Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Swipe to change

ELi koolitusvõrgustikud ja -struktuurid

Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskus on Euroopa Avaliku Halduse Instituudi (EIPA) haru. Keskus asub Luxembourgis ja on spetsialiseerunud ELi liikmesriikide, kandidaatriikide ning ELi ja EFTA riikidega assotsiatsioonilepingu sõlminud riikide kohtunike, prokuröride, erapraksist pidavate juristide ja haldusorganite juristide koolitamisele.

Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti kvaliteedi eest.

Koolituste liigid

Euroopa Komisjoni 2011. aasta septembris avaldatud teatises kohtunike koolitamise kohta nimetatakse EIPAt ühena vähestest asutustest, kes pakub Euroopa tasandi koolitust kohtunikele ja muudele õigusala töötajatele. Suurema osa neist koolitustest arendab välja ja viib läbi EIPA Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskus.

Lisaks avatud registreerimisega koolituste ja konverentside korraldamisele pakub EIPA Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskus mitmesuguseid vajaduspõhiseid ja praktilise suunitlusega koolitus-, konsultatsiooni- ja juhendamisteenuseid, samuti võrdlevaid teadusuuringuid, mis on seotud ELi õiguse ja kohtunike koolitamise rakendamisega ELi liikmesriikides ja ELiga assotsieerunud riikides (kandidaatriigid, EFTA riigid jne). Neid teenuseid pakutakse ELi institutsioonide sõlmitud lepingute ja antud meetmetoetuste alusel või riikide ametiasutustega sõlmitud kahepoolsete lepingute kaudu.

Avatud registreerimisega koolituste kategoorias pakub keskus järgmisi koolitusi:

 • praktilise suunitlusega õpikojad;
 • täiskasvanutele mõeldud pidevõppe programmid, nagu magistriprogrammid ja magistritaseme kursused (kohapeal sooritatavad ning segaõppe ja e-õppe programmid); pakutakse programme kestusega ühest nädalast kuni kahe aastani;
 • individuaalsed e-õppe kursused dokumentidele juurdepääsu, siseturuga seotud küsimuste (nagu inimeste vaba liikumine, riigihanked jne), keskkonnaõiguse ja õigusalase koostöö valdkonnas;
 • konverentsid hiljutiste muutuste teemal eri õigusvaldkondades, nagu ELi keskkonna- ja finantsteenuste valdkonna õigusaktid, õigusalane koostöö, ELi avaliku teenistuse õigus ja Euroopa Kohtu praktika uusimad suunad.

Lepinguliste koolituste kategoorias on EIPA ja Luxembourgis asuv Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskus spetsialiseerunud järgmistele, klientidega konsulteerimise tulemusel välja töötatud vajaduspõhistele koolitustele:

 • õpikojad, mis kombineerivad probleemipõhist õpet juhendamisega;
 • õppelähetused, mida korraldatakse nii eraldiseisvatena kui ka kombineerituna koolitustega valitud teemal;
 • vajaduspõhine segaõpe;
 • põhikoolituse moodulid kohtunikele, prokuröridele ja muudele kohtutöötajatele;
 • koolitajatele mõeldud õpikojad, sealhulgas koolitusmaterjalide ja -käsiraamatute väljatöötamine.

Teemade kaupa keskendub EIPA Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskuse koolitustegevus järgmisele:

 • ELi (ja EMP) institutsiooniline õigus;
 • Euroopa haldusõigus ja põhiõigused;
 • Euroopa tasandi regulatiivküsimused, nagu näiteks keskkonna- ja tarbijakaitse, toiduohutus, töö- ja sotsiaalõigus;
 • ELi siseturu kõik valdkonnad, kaasa arvatud finantsteenused, riigihanked ja konkurentsiõigus;
 • Euroopa ja rahvusvaheline õigusalane koostöö perekonna-, kaubandus- ja muudes tsiviilasjades, samuti õigusalane ja õiguskaitsealane koostöö kriminaalasjades;
 • ELi ja EFTA kohtute menetlused ja kuidas neisse kohtutesse pöörduda.

Keskus on spetsialiseerunud ka koolitus- ja juhendamistegevusele, mille eesmärk on suurendada kohtunike sõltumatust ja parandada õigusemõistmise haldust ja kvaliteeti, tehes järgmistes valdkondades kindlaks teadmised ja praktilised kogemused ning neid jagades:

 • kvaliteedijuhtimise kasutuselevõtmine õigussektoris;
 • kohtuasutuste (kohtud, prokuratuurid, kohtunikke koolitavad asutused) haldamine;
 • kohtunike koolituse vajaduste analüüs ja sellise koolituse kvaliteedi ja mõju hindamine jne;
 • eetika ja korruptsioonivastane võitlus;
 • suhtekorraldus, teabevahetuspoliitika ja sellealased oskused;
 • e-õiguskeskkonna vahendite kasutuselevõtmine ja kasutamine.

