes følgende typer af aktiviteter:

 • praksisorienterede workshops af varierende længde
 • programmer for livslang uddannelse for voksne såsom masterprogrammer og kurser på masterniveau (både tilstedeværelsesundervisning og blandede onlineprogrammer). Programmerne varer fra en uge til to år
 • individuelt udvalgt vejledning til e-læring om adgang til dokumenter, spørgsmål om det indre marked (såsom fri bevægelighed for personer, offentlige indkøb osv.), miljøret og spørgsmål om retligt samarbejde
 • konferencer vedrørende den seneste udvikling inden for forskellige retsområder, f.eks. EU's miljøret og lovgivning om finansielle tjenesteydelser, spørgsmål om retligt samarbejde, EU-tjenestemandsret og den seneste udvikling i EU-Domstolens praksis.

I kategorien med kontraktuelle aktiviteter er EIPA og dets europæiske center for dommere og advokater i Luxembourg specialiseret i følgende typer af skræddersyede aktiviteter, der tilrettelægges i samråd med centrets medkontrahenter for at opfylde deres specifikke behov

 • workshops, hvor problembaseret indlæring kombineres med coaching
 • studiebesøg, der enten står alene eller kombineres med undervisning i udvalgte emner
 • skræddersyede blandede undervisningsaktiviteter
 • indledende undervisningsmoduler for dommere, anklagere og medarbejdere ved retterne af varierende længde
 • uddannelse af undervisere i form af workshops, herunder udarbejdelse af undervisningsmateriale og manualer

EIPA ECJL's undervisningsaktiviteter omfatter følgende emner:

 • EU- (og EØS-) lovgivning
 • Europæisk forvaltningsret og grundlæggende rettigheder
 • Europæisk regulering for så vidt angår miljø, forbrugerbeskyttelse, fødevaresikkerhed, arbejdsret og socialret
 • Alle områder af EU's indre marked, herunder finansielle tjenesteydelser, offentlige udbud og konkurrenceret
 • Europæisk og internationalt samarbejde på det familieretlige og handelsretlige område og andre civilretlige emner samt samarbejde med hensyn til retshåndhævelse på det strafferetlige område
 • Processuelle regler ved EU-Domstolen og EFTA-Domstolen

Centret er også specialiseret i undervisning og coaching med henblik på at styrke den dømmende magts uafhængighed og forbedre forvaltningen og kvaliteten af retsvæsenet ved at identificere og dele viden og praktisk erfaring på områder såsom

 • indførelse af kvalitetsstyring i retsvæsenet
 • ledelse af judicielle myndigheder (domstole, anklagemyndigheden, juridiske undervisningsinstitutioner)
 • analyse af behovet for juridisk undervisning og vurdering af såvel kvaliteten som effekten af juridisk undervisning mv.
 • etik og bekæmpelse af korruption
 • kontakt til offentligheden og kommunikationspolitik og kommunikationsfærdigheder
 • indførelse og benyttelse af e-justice-værktøjer

Nuværende aktiviteter

EIPA gennemfører årligt mellem 600 og 700 undervisningsaktiviteter med deltagelse af 12 – 14.000 personer. Heraf står EIPA ECJL for mellem 110 og 130 undervisningsaktiviteter pr. år, der er henvendt til ovennævnte målgruppe.

Antal undervisningsaktiviteter (inkl. indledende undervisnings- og studiebesøg) i 2015 i alt: 131

 • Aktiviteter for dommere, anklagere og privatpraktiserende advokater: 28
 • Aktiviteter for andre juridiske erhverv, herunder medarbejdere ved domstolene: 3
 • Aktiviteter for advokater, der arbejder inden for den offentlige forvaltning: 100

Antal deltagere i 2015 i alt: 2423

 • Aktiviteter for dommere, anklagere og privatpraktiserende advokater: 375
 • Aktiviteter for andre juridiske erhverv, herunder medarbejdere ved domstolene: 26
 • Aktiviteter for advokater, der arbejder inden for den offentlige forvaltning: 2022

Gennemsnitligt antal dage pr. deltager i 2015 i alt: 2

 • Aktiviteter for dommere, anklagere og privatpraktiserende advokater: 2
 • Aktiviteter for andre juridiske erhverv, herunder medarbejdere ved domstolene: 4
 • Aktiviteter for advokater, der arbejder inden for den offentlige forvaltning: 2

