Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Ευρωπαϊκά δίκτυα και δομές κατάρτισης

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαστών και Δικηγόρων είναι εξειδικευμένο παράρτημα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης (European Institute of Public Administration - EIPA). Έχει έδρα το Λουξεμβούργο και αποστολή την κατάρτιση δικαστών, εισαγγελέων και δικηγόρων που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, καθώς και δικηγόρων που υπηρετούν στη δημόσια διοίκηση στα κράτη μέλη της ΕΕ, στις υποψήφιες χώρες, στις χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ και στις χώρες της ΕΖΕΣ.

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Είδη δραστηριοτήτων κατάρτισης που αναπτύσσονται

Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τη δικαστική κατάρτιση, που εκδόθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011, το EIPA χαρακτηρίζεται ως ένας από τους λίγους φορείς παροχής κατάρτισης στους δικαστές και τους λοιπούς νομικούς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες κατάρτισης σχεδιάζονται και υλοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαστών και Δικηγόρων (ECJL) του EIPA.

Εκτός από τις δραστηριότητες κατάρτισης και συνεδρίων στις οποίες η εγγραφή είναι δυνατή για κάθε ενδιαφερόμενο, το ECJL παρέχει διάφορους τύπους υπηρεσιών κατάρτισης, παροχής συμβουλών και καθοδήγησης, εξατομικευμένων και επικεντρωμένων στην πρακτική, καθώς και συγκριτική έρευνα σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και την κατάρτιση των δικαστικών στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις συνδεδεμένες με την ΕΕ χώρες (υποψήφιες χώρες, χώρες ΕΖΕΣ κ.λπ.). Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται βάσει συμβάσεων και επιχορηγήσεων δράσης που χορηγούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή μέσω διμερών συμβάσεων με τις εθνικές διοικήσεις.

Στο πλαίσιο της κατηγορίας δραστηριοτήτων στις οποίες η εγγραφή είναι δυνατή για κάθε ενδιαφερόμενο, το Κέντρο παρέχει τους εξής τύπους δραστηριοτήτων:

 • εργαστήρια ποικίλης διάρκειας που επικεντρώνονται στην πρακτική άσκηση
 • εκπαιδευτικά προγράμματα διά βίου μάθησης για ενήλικες, π.χ. μεταπτυχιακά προγράμματα τύπου Μάστερ και μαθήματα επιπέδου Μάστερ (τόσο διά ζώσης όσο και διαδικτυακά προγράμματα μάθησης μεικτού τύπου) προσφέρουμε προγράμματα διάρκειας από μία εβδομάδα έως δύο έτη
 • ατομικώς επιλεγμένα προγράμματα ηλεκτρονικής διδασκαλίας σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα, θέματα εσωτερικής αγοράς (π.χ. ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, δημόσιες συμβάσεις κ.λπ.), ζητήματα περιβαλλοντικού δικαίου και δικαστικής συνεργασίας
 • συνέδρια σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις σε διάφορους κλάδους δικαίου, όπως η νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, θέματα δικαστικής συνεργασίας, το δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο της ΕΕ και οι τελευταίες τάσεις της νομολογίας του Δικαστηρίου

Στο πλαίσιο της κατηγορίας δραστηριοτήτων που παρέχονται βάσει σύμβασης, το EIPA και το υπαγόμενο σε αυτό Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαστών και Δικηγόρων με έδρα το Λουξεμβούργο ειδικεύονται στα ακόλουθα είδη εξατομικευμένων δραστηριοτήτων ύστερα από συνεννόηση με τους πελάτες για την ικανοποίηση των ειδικών αναγκών τους:

 • εργαστήρια που συνδυάζουν τη μάθηση και την καθοδήγηση και βασίζονται στην επίλυση προβλημάτων
 • επισκέψεις μελέτης, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με μαθήματα κατάρτισης για επιλεγμένα θέματα
 • εξατομικευμένες δραστηριότητες μεικτής μάθησης
 • ενότητες αρχικής κατάρτισης για δικαστές, εισαγγελείς και λοιπούς δικαστικούς υπαλλήλους ποικίλης διάρκειας
 • εργαστήρια για την κατάρτιση των εκπαιδευτών, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού και εγχειριδίων

