Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Ευρωπαϊκά δίκτυα και δομές κατάρτισης

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτισης Δικαστικών (ΕΔΚΔ) έχει ως πρωταρχικό στόχο την αριστεία στην ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση και αποτελεί την κύρια πλατφόρμα και μέσο προώθησης της κατάρτισης και της ανταλλαγής γνώσεων σχετικά με την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Εκπροσωπεί τα συμφέροντα περισσότερων από 120.000 ευρωπαίων δικαστών, εισαγγελέων και εκπαιδευτών δικαστικών από ολόκληρη την Ευρώπη σε διάφορα εκπαιδευτικά πεδία, όπως η αστική, ποινική και εμπορική νομοθεσία της ΕΕ, η γλωσσική κατάρτιση και κοινωνικά ζητήματα. Το όραμα του ΕΔΚΔ είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση κοινής ευρωπαϊκής νομικής και δικαστικής κουλτούρας. Η εντολή του είναι να συμβάλει στη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης και στην προώθηση της γνώσης των νομικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την κατανόηση, την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων στα κράτη μέλη της ΕΕ. Περαιτέρω, το ΕΔΚΔ εντοπίζει ανάγκες κατάρτισης και αναπτύσσει πρότυπα και προγράμματα κατάρτισης, συντονίζει εκπαιδευτικές ανταλλαγές και προγράμματα κατάρτισης δικαστικών, διαδίδει εκπαιδευτική εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία και προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των φορέων δικαστικής κατάρτισης της ΕΕ.

Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Το 2015 η ανάπτυξη του δικτύου ήταν συνεχής, γεγονός που επέτρεψε την κατάρτιση από το ΕΔΚΔ 5032 δικαστών και εισαγγελέων, από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, μέσω 1815 ανταλλαγών και 84 σεμιναρίων. Πρόκειται για αύξηση κατά 14,38 % του αριθμού των προσφερθεισών ημερών επιμόρφωσης σε σύγκριση με τα στοιχεία του προηγούμενου έτους. Η επιτυχία αυτή συμπληρώθηκε με την περαιτέρω διεύρυνση των δραστηριοτήτων του χαρτοφυλακίου του ΕΔΚΔ.

Η πρόσφατη εξέλιξη του ΕΔΚΔ δημιούργησε νέες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης, όχι μόνο μέσω της ενίσχυσης των βασικών δραστηριοτήτων του, αλλά και μέσω της δημιουργίας νέων εταιρικών σχέσεων, ιδίως με την υπογραφή, τον Ιούνιο του 2014, του μνημονίου συνεννόησης με διάφορα ευρωπαϊκά δικαστικά δίκτυα και ενώσεις.

Τέλος, τα επιτεύγματα του ΕΔΚΔ επιδοκιμάστηκαν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου «Κατάρτιση των ασκούντων νομικά επαγγέλματα: θεμελιώδες εργαλείο για την παγίωση του ενωσιακού κεκτημένου» (2014/C 443/04), όπου αναφέρεται ότι, σε επίπεδο ΕΕ, το ΕΔΚΔ είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας να συντονίζει εθνικές δραστηριότητες κατάρτισης μέσω των μελών του και να αναπτύσσει διασυνοριακή προσφορά κατάρτισης για δικαστές και εισαγγελείς.

2016: ατενίζοντας το μέλλον

Τα βασικά αποτελέσματα του ΕΔΚΔ έχουν ως εξής:

 • Το δίκτυο ενισχύθηκε περαιτέρω όσον αφορά τους στόχους που τέθηκαν στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2011 και στο θεματολόγιο της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2020, με αύξηση του αριθμού των δραστηριοτήτων κατάρτισης, διεύρυνση του πεδίου των επιμορφώσεων –με προσθήκη νέων τομέων δικαίου, καθώς και μη νομικών επιμορφώσεων δικαστών και εισαγγελέων– και, τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, με βελτίωση της ποιότητάς τους, μέσω της υποβολής τους σε εκτεταμένη διαδικασία αξιολόγησης και μέσω της συνεργασίας με πολλούς εταίρους κατά την ανάπτυξη δραστηριοτήτων κατάρτισης.
 • Βελτίωση του συντονισμού και της συνδρομής προς εθνικούς φορείς κατάρτισης, μέλη και παρατηρητές, ώστε οι εκπαιδευτικές προσφορές τους να διευκολυνθούν και να ενισχυθούν από τη σημαντική ανάπτυξη του Καταλόγου του ΕΔΚΔ και του προγράμματος Catalogue+ καθώς και από τη διοργάνωση πλατφορμών δικτύωσης και επιμορφωτικών εκδηλώσεων.
 • Αύξηση των επιδόσεων σε υφιστάμενα χρηματοδοτικά και μεθοδολογικά μέσα, καθώς και παροχή εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας μέσω της δικτύωσης του ΕΔΚΔ, με την προσφορά δραστηριοτήτων αφιερωμένων στον εντοπισμό και στη διάδοση βέλτιστων πρακτικών κατάρτισης και μεθοδολογίας κατάρτισης.