Ovennævnte statistikker inkluderer indledende undervisning, videregående undervisning, coaching og studiebesøg samt deltagere både fra EU og tredjelande, men omfatter ikke tallene fra centrets masterforløb. Tallene inkluderer desuden såvel aktiviteter med fri adgang og aktiviteter, der er finansieret delvist (f.eks. ved hjælp af støtte fra Juridisk Tjeneste) og fuldt ud ved hjælp af kontrakter, som EU og nationale institutioner har indgået med EIPA. De inkluderer dog ikke dommere og advokater, der har modtaget undervisning inden for rammerne af det EIPA-styrede Euromed Justice III projekt.

Internationale partnerskaber/aftaler

EIPA er den del af European Public Administration Network (Link åbner i nyt vindueEUPAN).

EIPA ECJL har indgået bilaterale samarbejdsaftaler med nationale uddannelsesinstitutioner i en række af EU's medlemsstater og kandidatlande.

Gennem årene har EIPA arbejdet – og arbejder fortsat – på projektbasis med de nationale uddannelsesinstitutioner i Europa så vel som med foreninger på europæisk niveau, der organiserer forskellige juridiske erhverv, såsom Council of the Notariats of the European Union (CNUE), European Chamber of Bailiffs (CEHJ) og Council of the Bars and Law Societies of Europe (CCBE).

Historie

EIPA blev grundlagt i 1981 som en selvstændig almennyttig fond, der tilbyder målrettet uddannelse i europæiske integrationsspørgsmål med henblik på at opfylde behov hos nationale myndigheder (herunder dommere og anklagere) i EU-medlemsstaterne og EU-institutionerne. I dag er 22 EU-medlemsstater og Norge medlemmer af EIPA.

I 1992 oprettede EIPA sin første enhed, det europæiske center for dommere og advokater, i Luxembourg med det særlige formål at tilbyde uddannelse til dommere og anklagere og advokater og offentligt ansatte jurister i fortolkning og anvendelse af EF- nu EU-retten.

Fra 2012 har EIPA's center for dommere og advokater praktiseret en mere målrettet emneorienteret tilgang til sine vigtigste målgrupper. Specifikt for retsvæsenets aktører (herunder medarbejdere ved domstolene) og de øvrige juridiske erhverv er centrets aktiviteter fokuseret på skræddersyede og praksisorienterede uddannelsesforløb samt sparring og coaching, der har til formål ikke blot at videregive viden, men også praktisk know-how og god praksis, ligesom man har ønsket at bidrage til at opbygge tillid på tværs af grænserne.

Kontaktoplysninger

EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, LUXEMBOURG

E-mail: Link åbner i nyt vindueinfo-lux@eipa.eu

Antal medarbejdere: 15

Juridisk status: Almennyttig stiftelse

Relevant link

Link åbner i nyt vindueEIPA's websted

Sidste opdatering: 12/02/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.

Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (EJTN)

Som den primære platform og initiativtager for uddannelse af og videnudveksling mellem europæiske dommere og anklagere er EJTN dedikeret til udmærkelse i europæisk uddannelse af dommere og anklagere. Det repræsenterer interesserne for mere end 120.000 europæiske dommere, anklagere og undervisere i lovgivning på tværs af Europa inden for forskellige uddannelsesområder såsom EU's civilret, strafferet og handelsret, sproglige og sociale spørgsmål.

EJTN's vision er at bidrage til fremme af en fælles europæisk retskultur. Dets mål er at bidrage til opbygningen af et europæisk juridisk område og fremme viden om Den Europæiske Unions juridiske systemer for på den måde at øge forståelsen, tilliden og samarbejdet mellem medlemsstaternes dommere og anklagere. EJTN fastlægger desuden uddannelsesbehov og udarbejder uddannelsesstandarder og pensum, koordinerer juridisk uddannelsesudveksling og -programmer, deler uddannelsesekspertise og know-how og fremmer samarbejdet mellem EU's juridiske uddannelsesinstitutioner.

I 2015 voksede netværket løbende, og således uddannede EJTN 5032 dommere og anklagere fra samtlige medlemsstater gennem 1815 udvekslinger og 84 seminarer. Dette er en vækst på 14,38 % i antallet af tilbudte uddannelsesdage, sammenlignet med det tidligere års tal. Dette vellykkede resultat blev suppleret af en yderligere udvidelse af EJTN's aktivitetsportefølje.

