ELi koolitusvõrgustikud ja -struktuurid

Euroopa õigusaktide muutumise ja Euroopa kodanike liikuvuse suurenemise tõttu on viimasel kümnendil tekkinud vajadus korraldada õigusvaldkonna töötajatele Euroopa tasandil jätkukoolitust. Sellist koolitust pakuvad liikmesriikide abiga loodud erinevad Euroopa asutused ja mitu kutseorganisatsiooni, mida toetatakse sageli Euroopa vahenditest.

Koolitusvõrgustikud ja –asutused Euroopa tasandil

Euroopa tasandi koolitusi korraldavad kutseorganisatsioonid

Euroopa tasandi õigusalased võrgustikud, kes teevad Euroopa õigusalase koolituse alast koostööd EJTNiga

Koolitusvõrgustikud ja -asutused Euroopa tasandil

Õigusvaldkonna töötajad võivad sõltuvalt oma elukutsest ja spetsiifilistest vajadustest panna end kirja kas ühe või teise siin tutvustatud asutuse korraldatud koolitustele. Samuti pakuvad kursusi ülikoolid ja koolituste korraldamisega tegelevad eraettevõtted.

Kohtunikele ja prokuröridele

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN)

2000. aastal loodud Euroopa õigusalase koolituse võrgustik koostab koolitusnormid ja õppekavad, kooskõlastab kohtunike koolituse alase teabe vahetamist ja programme ning edendab koostööd riiklike kohtunike ja prokuröride koolitusasutuste vahel. EJTNi peasekretariaat asub Belgias Brüsselis. Kokkuvõtet EJTNi tegevuse kohta saate lugeda siit.

Kõikidele õigusvaldkonna töötajatele

Euroopa Õigusakadeemia (ERA)

Euroopa Õigusakadeemia korraldab konverentse, seminare, ametialaseid koolitusi ja poliitilisi debatte ELi õiguse valdkondades kõikidele õigusvaldkonna töötajatele. Euroopa Õigusakadeemia asub Saksamaal Trieris. Kokkuvõtet ERA tegevuse kohta saate lugeda siit.

Euroopa Avaliku Halduse Instituut – Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskus (EIPA)

Euroopa Liidu õiguse alase koolituse pakkumine on üks EIPA tegevusvaldkondadest. Eraldi koolitused on välja töötatud kohtunike, õigusvaldkonna töötajate, ELi ja liikmesriikide ametnike ning erasektori juristide jaoks. EIPA keskused asuvad Madalmaades Maastrichtis, Luxembourgis, Hispaanias Barcelonas ja Poolas Varssavis. Kokkuvõtet EIPA tegevuse kohta saate lugeda siit.

Euroopa tasandi koolitusi korraldavad kutseorganisatsioonid

Need õigusvaldkonna töötajaid Euroopa tasandil esindavad organisatsioonid korraldavad aeg-ajalt mõningaid koolitusi.

Juristid, advokaadid, õigusnõustajad

Euroopa Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu − CCBE

Notarid

Euroopa Liidu Notarite Nõukogu − CNUE

Kohtuametnikud

Kohtuametnike Rahvusvaheline Ühendus − UIHJ

Euroopa tasandi õigusalased võrgustikud, kes teevad Euroopa õigusalase koolituse alast koostööd EJTNiga

Euroopa õigusalase koolituse võrgustik (EJTN) koondab kõigi ELi liikmesriikide riiklikke õigusalase koolituse asutusi. See teeb temast kõige sobivama asutuse õigusalase koolituse koordineerimiseks ja edasiarendamiseks. EJTN teeb koostööd muude Euroopa tasandi õigusalaste võrgustikega, kelle eesmärke ja koolitussuundi tutvustavad järgmised teabelehed:

2013.-2014. aastal korraldati Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku ja ülalnimetatud võrgustike koostöö edendamise projekt, mille tulemused on kättesaadavad siin.

Viimati uuendatud: 12/02/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.