Αυτά τα αποτελέσματα συμβάλλουν στους στρατηγικούς στόχους που έχουν οριστεί για την περίοδο 2014-2020:

 • Συνέχιση της προώθησης της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων από διαφορετικά ευρωπαϊκά νομικά συστήματα.
 • Αύξηση του επιπέδου των γνώσεων όσον αφορά το δίκαιο της ΕΕ μεταξύ των ευρωπαίων δικαστικών.
 • Εξασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας της ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης και προώθηση υψηλών προτύπων ποιότητας για την εθνική δικαστική κατάρτιση.
 • Ενθάρρυνση της πρώιμης ανάπτυξης ευρωπαϊκού προφίλ δικαστών και εισαγγελέων.
 • Επιδίωξη αύξησης του ρόλου δικτύωσης του ΕΔΚΔ.
 • Επιδίωξη πιο αποτελεσματικής εξωτερικής συνεργασίας.
 • Προκειμένου να διατηρηθεί η δικαστική ανεξαρτησία, ενίσχυση, όσο το δυνατόν περισσότερο, της υπεροχής του ρόλου του ΕΔΚΔ σε όλους τους τομείς της δικαστικής κατάρτισης σε επίπεδο ΕΕ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΔΚΔ

Ανταλλαγές δικαστικών

Μέσω της «εμβάπτισης» σε αλλοδαπό δικαστικό περιβάλλον, οι ανταλλαγές δικαστικών μπορούν να οδηγήσουν σε ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών, εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων, καθώς και στην ενίσχυση της αίσθησης των συμμετεχόντων ότι ανήκουν σε κοινή δικαστική κουλτούρα.

Το πρόγραμμα ανταλλαγών έχει σημειώσει ραγδαία ανάπτυξη από τη δημιουργία του το 2005. Το 2015 το ΕΔΚΔ γιόρτασε περήφανα τα 10 χρόνια ζωής του προγράμματος ανταλλαγών για δικαστές. Ο αριθμός των δικαιούχων και των συμμετεχουσών χωρών, καθώς και τα είδη δραστηριοτήτων που προσφέρονται αυξάνονται συνεχώς: κατά την έναρξή του, το 2005, οι δικαστές και εισαγγελείς της ΕΕ που συμμετείχαν στις ανταλλαγές ήταν 169 το 2015 ήταν 1815.

Με την πάροδο των ετών, αναπτύχθηκε επίσης ευρύτερο φάσμα ευκαιριών ανταλλαγής, για τη διαφοροποίηση των προτεινόμενων δράσεων κατάρτισης και την ικανοποίηση διαφορετικών αναγκών των δικαστών:

 • Ανταλλαγές σύντομης διάρκειας στα δικαστήρια των κρατών μελών της ΕΕ (διάρκειας 1 έως 2 εβδομάδων).
 • Περίοδοι κατάρτισης μεγάλης διάρκειας (από 3 έως 12 μήνες) στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στην EUROJUST.
 • Ειδικές ανταλλαγές: πρόσφατη καινοτομία που περιλαμβάνει ανταλλαγές μεταξύ δικαστών και εισαγγελέων ειδικευμένων σε διάφορους τομείς του δικαίου, όπως το περιβαλλοντικό δίκαιο, το προσφυγικό δίκαιο, το εργατικό δίκαιο ή το δίκαιο περί ανταγωνισμού.
 • Επαγγελματικές ανταλλαγές και εκπαιδευτικές επισκέψεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης: από το 2015 καθιερώθηκε ένα άλλο νέο είδος ανταλλαγής, ως απάντηση στις αυξανόμενες ανάγκες και προτεραιότητες των δικαστικών σωμάτων της Ένωσης.
 • Διμερείς ανταλλαγές μεταξύ δικαστηρίων ή εισαγγελιών των κρατών μελών της ΕΕ, που δρομολογήθηκαν επίσης το 2015, όπου μια ομάδα επαγγελματιών από το ίδιο δικαστήριο/εισαγγελία επισκέπτονται από κοινού δικαστήριο/εισαγγελία άλλου κράτους μέλους της ΕΕ με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη της συνεργασίας.
 • Ανταλλαγές για τους εκπαιδευτές σε θέματα απονομής δικαιοσύνης με έμφαση στη μεθοδολογία κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των βέλτιστων πρακτικών που επισημαίνονται στην έκθεση την οποία εκπόνησε το ΕΔΚΔ στο πλαίσιο του πιλοτικού έργου για την ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση, που προτάθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2012 και υλοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την περίοδο 2013-2014.