EJTN's seneste udvikling har åbnet op for nye muligheder for yderligere udvikling, ikke kun styrkelse af dets grundlæggende bestræbelser, men også opnåelse af nye partnerskaber, især gennem underskrivelsen af aftalememorandummet med adskillige europæiske juridiske netværk og sammenslutninger i juni 2014.

Endelig er EJTN's fortjenester blevet rost i Rådets konklusioner "Link åbner i nyt vindueUddannelse af retsvæsenets aktører: et vigtigt redskab til at konsolidere gældende EU-ret" (2014/C 443/04), hvoraf det fremgår, at EJTN på EU-niveau har de rette forudsætninger for via sine medlemmer at koordinere nationale uddannelsesaktiviteter og udvikle et grænseoverskridende uddannelsestilbud for dommere og anklagere.

2016: mod fremtiden

EJTN's vigtigste resultater kan repræsenteres som følger:

 • yderligere styrkelse af netværket under henvisning til målene fastsat i meddelelsen fra Kommissionen fra 2011 og i EU's dagsorden for retlige anliggender 2020 ved at øge antallet af uddannelsesaktiviteter, udvide uddannelsesomfanget – ved at tilføje nye lovområder samt ikke-retlig uddannelse af dommere og anklagere og sidst, men ikke mindst, øgning af deres kvalitet ved at gøre dem til genstand for den omfattende evalueringsproces og samarbejde med talrige partnere under udviklingen af uddannelsesaktiviteterne
 • forbedret koordinering og bidrag til nationale uddannelsesinstitutioner, medlemmer og observatører, for at fremme og øge deres uddannelsestilbud vha. betydelig udvikling af EJTN-kataloget og -katalog+ samt vha. organisering af netværksplatforme og undervisningsarrangementer
 • øgning af resultater på tværs af eksisterende finansielle og metodologiske midler samt rådighedsstillelse af ekspertise og know-how via EJTN's netværk ved at tilbyde aktiviteter, der har til formål at identificere og dele den bedste uddannelsespraksis og uddannelsesmetode.

Disse resultater bidrager til de strategiske mål, der er sat for perioden 2014-2020:

 • fortsat at pleje den gensidige tillid mellem dommere og anklagere fra de forskellige europæiske retssystemer
 • at øge niveauet af viden om EU-lovgivning blandt de europæiske dommere og anklagere
 • at sikre høje kvalitetsstandarder for den europæiske uddannelse af dommere og anklagere og fremme høje kvalitetsstandarder for national uddannelse af dommere og anklagere
 • at støtte den tidlige udvikling af en dommers og en anklagers europæiske profil
 • at stræbe efter en øget netværksfunktion for EJTN
 • at stræbe efter et mere effektivt eksternt samarbejde
 • med henblik på at bevare den retlige uafhængighed så vidt muligt at styrke EJTN's primære rolle på alle områderne for uddannelse af dommere og anklager på EU-niveau.

EJTN'S TILTAG

Retlige udvekslinger

Gennem fordybelse i fremmede retlige omgivelser kan retlige udvekslinger føre til udveksling af bedste praksis, ekspertise og viden og til en stærkere følelse af at tilhøre en fælles retskultur.

Udvekslingsprogrammet har registreret en eksponentiel vækst siden dets oprettelse i 2005. I 2015 fejrede EJTN 10-årsjubilæum for udvekslingsprogrammet for retlige myndigheder. Antallet af modtagere og deltagende lande samt typer af aktiviteter, der tilbydes, vokser kontinuerligt: I begyndelsen, i 2005, var antallet af EU-dommere og -anklagere, der deltog i udvekslingerne, 169, i 2015 var det 1815.