Επί του παρόντος, οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του EIPA ECJL καλύπτουν τους εξής τομείς:

 • το θεσμικό δίκαιο της ΕΕ (και του ΕΟΧ)
 • το ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο και τα θεμελιώδη δικαιώματα
 • ευρωπαϊκά κανονιστικά θέματα, όπως η νομοθεσία για το περιβάλλον, την προστασία των καταναλωτών, την ασφάλεια των τροφίμων, η εργατική και η κοινωνική νομοθεσία
 • όλους τους τομείς της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των δημοσίων συμβάσεων και του δικαίου του ανταγωνισμού
 • την ευρωπαϊκή και διεθνή δικαστική συνεργασία σε οικογενειακές, εμπορικές και άλλες αστικές υποθέσεις, καθώς και τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 • τις διαδικασίες και τον τρόπο προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων της ΕΕ και της ΕΖΕΣ

Το Κέντρο ειδικεύεται επίσης σε δραστηριότητες κατάρτισης και καθοδήγησης που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των δικαστών και τη βελτίωση της απονομής και της ποιότητας της δικαιοσύνης, με τον εντοπισμό και την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικής εμπειρίας σε τομείς όπως

 • η εισαγωγή της διαχείρισης της ποιότητας στον τομέα της δικαιοσύνης
 • η διαχείριση των δικαστικών φορέων (δικαστήρια, εισαγγελίες, ιδρύματα δικαστικής κατάρτισης)
 • η ανάλυση των αναγκών κατάρτισης των δικαστικών και η αξιολόγηση τόσο της ποιότητας όσο και των αποτελεσμάτων της δικαστικής κατάρτισης κ.λπ.
 • η δεοντολογία και η καταπολέμηση της διαφθοράς
 • οι δημόσιες σχέσεις, οι πολιτικές επικοινωνίας και οι δεξιότητες
 • η εισαγωγή και η χρήση των εργαλείων της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

Τρέχουσες δραστηριότητες:

Το EIPA υλοποιεί ετησίως 600 - 700 δραστηριότητες κατάρτισης, στις οποίες συμμετέχουν 12.000-14.000 άτομα. Κατά μέσο όρο, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαστών και Δικηγόρων του EIPA παρέχει 110 έως 130 δραστηριότητες κατάρτισης ετησίως, οι οποίες απευθύνονται στις προαναφερθείσες ομάδες-στόχους.

Αριθμός δραστηριοτήτων κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένων της αρχικής κατάρτισης και των επισκέψεων μελέτης) συνολικά για το 2015: 131

 • Δραστηριότητες για δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα: 28
 • Δραστηριότητες για άλλα νομικά επαγγέλματα, περιλαμβανομένων των λοιπών δικαστικών υπαλλήλων εκτός των δικαστών: 3
 • Δραστηριότητες για δικηγόρους και άλλους που υπηρετούν στη δημόσια διοίκηση: 100

Αριθμός συμμετεχόντων συνολικά για το 2015: 2423

 • Δραστηριότητες για δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα: 375
 • Δραστηριότητες για άλλα νομικά επαγγέλματα, περιλαμβανομένων των λοιπών δικαστικών υπαλλήλων εκτός των δικαστών: 26
 • Δραστηριότητες για δικηγόρους που υπηρετούν στη δημόσια διοίκηση: 2022

Μέσος αριθμός ημερών ανά συμμετέχοντα συνολικά για το 2015: 2

 • Δραστηριότητες για δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα: 2
 • Δραστηριότητες για άλλα νομικά επαγγέλματα, περιλαμβανομένων των λοιπών δικαστικών υπαλλήλων εκτός των δικαστών: 4
 • Δραστηριότητες για δικηγόρους που υπηρετούν στη δημόσια διοίκηση: 2

