EU training networks & structures

With the developments in European legislation and greater mobility of European citizens, a clear need has emerged in the past decade for continuous training for legal practitioners at European level. Such training is provided by several European structures established with the support of Member States, and a number of professional organisations, often with supported by European funding.

Training networks and structures at European level

Professional organisations organising training activities at European level

EU-level judicial networks cooperating with the EJTN regarding European judicial training

Training networks and structures at European level

Depending on their profession and particular needs, legal practitioners can apply to one or other of the structures briefly presented here. Also, many courses are offered by universities and private training providers.

For judges and prosecutors

The European Judicial Training Network (EJTN)

Founded in 2000, the EJTN develops training standards and curricula, coordinates judicial training exchanges and programmes and fosters cooperation between national training structures for judges and prosecutors. The EJTN secretariat-general is based in Brussels (Belgium). You can find a summary of EJTN activities here.

For all legal practitioners

The Academy of European Law (ERA)

ERA organises conferences, seminars, professional training courses and policy debates on different areas of EU law, designed for all legal practitioners. ERA is located in Trier (Germany). You can find a summary of its activities here.

The European Institute of Public Administration – European Centre for Judges and Lawyers (EIPA)

Training on European Union law is one of EIPA's areas of activity. Training is tailored for judges, legal practitioners, EU and national officials and private sector lawyers. EIPA has centres in Maastricht (Netherlands), Luxembourg, Barcelona (Spain) and Warsaw (Poland). You can find a summary of its activities here.

Professional organisations organising training activities at European level

The following organisations representing legal practitioners at European level organise training activities on an ad hoc basis.

Lawyers, barristers, solicitors

The Council of Bars and Law Societies of Europe - CCBE

Notaries

The Council of the Notariats of the European Union - CNUE

Judicial Officers

The International Union of Judicial Officers - UIHJ

EU-level judicial networks cooperating with the EJTN regarding European judicial training

The EJTN gathers all national judicial training bodies of the EU Member States and as such is the best placed body to coordinate and develop further judicial training. It cooperates with other EU-level judicial networks, whose respective objectives and training-related interests are presented in the following factsheets:

The report of the 2013-2014 project promoting the cooperation between the EJTN and the above-mentioned networks is available here.

Last update: 11/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Eurooppaoikeuden akatemia (Academy of European Law, ERA)

Eurooppaoikeuden akatemian (Academy of European Law, ERA) tavoitteena on edistää EU:n oikeuden ja parhaiden käytänteiden tuntemusta tarjoamalla eri puolilta Eurooppaa tuleville oikeusalan toimijoille koulutusta ja foorumi keskustelua ja kokemustenvaihtoa varten.

Kohderyhmät

ERAn kohderyhmiä ovat kaikki oikeusalan toimijat:

 • tuomarit
 • syyttäjät
 • yksityisinä ammatinharjoittajina toimivat lakimiehet
 • notaarit
 • yritysten oikeudelliset neuvonantajat ja lakimiehet
 • lainvalvontaviranomaiset
 • julkishallinnon palveluksessa toimivat lakimiehet.

Koulutustarjonta

Euroopan komissio toteaa syyskuussa 2011 antamassaan oikeusalan koulutusta koskevassa tiedonannossa, että ERAlla ”on paljon kokemusta unionin lainsäädäntöä koskevien seminaarien järjestämisestä monikulttuurisille osallistujaryhmille”. ERA järjestää sekä koulutuskeskuksessaan Trierissä (lähellä EU:n tuomioistuimen sijaintipaikkaa Luxemburgia) että Brysselissä ja muualla Euroopassa eritasoisia konferensseja ja kursseja:

 • vuotuisia konferensseja ja foorumeja, joissa tarkastellaan oikeusalan kehitystä ja keskustellaan siitä
 • seminaareja, joissa tietyn alan ammattilaiset käsittelevät yksityiskohtaisesti alansa kehitystä
 • peruskursseja, joissa perehdytään EU:n oikeuden eri aloihin
 • Brysselissä järjestettäviä tapaamisia, joissa analysoidaan EU:n oikeuden ajankohtaisia kysymyksiä
 • oikeuskielen kursseja.

ERA tarjoaa myös

 • verkkokursseja ja verkko-oppimateriaaleja
 • EU:n oikeuden huippuasiantuntijoiden pitämiä verkkoluentoja
 • neljännesvuosittain ilmestyvän oikeudellisen aikakauslehden nimeltä ERA Forum.

ERAn koulutusohjelmat kattavat EU:n koko lainsäädännön:

 • EU:n julkisoikeus, esim. toimielimiä koskeva lainsäädäntö, perusoikeudet, turvapaikka- ja maahanmuuttoasioita koskeva lainsäädäntö, ympäristö- ja verolainsäädäntö
 • EU:n yksityisoikeus, esim. kuluttajansuoja, työ- ja sosiaalilainsäädäntö, kansainvälinen yksityisoikeus, oikeudellinen yhteistyö siviilioikeuden alalla
 • EU:n yritysoikeus, esim. kilpailuoikeus, julkiset hankinnat, teollis- ja tekijänoikeudet, yhtiöoikeus, rahoituspalvelut
 • EU:n rikosoikeus, esim. oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa ja poliisiyhteistyö.

Toiminta vuonna 2015

Vuonna 2015 ERA järjesti 157 koulutustilaisuutta, joihin osallistui 6 903 oikeusalan toimijaa 54 maasta. Lisäksi se järjesti 7 verkkokurssia ja noin 60 verkkoluentoa.

Osanottajien ammatillinen tausta:

 • tuomarit: 27%
 • syyttäjät: 5%
 • yksityisinä ammatinharjoittajina toimivat lakimiehet: 24%
 • yritysten lakimiehet: 5%
 • lainvalvontaviranomaiset: 1%
 • EU:n virkamiehet: 7%
 • jäsenvaltioiden ministeriöiden virkamiehet: 6%
 • muut virkamiehet: 9%
 • yliopistomaailman edustajat: 5%
 • säätiöiden/kansalaisjärjestöjen edustajat: 4%
 • muut: 6%.

Kansainväliset kumppanit / sopimukset

ERA on Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuroopan juridisen koulutusverkoston (EJTN) perustajajäsen. Vuonna 2013 se valittiin jatkamaan verkoston ohjauskomiteassa myös kaudella 2014–2017. Lisäksi se valittiin samalle kaudelle kokoonkutsujaksi koulutusohjelmia käsittelevään verkoston työryhmään ja jäseneksi teknologiatyöryhmään. ERAlla on tiiviit siteet myös yksittäisiin kansallisiin oikeusalan koulutuslaitoksiin, ja se on tehnyt monien kanssa puitesopimuksia yhteisten koulutustilaisuuksien järjestämisestä tuomareille ja syyttäjille.