Gennem årene er der også udviklet et bredere spektrum af udvekslingsmuligheder for at gøre de foreslåede uddannelsestiltag mere varierende og opfylde dommernes og anklagernes forskellige behov:

 • kortsigtede udvekslinger til domstolene i medlemsstaterne (1 til 2 uger)
 • langsigtede uddannelsesperioder (fra 3 til 12 måneder) ved Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og EUROJUST
 • specialiserede udvekslinger: en nyligt tiltag, der involverer udvekslinger mellem dommere og anklagere, der er specialiseret inden for forskellige retsområder, såsom miljølovgivning, flygtningelovgivning, arbejdsret eller konkurrencelovgivning
 • faglige udvekslinger og studiebesøg om bekæmpelse af terrorisme og radikalisering: endnu en ny type udveksling, der er blevet indført i 2015 som en reaktion på EU-lægdommeres voksende behov og prioriteter
 • bilaterale udvekslinger mellem domstole eller anklagedomstole i medlemsstaterne, ligeledes indført i 2015, hvor en gruppe aktører fra den samme domstol/anklagedomstol sammen besøger en domstol/anklagedomstol i en anden medlemsstat med henblik på indsamle erfaringer, bedste praksis og udvikle samarbejde
 • udvekslinger for undervisere i lovgivning, der fokuserer på uddannelsesmetoder, herunder bedste praksis, der er identificeret i rapporten, der blev udarbejdet af EJTN inden for rammerne af pilotprojektet om europæisk uddannelse af dommere og anklagere, der blev foreslået af Europa-Parlamentet i 2012 og udarbejdet af Europa-Kommission i 2013-2014.

EJTN påtænker at udvikle sine udvekslingstilbud til EU-dommere og -anklagere yderligere med indførelsen af udvekslinger, der specifikt henvender sig til domstolenes præsidenter og anklagedomstolenes præsidenter i medlemsstaterne, fra 2016.

AIAKOS-program

Dette program tilbyder to ugers udvekslinger (en uge uden for landets grænser og en uge i hjemlandet med udenlandske kollegaer) for blandede grupper af nationale og udenlandske undervisere i lovgivning eller nyligt udnævnte dommere og anklagere til andre europæiske uddannelsesinstitutioner for indledende uddannelse, domstole og anklagedomstole.

Hovedformålet med projektet er at gøre modtagerne mere opmærksomme på den europæiske dimension af deres (fremtidige) arbejde og at pleje den gensidige forståelse af forskellige europæiske retskulturer og -systemer. I 2015 deltog 401 fremtidige EU-dommere og -anklagere i Link åbner i nyt vindueAIAKOS-programmet.

Studiebesøg

Studiebesøg på to til fem dage til Den Europæiske Unions Domstol, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, Eurojust og europæiske institutioner i Bruxelles giver dommerne, anklagerne og underviserne i lovgivning fra hele Europa mulighed for at gøre sig fortrolige med disse institutioners funktion samt at udveksle ekspertise, erfaringer og bedste praksis.

I 2015 deltog næsten 400 dommere og anklagere i EJTN's studiebesøg.

Uddannelsesworkshops og -seminarer

Seminarer om strafferet

Gensidig tillid danner grundlag for en effektiv anvendelse af strafferetten på Den Europæiske Unions område. Uddannelse af dommere og anklagere inden for strafferet sikrer et gnidningsløst grænseoverskridende samarbejde, anerkendelse af domme i strafferetlige sager samt aktørernes tillid til hinandens strafferetlige systemer.

Inden for dette område fremmer EJTN innovative uddannelsesmodeller (aktiv læring) på seminarer om strafferet, der sigter mod at sikre en bedre forståelse af EU's aktuelle strafferetlige ramme, for at gøre det muligt for aktørerne at samarbejde med hinanden på tværs af grænserne.

Styrkelsen af samarbejdet mellem de forskellige europæiske organer og EJTN er grundstenen i de projekter, som EJTN udvikler inden for strafferet. EJN og Eurojust er hovedaktører på EJTN's seminarer, og deres rolle indebærer, at de skal støtte det retlige samarbejde i strafferetlige sager. JIT's seminarer i samarbejde med CEPOL og

samarbejdet med JIT's netværk gør det muligt for retspersonalet og retshåndhævelsespersonalet at forbedre det grænseoverskridende samarbejde i komplekse efterforskninger. Derudover har EJTN sammen med det europæiske netværk for efterforskning og retsforfølgelse af folkemord, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser (netværk mod folkemord) gennemført et vellykket uddannelsesprogram for de mest centrale internationale forbrydelser og dets indvirkning i EU.

De proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger i strafferetlige sager på EU-seminarerne (en ny række af seminarer, der skal gennemføres i 2016) sigter mod at tilbyde en bedre forståelse af og sikre en oversigt over strafferetlige rettigheder iht. EU-lovgivning i form af en række direktiver, der har til formål at styrke de proceduremæssige sikkerhedsforanstaltninger (tolkning og oversættelse, oplysninger og adgang til en advokat).

I 2015 deltog mere end 400 deltagere i seminarer om strafferet.

Sprogprojekt

EJTN sætter særligt fokus på udformning af sproglige projekter til uddannelse af EU-dommere og -anklagere i juridisk engelsk og juridisk fransk. Hvert år siden 2011 blev der i forskellige medlemsstater organiseret adskillige juridiske sprogkurser om retligt samarbejde i strafferetlige/civilretlige sager. Kurserne sigter mod at udvikle deltagernes juridiske og sproglige færdigheder ved at kombinere juridisk information og sprogøvelser på en praktisk og dynamisk måde. De sigter også mod at skabe betingelser for at etablere direkte kontakt mellem retsvæsenets aktører fra de forskellige medlemsstater med henblik på at fremme en fælles europæisk retskultur.

EJTN's sprogprogram fra 2015 tilbød en bred vifte af muligheder for uddannelse til Europas dommere og anklagere: Ud over lingvistikkurser i retligt samarbejde i strafferetlige/civilretlige sager omfattede det også sprogkurser i menneskerettigheder og eLearning-uddannelsesmoduler.

Ud over kurser blev der med sprogprogrammet også stillet en opdateret håndbog til rådighed, der omhandler såvel den engelske som franske sprogbrug, der anvendes i strafferetten.

Sproghåndbogen er til rådighed i elektronisk format Link åbner i nyt vindueher.

Milepælen på 1000 dommere og anklagere, der har fået undervisning i sprog siden gennemførelsen af det første sprogkursus (der fandt sted i februar 2011), blev nået i 2015, hvilket også var året, hvor mere end 300 aktører fra det europæiske retsvæsen fra mere end 20 medlemsstater deltog i EJTN's sprogprogram inden for civilret, strafferet og menneskerettigheder.

Forvaltningsretsprojekt

Undergruppen for forvaltningsret er et udtryk for EJTN's investering i at reagere på uddannelsesbehov for alle aktører fra retsvæsenet på tværs af Europa ved at tilbyde en række uddannelser på områder, der er så forskellige som EU's offentlige udbud, asyllovgivning, alternativ tvistbilæggelse (ADR), menneskerettigheder og adgang til retsvæsenet, skattelovgivning og meget mere. På disse kurser vil deltagerne lære mere om deres kollegaer på tværs af Europa, mens de drøfter vigtige juridiske emner med førende eksperter inden for de pågældende områder. Derudover tilbyder Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol deltagerne muligheden for at deltage i en høring i Storkammeret og drøfte udfaldet af de forskellige retssager med nuværende og tidligere retspersonale. I 2015 startede undergruppen for forvaltningsret samarbejdet med partnere fra sammenslutningen af dommere for mægling (GEMME), sammenslutningen af europæiske forvaltningsdommere (AEAJ) og den internationale sammenslutning af dommere for flygtningelovgivning (IARLJ) og var med til at organisere højkvalitetsuddannelse i menneskerettigheder, ADR og asyllovgivning. Projektet blev også støttet af den nuværende og tidligere Europa-Kommission, EMRK's og Den Europæiske Unions Domstols personale samt Europarådets HELP-program i forbindelse med levering af uddannelser baseret på peer-udvekslinger og praktiske øvelser. Med henblik på at sørge for, at dens aktiviteter når ud til så mange som muligt, er undergruppen for forvaltningsret fortsat dedikeret til at podcaste mindst to af sine kurser om året. 2015 var året, hvor såvel en podcast om offentlige udbud som kursus i EU-asyllovgivning blev introduceret.

I 2015 deltog mere end 200 dommere, anklagere og undervisere i lovgivning i undergruppen for forvaltningsrets kursusaktiviteter.

Civilretligt projekt

CiLaw-projektet sigter mod at forbedre det retlige samarbejde i civilretlige sager og fokuserer på udviklingen af de deltagende landes retssystemer og retskultur samt EU-lovgivningens vigtigste aspekter. Hovedemnerne på de civilretlige kurser er familieret, selskabsret, europæisk procesret og handelsret.