Οι παραπάνω στατιστικές καλύπτουν την αρχική κατάρτιση, τη συνεχή κατάρτιση, τις δραστηριότητες καθοδήγησης και τις επισκέψεις μελέτης, καθώς και τους συμμετέχοντες εντός και εκτός της ΕΕ, αλλά δεν περιλαμβάνουν τα αριθμητικά στοιχεία που σχετίζονται με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Master) του Κέντρου. Επιπλέον, τα αριθμητικά στοιχεία καλύπτουν τόσο τις δραστηριότητες ελεύθερης εγγραφής όσο και τις δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται εν μέρει (π.χ. μέσω των επιχορηγήσεων δράσης της ΓΔ Δικαιοσύνης) και εξ ολοκλήρου μέσω συμβάσεων που ανατίθενται στο EIPA από ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα. Αντιθέτως, τα εν λόγω στοιχεία δεν περιλαμβάνουν τους δικαστές και τους δικηγόρους που έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα Justice III της ευρωμεσογειακής συνεργασίας υπό την καθοδήγηση του EIPA.

Διεθνείς συνεργασίες/συμφωνίες

Το EIPA είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης (EUPAN).

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαστών και Δικηγόρων του EIPA έχει συνάψει διμερείς συμφωνίες συνεργασίας με εθνικά ιδρύματα δικαστικής κατάρτισης σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και στις υποψήφιες χώρες.

Με την πάροδο των ετών, το EIPA συνεργάστηκε —και εξακολουθεί να συνεργάζεται— στο πλαίσιο μεμονωμένων έργων με τα εθνικά ιδρύματα δικαστικής κατάρτισης σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και με διάφορες ενώσεις νομικών επαγγελμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. το Συμβούλιο των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CNUE), το Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο Δικαστικών Επιμελητών (CEHJ) και το Συμβούλιο των Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE).

Ιστορικό

Το EIPA ιδρύθηκε το 1981 ως ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με αποστολή την παροχή στοχοθετημένης κατάρτισης σχετικά με θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εθνικών αρχών (περιλαμβανομένου του δικαστικού κλάδου) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Σήμερα, 22 κράτη μέλη της ΕΕ και η Νορβηγία είναι μέλη του EIPA.

Το 1992 το EIPA δημιούργησε το πρώτο του παράρτημα, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαστών και Δικηγόρων, με έδρα το Λουξεμβούργο και με ειδική αποστολή την παροχή κατάρτισης σε δικαστικούς λειτουργούς, σε δικηγόρους της δημόσιας διοίκησης, καθώς και σε δικηγόρους που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του κοινοτικού - νυν ενωσιακού - δικαίου.

Το 2012 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαστών και Δικηγόρων του EIPA υιοθέτησε πιο στοχοθετημένη θεματική προσέγγιση όσον αφορά τις κύριες ομάδες-στόχους του. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τα μέλη του δικαστικού σώματος (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού εκτός των δικαστών), καθώς και τα άλλα νομικά επαγγέλματα, οι δραστηριότητες του Κέντρου εστιάζονται στην παροχή εξατομικευμένων και επικεντρωμένων στην πρακτική προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και συμβουλών και καθοδήγησης, με στόχο τη διάδοση όχι μόνον γνώσεων, αλλά και πρακτικής τεχνογνωσίας και ορθών πρακτικών, και τη συμβολή στη διασυνοριακή οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Στοιχεία επικοινωνίας

EIPA Λουξεμβούργου — Ευρωπαϊκό Κέντρο Δικαστών και Δικηγόρων

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, LUXEMBOURG

Ηλ. ταχ.: info-lux@eipa.eu

Αριθμός υπαλλήλων: 15

Νομικό καθεστώς: Μη κερδοσκοπικό ίδρυμα

Σχετικός σύνδεσμος

Δικτυακός τόπος του EIPA

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/02/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.