ERA tekee säännöllisesti hankekohtaista yhteistyötä Euroopan lakimiesyhdistysten liiton (Linkki avautuu uuteen ikkunaanCouncil of the Bars and Law Societies of Europe, CCBE), Euroopan unionin notariaattiliiton (Linkki avautuu uuteen ikkunaanCouncil of the Notariats of the European Union, CNUE), Euroopan yrityslakimiesten yhdistyksen (Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuropean Company Lawyers Association, ECLA) sekä muiden jäsenvaltioissa tai Euroopan tasolla toimivien lakimiesyhdistysten kanssa.

Yleishyödyllisenä säätiönä ERA on eurooppalaisia säätiöitä edustavan järjestön (Linkki avautuu uuteen ikkunaanEuropean Foundation Centre) jäsen.

Historia

ERA perustettiin vuonna 1992 Euroopan parlamentin aloitteesta. Perustamisen suojelijoina toimivat Luxemburgin suurherttuakunta, Rheinland-Pfalzin osavaltio, Trierin kaupunki ja Friends of ERA -yhdistys. Sittemmin EU:n 27 jäsenvaltiosta 25 on liittynyt ERAan.

Yhteystiedot

Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee, D-54295, Trier, Germany
Puhelin: +49 651 93737-0
Brussels Office
Avenue d'Auderghem 36, B-1040 Brussels, Belgium

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo@era.int

Henkilöstön määrä: 74

Oikeudellinen muoto: ERA on voittoa tavoittelematon julkinen säätiö.

Linkki

Linkki avautuu uuteen ikkunaanERAn verkkosivut

Päivitetty viimeksi: 13/02/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Euroopan julkisen hallinnon instituutti (European Institute of Public Administration, EIPA)

Tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus on julkisen hallinnon Eurooppa-instituutin (European Institute of Public Administration, EIPA) Luxemburgissa toimiva yksikkö, joka on erikoistunut tuomarien ja syyttäjien sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina ja julkishallinnon piirissä toimivien lakimiesten kouluttamiseen. Koulutukseen voivat osallistua paitsi EU:n jäsenvaltioiden myös ehdokasmaiden ja EU:n kanssa assosiaatiosopimuksen tehneiden maiden sekä EFTA-maiden kansalaiset.

Koulutustarjonta

EIPA on Euroopan komission syyskuussa 2011 antaman oikeusalan koulutusta koskevan tiedonannon mukaan yksi harvoista EU-tason oppilaitoksista, joka on tarkoitettu tuomareille ja syyttäjille ja muille oikeusalan ammattilaisille. Valtaosan EIPAn koulutustarjonnasta laatii ja toteuttaa tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus.

Yleisten kurssien ja konferenssien lisäksi keskus tarjoaa sekä erilaisia räätälöityjä ja käytännönläheisiä koulutus-, konsultti- ja valmennuspalveluja että EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyviä vertailututkimuksia ja oikeusalan koulutusta EU:n jäsenvaltioissa ja assosioituneissa maissa (ehdokas- ja EFTA-maat ym.). Palvelut rahoitetaan joko EU:n toimielinten kanssa tehtyjen sopimusten perusteella tai niiden myöntämillä toiminta-avustuksilla tai kansallisten hallintoelimien kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten perusteella.

Yleiset kurssit käsittävät muun muassa seuraavanlaisia opintojaksoja:

 • eripituiset käytännönläheiset työpajat
 • aikuisten elinikäisen oppimisen ohjelmat, kuten master-ohjelmat ja master-tasoiset kurssit (sekä lähiopiskeluna että lähi- ja verkko-opiskelun yhdistelmänä); ohjelmien kesto vaihtelee viikosta kahteen vuoteen
 • yksittäiset verkkokurssit, joiden aiheena on oikeus tutustua asiakirjoihin, sisämarkkinoihin liittyvät kysymykset (mm. ihmisten vapaa liikkuvuus, julkiset hankinnat), ympäristöoikeus ja oikeudellinen yhteistyö
 • konferenssit, joissa tarkastellaan viimeaikaista kehitystä eri oikeudenaloilla, kuten EU:n ympäristö- ja rahoituspalvelulainsäädäntö, oikeudellinen yhteistyö, EU:n virkamiehiä koskeva lainsäädäntö ja Euroopan unionin tuomioistuimen viimeaikainen oikeuskäytäntö.

Sopimusperusteisten toimien osalta EIPA ja sen Luxemburgissa toimiva tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus ovat erikoistuneet seuraaviin toimiin, jotka räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaisesti:

 • työpajat, joissa yhdistetään ongelmakeskeistä oppimista ja valmennusta
 • opintokäynnit, joko erikseen tai eri aiheita koskevien opintojaksojen yhteydessä
 • räätälöidyt eri opiskelutapoja yhdistävät toimet
 • eripituiset peruskoulutusmoduulit tuomareille, syyttäjille ja muille tuomioistuimissa toimiville oikeusalan ammattilaisille
 • kouluttajille tarkoitetut työpajat sekä oppimateriaalien ja käsikirjojen laatiminen.

Keskus järjestää koulutusta mm. seuraavista aiheista:

 • EU:n (ja ETA:n) toimielimiä koskeva lainsäädäntö
 • EU:n hallinto-oikeus ja perusoikeudet
 • EU:n sääntely, mm. ympäristö-, kuluttajansuoja-, elintarviketurvallisuus-, työ- ja sosiaalilainsäädäntö
 • kaikki EU:n sisämarkkinoiden eri alat, kuten rahoituspalvelut, julkiset hankinnat ja kilpailuoikeus
 • EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla tehtävä oikeudellinen yhteistyö perhe- ja kauppaoikeuden alalla ja muissa siviilioikeudellisissa asioissa sekä lainvalvontayhteistyö rikosasioissa
 • menettelyt ja kanteen nostaminen EU:n ja EFTA:n tuomioistuimissa.

