Izvorna jezična inačica ove stranice engleski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Europske mreže i strukture izobrazbe

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu posvećena je ostvarivanju izvrsnosti u europskoj pravosudnoj izobrazbi te je glavna platforma za promicanje izobrazbe europskih pravosudnih djelatnika i razmjene znanja među njima. Ona predstavlja interese više od 120 000 europskih sudaca, državnih odvjetnika i predavača u području pravosudne izobrazbe u različitim područjima izobrazbe kao što su pitanja građanskog, kaznenog i trgovačkog prava EU-a te jezična i društvena pitanja. Vizija je EJTN-a doprinos izgradnji zajedničke pravne i pravosudne europske kulture. Njegov je zadatak pomoći u izgradnji europskog pravosudnog prostora i promicati znanje o pravnim sustavima Europske unije jačajući razumijevanje, povjerenje i suradnju među sucima i državnim odvjetnicima u državama članicama EU-a. Nadalje, EJTN utvrđuje potrebe za izobrazbom te razvija standarde izobrazbe i nastavne programe, koordinira razmjene i zajedničke programe u području pravosudne izobrazbe, širi stručnost i znanje u području izobrazbe te promiče suradnju među ustanovama za pravosudnu izobrazbu u EU-u.

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Mreža je neprekidno rasla tijekom 2015., što je omogućilo izobrazbu 5 032 suca i državna odvjetnika iz svih država članica EU-a u okviru 1 815 razmjena i 84 seminara. U usporedbi s prethodnom godinom broj ponuđenih dana izobrazbe 2015. porastao je za 14,38%. Taj je uspjeh dopunjen daljnjim širenjem aktivnosti EJTN-a.

Nedavni rast EJTN-a otvorio je nove mogućnosti za daljnji razvoj jačanjem osnovnih djelatnosti te uspostavljanjem novih partnerstava, osobito zahvaljujući potpisivanju memoranduma o razumijevanju s nekoliko europskih pravosudnih mreža i udruženja.

Dostignuća EJTN-a pohvaljena su i u Zaključcima Vijeća „Osposobljavanje pravnih stručnjaka: osnovno sredstvo za konsolidaciju pravne stečevine EU-a” (2014/C 443/04), u kojima se navodi da na razini EU-a EJTN najbolje može koordinirati aktivnosti nacionalne izobrazbe i razvijati ponudu prekogranične izobrazbe za suce i tužitelje.

2016.: ususret budućnosti

Najvažniji rezultati EJTN-a mogu se sažeti kako slijedi:

 • Mreža je u skladu s ciljevima iz Komunikacije Europske komisije iz 2011. te Programa EU-a za pravosuđe do 2020. dodatno ojačana povećavanjem broja programa izobrazbe, širenjem njihova sadržaja (dodana su nova područja prava te programi izobrazbe za suce i državne odvjetnike iz nepravosudnih područja) te, ne manje važno, poboljšanjem njihove kvalitete na temelju opsežne evaluacije te suradnje s brojnim partnerima pri razvijanju obrazovnih aktivnosti;
 • poboljšane su koordinacija i potpora nacionalnim obrazovnim ustanovama, članovima i promatračima za unapređenje i širenje ponude programa izobrazbe, što je ostvareno razvijanjem Kataloga EJTN-a i Kataloga+ te organiziranjem platformi za umrežavanje i obrazovnih aktivnosti;
 • povećana je učinkovitost postojećih financijskih i metodoloških sredstava te je putem umrežavanja EJTN-a osigurano pružanje stručnog znanja i iskustva u okviru ponude aktivnosti usmjerenih na prepoznavanje i širenje najbolje prakse i metodologije izobrazbe.