Det civilretlige projekt tilbyder todages kursusaktiviteter, der henvender sig til dommere og anklagere på tværs af de 27 medlemsstater.

Inden for rammerne af de civilretlige kurser vil de fremtidige tiltag omfatte en udvidelse af spektret, for på den måde at stille et mere fuldstændigt tilbud til rådighed for EU-retspersonalets uddannelsesbehov. EJTN's undergruppe for civilret gennemfører også yderligere podcast-baserede kurser i 2016, der giver alle interesserede professionelle fra EU fri adgang til kursusprogrammerne. Inden for rammerne af samarbejdet med EJTN's projektpartnere, og fordi den altid er på udkig efter nye uddannelsesudfordringer, planlægger undergruppen for civilret at samarbejde med den europæiske sammenslutning af dommere for mægling (GEMME) i forbindelse med gennemførelsen af den vellykkede og gentagede uddannelsesbegivenhed om europæisk civilretlig procedure i familieretlige sager.

I løbet af 2015 deltog 239 EU-lægdommere i civilretlige kurser.

Metoder for uddannelse af dommere og anklagere

Tiltag til metoder for uddannelse af dommere og anklagere (JTM) blev officielt indviet i 2015, og mulighederne, der førte til oprettelse af deres arbejdsgruppe, var en reaktion på følgende behov:

 • deling af god retlig uddannelsespraksis blandt EU-retspersonalet, samtidigt med at der etableres nye tilgange for formidling af viden og uddannelse
 • behovet for at kombinere uddannelse af dommere og anklagere med retsvæsenets kvalitet.

JTM kan ses som en rød tråd til alle de andre gennemførte EJTN-tiltag, eftersom deres mål går ud på at indføre de mest effektive og konkrete uddannelsesmetoder samt styrke delingen af bedste praksis, der er essentielle krav til ethvert retligt uddannelsestiltag.

I 2015 blev arbejdet for arbejdsgruppen for JTM opstillet i forhold til tre temaer og tre hovedaktivitetsområder: evaluering/vurdering, faglig kompetence og ledelse.

Med tydelig fokus på værktøjerne har de opdateret Link åbner i nyt vindueEJTN's håndbog om metoder for uddannelse af dommere og anklagere i Europa (tidligere benævnt håndbogen til uddannelse af undervisere – udgivet i 2013) for at gøre det lettere at få adgang til og dele denne. Desuden er der udarbejdet evalueringsspørgeskemaer og en manual om uddannelsesvurdering for at fremme udvekslingen af bedste praksis blandt de nationale uddannelsesinstitutioner.

I løbet af det første aktive år har der været 131 deltagere i JTM-tiltag.

Themis-konkurrence for europæiske dommere og anklagere

EJTN's THEMIS-konkurrence er åben for retsvæsenets aktører under uddannelse fra hele Europa og sigter mod at fremme en udveksling af holdninger og udarbejde nye tilgange til temaer, der vedrører internationalt civilretligt og strafferetligt samarbejde, menneskerettigheder og retlig deontologi. THEMIS-konkurrencens hovedformål er at samle fremtidens lægdommere fra forskellige europæiske lande for at gøre det muligt for dem at dele fælles værdier, udveksle nye erfaringer og drøfte nye perspektiver inden for deres fælles interesseområder.

Denne konkurrence organiseres af EJTN hvert år og er åben for retsvæsenets aktører under uddannelse fra samtlige uddannelsesinstitutioner, der er medlemmer af eller observatører i EJTN. Teams på tre aktører under uddannelse sammen med en lærer/underviser kan deltage i konkurrencen, der består af fire semifinaler og en endelig runde. Vinderen og nummer to ved hver semifinale deltager i den endelige runde. Præmien for vinderteamet er en uges studiebesøg, organiseret og finansieret af EJTN, på en af de europæiske retsinstitutioner. Temaerne i semifinalerne og den endelige runde er forskellige. I 2015 omhandlede de det internationale samarbejde i strafferetlige sager, internationalt retligt samarbejde i civilretlige sager (europæisk familieret), internationalt retligt samarbejde i civilretlige sager (europæisk civilretlig procedure), retlig etik og professionel adfærd, retten til en retfærdig rettergang (art. 47 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og art. 6 i EMRK).

I 2015 deltog 44 teams i THEMIS-konkurrencen med et samlet antal af 164 deltagere.