Το ΕΔΚΔ προτίθεται να αναπτύξει περαιτέρω την προσφορά ανταλλαγών για το δικαστικό σώμα της ΕΕ με τη θέσπιση, από το 2016, ανταλλαγών που προορίζονται ειδικά για τους προέδρους δικαστηρίων και τους επικεφαλής εισαγγελιών των κρατών μελών της ΕΕ.

Πρόγραμμα AIAKOS

Το πρόγραμμα αυτό προσφέρει ανταλλαγές διάρκειας δύο εβδομάδων (μία εβδομάδα στο εξωτερικό και μία εβδομάδα στη χώρα προέλευσης με ξένους συναδέλφους) για μικτές ομάδες ημεδαπών και αλλοδαπών ασκούμενων δικαστικών ή νεοδιόριστων δικαστών και εισαγγελέων σε άλλες ευρωπαϊκές σχολές αρχικής κατάρτισης, δικαστήρια και εισαγγελίες.

Ο κύριος στόχος αυτού του έργου είναι η αύξηση της ευαισθητοποίησης των συμμετεχόντων για την ευρωπαϊκή διάσταση της (μελλοντικής) εργασίας τους και η προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης των διαφορετικών ευρωπαϊκών δικαστικών πολιτισμών και συστημάτων. Το 2015, 401 μελλοντικοί δικαστές και εισαγγελείς της ΕΕ συμμετείχαν στο πρόγραμμα AIAKOS.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Διήμερες έως πενθήμερες εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην Eurojust και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες επιτρέπουν σε δικαστές, εισαγγελείς και εκπαιδευτές από ολόκληρη την Ευρώπη να εξοικειωθούν με τη λειτουργία των εν λόγω οργανισμών, καθώς και να ανταλλάξουν εμπειρογνωμοσύνη, εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές.

Το 2015 περίπου 400 δικαστές και εισαγγελείς συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές επισκέψεις του ΕΔΚΔ.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια και σεμινάρια

Σεμινάρια ποινικής δικαιοσύνης

Η αμοιβαία εμπιστοσύνη αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική εφαρμογή της ποινικής δικαιοσύνης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δικαστική κατάρτιση εντός του τομέα της ποινικής δικαιοσύνης διασφαλίζει την ομαλή διασυνοριακή συνεργασία, την αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις, καθώς και την εμπιστοσύνη των ασκούντων νομικά επαγγέλματα στα συστήματα ποινικής δικαιοσύνης των άλλων.

Στον τομέα αυτό, το ΕΔΚΔ προωθεί καινοτόμα εκπαιδευτικά μοντέλα (μάθηση μέσα από την πράξη) μέσω των σεμιναρίων ποινικής δικαιοσύνης, με στόχο τη βελτίωση της κατανόησης σχετικά με το ισχύον ενωσιακό νομικό πλαίσιο ποινικής δικαιοσύνης, ώστε να επιτρέψει στους ασκούντες νομικά επαγγέλματα να συνεργάζονται μεταξύ τους σε διασυνοριακό επίπεδο.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών φορέων και του ΕΔΚΔ είναι το θεμέλιο των έργων που αναπτύσσονται από το ΕΔΚΔ στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης. Ο ρόλος του ΕΔΚΔ και της Eurojust στα σεμινάρια του ΕΔΚΔ είναι εκείνος των κύριων φορέων που προάγουν τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Τα σεμινάρια συνεργασίας των κοινών ομάδων έρευνας (ΚΟΕ) με τη CEPOL, σε συνεργασία και με το δίκτυο των ΚΟΕ, επιτρέπουν σε δικαστικούς και αστυνομικούς λειτουργούς να βελτιώσουν τη διασυνοριακή συνεργασία σε περίπλοκες έρευνες. Επιπλέον, το ΕΔΚΔ και το ευρωπαϊκό δίκτυο για τη διερεύνηση και δίωξη της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου (Δίκτυο κατά της Γενοκτονίας) υλοποίησαν από κοινού ένα επιτυχημένο πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τα βασικά διεθνή εγκλήματα και τις επιπτώσεις τους στην ΕΕ.

Ο στόχος των σεμιναρίων για τις δικονομικές εγγυήσεις σε ποινικές διαδικασίες στην ΕΕ (νέα σειρά σεμιναρίων που θα υλοποιηθεί το 2016) είναι να διευκολύνουν την κατανόηση και να παράσχουν μια επισκόπηση των δικαιωμάτων ποινικής υπεράσπισης που προβλέπονται στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ μέσω σειράς οδηγιών που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δικονομικών εγγυήσεων (διερμηνεία και μετάφραση, ενημέρωση και πρόσβαση σε δικηγόρο).