Ti rezultati pridonose ostvarenju strateških ciljeva za razdoblje 2014. – 2020.:

 • daljnjem jačanju uzajamnog povjerenja sudaca i državnih odvjetnika iz različitih europskih pravnih sustava;
 • povišenju razine znanja europskih pravosudnih djelatnika o pravu EU-a;
 • osiguranju visokih standarda kvalitete europske pravosudne izobrazbe te promicanju visokih standarda kvalitete nacionalne pravosudne izobrazbe;
 • poticanju ranog razvijanja europskog profila sudaca i državnih odvjetnika;
 • većem umrežavanju putem EJTN-a;
 • učinkovitijoj vanjskoj suradnji te
 • zadržavanju primata EJTN-a u svim područjima pravosudne izobrazbe na razini EU-a kako bi se očuvala neovisnost pravosuđa.

AKTIVNOSTI EJTN-a

Razmjene pravosudnih djelatnika

Izloženost stranom pravosudnom okruženju može pridonijeti razmjeni najbolje prakse, stručnosti i znanja te većem osjećaju pripadnosti zajedničkoj pravosudnoj kulturi.

Program razmjene koji je pokrenut 2005. bilježi eksponencijalan rast. EJTN je 2015. s ponosom proslavio 10. obljetnicu programa razmjene za pravosudna tijela. Broj korisnika i zemalja sudionica te vrsta aktivnosti stalno raste: na njegovu je početku 2005. u razmjenama sudjelovalo 169 sudaca i državnih odvjetnika iz EU-a, a 2015. njih 1815.

Tijekom godina radi diversifikacije aktivnosti izobrazbe i ispunjavanja različitih potreba pravosudnih djelatnika proširivala se ponuda programa razmjene koja danas obuhvaća:

 • kratkotrajne razmjene na sudovima država članica EU-a (od jednog do dva tjedna);
 • dugotrajna razdoblja izobrazbe (od tri do 12 mjeseci) na Sudu Europske unije, Europskom sudu za ljudska prava te u Eurojustu;
 • specijalizirane razmjene: nedavno pokrenute razmjene sudaca i državnih odvjetnika specijaliziranih u različitim područjima prava, kao što su pravo o zaštiti okoliša, pravo o izbjeglicama, radno pravo te pravo u području tržišnog natjecanja;
 • stručne razmjene i studijski posjeti u području borbe protiv terorizma i radikalizacije: još jedna vrsta razmjene uvedena 2015. kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe i prioritete sudstva EU-a;
 • bilateralne razmjene sudova ili državnih odvjetništava država članica EU-a, također uvedene 2015., u okviru kojih skupine pravnih djelatnika istoga suda/ državnog odvjetništva borave u posjetu sudu/ državnom odvjetništvu druge države članice EU-a radi prikupljanja iskustva, informacija o najboljoj praksi te razvijanja suradnje;
 • razmjene za predavače u području pravosudne izobrazbe s naglaskom na metodologiji izobrazbe, uključujući najbolje prakse utvrđene u izvješću EJTN-a u okviru pilot-projekta o europskoj pravosudnoj izobrazbi koji je 2012. predložio Europski parlament, a 2013. – 2014. provela Europska komisija.

EJTN namjerava nastaviti širiti ponudu razmjena za pravosudne djelatnike 2016. uvođenjem razmjena namijenjenih predsjednicima sudova i državnim odvjetnicima država članica EU-a.

Program AIAKOS

U okviru programa nude se dvotjedne razmjene (tjedan u inozemstvu i tjedan kod kuće sa stranim kolegama) za miješane skupine nacionalnih i stranih sudskih vježbenika ili novoimenovanih sudaca i državnih odvjetnika. Oni idu u druge europske škole za početnu izobrazbu, na sudove ili u državnoodvjetničke urede.

Glavni je cilj tog projekta povećati svijest korisnika o europskoj dimenziji njihova (budućeg) rada i poticati uzajamno razumijevanje različitih europskih pravosudnih kultura i sustava. U programu AIAKOS 2015. sudjelovao je 401 budući sudac i državni odvjetnik iz EU-a.