Katalog

EJTN's generelle katalog har eksisteret siden 2003. Det er et katalog med uddannelsesaktiviteter, der organiseres og vælges af EJTN's medlemmer, og som tilbydes til hele retsvæsenet i medlemsstaterne. I 2015 tilbød 16 retsinstitutioner 216 seminarer til EJTN's generelle katalog. Hovedemnerne, der er dækket af det generelle katalog, omfattede faglig praksis, samfundstemaer, sprog, retlige færdigheder, menneskerettigheder, kriminalteknik, europæisk international lovgivning, strafferet, civilret og forvaltningsret. Det samlede antal af udenlandske deltagere i programmet for det generelle katalog var i 2015 1407.

Katalog+ for uddannelsesaktiviteter i samtlige medlemsstater

Formålet med dette projekt er at give europæiske lægdommere mulighed for at deltage i et kursus, der organiseres af de retlige uddannelsesinstitutioner, der er medlemmer af EJTN. I 2015 deltog 17 retsinstitutioner i projektet, og hver af dem organiserede et seminar om et lovgivningstema. I alt blev der tilbudt 280 pladser til udenlandske deltagere. Som en indikator for programmets succes var andelen af optagelsen af det samlede antal tilbudte kursuspladser 72 %, med i alt 206 udenlandske deltagere. Derudover deltog 1251 nationale deltagere i seminarer fra katalog+, der blev tilbudt af deres respektive nationale uddannelsesinstitutioner. I alt 1457 lægdommere modtog undervisning i 2015.

Seminarer om bekæmpelse af terrorisme

Dette er et omfattende uddannelsesprogram, der blev oprettet i 2015, og handler om bekæmpelse af terrorisme og radikalisering til voldelig ekstremisme.

EJTN er nu vokset i mere end et årti for at gå de udfordringer i møde, som det europæiske retssystem står over for. Det presserende behov for fælles og koordinerede handlings- og uddannelsesprogrammer, der fokuserer på den voldelige ekstremismes kerneårsager og forebyggelse af radikalisering, samt det retlige samarbejde og politisamarbejdet i kampen mod terrorisme og udveksling af bedste praksis, hvad angår efterforskning, retsforfølgelse, rehabilitering og reintegration af terrorister, er gentagne gange blevet fremhævet i en række af de seneste udtalelser på højt niveau og desværre understreget af de seneste begivenheder på tværs af Europa. Det var i denne sammenhæng, Europa-Kommission overførte opgaven til EJTN og dets medlemmer og partnere. Opgaven består i udarbejdelse af et omfattende uddannelsesprogram for bekæmpelse af terrorisme og radikalisering til voldelig ekstremisme, der skal gennemføres mellem september 2015 og maj 2016 og tilpasses behovene for de relevante interessenter og aktører på tværs af EU. Dette projekt stiller et unikt forum til rådighed for dommere, anklagere og andet personale i retssektoren til udveksling af erfaringer og bedste praksis med deres kollegaer på tværs af Europa. I forummet diskuteres de seneste retlige udviklinger og udfordringer i retsforfølgelsen og afgørelsen af sagerne, der involverer udenlandske terrorister og andre voldelige ekstremistiske forbrydere, og der behandles emner såsom radikalisering og mekanismer for forebyggelse og sporing af samme.

I det første aktive år har mere end 100 EU-lægdommere deltaget i seminarer om bekæmpelse af terrorisme.

E-værktøjer

EJTN investerer i udviklingen af forskellige e-værktøjer med henblik på at udvide de retlige uddannelsesmuligheders rækkevidde samt på at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for dem, der forvalter retlige uddannelsesprogrammer og indholdet af samme.

Der er et konstant behov for at dele retlig uddannelse og viden

i en større bredde. Der er også brug for at forbedre den administrative effektivitet af forvaltningen af de retlige programmer og deres deltagere. På samme måde er det vigtigt, at de parter,

der planlægger eller forbereder retlige uddannelsesmuligheder, har brug for adgang til informationer og kontakter for at kunne arbejde effektivt. E-tools tilfredsstiller alle disse behov. EJTN har stillet mange typer af e-værktøjer til rådighed. Disse omfatter forskellige online platforme, et online programapplikationssystem, eLearning- og blandede læringskurser, podcasts og webinarer og en samling af virtuelle ressourcer. Eksempler:

 • En netværksplatform, der udgør et essentielt virtuelt samarbejdsområde for dem, der arbejder på EJTN's projekter. Den omfatter også flere essentielle værktøjer såsom ekspertisedatabasen og udveksling af informationer på Kommissionens udbudsplatform.
 • EJTN forvalter 4 eLearning-kurser, der er frit tilgængelige for alle.
 • Podcasts og webinarer.