Keskus järjestää myös koulutus- ja valmennustoimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja parantaa hallintokäytäntöjä ja oikeudenkäytön laatua määrittämällä hyviä käytäntöjä ja jakamalla tietoa kokemuksista muun muassa seuraavista:

 • laadun hallinta oikeusalalla
 • hallinto oikeusalan laitoksissa (tuomioistuimet, yleisen syyttäjän virastot, oikeusalan oppilaitokset)
 • oikeusalan koulutustarpeiden selvittäminen ja koulutuksen laadun ja vaikutusten arviointi
 • eettiset säännöt ja korruption torjunta
 • suhdetoiminta- ja viestintätaidot
 • sähköisen oikeudenkäytön välineiden esittely ja käyttö.

Nykyinen toiminta

EIPA järjestää vuosittain 600–700 koulutustilaisuutta, joissa on mukana 12 000–14 000 osanottajaa. EIPAn tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus järjestää edellä mainituille kohderyhmille keskimäärin 110–130 koulutustilaisuutta vuodessa.

Vuonna 2015 koulutustilaisuuksia (peruskurssit ja opintokäynnit mukaan lukien) järjestettiin yhteensä 131. Eri kohderyhmille toimintaa järjestettiin seuraavasti:

 • tuomarit, yleiset syyttäjät ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat lakimiehet: 28
 • muut oikeusalan ammattilaiset, mm. tuomioistuinten henkilöstö: 3
 • julkishallinnon piirissä toimivat lakimiehet ja muut osanottajat: 100

Koulutukseen osallistujien kokonaismäärä vuonna 2015 oli 2 423

 • tuomarit, yleiset syyttäjät ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat lakimiehet: 375
 • muut oikeusalan ammattilaiset, mm. tuomioistuinten henkilöstö: 26
 • julkishallinnon piirissä toimivat lakimiehet: 2 022

Koulutuspäivien lukumäärä osanottajaa kohti vuonna 2015 oli keskimäärin 2

 • tuomarit, yleiset syyttäjät ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat lakimiehet: 2
 • muut oikeusalan ammattilaiset, mm. tuomioistuinten henkilöstö: 4
 • julkishallinnon piirissä toimivat lakimiehet: 2

Edellä esitettyihin tilastotietoihin sisältyvät peruskoulutus, jatkokoulutus, valmennus ja opintokäynnit sekä EU:n alueelta että sen ulkopuolelta tuleville osanottajille. Sen sijaan tiedot eivät kata keskuksen master-ohjelmaa. Lukuihin sisältyvät myös yleiset kurssit sekä toimet, jotka on rahoitettu osittain (esimerkiksi oikeusasioiden pääosaston toiminta-avustuksilla) tai kokonaan EIPAn ja EU:n tai kansallisten instituutioiden välillä tehtyjen sopimusten perusteella. Niihin ei sisälly tuomareille ja lakimiehille EIPAn johdolla toteutettavan Euromed Justice III -hankkeen puitteissa järjestettävä koulutus.

Kansainväliset kumppanit / sopimukset

EIPA kuuluu julkishallinnon eurooppalaiseen verkostoon (Linkki avautuu uuteen ikkunaanEUPAN).

EIPAn tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus on tehnyt kahdenvälisiä sopimuksia EU:n eri jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden kansallisten oikeusalan oppilaitosten kanssa.

EIPA on vuosien mittaan tehnyt ja tekee edelleen hankekohtaista yhteistyötä eri puolilla Eurooppaa toimivien kansallisten oikeusalan oppilaitosten sekä Euroopan-tason oikeusalan ammatillisten järjestöjen kanssa. Näitä ovat mm. Euroopan unionin notaarien liitto (CNUE), Euroopan ulosottomiesten liitto (CEHJ) ja Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto (CCBE).

Historia

EIPA on itsenäinen voittoa tavoittelematon säätiö, joka perustettiin vuonna 1981 tarjoamaan Euroopan yhdentymiskehitystä koskevaa koulutusta Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille (mm. oikeusalan ammattilaisille) ja EU:n toimielinten henkilöstölle. Nykyään EIPAan kuuluu 22 EU:n jäsenvaltiota sekä Norja.

Vuonna 1992 EIPA perusti Luxemburgiin ensimmäisen sivutoimipisteensä, tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalaisen keskuksen. Sen tehtävänä on tarjota yhteisön ja sittemmin unionin lainsäädännön tulkintaan ja soveltamiseen liittyvää koulutusta oikeusalan ammattilaisille ja yleisölle sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville lakimiehille.

Vuodesta 2012 alkaen tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus on tarjonnut tärkeimmille kohderyhmilleen kohdennettua, ajankohtaisiin kysymyksiin keskittyvää toimintaa. Erityisesti tuomioistuinten henkilöstölle (myös muille kuin tuomarille ja syyttäjille) ja muille oikeusalan ammattilaisille suunnatussa toiminnassa keskitytään toteuttamaan räätälöityjä käytännönläheisiä koulutusohjelmia sekä konsultointi- ja valmennusohjelmia, joiden kautta levitetään paitsi tietoa myös käytännön osaamista ja rakennetaan valtioiden rajat ylittävää luottamusta.

Yhteystiedot

EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, LUXEMBOURG

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaaninfo-lux@eipa.eu

Henkilöstön määrä: 15

Oikeudellinen muoto: Voittoa tavoittelematon säätiö

Linkki

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEIPAn verkkosivut

Päivitetty viimeksi: 13/02/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.

Euroopan juridinen koulutusverkosto (European Judicial Training Network, EJTN)

Euroopan juridisen koulutusverkoston (European Judicial Training Network, EJTN) tavoitteena on kehittää korkeatasoista oikeusalan koulutusta ja tietojenvaihtoa oikeusalan ammattilaisten keskuudessa Euroopassa. Verkosto edustaa yli 120 000 tuomarin, syyttäjän ja oikeusalan kouluttajan etuja kaikkialla Euroopassa tarjoamalla koulutusta mm. EU:n siviili-, rikos- ja kauppaoikeuden sekä yhteiskunnallisten aiheiden ja kielten alalla.

Verkoston päämääränä on edistää yhteisen oikeus- ja oikeudenkäyttökulttuurin kehitystä Euroopassa. Verkosto tukee Euroopan oikeusalueen muodostamista ja edistää Euroopan unionin oikeusjärjestelmien keskinäistä tuntemusta, mikä parantaa ymmärtämystä, luottamusta ja yhteistyötä EU:n jäsenvaltioiden tuomarien ja syyttäjien välillä.

Lisäksi verkosto selvittää koulutustarpeita ja laatii koulutusstandardeja ja opetussuunnitelmia, koordinoi oikeusalan koulutusvaihtoa ja -ohjelmia, levittää tietoa koulutukseen liittyvästä asiantuntemuksesta ja tietotaidosta sekä edistää yhteistyötä EU:n oikeusalan koulutuslaitosten keskuudessa.