Studijski posjeti

Studijskim posjetima, koji traju od dva do pet dana, Sudu Europske unije, Europskom sudu za ljudska prava, Eurojustu i europskim institucijama u Bruxellesu, sucima, državnim odvjetnicima i predavačima iz cijele Europe omogućuje se upoznavanje s radom tih institucija te razmjena stručnosti, iskustva i najbolje prakse.

Gotovo 400 sudaca i državnih odvjetnika sudjelovalo je 2015. u studijskim posjetima EJTN-a.

Radionice i seminari

Seminari o kaznenom pravosuđu

Uzajamno povjerenje temelj je učinkovite primjene kaznenog pravosuđa na području Europske unije. Pravosudna izobrazba u području kaznenog pravosuđa osigurava nesmetanu prekograničnu suradnju, priznavanje presuda u kaznenim stvarima te jača povjerenje djelatnika u pravosudne sustave drugih država.

EJTN u tom području putem seminara o kaznenom pravosuđu promiče inovativne modele izobrazbe (učenje kroz rad) kojima se nastoji potaknuti bolje razumijevanje postojećeg EU-ova pravnog okvira u području kaznenog pravosuđa kako bi se djelatnicima omogućila prekogranična suradnja.

To jačanje suradnje između različitih europskih tijela i EJTN-a osnova je projekata koje EJTN razvija u području kaznenog pravosuđa. Europska pravosudna mreža i Eurojust imaju glavnu ulogu u poticanju pravosudne suradnje u kaznenim stvarima na EJTN-ovim seminarima. Seminari koje Zajednički istražni tim (ZIT) vodi s CEPOL-om te u suradnji

s mrežom ZIT-ova omogućuju pravosudnim djelatnicima i službenicima za provedbu zakona da poboljšaju prekograničnu suradnju u složenim istragama. Uz to, EJTN i Europska mreža za istragu i progon počinitelja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina (Mreža protiv genocida) zajedno su proveli uspješan program izobrazbe o najtežim međunarodnim kaznenim djelima i njihovim posljedicama u EU-u.

Predavanja o postupovnim jamstvima u kaznenim postupcima na seminarima EU-a (novi niz seminara predviđenih za 2016.) usmjerena su na jačanje razumijevanja te pružanje pregleda prava u okviru kaznene obrane u skladu s pravom EU-a putem niza direktiva kojima se nastoje ojačati postupovna jamstva (tumačenje i prevođenje, informacije i pravo na odvjetnika).

Više od 400 sudionika pohađalo je 2015. seminare o kaznenom pravosuđu.

Jezični projekt

EJTN posvećuje posebnu pozornost osmišljavanju jezičnih projekata za izobrazbu pravosudnih djelatnika EU-a u pravnom engleskom i pravnom francuskom jeziku. Od 2011. svake je godine u različitim državama EU-a organizirano nekoliko seminara iz pravnog jezika u području kaznene suradnje u kaznenim/građanskim stvarima. Tečajevi su usmjereni na razvoj pravnih i jezičnih vještina sudionika kombiniranjem informacija o pravu i jezičnih vježbi na praktičan i dinamičan način. Njima se cilja i na stvaranje uvjeta za uspostavljanje izravnih kontakata između pravnih djelatnika iz različitih država članica EU-a radi promicanja zajedničke europske pravne kulture.

U jezičnom programu EJTN-a za 2015. bila je bogata ponuda obrazovnih aktivnosti za europske pravosudne djelatnike: aktivnosti za poboljšanje jezičnih vještina u području pravosudne suradnje u kaznenim/građanskim stvarima te aktivnosti za poboljšanje jezičnih vještina u području ljudskih prava i modula izobrazbe putem e-učenja.

Osim toga, u okviru jezičnog programa objavljeno je i ažurirano izdanje priručnika s engleskim i francuskim rječnikom pravnih pojmova iz područja kaznenog prava.

Jezični priručnik u elektroničkom formatu dostupan je ovdje.

