Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Swipe to change

EU:n koulutusverkostot ja -rakenteet

Tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus on julkisen hallinnon Eurooppa-instituutin (European Institute of Public Administration, EIPA) Luxemburgissa toimiva yksikkö, joka on erikoistunut tuomarien ja syyttäjien sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina ja julkishallinnon piirissä toimivien lakimiesten kouluttamiseen. Koulutukseen voivat osallistua paitsi EU:n jäsenvaltioiden myös ehdokasmaiden ja EU:n kanssa assosiaatiosopimuksen tehneiden maiden sekä EFTA-maiden kansalaiset.

Tätä sivua ei ole käännetty valitsemallesi kielelle.
Halutessasi voit tutustua sivun konekäännökseen. Huomaa, että konekäännös on vain suuntaa antava. Sivun ylläpitäjä ei ole vastuussa eikä vahingonkorvausvelvollinen konekäännöksen laadusta.

Koulutustarjonta

EIPA on Euroopan komission syyskuussa 2011 antaman oikeusalan koulutusta koskevan tiedonannon mukaan yksi harvoista EU-tason oppilaitoksista, joka on tarkoitettu tuomareille ja syyttäjille ja muille oikeusalan ammattilaisille. Valtaosan EIPAn koulutustarjonnasta laatii ja toteuttaa tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus.

Yleisten kurssien ja konferenssien lisäksi keskus tarjoaa sekä erilaisia räätälöityjä ja käytännönläheisiä koulutus-, konsultti- ja valmennuspalveluja että EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyviä vertailututkimuksia ja oikeusalan koulutusta EU:n jäsenvaltioissa ja assosioituneissa maissa (ehdokas- ja EFTA-maat ym.). Palvelut rahoitetaan joko EU:n toimielinten kanssa tehtyjen sopimusten perusteella tai niiden myöntämillä toiminta-avustuksilla tai kansallisten hallintoelimien kanssa tehtyjen kahdenvälisten sopimusten perusteella.

Yleiset kurssit käsittävät muun muassa seuraavanlaisia opintojaksoja:

 • eripituiset käytännönläheiset työpajat
 • aikuisten elinikäisen oppimisen ohjelmat, kuten master-ohjelmat ja master-tasoiset kurssit (sekä lähiopiskeluna että lähi- ja verkko-opiskelun yhdistelmänä); ohjelmien kesto vaihtelee viikosta kahteen vuoteen
 • yksittäiset verkkokurssit, joiden aiheena on oikeus tutustua asiakirjoihin, sisämarkkinoihin liittyvät kysymykset (mm. ihmisten vapaa liikkuvuus, julkiset hankinnat), ympäristöoikeus ja oikeudellinen yhteistyö
 • konferenssit, joissa tarkastellaan viimeaikaista kehitystä eri oikeudenaloilla, kuten EU:n ympäristö- ja rahoituspalvelulainsäädäntö, oikeudellinen yhteistyö, EU:n virkamiehiä koskeva lainsäädäntö ja Euroopan unionin tuomioistuimen viimeaikainen oikeuskäytäntö.

Sopimusperusteisten toimien osalta EIPA ja sen Luxemburgissa toimiva tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus ovat erikoistuneet seuraaviin toimiin, jotka räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaisesti:

 • työpajat, joissa yhdistetään ongelmakeskeistä oppimista ja valmennusta
 • opintokäynnit, joko erikseen tai eri aiheita koskevien opintojaksojen yhteydessä
 • räätälöidyt eri opiskelutapoja yhdistävät toimet
 • eripituiset peruskoulutusmoduulit tuomareille, syyttäjille ja muille tuomioistuimissa toimiville oikeusalan ammattilaisille
 • kouluttajille tarkoitetut työpajat sekä oppimateriaalien ja käsikirjojen laatiminen.

Keskus järjestää koulutusta mm. seuraavista aiheista:

 • EU:n (ja ETA:n) toimielimiä koskeva lainsäädäntö
 • EU:n hallinto-oikeus ja perusoikeudet
 • EU:n sääntely, mm. ympäristö-, kuluttajansuoja-, elintarviketurvallisuus-, työ- ja sosiaalilainsäädäntö
 • kaikki EU:n sisämarkkinoiden eri alat, kuten rahoituspalvelut, julkiset hankinnat ja kilpailuoikeus
 • EU:ssa ja kansainvälisellä tasolla tehtävä oikeudellinen yhteistyö perhe- ja kauppaoikeuden alalla ja muissa siviilioikeudellisissa asioissa sekä lainvalvontayhteistyö rikosasioissa
 • menettelyt ja kanteen nostaminen EU:n ja EFTA:n tuomioistuimissa.

Keskus järjestää myös koulutus- ja valmennustoimintaa, jonka tarkoituksena on vahvistaa oikeuslaitoksen riippumattomuutta ja parantaa hallintokäytäntöjä ja oikeudenkäytön laatua määrittämällä hyviä käytäntöjä ja jakamalla tietoa kokemuksista muun muassa seuraavista:

 • laadun hallinta oikeusalalla
 • hallinto oikeusalan laitoksissa (tuomioistuimet, yleisen syyttäjän virastot, oikeusalan oppilaitokset)
 • oikeusalan koulutustarpeiden selvittäminen ja koulutuksen laadun ja vaikutusten arviointi
 • eettiset säännöt ja korruption torjunta
 • suhdetoiminta- ja viestintätaidot
 • sähköisen oikeudenkäytön välineiden esittely ja käyttö.