Το 2015 περισσότερα από 400 άτομα έλαβαν μέρος σε σεμινάρια ποινικής δικαιοσύνης.

Γλωσσικό έργο

Το ΕΔΚΔ εστιάζει ιδιαίτερα την προσοχή του στον σχεδιασμό γλωσσικών έργων για την κατάρτιση των δικαστικών της ΕΕ στη νομική αγγλική και τη νομική γαλλική γλώσσα. Κάθε χρόνο από το 2011, διοργανώνονται διάφορα σεμινάρια νομικής γλωσσικής κατάρτισης σχετικά με τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές/αστικές υποθέσεις σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Τα μαθήματα αποσκοπούν στην ανάπτυξη τόσο των νομικών όσο και των γλωσσικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, συνδυάζοντας νομικές πληροφορίες και γλωσσικές ασκήσεις με πρακτικό και δυναμικό τρόπο. Επιδιώκεται επίσης να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την καθιέρωση άμεσων επαφών μεταξύ των ασκούντων νομικά επαγγέλματα στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, προκειμένου να προαχθεί μια κοινή ευρωπαϊκή νομική κουλτούρα.

Το γλωσσικό πρόγραμμα του ΕΔΚΔ για το 2015 προσέφερε ευρύ φάσμα ευκαιριών κατάρτισης για τους δικαστικούς της Ευρώπης: εκτός από τη γλωσσική κατάρτιση για τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές/αστικές υποθέσεις, περιλάμβανε γλωσσική κατάρτιση σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και εκπαιδευτικές ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης.

Εκτός από τα σεμινάρια, το γλωσσικό πρόγραμμα παρείχε επικαιροποιημένο εγχειρίδιο τόσο για το αγγλικό όσο και για το γαλλικό λεξιλόγιο που συνδέονται με το ποινικό δίκαιο.

Το γλωσσικό εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή εδώ.

Το ορόσημο των 1000 δικαστών και εισαγγελέων που καταρτίστηκαν σε γλωσσικές δραστηριότητες από την υλοποίηση του πρώτου γλωσσικού σεμιναρίου (που πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2011) επιτεύχθηκε το 2015, χρονιά που σηματοδοτήθηκε από τη συμμετοχή περισσότερων από 300 ευρωπαίων ασκούντων νομικά επαγγέλματα από περισσότερα από 20 κράτη μέλη της ΕΕ στο γλωσσικό πρόγραμμα του ΕΔΚΔ στους τομείς του αστικού δικαίου, του ποινικού δικαίου και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Έργο διοικητικού δικαίου

Η υποομάδα εργασίας για το διοικητικό δίκαιο αποτελεί την έκφραση της δέσμευσης του ΕΔΚΔ για την αντιμετώπιση των αναγκών κατάρτισης όλων των δικαστικών λειτουργών σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσφέροντας σειρά επιμορφώσεων σε ποικίλους τομείς, όπως οι δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ, το δίκαιο περί ασύλου, η εναλλακτική επίλυση διαφορών (ΕΕΔ), τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, το φορολογικό δίκαιο και πολλά άλλα. Στις εν λόγω επιμορφώσεις, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν περισσότερα σχετικά με τους ομολόγους τους σε όλη την Ευρώπη, συζητώντας βασικά νομικά ζητήματα με κορυφαίους εμπειρογνώμονες στα αντίστοιχα πεδία. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παραστούν σε συνεδρίαση τμήματος μείζονος συνθέσεως και να συζητήσουν την έκβαση διαφόρων διαδικασιών με εν ενεργεία και πρώην μέλη του Δικαστηρίου. Το 2015 η υποομάδα εργασίας για το διοικητικό δίκαιο ένωσε τις δυνάμεις της με εταίρους –από την Ένωση Δικαστών για τη Διαμεσολάβηση (GEMME), την Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (AEAJ) και τη Διεθνή Ένωση Δικαστών που ασχολούνται με το Δίκαιο των Προσφύγων (IARLJ)– συνδιοργανώνοντας επιμορφώσεις υψηλής ποιότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ΕΕΔ και το δίκαιο περί ασύλου. Επιπλέον, το έργο έλαβε τη στήριξη της τρέχουσας και της προηγούμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στελεχών του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του προγράμματος HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης, προκειμένου να προσφέρει επιμορφώσεις που βασίζονται σε ανταλλαγές ομοτίμων και πρακτικές ασκήσεις. Με σκοπό την αύξηση της προβολής των δραστηριοτήτων της, η υποομάδα εργασίας για το διοικητικό δίκαιο παραμένει προσηλωμένη στη μετάδοση μέσω βιντεομηνυμάτων (podcasting) τουλάχιστον δύο από τις επιμορφώσεις της ετησίως. Το 2015 παρασχέθηκαν μέσω βιντεομηνυμάτων (podcasts) επιμορφώσεις αφενός σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και αφετέρου σχετικά με το δίκαιο της ΕΕ περί ασύλου.