Ključna brojka od 1000 sudaca i državnih odvjetnika koji su završili jezičnu izobrazbu od održavanja prvog jezičnog seminara (veljača 2011.) dostignuta je 2015., kada je u EJTN-ovu jezičnom programu za područja građanskog i kaznenog prava te ljudskih prava sudjelovalo više od 300 europskih pravnih djelatnik iz više od 20 država članica EU-a.

Projekt upravnog prava

Radna podskupina za upravno pravo rezultat je predanosti EJTN-a ispunjavanju obrazovnih potreba svih pravosudnih djelatnika u Europi i osigurava niz aktivnosti izobrazbe u područjima kao što su javna nabava EU-a, zakonodavstvo o azilu, alternativno rješavanje sporova (ARS), ljudska prava i pristup pravosuđu, porezno pravo i dr. U razgovorima se s vodećim stručnjacima za odgovarajuća područja o ključnim pravnim pitanjima sudionici upoznaju s radom kolega iz drugih europskih zemalja. Uz to, Europski sud za ljudska prava sudionicima omogućuje da nazoče raspravama Velikog vijeća te da sa sadašnjim i bivšim djelatnicima Suda raspravljaju o ishodima različitih postupaka. Radna podskupina za upravno pravo 2015.s partnerima iz Europskog udruženja sudaca izmiritelja (GEMME), Udruženja europskih upravnih sudaca (AEAJ) i Međunarodnog udruženja sudaca za izbjegličko pravo (IARLJ) organizirala je aktivnosti izobrazbe visoke kvalitete u području ljudskih prava, ARS-a i prava o azilu. Projekt je osigurao potporu bivših i sadašnjih dužnosnika Europske komisije, Europskog suda za ljudska prava i Suda EU-a te programa HELP Vijeća Europe za održavanje izobrazbi koje se temelje na razmjenama pravosudnih djelatnika i praktičnim vježbama. U cilju širenja svojih aktivnosti radna podskupina za upravno pravo svake će godine barem dva programa izobrazbe stavljati na raspolaganje u obliku podkasta, a za to su 2015. bili odabrani programi o javnoj nabavi i pravu EU-a o azilu.

Više od 200 sudaca, državnih odvjetnika i predavača u području pravosudne izobrazbe sudjelovalo je 2015. u aktivnostima izobrazbe radne podskupine za upravno pravo.

Projekt građanskog pravosuđa

Projektom građanskog pravosuđa nastoji se poboljšati pravosudna suradnja u građanskim stvarima uz naglasak na razvoju pravnih sustava i pravosudne kulture u zemljama sudionicama te glavnih aspekata prava EU-a. Glavne su teme seminara o građanskom pravu obiteljsko pravo, pravo trgovačkih društava, europsko postupovno pravo i trgovačko pravo.

Projektom građanskog pravosuđa predviđene su dvodnevne aktivnosti izobrazbe namijenjene sucima i državnim odvjetnicima iz 27 država članica EU-a.

Budući seminari o građanskom pravu bit će posvećeni većem broju područja kako bi se ispunile obrazovne potrebe pravosudnih djelatnika iz EU-a. Radna podskupina EJTN-a za građansko pravo i 2016. nastavit će održavati seminare uz upotrebu podkastinga omogućujući svim zainteresiranim pravosudnim djelatnicima iz EU-a besplatan pristup obrazovnim programima. U okviru suradnje s partnerima EJTN-a te potrage za novim izazovima u području izobrazbe, radna podskupina EJTN-a za građansko pravo planira suradnju s Europskim udruženjem sudaca izmiritelja (GEMME) za održavanje uspješnog tečaja o europskom građanskom postupku u području obiteljskog prava.

Ukupno 239 sudaca iz EU-a sudjelovalo je 2015. na seminarima o građanskom pravu.