EJTN's partnere:

 • Europa-Kommissionen
 • Den Europæiske Unions Domstol
 • Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol
 • Europarådet
 • Cepol
 • Det Europæiske Asylstøttekontor
 • Eurojust
 • Netværk mod folkemord – europæisk netværk for efterforskning og retsforfølgelse af folkemord, forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser
 • Fælles efterforskningshold
 • Det Europæiske Netværk af Domstolsadministrationer (ENCJ)
 • Sammenslutningen af Statsråd og Forvaltningsdomstole i Den Europæiske Union (ACA-Europa)
 • Det Europæiske Retlige Netværk (EJN)
 • International sammenslutning af dommere for flygtningelovgivning (IARLJ)
 • Sammenslutning af dommere for europæisk konkurrencelovgivning (AECJL)
 • Europæisk sammenslutning af dommere for mægling (GEMME)
 • Europæisk sammenslutning af arbejdsretsdommere (EALCJ)
 • Den Europæiske Unions forum for miljødommere (EUFJE)
 • Europæisk netværk for miljøanklagere (ENPE)
 • Netværket af anklagemyndigheder eller tilsvarende institutioner ved medlemsstaternes øverste domstole (NADAL)
 • Sammenslutning af europæiske forvaltningsdommere (AEAJ)
 • International sammenslutning for europæisk samarbejde for retlige og indre anliggender (EUCOJUST)
 • Max Plank-institut

Tidligere milepæle

EJTN er en non-profit international organisation, der blev grundlagt i 2000.

 • 1999: Uformelle møder afholdt mellem nogle af lederne af de retlige uddannelsesinstitutioner i EU.
 • 2000: Oprettelse af Det Europæiske Netværk for Uddannelse af Dommere og Anklagere (Bordeauxchartret).
 • 2003: Bliver en belgisk non-profit international organisation og får juridisk status.
 • 2004: Gennemgår organisatorisk reform for at sikre passende finansiel kapacitet og tager imod retlige uddannelsesinstitutioner fra de nye medlemsstater.
 • 2005: Opretter et permanent sekretariat i Bruxelles.
 • 2006: Får tildelt beføjelser fra Europa-Kommissionen til gennemførelse af de første årlige udvekslingsprogrammer for dommere og anklagere.
 • 2008: Fejrer de vigtigste milepæle i antallet af udførte retlige udvekslinger og tilgængelige uddannelsestilbud i kataloget.
 • 2009: Anerkendt som vigtig interessent i fremme af EU's e-Justice-strategi.
 • 2010: Opstart af EJTN's første egne uddannelsesprogrammer.
 • 2012: Som et udtryk for en kontinuerlig robust vækst blev grænsen på 2400 deltagere overskredet ved EJTN's forskellige uddannelsesaktiviteter (ud over dem fra EJTN-kataloget).
 • 2013: Europa-Kommissionen roser EJTN's fortjenester ved at bekræfte dets altoverskyggende rolle i uddannelsen af dommere og anklagere, dvs. forordning (EU) nr. 1382/2013, og tildeler EJTN et driftstilskud for perioden 2014/2020 iht. EU's nye program for retlige anliggender.
 • 2014: EJTN underskrev et aftalememorandum (MoU) med 12 europæiske netværk og sammenslutninger for fremtidigt samarbejde på området for uddannelse af dommere og anklagere.
 • EJTN's grundlæggende relevans inden for europæisk uddannelse af dommere og anklagere anerkendes af Rådet for Den Europæiske Union.

Kontaktoplysninger

Adresse: Rue du Commerce 123, B-1000 Bruxelles, Belgien

Juridisk status: Association internationale sans but lucratif (aisbl) iht. belgisk lovgivning

E-mail: Link åbner i nyt vindueejtn@ejtn.eu

Relevant link

Link åbner i nyt vindueEJTN's websted

Sidste opdatering: 12/02/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.