Το 2015 περισσότεροι από 200 δικαστές, εισαγγελείς και εκπαιδευτές σε θέματα απονομής δικαιοσύνης συμμετείχαν σε δράσεις κατάρτισης της υποομάδας εργασίας για το διοικητικό δίκαιο.

Έργο αστικής δικαιοσύνης

Το έργο CiLaw στοχεύει στη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας σε θέματα αστικού δικαίου και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των νομικών συστημάτων και της δικαστικής κουλτούρας των συμμετεχουσών χωρών, καθώς και στις κύριες πτυχές της νομοθεσίας της ΕΕ. Τα κύρια θέματα των σεμιναρίων αστικού δικαίου είναι το οικογενειακό δίκαιο, το εταιρικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δικονομικό δίκαιο και το εμπορικό δίκαιο.

Το έργο αστικού δικαίου προσφέρει διήμερες δραστηριότητες κατάρτισης σε δικαστές και εισαγγελείς στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ.

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων αστικού δικαίου, οι μελλοντικές δράσεις θα επιδιώξουν να καλύψουν ευρύτερο φάσμα τομέων, ώστε να εμπλουτιστούν οι προσφορές για τις ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης στην ΕΕ. Η υποομάδα εργασίας για το αστικό δίκαιο του ΕΔΚΔ υλοποιεί περαιτέρω σεμινάρια που βασίζονται σε podcast και το 2016, παρέχοντας ελεύθερη πρόσβαση στα προγράμματα κατάρτισης για όλους τους ενδιαφερόμενους ασκούντες νομικά επαγγέλματα στην ΕΕ. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους εταίρους του έργου του ΕΔΚΔ και της συνεχούς αναζήτησης νέων εκπαιδευτικών προκλήσεων, η υποομάδα εργασίας για το αστικό δίκαιο προτίθεται να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών για τη Διαμεσολάβηση (GEMME) όσον αφορά την υλοποίηση της εκδήλωσης κατάρτισης για την ευρωπαϊκή πολιτική δικονομία σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, η οποία επαναλήφθηκε με επιτυχία.

Κατά τη διάρκεια του 2015, 239 δικαστικοί από την ΕΕ συμμετείχαν σε σεμινάρια αστικού δικαίου.

Μέθοδοι δικαστικής κατάρτισης

Οι δράσεις για τις μεθόδους δικαστικής κατάρτισης (ΜΔΚ) εγκαινιάστηκαν επίσημα το 2015 και οι ευκαιρίες που οδήγησαν στη δημιουργία της σχετικής ομάδας εργασίας ανταποκρίθηκαν στις ακόλουθες ανάγκες:

 • ανταλλαγή ορθών πρακτικών δικαστικής κατάρτισης μεταξύ των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης στην ΕΕ, με παράλληλη διαμόρφωση νέων προσεγγίσεων για την παροχή γνώσεων και κατάρτισης,
 • η δικαστική κατάρτιση πρέπει να συνδυαστεί με την ποιότητα της δικαιοσύνης.

Οι ΜΔΚ μπορούν να θεωρηθούν ως θεμελιώδες στοιχείο που συνδέεται με όλες τις άλλες υλοποιηθείσες δράσεις του ΕΔΚΔ, δεδομένου ότι ο σκοπός τους είναι να προτείνουν τις πλέον αποδοτικές και συγκεκριμένες μεθοδολογίες κατάρτισης, ενισχύοντας παράλληλα τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών, που αποτελούν ουσιώδεις απαιτήσεις για κάθε δράση δικαστικής κατάρτισης.

Το 2015 οι εργασίες της ομάδας εργασίας για τις ΜΔΚ οργανώθηκαν σύμφωνα με τρεις θεματικούς άξονες και τρεις κύριους τομείς δράσης: Αξιολόγηση/εκτίμηση, Γνώσεις και Ηγεσία.

Με σαφή εστίαση στα εργαλεία, επικαιροποιήθηκε το εγχειρίδιο του ΕΔΚΔ για τη μεθοδολογία δικαστικής κατάρτισης στην Ευρώπη (παλαιότερα γνωστό ως «Εγχειρίδιο κατάρτισης των εκπαιδευτών» –που δημοσιεύτηκε το 2013), για να είναι πιο εύκολο για τους συμμετέχοντες να έχουν πρόσβαση σ’ αυτό και να το μοιραστούν. Επιπλέον, έχουν συνταχθεί ερωτηματολόγια αξιολόγησης και εγχειρίδιο για την αξιολόγηση της κατάρτισης, ώστε να ενθαρρύνουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών φορέων κατάρτισης.