Metode pravosudne izobrazbe

Aktivnosti Metode pravosudne izobrazbe (JTM) službeno su pokrenute 2015. i pritom je osnovana radna skupina kako bi se ispunile sljedeće potrebe:

 • razmjena dobre prakse u području pravosudne izobrazbe među pravosudnim djelatnicima iz EU-a uz uvođenje novih pristupa u prenošenju znanja i održavanju tečajeva,
 • potreba za povezivanjem pravosudne izobrazbe s kvalitetom pravosuđa.

JTM djeluje kao poveznica među drugim provedenim aktivnostima EJTN-a jer je njegov cilj predložiti najučinkovitije i najkonkretnije metodologije izobrazbe te povećati širenje najbolje prakse kao ključnih preduvjeta za aktivnosti pravosudne izobrazbe.

Aktivnosti radne skupine za JTM 2015. organizirane su prema tri glavne teme i područja djelovanja: evaluacije, vještine i vodstva.

Uz jasan naglasak na alate ažurirala je Priručnik EJTN-a o metodologiji pravosudne izobrazbe u Europi (prijašnji Priručnik za izobrazbu predavača iz 2013.) radi njegove veće dostupnosti. Osim toga, napisani su evaluacijski upitnici i priručnici o evaluaciji tečajeva kako bi se potaknula razmjena najbolje prakse među nacionalnim ustanovama za izobrazbu.

U prvoj godini održavanja aktivnosti JTM-a privukle su 131 sudionika.

Natjecanje Themis za europske suce

EJTN-ovo natjecanje Themis za europske suce otvoreno je za sudske vježbenike iz cijele Europe u cilju poticanja razmjene gledišta i razvoja novih pristupa temama povezanima s međunarodnom suradnjom u građanskim i kaznenim stvarima, ljudskim pravima i deontologijom sudaca. Glavni je cilj natjecanja THEMIS okupiti budući suce iz različitih europskih zemalja kako bi im se omogućilo da razgovaraju o zajedničkim vrijednostima, razmjenjuju nova iskustva i raspravljaju o novim perspektivama u područjima zajedničkog interesa.

Natjecanje se u organizaciji EJTN-a održava svake godine i otvoreno je sudskim vježbenicima iz svih ustanova za izobrazbu u statusu EJTN-ovih članova ili promatrača. Tročlane ekipe sudskih vježbenika u pratnji jednog predavača/mentora mogu se prijaviti na natjecanje koje se sastoji od četiri polufinala i velikog finala. Pobjednik i drugoplasirani iz svakog polufinala ulaze u veliki finale. Pobjednička ekipa nagrađuje se jednotjednim studijskim posjetom nekoj europskoj pravosudnoj ustanovi koji organizira i plaća EJTN. Teme određene za polufinale i veliki finale različite su. Teme iz 2015. bile su iz područja međunarodne suradnje u kaznenim stvarima, međunarodne pravosudne suradnje u građanskim stvarima (europsko obiteljsko pravo), međunarodne pravosudne suradnje u građanskim stvarima (europski građanski postupak), pravosudne etike i profesionalnog ponašanja te prava na pravično suđenje (članak 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije i članak 6. Europske konvencije o ljudskim pravima).

Na natjecanju THEMIS 2015. sudjelovale su 44 ekipe s ukupno 164 sudionika.

Katalog

EJTN-ov Opći katalog postoji od 2003. Riječ je o katalogu aktivnosti izobrazbe koje organiziraju i odabiru članovi EJTN-a i koje su na raspolaganju svim pravosudnim djelatnicima država članica EU-a. Za EJTN-ov je Opći katalog 16 pravosudnih ustanova 2015. ponudilo 216 seminara. Glavne su teme u Općem katalogu iz područja stručne prakse, društvenih pitanja, jezika, pravosudnih vještina, ljudskih prava, forenzike, europskog međunarodnog prava te kaznenog, građanskog i upravnog prava. Programe Općeg kataloga 2015. pohađalo je 1407 stranih sudionika.

