Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi koolitusvõrgustikud ja -struktuurid

Euroopa Õigusakadeemia eesmärk on edendada ELi õiguse mõistmist ja parimat tava, pakkudes kõikjal Euroopas tegutsevatele õigusala töötajatele koolitusi ning olles arutelude ja teadmiste vahetamise foorumiks.

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Sihtrühmad

Euroopa Õigusakadeemia sihtrühmaks on kõik õigusala töötajad:

 • kohtunikud
 • prokurörid
 • erapraksises tegutsevad juristid
 • notarid
 • ettevõtete juristid ja advokaadid
 • õiguskaitseametnikud
 • haldusorganite juristid

Koolituste liigid

Nagu märgitud septembris 2011 avaldatud Euroopa Komisjoni teatises kohtunike koolitamise kohta, on Euroopa Õigusakadeemial laialdane kogemus liidu õigust käsitlevate seminaride edukas korraldamises mitmekultuurilisele kuulajaskonnale. Euroopa Õigusakadeemia pakub erineval tasemel konverentse ja kursusi ELi õiguspealinna Luxembourgi lähedal Trieris asuvas keskuses, Brüsselis ja mitmel pool Euroopas:

 • iga-aastased konverentsid ja foorumid, et anda ülevaade uusimatest muutustest ja nende üle arutleda;
 • õigusala töötajatele mõeldud seminarid, kus keskendutakse üksikasjalikult konkreetsetele küsimustele;
 • baaskoolitused, mis on mõeldud sissejuhatuseks ELi õiguse konkreetsesse valdkonda;
 • infotunnid Brüsselis, et analüüsida päevakajalisi muutusi ELi õiguses;
 • õiguskeele kursused.

Euroopa Õigusakadeemia pakub ka:

 • e-õppe kursusi ja -materjale
 • ELi õiguse tippasjatundjate peetud e-esitlusi
 • igas kvartalis ilmuvat õigusajakirjaERA Forum”.

Euroopa Õigusakadeemia koolitusprogrammid hõlmavad ELi õiguse kõiki valdkondi:

 • Euroopa avalik õigus, st institutsiooniline õigus, põhiõigused, varjupaik ja sisseränne, keskkonnaõigus, maksustamine;
 • Euroopa eraõigus, st tarbijakaitse, töö- ja sotsiaalõigus, rahvusvaheline eraõigus, õigusalane koostöö tsiviilasjades;
 • Euroopa äriõigus, st konkurentsiõigus, riigihanked, intellektuaalomandi õigused, äriühinguõigus, finantsteenused;
 • Euroopa kriminaalõigus, st õigusalane koostöö kriminaalasjades, politseikoostöö.

Koolitused 2015. aastal

2015. aastal korraldas Euroopa Õigusakadeemia 157 koolitust, kus osales 6903 õigusala töötajat 54 riigist. Samuti pakuti huvilistele 7 e-õppe kursust ja ligikaudu 60 e-esitlust.

Osalejate ametialane taust oli järgmine:

 • kohtunikud: 27%
 • prokurörid: 5%
 • erapraksises tegutsevad juristid: 24%
 • ettevõtete juristid: 5%
 • õiguskaitseametnikud: 12%
 • ELi ametnikud: 7%
 • ministeeriumide ametnikud: 6%
 • muud avalikud teenistujad: 9%
 • teadustöötajad: 5%
 • fondide ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad: 4%
 • muud: 6%

Rahvusvahelised partnerlused ja lepingud

Euroopa õigusalase koolituse võrgustiku (EJTN) asutajaliikmena valiti Euroopa Õigusakadeemia 2013. aastal ajavahemikuks 2014-2017 taas nimetatud võrgustiku juhtkomiteesse. Samaks ajavahemikuks valiti Euroopa Õigusakadeemia võrgustiku programmide töörühma kokkukutsujaks ja võrgustiku tehnoloogiatöörühma liikmeks. Õigusakadeemial on tihedad sidemed riiklike õiguskoolituse asutustega ning mitmega neist on ta sõlminud raamlepingu kohtunikele ja prokuröridele pakutavate koolituste ühiseks korraldamiseks.

Euroopa Õigusakadeemia teeb korrapäraselt projektipõhist koostööd Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukogu (CCBE), Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu (CNUE), Euroopa Äriühingujuristide Assotsiatsiooni (ECLA) ning teiste juristide organisatsioonidega nii üleeuroopaliselt kui ka riiklikul tasandil.

Avalikes huvides tegutseva sihtasutusena on Euroopa Õigusakadeemia Euroopa Sihtasutuste Keskuse liige.

Ajalugu

Euroopa Õigusakadeemia asutati 1992. aastal Euroopa Parlamendi algatusel. Akadeemia asutajaliikmed olid Luksemburgi Suurhertsogiriik, Rheinland-Pfalzi liidumaa, Trieri linn ja Euroopa Õigusakadeemia sõprade assotsiatsioon. Vahepealsetel aastatel on sihtasutusega liitunud teiste hulgas 25 ELi 27 liikmesriigist.

Kontaktandmed

Euroopa Õigusakadeemia (ERA)
Metzer Allee D-54295 Trier - Germany
Tel: +49 651 93737 -0
Brüsseli büroo
Avenue d'Auderghem 36 - B-1040 Brussels - Belgium

E-post: info@era.int

Töötajate arv: 74

Õiguslik seisund: Euroopa Õigusakadeemia on avalikes huvides tegutsev mittetulunduslik sihtasutus.

Seonduv link

ERA veebisait

Viimati uuendatud: 12/02/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.