Vuonna 2015 verkoston toiminta laajeni edelleen. Sen puitteissa järjestettiin 1 815 koulutusvaihtoa ja 84 seminaaria, joihin osallistui yhteensä 5 023 tuomaria ja syyttäjää kaikista EU:n jäsenvaltioista. Koulutuspäivien määrä kasvoi 14,38 prosenttia edellisvuoteen verrattuna ja verkosto järjesti entistä monipuolisempaa toimintaa.

Euroopan juridisen koulutusverkoston toimintaa on kehitetty viime aikoina sekä tehostamalla sen keskeisiä toimintoja että luomalla uusia kumppanuuksia. Esimerkiksi kesäkuussa 2014 allekirjoitettiin yhteisymmärryspöytäkirja useiden eurooppalaisten oikeusalan verkostojen ja yhdistysten kanssa.

Myös neuvosto on antanut tunnustusta EJTN:n saavutuksille toteamalla päätelmissään Linkki avautuu uuteen ikkunaanOikeusalan toimijoiden koulutus – keskeinen väline EU:n säännöstön vahvistamisessa (2014/C 443/04), että ”EU:n tasolla EJTN:llä on parhaat edellytykset koordinoida jäsenistönsä kautta kansallista koulutustoimintaa ja kehittää rajatylittävää koulutustarjontaa tuomareille ja syyttäjille”.

2016: kohti tulevaa

Jatkossa verkoston toimintaa on tarkoitus kehittää erityisesti seuraavilla osa-alueilla:

 • vahvistetaan verkostoa edelleen komission vuonna 2011 antamassa tiedonannossa ja vuoteen 2020 ulottuvassa EU:n oikeusalan toimintasuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti lisäämällä koulutustarjontaa sekä ottamalla ohjelmaan uusia oikeudenaloja ja tuomareille ja syyttäjille tarkoitettua oikeusalan ulkopuolista koulutusta. Samalla parannetaan koulutuksen laatua toteuttamalla kattava arviointi ja kehittämällä koulutustoimintaa yhteistyössä eri kumppanien kanssa;
 • parannetaan kansallisille koulutuslaitoksille (sekä jäsenille että tarkkailijoille) annettavaa koordinointi- ja muuta tukea, jotta voidaan edistää ja tehostaa niiden koulutustarjontaa kehittämällä EJTN:n koulutuskatalogeja (Catalogue ja Catalogue+) sekä järjestämällä verkostofoorumeja ja koulutustapahtumia;
 • parannetaan toiminnan tuloksellisuutta nykyisten taloudellisten resurssien ja toimintamenetelmien pohjalta sekä kehitetään asiantuntemusta ja tietämystä EJTN:n yhteistyöverkoston kautta järjestämällä parhaiden koulutuskäytänteiden ja -menetelmien määrittämiseen ja levittämiseen liittyvää toimintaa.

Seuraavien toimien avulla edistetään kaudelle 2014–2020 asetettujen strategisten tavoitteiden saavuttamista:

 • edistetään edelleen keskinäisen luottamuksen rakentamista Euroopan eri oikeusjärjestelmiä edustavien tuomarien ja syyttäjien keskuudessa;
 • lisätään EU:n oikeuden tuntemusta Euroopan oikeusalan ammattilaisten keskuudessa;
 • varmistetaan eurooppalaisen oikeusalan koulutuksen laadukkuus ja parannetaan kansallisen oikeusalan koulutuksen laatua;
 • edistetään tuomarien ja syyttäjien eurooppalaisen profiilin varhaista kehittymistä;
 • kehitetään EJTN:n yhteistyöverkostojen toimintaa;
 • tehostetaan ulkoista yhteistyötä;
 • vahvistetaan mahdollisimman pitkälle EJTN:n vahvaa roolia EU:n tasolla annettavan oikeusalan koulutuksen eri aloilla oikeuslaitoksen riippumattomuuden ylläpitämiseksi.

EJTN:N TOIMINTA

Oikeusalan ammattilaisten vaihto-ohjelma

Osallistuessaan vaihtoon ulkomaisessa työympäristössä oikeusalan ammattilaiset voivat vaihtaa parhaita käytänteitä, kokemuksia ja tietoa ja vahvistaa samalla tunnetta kuulumisesta yhteiseen oikeuskulttuuriin.

Oikeusalan ammattilaisille tarkoitetun vaihto-ohjelman suosio on kasvanut jatkuvasti siitä lähtien, kun ohjelma perustettiin vuonna 2005. Vuonna 2015 EJTN juhlisti oikeusalan vaihto-ohjelman kymmenettä toimintavuotta. Osallistujien lukumäärä samoin kuin ohjelmaan osallistuvien maiden ja siihen sisältyvien eri toimintojen määrä on jatkuvasti kasvanut: vuonna 2005 vaihto-ohjelmaan osallistui 169 tuomaria ja syyttäjää eri puolilta EU:ta; vuonna 2015 osallistujia oli 1 815.

Oikeusalan ammattilaisten erilaisiin tarpeisiin on pyritty vastaamaan vuosien mittaan laajentamalla vaihtomahdollisuuksia ja lisäämällä koulutustarjontaa:

 • lyhytaikaiset (1–2 viikon) vaihdot EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuimissa
 • pitkäaikaiset (3–12 kuukauden) koulutusjaksot Euroopan unionin tuomioistuimessa, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa ja Eurojustissa
 • erityisvaihdot: uusi aloite, joka käsittää vaihdon eri oikeudenaloihin, kuten ympäristö-, pakolais- tai kilpailuoikeuteen perehtyneiden tuomarien ja syyttäjien kesken
 • terrorismintorjuntaa ja radikalisoitumista koskeva ammatillinen vaihto ja opintokäynnit: tämä on toinen uudentyyppinen vaihto-ohjelma, joka käynnistettiin vuonna 2015 EU:n tuomarien ja syyttäjien kasvavien tarpeiden perusteella
 • kahdenväliset vaihdot EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuinten ja syyttäjänvirastojen välillä aloitettiin niin ikään vuonna 2015; tietyn tuomioistuimen/syyttäjänviraston edustajat vierailevat jossakin toisen EU:n jäsenvaltion tuomioistuimessa/syyttäjänvirastossa kokemusten ja parhaiden käytäntöjen vaihtamista ja yhteistyön kehittämistä varten
 • oikeusalan kouluttajien vaihdot, joissa keskitytään koulutusmenetelmiin, muun muassa parhaisiin käytänteisiin, jotka on määritelty oikeusalan koulutusta Euroopassa käsittelevästä pilottihankkeesta laaditussa EJTN:n raportissa. Euroopan parlamentti ehdotti pilottihanketta vuonna 2012, ja Euroopan komissio toteutti sen vuosina 2013–2014.