Κατά το πρώτο έτος της δράσης υπήρξαν 131 συμμετοχές στις δράσεις των ΜΚΔ.

Διαγωνισμός «Themis» για το ευρωπαϊκό δικαστικό σώμα

Ο διαγωνισμός THEMIS του ΕΔΚΔ είναι ανοικτός σε ασκούμενους δικαστικούς από όλη την Ευρώπη και έχει ως στόχο να προωθήσει την ανταλλαγή απόψεων και να αναπτύξει νέες προσεγγίσεις σε θέματα που αφορούν τη διεθνή συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δικαστική δεοντολογία. Ο κύριος στόχος του διαγωνισμού THEMIS είναι να φέρει σε επαφή μελλοντικούς δικαστικούς από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να μοιραστούν κοινές αξίες, να ανταλλάξουν νέες εμπειρίες και να συζητήσουν νέες προοπτικές σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ο διαγωνισμός αυτός διοργανώνεται κάθε χρόνο από το ΕΔΚΔ και είναι ανοικτός σε ασκούμενους δικαστικούς από όλους τους φορείς κατάρτισης που είναι μέλη ή παρατηρητές του ΕΔΚΔ. Ομάδες τριών ασκούμενων δικαστικών, συνοδευόμενες από έναν διδάσκοντα/εκπαιδευτικό σύμβουλο, μπορούν να εγγραφούν στον διαγωνισμό, ο οποίος αποτελείται από τέσσερις ημιτελικούς και έναν μεγάλο τελικό. Ο νικητής και ο δεύτερος νικητής από κάθε ημιτελικό περνούν στον μεγάλο τελικό. Το βραβείο για τη νικήτρια ομάδα είναι μια εβδομαδιαία εκπαιδευτική επίσκεψη, που διοργανώνεται και χρηματοδοτείται από το ΕΔΚΔ, σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό δικαστικό όργανο. Τα θέματα των ημιτελικών και του μεγάλου τελικού διαφέρουν το 2015 αφορούσαν τη διεθνή συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, τη διεθνή δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις (ευρωπαϊκό οικογενειακό δίκαιο), τη διεθνή δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις (ευρωπαϊκή πολιτική δικονομία), τη δικαστική δεοντολογία και επαγγελματική συμπεριφορά, το δικαίωμα δίκαιης δίκης (άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και άρθρο 6 της ΕΣΔΑ).

Το 2015 συμμετείχαν στον διαγωνισμό THEMIS 44 ομάδες με συνολικό αριθμό 164 συμμετεχόντων.

Κατάλογος

Ο Γενικός Κατάλογος του ΕΔΚΔ υπάρχει από το 2003. Πρόκειται για κατάλογο δραστηριοτήτων κατάρτισης οι οποίες διοργανώνονται και επιλέγονται από τα μέλη του ΕΔΚΔ και προσφέρονται σε όλο το δικαστικό σώμα των κρατών μελών της ΕΕ. Το 2015, 16 δικαστικά όργανα προσέφεραν 216 σεμινάρια για τον Γενικό Κατάλογο του ΕΔΚΔ. Τα κύρια θέματα που καλύφθηκαν από τον Γενικό Κατάλογο περιλάμβαναν επαγγελματικές πρακτικές, κοινωνικά ζητήματα, γλωσσικές δεξιότητες, δικαστικές δεξιότητες, ανθρώπινα δικαιώματα, ανακριτική, ευρωπαϊκό διεθνές δίκαιο, ποινικό δίκαιο, αστικό δίκαιο και διοικητικό δίκαιο. Ο συνολικός αριθμός αλλοδαπών συμμετεχόντων στο πρόγραμμα του Γενικού Καταλόγου του 2015 ήταν 1407.

Πρόγραμμα Catalogue+ με δραστηριότητες κατάρτισης σε όλα τα κράτη μέλη

Σκοπός του έργου αυτού είναι να δώσει στους ευρωπαίους δικαστικούς την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης που διοργανώνεται από τους φορείς δικαστικής κατάρτισης που είναι μέλη του ΕΔΚΔ. Το 2015 συμμετείχαν στο έργο 17 δικαστικά όργανα, καθένα από τα οποία διοργάνωσε σεμινάριο σχετικά με ένα θέμα δικαίου. Συνολικά, προσφέρθηκαν 280 θέσεις σε αλλοδαπούς συμμετέχοντες. Ένδειξη της επιτυχίας του προγράμματος αποτελεί το γεγονός ότι οι συνολικές θέσεις κατάρτισης που προσφέρθηκαν καλύφθηκαν σε ποσοστό 72%, με 206 αλλοδαπούς συμμετέχοντες. Επιπλέον, 1251 ημεδαποί συμμετέχοντες έλαβαν μέρος στα σεμινάρια Catalogue+ που προσφέρθηκαν από τους αντίστοιχους εθνικούς φορείς κατάρτισης. Για το έτος 2015, συνολικά 1457 δικαστικοί συμμετείχαν σε μαθήματα κατάρτισης.

