Ευρωπαϊκά δίκτυα και δομές κατάρτισης

Λόγω των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή νομοθεσία και της μεγαλύτερης κινητικότητας των ευρωπαίων πολιτών, την τελευταία δεκαετία προέκυψε σαφέστατα η ανάγκη συνεχούς κατάρτισης των ασκούντων νομικά επαγγέλματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατάρτιση αυτή παρέχεται από διάφορες ευρωπαϊκές δομές που έχουν δημιουργηθεί με τη στήριξη των κρατών μελών, καθώς και από ορισμένες επαγγελματικές οργανώσεις, συχνά με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Δίκτυα και δομές κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Επαγγελματικές οργανώσεις που διοργανώνουν δραστηριότητες κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Δικαστικά δίκτυα σε επίπεδο ΕΕ που συνεργάζονται με το EJTN όσον αφορά την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση

Δίκτυα και δομές κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ανάλογα με το επάγγελμα και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε μία από τις δομές που παρουσιάζονται εδώ συνοπτικά. Επίσης, πολλά μαθήματα προσφέρονται από πανεπιστήμια και ιδιωτικούς παρόχους κατάρτισης.

Για δικαστές και εισαγγελείς

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (EJTN)

Το EJTN, το οποίο ιδρύθηκε το 2000, αναπτύσσει πρότυπα και προγράμματα κατάρτισης, συντονίζει τις ανταλλαγές και τα προγράμματα κατάρτισης δικαστικών και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών δομών κατάρτισης δικαστών και εισαγγελέων. Η γενική γραμματεία του EJTN έχει την έδρα της στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). Συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του EJTN διατίθεται εδώ.

Για όλους τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα

Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA)

Η ERA διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια, κύκλους μαθημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και συζητήσεις πολιτικής για διάφορους τομείς του δικαίου της ΕΕ, που απευθύνονται σε όλους τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα. Η έδρα της βρίσκεται στο Trier (Γερμανία). Συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων της διατίθεται εδώ.

Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης — Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαστών και Δικηγόρων (EIPA)

Η κατάρτιση σε θέματα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας από τους τομείς δραστηριότητας του EIPA. Η κατάρτιση απευθύνεται αποκλειστικά σε δικαστές, ασκούντες νομικά επαγγέλματα, υπαλλήλους της ΕΕ και των εθνικών δημόσιων διοικήσεων και νομικούς του ιδιωτικού τομέα. Το EIPA διαθέτει γραφεία στο Μάαστριχτ (Κάτω Χώρες), στο Λουξεμβούργο, στη Βαρκελώνη (Ισπανία) και στη Βαρσοβία (Πολωνία). Συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του διατίθεται εδώ.

Επαγγελματικές οργανώσεις που διοργανώνουν δραστηριότητες κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Οι ακόλουθες οργανώσεις εκπροσωπούν τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διοργανώνουν ad hoc δραστηριότητες κατάρτισης.

Δικηγόροι

Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρώπης — CCBE

Συμβολαιογράφοι

Συμβούλιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — CNUE

Δικαστικοί υπάλληλοι

Διεθνής Ένωση Δικαστικών Υπαλλήλων — UIHJ

Δικαστικά δίκτυα σε επίπεδο ΕΕ που συνεργάζονται με το EJTN όσον αφορά την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση

Το EJTN συγκεντρώνει όλους τους εθνικούς φορείς δικαστικής κατάρτισης των κρατών μελών της ΕΕ ως εκ τούτου, είναι το πλέον κατάλληλο όργανο για να συντονίζει και να αναπτύσσει περαιτέρω την κατάρτιση δικαστικών λειτουργών. Συνεργάζεται με τα λοιπά δικαστικά δίκτυα σε επίπεδο ΕΕ οι αντίστοιχοι στόχοι και τα σχετικά με την κατάρτιση ενδιαφέροντα των εν λόγω δικαστικών δικτύων παρουσιάζονται στα ενημερωτικά δελτία που ακολουθούν:

 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων (ENCJ PDF (166 Kb) en)
 • Δίκτυο PDF (146 Kb) en των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ένωση των Συμβουλίων Επικρατείας και των Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA-Europe PDF (168 Kb) en)
 • Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (ΕΔΔ PDF (159 Kb) en)
 • Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΔΔ-αστικές υποθέσεις PDF (149 Kb) en)
 • Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (AEAJ PDF (152 Kb) en)
 • Ένωση Δικαστών της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί Ανταγωνισμού (AECLJ PDF (151 Kb) en)
 • Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών για τη Διαμεσολάβηση (GEMME PDF (148 Kb) en)
 • Ευρωπαϊκή Ένωση Εργατοδικών (EALCJ PDF (154 Kb) en)
 • Διεθνής Ένωση Δικαστών που ασχολούνται με το Δίκαιο των Προσφύγων (IARLJ PDF (156 Kb) en)
 • Φόρουμ των Δικαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον (EUFJE PDF (153 Kb) en)
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εισαγγελέων για το Περιβάλλον (ENPE PDF (148 Kb) en)

Η έκθεση σχετικά με το έργο για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ του EJTN και των προαναφερθέντων δικτύων, για την περίοδο 2013-2014, διατίθεται εδώ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/02/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.