EJTN kehittää EU:n oikeusalan ammattilaisille tarkoitettujen vaihto-ohjelmien tarjontaa edelleen. Vuodesta 2016 alkaen on tarjolla erityisesti EU:n jäsenvaltioiden tuomioistuinten presidenteille ja syyttäjänvirastojen johtajille tarkoitettuja vaihto-ohjelmia.

AIAKOS-ohjelma

AIAKOS-ohjelman puitteissa järjestetään kahden viikon vaihtoja (viikko ulkomailla ja viikko kotimaassa ulkomaisten kollegojen kanssa). Osanottajat ovat oikeusalan ammatteihin opiskelevia tai vasta nimitettyjä tuomareita ja syyttäjiä. Vaihto toteutetaan eurooppalaisissa oikeusalan oppilaitoksissa, tuomioistuimissa ja syyttäjänvirastoissa.

Hankkeen päätarkoituksena on lisätä kohderyhmään kuuluvien tietämystä heidän (tulevan) työnsä eurooppalaisesta ulottuvuudesta ja rakentaa keskinäistä luottamusta Euroopan eri oikeuskulttuurien ja -järjestelmien välillä. Vuonna 2015 Linkki avautuu uuteen ikkunaanAIAKOS-ohjelmaan osallistui 401 tulevaa EU:n tuomaria ja syyttäjää.

Opintokäynnit

Kahdesta viiteen päivää kestävät opintokäynnit Euroopan unionin tuomioistuimeen, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, Eurojustiin ja Brysselissä sijaitseviin EU:n toimielimiin antavat eri puolilta Eurooppaa tuleville tuomareille, syyttäjille ja kouluttajille tilaisuuden perehtyä näiden elinten toimintaan ja vaihtaa asiantuntemusta, kokemuksia ja parhaita käytänteitä.

Vuonna 2015 EJTN:n järjestämiin opintokäynteihin osallistui lähes 400 tuomaria ja syyttäjää.

Työpajat ja seminaarit

Rikosoikeuden seminaarit

Keskinäinen luottamus luo perustan rikosoikeuden tehokkaalle soveltamiselle kaikkialla Euroopan unionissa. Rikosoikeutta koskeva oikeusalan koulutus takaa, että rikosasioissa annettujen tuomioiden tunnustaminen ja muu yhteistyö yli rajojen sujuu kitkatta ja että oikeusalan ammattilaiset luottavat toistensa rikosoikeusjärjestelmiin.

EJTN edistää tällä alalla innovatiivisia koulutusmenetelmiä (tekemällä oppiminen) järjestämällä rikosoikeuden seminaareja, joiden tarkoituksena on parantaa EU:n rikosoikeudellisen kehyksen ymmärtämystä niin, että alan ammattilaiset pystyvät tekemään yhteistyötä yli rajojen.

EJTN:n rikosoikeuden alalla toteuttamien hankkeiden keskeisenä sisältönä on oikeusalan eurooppalaisten toimijoiden ja EJTN:n välisen yhteistyön lujittaminen. Euroopan oikeudellinen verkosto ja Eurojust ovat EJTN:n seminaareissa keskeisiä toimijoita, jotka edistävät oikeudellista yhteistyötä rikosoikeuden alalla.

Yhteisiä tutkintaryhmiä käsittelevät yhteistyöseminaarit, joita järjestetään yhdessä Cepolin ja yhteisten tutkintaryhmien verkoston kanssa, tarjoavat oikeus- ja lainvalvontaviranomaisille tilaisuuden parantaa monimutkaisiin tutkintoihin liittyvää rajat ylittävää yhteistyötä.

Lisäksi EJTN on järjestänyt yhdessä joukkotuhonnasta, ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista ja sotarikoksista vastuussa olevia henkilöitä koskevan eurooppalaisen yhteyspisteiden verkoston (Genocide Network) kanssa menestyksekkään koulutusohjelman, jossa käsitellään vakavimpia kansainvälisiä rikoksia ja niiden vaikutuksia EU:hun.

Seminaarit, joissa tarkastellaan rikosoikeudenkäynneissä noudatettavia menettelyllisiä takeita EU:ssa (vuonna 2016 toteutettava uusi sarja), on tarkoitettu edistämään EU:n oikeuteen perustuvien rikosoikeudellisten oikeuksien tuntemusta. Seminaareissa luodaan yleiskatsaus direktiiveihin, joilla lujitetaan näitä takeita (oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin, tiedonsaantiin ja asianajajaan).

Vuonna 2015 rikosoikeuden seminaareihin osallistui yli 400 osanottajaa.

Oikeuskielen hanke

EJTN kiinnittää erityistä huomiota oikeuskieltä koskeviin hankkeisiin, joiden tarkoituksena on parantaa englannin ja ranskan lakikielen osaamista EU:n oikeusalan ammattilaisten keskuudessa. Vuodesta 2011 alkaen EU:n eri jäsenvaltioissa on järjestetty useita oikeuskielen seminaareja, joissa on käsitelty rikos- ja siviilioikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä.

Kurssien tarkoituksena on kehittää sekä asianomaisen oikeusalan tuntemusta että kielitaitoa yhdistämällä oikeudelliseen tietoon kieliharjoituksia käytännöllisellä ja dynaamisella tavalla. Samalla pyritään luomaan edellytykset suorien yhteyksien solmimiselle EU:n eri jäsenvaltioista tulevien oikeusalan ammattilaisten välillä ja edistämään siten yhteistä eurooppalaista oikeuskulttuuria.

EJTN:n oikeuskieliohjelma tarjosi vuonna 2015 EU:n oikeusalan ammattilaisille monenlaisia koulutusmahdollisuuksia: rikos- ja siviilioikeuden alalla tehtävää oikeudellista yhteistyötä koskevan kielikoulutuksen ohella tarjontaan sisältyi ihmisoikeuskoulutusta ja erilaisia verkkokursseja.