Katalog+ aktivnosti izobrazbe u svim državama članicama

Ovim se projektom europskim sucima želi omogućiti da pohađaju tečajeve koje organiziraju ustanove za pravosudnu izobrazbu koje su članovi EJTN-a. U projektu je 2015. sudjelovalo 17 ustanova za pravosudnu izobrazbu koje su organizirale seminare o pravnoj temi. Stranim je sudionicima ukupnoponuđeno 280 mjesta. Uspješnost programa vidi se iz toga što je iskorišteno 72 % ponuđenih mjesta, odnosno pohađalo ga je 206 stranih sudionika. Osim toga, seminare Kataloga+ koje su organizirale njihove ustanove za izobrazbu pohađao je 1251 domaći sudionik. Ukupno 1457 sudaca pohađalo je izobrazbu 2015.

Seminari o borbi protiv terorizma

Sveobuhvatni program izobrazbe o borbi protiv terorizma, radikalizacije i nasilnog ekstremizma pokrenut je 2015.

EJTN se razvijao više od deset godina kako bi mogao odgovoriti na izazove s kojima se suočava europsko pravosuđe. U nizu nedavnih izjava na visokoj razini naglašena je hitna potreba za zajedničkim i koordiniranim djelovanjem te programima izobrazbe o temeljnim uzrocima nasilnog ekstremizma i sprečavanju radikalizacije, kao i za suradnjom pravosudnih djelatnika i službenika za provedbu zakona u borbi protiv terorizma te razmjenom najbolje prakse u istragama, progonu, rehabilitaciji i reintegraciji počinitelja djela terorizma, a o toj potrebi, nažalost, dovoljno govore i nedavni događaji u Europi. U tom je kontekstu Europska komisija EJTN-u te njegovim članovima i partnerima povjerila razvoj sveobuhvatnog programa izobrazbe o borbi protiv terorizma, radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Taj je program prilagođen potrebama dionika i pravosudnih djelatnika iz EU-a i treba se provoditi od rujna 2015. do svibnja 2016. Tim se projektom sucima, državnim odvjetnicima i drugim pravosudnim djelatnicima omogućuje jedinstveni forum za razmjenu iskustva i najbolje prakse s kolegama iz cijele Europe na kojem mogu raspravljati o recentnim promjenama u području prava, o izazovima u progonu i suđenju predmeta koji uključuju strane teroriste i ostale počinitelje djela nasilnog esktremizma te o pitanjima radikalizacije i mehanizmima za njegovo sprečavanje i otkrivanje.

U prvoj godini njihova održavanja više od sto sudaca iz EU-a pohađalo je seminare o borbi protiv terorizma.

E-alati

EJTN ulaže u razvoj različitih e-alata kako bi proširio mogućnosti pravosudne izobrazbe te osigurao potrebne resurse za voditelje programa pravosudne izobrazbe.

Postoji stalna potreba za širenjem pravosudne izobrazbe i znanja kako bi došli

do što većeg broja pravosudnih djelatnika. Treba i poboljšati administrativnu učinkovitost u pogledu vođenja programa pravosudne izobrazbe, kao i za njihove sudionike. Jednako je važno osigurati pristup informacijama i kontaktima osobama

koje planiraju ili realiziraju programe pravosudne izobrazbe kako bi mogle biti učinkovite. E-alati ispunjavaju te potrebe. EJTN je na raspolaganje stavio brojne e-alate. Među njima su različite internetske platforme, sustav za internetsko podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u programima, e-učenje i kombinirani tečajevi, podkasti i webinari te zbirka virtualnih resursa. Primjeri:

 • platforma za umrežavanje koja je virtualni prostor suradnje za one koji rade na projektima EJTN-a. Na njoj je i nekoliko važnih alata, kao što su stručna baza podataka te razmjena informacija o platformi za pozive EK-a
 • EJTN vodi četiri tečaja u okviru e-učenja koji su na raspolaganju svima
 • podkasti i webinari.