Σεμινάρια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό, το οποίο ξεκίνησε το 2015.

Το ΕΔΚΔ αναπτύσσεται εδώ και πάνω από μια δεκαετία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ευρωπαϊκής δικαιοσύνης. Η επιτακτική ανάγκη για κοινή και συντονισμένη δράση και προγράμματα κατάρτισης με επίκεντρο τα βαθύτερα αίτια του βίαιου εξτρεμισμού και την πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και για δικαστική και αστυνομική συνεργασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην έρευνα, τη δίωξη, την αποκατάσταση και την επανένταξη των τρομοκρατών, έχει επανειλημμένα τονιστεί σε πλήθος πρόσφατων υψηλού επιπέδου δηλώσεων και, δυστυχώς, υπογραμμίστηκε από τα πρόσφατα συμβάντα σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέθεσε στο ΕΔΚΔ, περιλαμβανομένων των μελών και των εταίρων του, την εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος κατάρτισης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο εξτρεμισμό, το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενδιαφερομένων φορέων και επαγγελματιών σε όλη την ΕΕ, προς εφαρμογή μεταξύ Σεπτεμβρίου 2015 και Μαΐου 2016. Το έργο αυτό παρέχει σε δικαστές, εισαγγελείς και λοιπούς επαγγελματίες του τομέα της δικαιοσύνης ένα μοναδικό φόρουμ για να ανταλλάξουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές με τους ομολόγους τους από όλη την Ευρώπη, να συζητήσουν τις πιο πρόσφατες νομικές εξελίξεις και προκλήσεις όσον αφορά τη δίωξη και εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν αλλοδαπούς τρομοκράτες μαχητές και άλλους βίαιους εξτρεμιστές παραβάτες, και να προσεγγίσουν θέματα ριζοσπαστικοποίησης και τους μηχανισμούς για την πρόληψη και την ανίχνευσή της.

Κατά το πρώτο έτος της εν λόγω δράσης, περισσότεροι από εκατό δικαστικοί της ΕΕ συμμετείχαν σε σεμινάρια για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Ηλεκτρονικά εργαλεία

Το ΕΔΚΔ επενδύει στην ανάπτυξη διαφόρων ηλεκτρονικών εργαλείων, προκειμένου να διευρυνθεί η απήχηση των ευκαιριών δικαστικής κατάρτισης και να παρασχεθούν οι αναγκαίοι πόροι σε εκείνους που διαχειρίζονται προγράμματα δικαστικής κατάρτισης και το περιεχόμενό τους.

Υπάρχει πάντοτε ανάγκη διάδοσης της δικαστικής κατάρτισης και των γνώσεων σε ευρύτερη εμβέλεια. Υπάρχει επίσης ανάγκη να βελτιωθεί η διοικητική αποδοτικότητα της διαχείρισης δικαστικών προγραμμάτων και των συμμετεχόντων τους. Εξίσου σημαντικό, τα πρόσωπα που σχεδιάζουν ή παράγουν ευκαιρίες δικαστικής κατάρτισης χρειάζονται πρόσβαση σε πληροφορίες και επαφές, προκειμένου να εργαστούν αποτελεσματικά. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία καλύπτουν όλες αυτές τις ανάγκες. Το ΕΔΚΔ έχει καταστήσει διαθέσιμους πολλούς τύπους ηλεκτρονικών εργαλείων. Σε αυτά περιλαμβάνονται διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, ένα ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων για προγράμματα, προγράμματα ηλεκτρονικής και μεικτής μάθησης, βιντεομηνύματα (podcasts) και διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), και μια συλλογή εικονικών πόρων. Παραδείγματα:

 • Πλατφόρμα δικτύωσης, η οποία αποτελεί ουσιαστικό χώρο εικονικής συνεργασίας για όσους εργάζονται σε έργα του ΕΔΚΔ. Επίσης, φιλοξενεί αρκετά ουσιώδη εργαλεία, όπως είναι η βάση δεδομένων εμπειρογνωμοσύνης και η πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Το ΕΔΚΔ υποστηρίζει 4 προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία είναι ανοικτά σε όλους δωρεάν.
 • Βιντεομηνύματα (podcasts) και διαδικτυακά σεμινάρια (webinars).