Näiden seminaarien lisäksi oikeuskieliohjelman puitteissa päivitettiin käsikirja, johon on koottu rikosoikeuteen liittyvää sanastoa englanniksi ja ranskaksi. Käsikirja on saatavilla sähköisessä muodossa Linkki avautuu uuteen ikkunaantäällä.

Vuoteen 2015 mennessä jo tuhat tuomaria ja syyttäjää oli osallistunut EJTN:n järjestämään kielikoulutukseen, joka sai alkunsa helmikuussa 2011 pidetystä oikeuskielen seminaarista. Vuonna 2015 EJTN:n oikeuskieliohjelmaan kuuluviin siviili- ja rikosoikeutta sekä ihmisoikeuksia käsitteleviin koulutuksiin osallistui yli 300 oikeusalan ammattilaista yli 20:stä EU:n jäsenvaltiosta.

Hallinto-oikeutta koskeva hanke

Hallinto-oikeutta käsittelevä alatyöryhmä on osoitus siitä, että EJTN pyrkii vastaamaan kaikkien oikeusalan ammattilaisten koulutustarpeisiin eri puolilla Eurooppaa tarjoamalla koulutusta hyvin erilaisilla oikeudenaloilla, kuten EU:n julkiset hankinnat, turvapaikkaoikeus, vaihtoehtoinen riidanratkaisu, ihmisoikeudet ja oikeussuojan saatavuus sekä vero-oikeus.

Kursseilla osanottajat tutustuvat muualla Euroopassa toimiviin kollegoihin samalla kun keskeisiä oikeudellisia kysymyksiä käsitellään alan johtavien asiantuntijoiden opastuksella. Lisäksi Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tarjoaa osanottajille mahdollisuuden seurata suuren jaoston istuntoa ja keskustella eri menettelyjen tuloksista tuomioistuimen nykyisten ja entisten virkamiesten kanssa.

Vuonna 2015 hallinto-oikeutta käsittelevä alatyöryhmä järjesti laadukasta koulutusta ihmisoikeuksien, vaihtoehtoisen riidanratkaisun ja turvapaikkaoikeuden alalla yhdessä seuraavien yhteistyökumppanien kanssa: tuomarien eurooppalainen sovittelujärjestö (GEMME), Euroopan hallintotuomareiden yhdistys (AEAJ) ja pakolaisoikeuden tuomarien kansainvälinen yhdistys (IARLJ). Hanke sai tukea myös nykyisiltä ja entisiltä Euroopan komission, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen virkamiehiltä sekä Euroopan neuvoston HELP-ohjelmasta. Koulutus toteutettiin vertaisvaihdon ja käytännön harjoitusten avulla.

Toimiensa saatavuutta laajentaakseen hallinto-oikeutta käsittelevä alatyöryhmä on sitoutunut esittämään vuosittain vähintään kaksi koulutustilaisuutta podcastina. Vuoden 2015 podcast-lähetyksissä käsiteltiin julkisia hankintoja ja EU:n turvapaikkaoikeutta.

Vuonna 2015 hallinto-oikeutta käsittelevän alatyöryhmän järjestämään koulutukseen osallistui yli 200 tuomaria, syyttäjää ja oikeusalan kouluttajaa.

Siviilioikeutta koskeva hanke

Siviilioikeutta koskevan CiLaw-hankkeen tarkoituksena on kehittää siviiliasioissa tehtävää oikeudellista yhteistyötä. Siinä keskitytään osallistuvien maiden oikeusjärjestelmien ja oikeuskulttuurin kehittämiseen ja EU:n oikeuden keskeisiin piirteisiin. Siviilioikeutta koskevan hankkeen keskeisiä aiheita ovat perheoikeus, yhtiöoikeus, eurooppalainen prosessioikeus ja kauppaoikeus.

Koulutus muodostuu kaksipäiväisistä kursseista, jotka on tarkoitettu EU:n 27 jäsenvaltion tuomareille ja syyttäjille.

Jatkossa siviilioikeuden seminaarien aihealueita on tarkoitus laajentaa, jotta EU:n oikeusalan ammattilaisten koulutustarpeisiin voidaan vastata entistä paremmin. Myös siviilioikeuden seminaareja esitetään vuonna 2016 podcast-lähetyksinä, niin että kaikki kiinnostuneet oikeusalan ammattilaiset EU:ssa voivat seurata niitä maksutta. Siviilioikeutta koskevan hankkeen puitteissa pyritään vastaamaan uusiin koulutushaasteisiin yhdessä EJTN:n yhteistyökumppanien kanssa esimerkiksi järjestämällä tuomarien eurooppalaisen sovittelujärjestön (GEMME) kanssa jo menestystä saavuttanut kurssi perheoikeudellisissa asioissa sovellettavasta eurooppalaisesta siviiliprosessioikeudesta.

Vuonna 2015 siviilioikeuden seminaareihin osallistui 239 EU:n tuomaria ja syyttäjää.

Oikeusalan koulutusmenetelmät

Oikeusalan koulutusmenetelmiä koskevat toimet aloitettiin virallisesti vuonna 2015. Niitä käsittelevä työryhmä perustettiin seuraavien tarpeiden vuoksi:

 • oikeusalan hyvien koulutuskäytäntöjen jakaminen EU:n oikeusalan ammattilaisten kesken sekä tiedon jakamista ja koulutuksen toteuttamista koskevien uusien menetelmien kehittäminen
 • oikeusalan koulutuksen ja oikeudenkäytön laadun yhdistäminen.

Koulutusmenetelmiin liittyvät toimet ovat olennainen osa koko EJTN:n toimintaa, sillä sen tavoitteena on tarjota mahdollisimman tehokkaita ja konkreettisia koulutusmenetelmiä ja edistää parhaiden käytäntöjen levittämistä. Nämä ovat kaikkien oikeusalan koulutustoimien olennaisia vaatimuksia.

Vuonna 2015 koulutusmenetelmiä käsittelevän työryhmän toiminta keskittyi kolmeen aiheeseen ja kolmelle toiminta-alalle: evaluointi/arviointi, ammattitaito ja johtajuus.

Koulutusmenetelmiä koskeva käsikirja Linkki avautuu uuteen ikkunaanEJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe (perustuu vuonna 2013 julkaistuun kouluttajien käsikirjaan Training the Trainers) on uudistettu työvälineiden merkitystä painottaen, jotta se olisi mahdollisimman helposti saatavilla. Lisäksi on laadittu arviointikyselyitä ja koulutuksen arviointia koskeva käsikirja, jotta voidaan edistää parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden koulutuslaitosten kesken.