PartnerI EJTN-a:

 • Europska komisija
 • Sud Europske unije
 • Europski sud za ljudska prava
 • Vijeće Europe
 • Cepol
 • Europski ured za azil
 • Eurojust
 • Mreža protiv genocida – Europska mreža za istragu i progon počinitelja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina
 • Zajednički istražni timovi
 • Mreža sudbenih vijeća (ENCJ)
 • Udruženje državnih vijeća i vrhovnih upravnih sudova Europske unije (ACA- Europe)
 • Europska pravosudna mreža (EJN)
 • Međunarodno udruženje sudaca za izbjegličko pravo (IARLJ)
 • Udruženje europskih sudaca za pravo tržišnog natjecanja (AECJL)
 • Europsko udruženje sudaca izmiritelja (GEMME)
 • Europsko udruženje sudaca u području radnog prava (EALCJ)
 • Europski forum sudaca u području zaštite okoliša (EUFJE)
 • Europska mreža državnih odvjetnika u području okoliša (ENPE)
 • Mreža javnih tužitelja ili istovjetnih institucija na vrhovnim sudovima u državama članicama Europske unije (NADAL)
 • Udruženje europskih upravnih sudaca (AEAJ)
 • Međunarodno udruženje za europsku suradnju u području pravosuđa i unutarnjih poslova(EUCOJUST)
 • Institut Max Plank.

Prethodna postignuća

EJTN je utemeljen 2000. kao neprofitna međunarodna organizacija.

 • 1999.: održavaju se neformalni sastanci čelnika ustanova za pravosudnu izobrazbu u EU-u.
 • 2000.: osnivanje Europske mreže centara za stručno usavršavanje pravosudnih djelatnika (Povelja iz Bordeauxa).
 • 2003.: postaje belgijska neprofitna organizacija i stječe pravni položaj.
 • 2004.: provodi ustrojstvenu reformu radi osiguranja odgovarajuće financijske sposobnosti i prima u članstvo ustanove za izobrazbu iz novih država članica EU-a
 • 2005.: uspostavlja trajno tajništvo u Bruxellesu.
 • 2006.: Europska komisija dodjeljuje mu status tijela za provedbu prvog godišnjeg programa razmjene pravosudnih djelatnika.
 • 2008.: slavi ključna postignuća u nizu ostvarenih razmjena pravosudnih djelatnika i dostupnih ponuda za izobrazbu iz Kataloga.
 • 2009.: priznat kao ključni dionik za promicanje strategije e-Pravosuđe u EU-u.
 • 2010.: pokreće vlastite programe izobrazbe.
 • 2012.: u različitim aktivnostima izobrazbe EJTN-a (ne uključujući aktivnosti iz Kataloga EJTN-a) sudjelovalo je više od 2400 sudionika, što je znatan rast.
 • 2013.: Europska komisija pohvalila je postignuća EJTN-a te potvrdila njegovu ključnu ulogu u pravosudnoj izobrazbi donošenjem Uredbe (EU) 1382/2013, kojom se EJTN-u odobravaju bespovratna sredstva za razdoblje 2014. – 2020. u okviru novog programa EU-a za pravosuđe.
 • 2014.: EJTN je potpisao memorandum o razumijevanju s 12 europskih mreža i udruženja u pogledu buduće suradnje u području pravosudne izobrazbe.
 • Vijeće Europske unije prepoznalo je ključnu važnost EJTN-a u djelokrugu europske pravosudne izobrazbe.

Podaci za kontakt

Adresa: Rue du Commerce 123, B-1000 Brussels, Belgija

Pravni status: Association internationale sans but lucratif (aisbl) u skladu s belgijskim pravom

Adresa e-pošte: ejtn@ejtn.eu;

Druge poveznice

Web-mjesto EJTN-a

Posljednji put ažurirano: 12/02/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.