Εταίροι του ΕΔΚΔ:

 • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 • Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
 • Συμβούλιο της Ευρώπης
 • Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (Cepol)
 • Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
 • Eurojust
 • Δίκτυο κατά της Γενοκτονίας – Ευρωπαϊκό δίκτυο για τη διερεύνηση και δίωξη της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου
 • Κοινές ομάδες έρευνας
 • Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων (ENCJ)
 • Ένωση Συμβουλίων Επικρατείας και Ανωτάτων Διοικητικών Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ACA - Europe)
 • Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (EJN)
 • Διεθνής Ένωση Δικαστών που ασχολούνται με το Δίκαιο των Προσφύγων (IARLJ)
 • Ένωση Δικαστών της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί Ανταγωνισμού (AECJL)
 • Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών για τη Διαμεσολάβηση (GEMME)
 • Ευρωπαϊκή Ένωση Εργατοδικών (EALCJ)
 • Φόρουμ των Δικαστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Περιβάλλον (EUFJE)
 • Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εισαγγελέων για το Περιβάλλον (ENPE)
 • Δίκτυο Εισαγγελέων ή αντίστοιχων φορέων στα Ανώτατα Δικαστήρια των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (NADAL)
 • Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (AEAJ)
 • Διεθνής Ένωση για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στον Τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων (EUCOJUST)
 • Ινστιτούτο Max Plank.

Ορόσημα του παρελθόντος

Το ΕΔΚΔ ιδρύθηκε το 2000 και είναι μη κερδοσκοπικός διεθνής οργανισμός.

 • 1999: ανεπίσημες συναντήσεις μεταξύ ορισμένων εκ των επικεφαλής των φορέων δικαστικής κατάρτισης στην ΕΕ.
 • 2000: δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατάρτισης Δικαστικών (Χάρτης του Μπορντό).
 • 2003: το ΕΔΚΔ μετατρέπεται σε μη κερδοσκοπικό διεθνή οργανισμό κατά το βελγικό δίκαιο και αποκτά νομική προσωπικότητα.
 • 2004: το ΕΔΚΔ προβαίνει σε μεταρρύθμιση της οργάνωσής του, προκειμένου να εξασφαλιστεί κατάλληλη οικονομική επάρκεια, και υποδέχεται φορείς δικαστικής κατάρτισης από νέα κράτη μέλη της ΕΕ.
 • 2005: συγκροτείται μόνιμη Γραμματεία στις Βρυξέλλες.
 • 2006: λαμβάνει εξουσιοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υλοποίηση των πρώτων ετήσιων προγραμμάτων ανταλλαγής δικαστικών.
 • 2008: το ΕΔΚΔ επιτυγχάνει καίριους στόχους-ορόσημα όσον αφορά τον αριθμό των δικαστικών ανταλλαγών που ολοκληρώθηκαν και τις διαθέσιμες προτάσεις του καταλόγου κατάρτισης.
 • 2009: το ΕΔΚΔ αναγνωρίζεται ως βασικός ενδιαφερόμενος φορέας για την προώθηση της στρατηγικής για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη στην ΕΕ.
 • 2010: δρομολόγηση των πρώτων προγραμμάτων κατάρτισης του ίδιου του ΕΔΚΔ.
 • 2012: οι διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ΕΔΚΔ (εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων του Καταλόγου του ΕΔΚΔ) ξεπερνούν τους 2400 συμμετέχοντες, γεγονός που καταδεικνύει συνεχή ισχυρή αύξηση.
 • 2013: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικροτεί τα επιτεύγματα του ΕΔΚΔ, επιβεβαιώνοντας τον κεφαλαιώδη ρόλο του στη δικαστική κατάρτιση, με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1382/2013, με τον οποίο χορηγείται επιδότηση λειτουργίας στο ΕΔΚΔ για την περίοδο 2014-2020 σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» της ΕΕ.
 • 2014: Το ΕΔΚΔ υπογράφει μνημόνιο συνεννόησης με 12 ευρωπαϊκά δίκτυα και ενώσεις για μελλοντική συνεργασία στον τομέα της δικαστικής κατάρτισης.
 • Η θεμελιώδης σημασία του ΕΔΚΔ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δικαστικής κατάρτισης αναγνωρίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: Rue du Commerce 123, B-1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο.

Νομικό καθεστώς: Διεθνής οργανισμός μη κερδοσκοπικού σκοπού (association internationale sans but lucratif - aisbl) κατά το βελγικό δίκαιο.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ejtn@ejtn.eu

Σχετικός σύνδεσμος

Δικτυακός τόπος του ΕΔΚΔ

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/02/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.