Koulutusmenetelmiä koskeviin toimiin on niiden ensimmäisenä toteuttamisvuonna osallistunut 131 osanottajaa.

Themis-kilpailu tuleville tuomareille ja syyttäjille

EJTN:n järjestämä Themis-kilpailu on tarkoitettu eri puolilta Eurooppaa tuleville oikeusalan harjoittelijoille. Sen tarkoituksena on edistää näkemysten vaihtoa ja kehittää uusia lähestymistapoja siviili- ja rikosoikeuden alalla tehtävää kansainvälistä yhteistyötä, ihmisoikeuksia ja oikeusetiikkaa koskeviin aiheisiin. Kilpailun päätavoitteena on tuoda yhteen tulevia tuomareita ja syyttäjiä Euroopan eri maista, jotta he voivat jakaa yhteiset arvot, vaihtaa kokemuksia ja keskustella uusista näkymistä kaikille tärkeillä aloilla.

EJTN järjestää kilpailun vuosittain. Siihen voivat osallistua harjoittelijat kaikista sellaisista oppilaitoksista, jotka ovat EJTN:n jäseniä tai tarkkailijoita. Kilpailijat muodostavat kolmen jäsenen joukkueita, joissa on mukana yksi opettaja/tuutori. Kilpailussa on neljä välierää ja loppukilpailu. Loppukilpailuun pääsee kaksi parasta joukkuetta kustakin välierästä. Voittajajoukkue saa palkinnoksi EJTN:n järjestämän ja rahoittaman viikon mittaisen opintokäynnin mihin tahansa eurooppalaiseen oikeuselimeen.

Välierissä ja loppukilpailussa käsitellään eri aiheita. Vuonna 2015 aiheita olivat rikosasioissa tehtävä kansainvälinen yhteistyö, siviiliasioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö kansainvälisellä tasolla (eurooppalainen perheoikeus), siviiliasioissa tehtävä oikeudellinen yhteistyö kansainvälisellä tasolla (eurooppalainen prosessioikeus), oikeusetiikka ja ammatilliset käyttäytymissäännöt sekä oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (EU:n perusoikeuskirjan 47 artikla ja ihmisoikeussopimuksen 6 artikla).

Vuonna 2015 Themis-kilpailuun osallistui 44 joukkuetta, joissa oli yhteensä 164 osanottajaa.

EJTN:n koulutuskatalogi

EJTN:n yleinen koulutuskatalogi (Catalogue) laadittiin ensimmäisen kerran vuonna 2003. Siihen on koottu EJTN:n jäsenyhteisöjen järjestämiä ja valikoimia koulutustilaisuuksia, joihin voivat osallistua kaikki EU:n jäsenvaltioiden oikeusalan ammattilaiset. Vuonna 2015 katalogissa oli 216 seminaaria, joiden järjestäjinä oli 16 oikeusalan oppilaitosta.

Keskeisiä aiheita olivat oikeusalan ammatilliset käytänteet, yhteiskunnalliset asiat, kielikurssit, lainkäyttötaidot, ihmisoikeudet, rikostekninen tutkimus, kansainvälinen ja eurooppalainen oikeus, rikosoikeus, siviilioikeus ja hallinto-oikeus. Vuonna 2015 yleisessä katalogissa mainittuihin koulutustilaisuuksiin osallistui 1 407 järjestävän jäsenvaltion ulkopuolelta tulevaa osanottajaa.

Jäsenvaltioiden koulutustarjonta

Catalogue+ on eurooppalaisille tuomareille ja syyttäjille suunnattu koulutushanke, jonka toteuttamisesta vastaavat EJTN:n jäseninä olevat oppilaitokset. Vuonna 2015 hankkeeseen osallistui 17 oikeusalan oppilaitosta, joista kukin järjesti yhden seminaarin jostakin oikeudellisesta aiheesta. Koulutuspaikoista 280 oli varattu muista maista tuleville osanottajille. Hankkeen onnistumisesta kertoo se, että täyttöaste oli 72 prosenttia, eli ulkomaisia osanottajia oli yhteensä 206. Lisäksi Catalogue+:n seminaareihin osallistui 1 251 osanottajaa järjestävistä maista. Vuonna 2015 tähän koulutukseen osallistui yhteensä 1 457 tuomaria tai syyttäjää.

Terrorismintorjuntaseminaarit

Vuonna 2015 käynnistettiin kattava koulutusohjelma, jonka aiheena on terrorismin ja väkivaltaisiin ääriliikkeisiin johtavan radikalisoitumisen torjunta.

EJTN on laajentanut toimintaansa yli kymmenen vuoden ajan vastatakseen Euroopan oikeusalan ammattilaisten kohtaamiin haasteisiin. Monissa korkean tason julkilausumissa on toistuvasti korostettu, että olisi kiireellisesti toteutettava yhteisiä koordinoituja toimia ja koulutusohjelmia, joissa keskityttäisiin väkivaltaisten ääriliikkeiden perimmäisiin syihin, radikalisoitumisen ehkäisemiseen ja terrorismintorjunnan alalla tehtävään oikeudelliseen ja lainvalvontayhteistyöhön sekä terrorismirikoksiin syyllistyneiden tutkintaan, syytteeseenpanoon, rehabilitointiin ja uudelleen yhteiskuntaan sopeuttamiseen.

Viimeaikaiset tapahtumat eri puolilla Eurooppaa ovat valitettavasti osoittaneet tällaisen toiminnan tarpeellisuuden. Tämän vuoksi Euroopan komissio antoi EJTN:n ja sen jäsenten ja yhteistyökumppanien tehtäväksi laatia kattavan koulutusohjelman terrorismintorjunnasta ja radikalisoitumisen ja äärimmäisen väkivallan ehkäisemisestä alan sidosryhmien ja käytännön toimijoiden tarpeiden pohjalta. Ohjelma suunniteltiin toteutettavaksi syyskuun 2015 ja toukokuun 2016 välisenä aikana.

Tämä hanke tarjoaa tuomareille, syyttäjille ja muille oikeusalan ammattilaisille tilaisuuden vaihtaa näkemyksiä ja parhaita käytänteitä muualla Euroopassa toimivien kollegojen kanssa, keskustella alan lainsäädännön kehityksestä ja syytetoimiin ja oikeuskäsittelyihin liittyvistä ongelmista silloin kun niissä on osallisena ulkomaisia terroristitaistelijoita ja muita väkivaltaisiin ääriliikkeisiin kuuluvia rikollisia sekä pohtia radikalisoitumiseen liittyviä kysymyksiä ja sen ehkäisemiseen ja paljastamiseen liittyviä mekanismeja.