Käimasolev tegevus

EIPA korraldab aastas 600–700 koolitust, millel osaleb 12 000 kuni 14 000 inimest. EIPA Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskus korraldab aastas 110–130 koolitust, mis on mõeldud eelpool nimetatud sihtrühmadele.

Koolituste koguarv 2015. aastal (sh põhikoolitus ja õppelähetused): 131

 • koolitused kohtunikele, prokuröridele ja erapraksist pidavate juristidele: 28
 • koolitused muudele õigusala töötajatele, kaasa arvatud muud kohtutöötajad: 3
 • koolitused haldusorganite juristidele ja muudele töötajatele: 100

2015. aastal koolitustel osalenute arv kokku: 2423

 • koolitused kohtunikele, prokuröridele ja erapraksist pidavate juristidele: 375
 • koolitused muudele õigusala töötajatele, kaasa arvatud muud kohtutöötajad: 26
 • koolitused haldusorganite juristidele: 2022

2015. aastal keskmiselt koolitusel osaletud päevade arv osaleja kohta: 2

 • koolitused kohtunikele, prokuröridele ja erapraksist pidavate juristidele: 2
 • koolitused muudele õigusala töötajatele, kaasa arvatud muud kohtutöötajad: 4
 • koolitused haldusorganite juristidele: 2

Ülaltoodud statistikat koostades on arvesse võetud põhikoolitust, jätkuõpet, juhendamistegevust ja õppelähetusi ning nii EList kui ka väljastpoolt pärit osalejate arvu, kuid keskuse magistriprogrammiga seotud kursusi ja osalejaid pole arvesse võetud. Lisaks sisaldavad arvandmed nii avatud registreerimisega koolitusi kui ka selliseid koolitusi, mida rahastatakse osaliselt (nt õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi meetmetoetuste kaudu) või täielikult lepingutest, mille on EIPAga sõlminud ELi ja riiklikud institutsioonid. Andmed ei hõlma siiski EIPA juhitud Euromed Justice III projekti raames koolitatud rahukohtunikke ja juriste.

Rahvusvahelised partnerlused ja lepingud

Euroopa Avaliku Halduse Instituut kuulub Euroopa avaliku halduse koostöövõrgustikku (EUPAN).

EIPA Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskus on sõlminud mitmes ELi liikmesriigis ja kandidaatriigis kahepoolsed koostöölepingud kohtunike koolitust pakkuvate riiklike asutustega.

Aastate jooksul on EIPA teinud projektipõhist koostööd kohtunike koolitust pakkuvate riiklike asutustega kogu Euroopas, samuti Euroopa tasandil eri õigusala töötajaid ühendavate assotsiatsioonidega, näiteks Euroopa Liidu Notariaatide Nõukogu (CNUE), Euroopa kohtutäiturite koja (CEHJ) ja Euroopa Liidu Advokatuuride ja Õigusliitude Nõukoguga (CCBE) ning selline koostöö jätkub ka tulevikus.

Ajalugu

Euroopa Avaliku Halduse Instituut asutati 1981. aastal iseseisva mittetulundusliku sihtasutusena, mis pakkus Euroopa Liidu liikmesriikide ametisasutuste (sealhulgas kohtuasutuste) ja Euroopa institutsioonide vajadustele vastavat koolitust Euroopa integratsiooni teemadel. Praegu on EIPA liikmed 22 ELi liikmesriiki ja Norra.

1992. aastal asutas Euroopa Avaliku Halduse Instituut Luxembourgis oma esimese haru: Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskuse, mille eesmärk oli koolitada kohtunikke ja kodanikke ning ka erapraksist pidavaid juriste ühenduse (nüüd ELi) õiguse tõlgendamise ja kohaldamise küsimustes.

2012. aastal võttis Euroopa Avaliku Halduse Instituudi Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskus oma peamiste sihtrühmade suhtes kasutusele suunatud teemakeskse lähenemisviisi. Eelkõige kohtunikkonnale (sh mittekohtunikest kohtutöötajad), aga ka muudele õigusala töötajatele pakub keskus sihtrühma vajadustele vastavaid ja praktilisi koolitusprogramme, samuti konsultatsioone ja juhendamist, mille eesmärk on levitada lisaks teadmistele ka praktilist oskusteavet ja parimaid tavasid ning aidata kaasa piiriülese usalduse suurendamisele.

Kontaktandmed

EIPA Luxembourg – Euroopa kohtunike ja õigustöötajate keskus

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, LUXEMBOURG

E-post: info-lux@eipa.eu

Töötajate arv: 15

Õiguslik seisund: Mittetulunduslik sihtasutus

Seonduv link

EIPA veebisait

Viimati uuendatud: 12/02/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.