Nykyinen toiminta

EIPA järjestää vuosittain 600–700 koulutustilaisuutta, joissa on mukana 12 000–14 000 osanottajaa. EIPAn tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus järjestää edellä mainituille kohderyhmille keskimäärin 110–130 koulutustilaisuutta vuodessa.

Vuonna 2015 koulutustilaisuuksia (peruskurssit ja opintokäynnit mukaan lukien) järjestettiin yhteensä 131. Eri kohderyhmille toimintaa järjestettiin seuraavasti:

 • tuomarit, yleiset syyttäjät ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat lakimiehet: 28
 • muut oikeusalan ammattilaiset, mm. tuomioistuinten henkilöstö: 3
 • julkishallinnon piirissä toimivat lakimiehet ja muut osanottajat: 100

Koulutukseen osallistujien kokonaismäärä vuonna 2015 oli 2 423

 • tuomarit, yleiset syyttäjät ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat lakimiehet: 375
 • muut oikeusalan ammattilaiset, mm. tuomioistuinten henkilöstö: 26
 • julkishallinnon piirissä toimivat lakimiehet: 2 022

Koulutuspäivien lukumäärä osanottajaa kohti vuonna 2015 oli keskimäärin 2

 • tuomarit, yleiset syyttäjät ja itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat lakimiehet: 2
 • muut oikeusalan ammattilaiset, mm. tuomioistuinten henkilöstö: 4
 • julkishallinnon piirissä toimivat lakimiehet: 2

Edellä esitettyihin tilastotietoihin sisältyvät peruskoulutus, jatkokoulutus, valmennus ja opintokäynnit sekä EU:n alueelta että sen ulkopuolelta tuleville osanottajille. Sen sijaan tiedot eivät kata keskuksen master-ohjelmaa. Lukuihin sisältyvät myös yleiset kurssit sekä toimet, jotka on rahoitettu osittain (esimerkiksi oikeusasioiden pääosaston toiminta-avustuksilla) tai kokonaan EIPAn ja EU:n tai kansallisten instituutioiden välillä tehtyjen sopimusten perusteella. Niihin ei sisälly tuomareille ja lakimiehille EIPAn johdolla toteutettavan Euromed Justice III -hankkeen puitteissa järjestettävä koulutus.

Kansainväliset kumppanit / sopimukset

EIPA kuuluu julkishallinnon eurooppalaiseen verkostoon (EUPAN).

EIPAn tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus on tehnyt kahdenvälisiä sopimuksia EU:n eri jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden kansallisten oikeusalan oppilaitosten kanssa.

EIPA on vuosien mittaan tehnyt ja tekee edelleen hankekohtaista yhteistyötä eri puolilla Eurooppaa toimivien kansallisten oikeusalan oppilaitosten sekä Euroopan-tason oikeusalan ammatillisten järjestöjen kanssa. Näitä ovat mm. Euroopan unionin notaarien liitto (CNUE), Euroopan ulosottomiesten liitto (CEHJ) ja Euroopan unionin asianajajaliittojen neuvosto (CCBE).

Historia

EIPA on itsenäinen voittoa tavoittelematon säätiö, joka perustettiin vuonna 1981 tarjoamaan Euroopan yhdentymiskehitystä koskevaa koulutusta Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansallisille viranomaisille (mm. oikeusalan ammattilaisille) ja EU:n toimielinten henkilöstölle. Nykyään EIPAan kuuluu 22 EU:n jäsenvaltiota sekä Norja.

Vuonna 1992 EIPA perusti Luxemburgiin ensimmäisen sivutoimipisteensä, tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalaisen keskuksen. Sen tehtävänä on tarjota yhteisön ja sittemmin unionin lainsäädännön tulkintaan ja soveltamiseen liittyvää koulutusta oikeusalan ammattilaisille ja yleisölle sekä itsenäisinä ammatinharjoittajina toimiville lakimiehille.

Vuodesta 2012 alkaen tuomarien ja oikeusalan ammattien eurooppalainen keskus on tarjonnut tärkeimmille kohderyhmilleen kohdennettua, ajankohtaisiin kysymyksiin keskittyvää toimintaa. Erityisesti tuomioistuinten henkilöstölle (myös muille kuin tuomarille ja syyttäjille) ja muille oikeusalan ammattilaisille suunnatussa toiminnassa keskitytään toteuttamaan räätälöityjä käytännönläheisiä koulutusohjelmia sekä konsultointi- ja valmennusohjelmia, joiden kautta levitetään paitsi tietoa myös käytännön osaamista ja rakennetaan valtioiden rajat ylittävää luottamusta.

Yhteystiedot

EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, LUXEMBOURG

Sähköposti: info-lux@eipa.eu

Henkilöstön määrä: 15

Oikeudellinen muoto: Voittoa tavoittelematon säätiö

Linkki

EIPAn verkkosivut

Päivitetty viimeksi: 13/02/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.