Terrorismintorjuntaseminaareihin osallistui tämän ensimmäisen toteuttamisvuoden aikana yli 100 EU:n tuomaria ja syyttäjää.

Verkkokoulutusvälineet

EJTN pyrkii kehittämään erilaisia verkkokoulutusvälineitä, joiden avulla oikeusalan koulutustarjontaa voidaan levittää laajemmin ja tarjota resursseja niille, jotka hallinnoivat oikeusalan koulutusohjelmia ja niiden sisältöä.

Oikeusalan koulutusta ja tietämystä on tarpeen levittää yhä laajemmin. Samalla on tarpeen parantaa oikeusalan ohjelmien ja niiden osanottajien hallinnoinnin tehokkuutta. Yhtä tärkeää on, että oikeusalan koulutuksen suunnittelijoilla ja toteuttajilla on käytettävissään tarvittavat tiedot ja yhteystiedot niin, että he voivat toimia tehokkaasti. Verkkokoulutusvälineiden avulla voidaan vastata kaikkiin näihin tarpeisiin.

EJTN on kehittänyt monenlaisia verkkokoulutusvälineitä: verkkoalustoja, sovellusohjelmia, verkkokursseja ja sekamuotoista koulutusta, podcasteja ja verkkoseminaareja sekä virtuaalisia resurssikokoelmia. Esimerkkejä:

 • verkostoitumisalusta, joka tarjoaa EJTN:n hankkeiden parissa työskenteleville tärkeän virtuaalisen yhteistyöympäristön. Siellä on saatavana useita keskeisiä välineitä, kuten asiantuntijatietokanta ja alusta, jossa voi vaihtaa tietoja Euroopan komission ehdotuspyynnöistä
 • EJTN pitää yllä neljää verkkokurssia, jotka ovat vapaasti saatavilla
 • podcastit ja verkkoseminaarit.

EJTN:n kumppanit

 • Euroopan komissio
 • Euroopan unionin tuomioistuin
 • Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
 • Euroopan neuvosto
 • Euroopan poliisivirasto Cepol
 • Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto
 • Eurojust
 • joukkotuhonnasta, ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista ja sotarikoksista vastuussa olevia henkilöitä koskeva eurooppalainen yhteyspisteiden verkosto (Genocide Network)
 • yhteiset tutkintaryhmät
 • Euroopan tuomarineuvostojen verkosto (ENCJ)
 • Euroopan unionin korkeimpien hallinto-oikeuksien ja ylimpien hallintotuomioistuinten yhdistys (ACA-Europe)
 • Euroopan oikeudellinen verkosto
 • Pakolaisoikeuden tuomarien kansainvälinen yhdistys (IARLJ)
 • Euroopan kilpailuoikeuden tuomarien yhdistys (AECJL)
 • Tuomarien eurooppalainen sovittelujärjestö (GEMME)
 • Euroopan työoikeuden tuomarien yhdistys (EALCJ)
 • Euroopan unionin ympäristötuomareiden foorumi (EUFJE)
 • Ympäristöoikeuteen erikoistuneiden syyttäjien eurooppalainen verkosto (ENPE)
 • Euroopan unionin korkeimmissa oikeuksissa toimivien syyttäjien ja vastaavien viranomaisten verkosto (NADAL)
 • Eurooppalaisten hallintotuomareiden järjestö (AEAJ)
 • Oikeus- ja sisäasioiden alalla tehtävän eurooppalaisen yhteistyön kansainvälinen yhdistys (EUCOJUST)
 • Max Planck -instituutti.

Merkkipaaluja matkan varrelta

Vuonna 2000 perustettu Euroopan juridinen koulutusverkosto on voittoa tavoittelematon kansainvälinen yhdistys (Association internationale sans but lucratif).

 • 1999: Epävirallisia tapaamisia eräiden EU:n oikeusalan oppilaitosten johtajien kesken.
 • 2000: Euroopan juridinen koulutusverkosto perustetaan (Bordeaux’n peruskirja).
 • 2003: Verkosto saa oikeudellisen aseman, kun siitä tulee Belgian lainsäädännön mukainen voittoa tavoittelematon kansainvälinen yhdistys.
 • 2004: Verkosto toteuttaa organisaatiouudistuksen varmistaakseen rahoituskapasiteettinsa ja toivottaa tervetulleeksi oikeusalan oppilaitokset EU:n uusista jäsenvaltioista.
 • 2005: Verkoston pysyvä sihteeristö perustetaan Brysseliin.
 • 2006: Euroopan komissio valtuuttaa verkoston toteuttamaan ensimmäisen oikeusalan vuotuisen vaihto-ohjelman.
 • 2008: Oikeusalan vaihtojen ja katalogissa tarjolla olevien koulutustapahtumien määrä nousee ennätyksellisiin lukuihin.
 • 2009: Verkosto tunnustetaan keskeiseksi toimijaksi EU:n sähköisen oikeudenkäytön edistämistä koskevan strategian toteuttamisessa.
 • 2010: Verkosto järjestää ensimmäiset omat koulutusohjelmansa.
 • 2012: Verkoston järjestämiin koulutustapahtumiin osallistuu yli 2 400 osanottajaa (katalogiin sisältyvä koulutus pois lukien), mikä kertoo vahvasta kasvusta.
 • 2013: Euroopan komissio tukee verkoston tuloksia ja vahvistaa sen keskeistä asemaa oikeusalan koulutuksessa hyväksymällä asetuksen (EU) N:o 1382/2013, jolla verkostolle myönnetään toiminta-avustus kaudelle 2014–2020 EU:n uuden oikeusalan ohjelman puitteissa.
 • 2014: Verkosto allekirjoittaa 12 eurooppalaisen verkoston ja yhdistyksen kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan oikeusalan koulutuksen alalla tehtävästä yhteistyöstä.
 • Euroopan unionin neuvosto tunnustaa verkoston merkityksen oikeusalan koulutuksessa Euroopassa.

Yhteystiedot

Osoite: Rue du Commerce 123, B-1000 Bryssel, Belgia

Oikeudellinen muoto: Belgian lainsäädännön mukainen Association internationale sans but lucratif (aisbl) eli voittoa tavoittelematon kansainvälinen yhdistys.

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanejtn@ejtn.eu

Linkki

Linkki avautuu uuteen ikkunaanEJTN:n verkkosivusto

Päivitetty viimeksi: 13/02/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.