Europske mreže i strukture izobrazbe

Europska mreža za pravosudnu izobrazbu posvećena je ostvarivanju izvrsnosti u europskoj pravosudnoj izobrazbi te je glavna platforma za promicanje izobrazbe europskih pravosudnih djelatnika i razmjene znanja među njima. Ona predstavlja interese više od 120 000 europskih sudaca, državnih odvjetnika i predavača u području pravosudne izobrazbe u različitim područjima izobrazbe kao što su pitanja građanskog, kaznenog i trgovačkog prava EU-a te jezična i društvena pitanja. Vizija je EJTN-a doprinos izgradnji zajedničke pravne i pravosudne europske kulture. Njegov je zadatak pomoći u izgradnji europskog pravosudnog prostora i promicati znanje o pravnim sustavima Europske unije jačajući razumijevanje, povjerenje i suradnju među sucima i državnim odvjetnicima u državama članicama EU-a. Nadalje, EJTN utvrđuje potrebe za izobrazbom te razvija standarde izobrazbe i nastavne programe, koordinira razmjene i zajedničke programe u području pravosudne izobrazbe, širi stručnost i znanje u području izobrazbe te promiče suradnju među ustanovama za pravosudnu izobrazbu u EU-u.

Mreža je neprekidno rasla tijekom 2015., što je omogućilo izobrazbu 5 032 suca i državna odvjetnika iz svih država članica EU-a u okviru 1 815 razmjena i 84 seminara. U usporedbi s prethodnom godinom broj ponuđenih dana izobrazbe 2015. porastao je za 14,38%. Taj je uspjeh dopunjen daljnjim širenjem aktivnosti EJTN-a.

Nedavni rast EJTN-a otvorio je nove mogućnosti za daljnji razvoj jačanjem osnovnih djelatnosti te uspostavljanjem novih partnerstava, osobito zahvaljujući potpisivanju memoranduma o razumijevanju s nekoliko europskih pravosudnih mreža i udruženja.

Dostignuća EJTN-a pohvaljena su i u Zaključcima Vijeća „Osposobljavanje pravnih stručnjaka: osnovno sredstvo za konsolidaciju pravne stečevine EU-a” (2014/C 443/04), u kojima se navodi da na razini EU-a EJTN najbolje može koordinirati aktivnosti nacionalne izobrazbe i razvijati ponudu prekogranične izobrazbe za suce i tužitelje.

2016.: ususret budućnosti

Najvažniji rezultati EJTN-a mogu se sažeti kako slijedi:

 • Mreža je u skladu s ciljevima iz Komunikacije Europske komisije iz 2011. te Programa EU-a za pravosuđe do 2020. dodatno ojačana povećavanjem broja programa izobrazbe, širenjem njihova sadržaja (dodana su nova područja prava te programi izobrazbe za suce i državne odvjetnike iz nepravosudnih područja) te, ne manje važno, poboljšanjem njihove kvalitete na temelju opsežne evaluacije te suradnje s brojnim partnerima pri razvijanju obrazovnih aktivnosti;
 • poboljšane su koordinacija i potpora nacionalnim obrazovnim ustanovama, članovima i promatračima za unapređenje i širenje ponude programa izobrazbe, što je ostvareno razvijanjem Kataloga EJTN-a i Kataloga+ te organiziranjem platformi za umrežavanje i obrazovnih aktivnosti;
 • povećana je učinkovitost postojećih financijskih i metodoloških sredstava te je putem umrežavanja EJTN-a osigurano pružanje stručnog znanja i iskustva u okviru ponude aktivnosti usmjerenih na prepoznavanje i širenje najbolje prakse i metodologije izobrazbe.

Ti rezultati pridonose ostvarenju strateških ciljeva za razdoblje 2014. – 2020.:

 • daljnjem jačanju uzajamnog povjerenja sudaca i državnih odvjetnika iz različitih europskih pravnih sustava;
 • povišenju razine znanja europskih pravosudnih djelatnika o pravu EU-a;
 • osiguranju visokih standarda kvalitete europske pravosudne izobrazbe te promicanju visokih standarda kvalitete nacionalne pravosudne izobrazbe;
 • poticanju ranog razvijanja europskog profila sudaca i državnih odvjetnika;
 • većem umrežavanju putem EJTN-a;
 • učinkovitijoj vanjskoj suradnji te
 • zadržavanju primata EJTN-a u svim područjima pravosudne izobrazbe na razini EU-a kako bi se očuvala neovisnost pravosuđa.

AKTIVNOSTI EJTN-a

Razmjene pravosudnih djelatnika

Izloženost stranom pravosudnom okruženju može pridonijeti razmjeni najbolje prakse, stručnosti i znanja te većem osjećaju pripadnosti zajedničkoj pravosudnoj kulturi.

Program razmjene koji je pokrenut 2005. bilježi eksponencijalan rast. EJTN je 2015. s ponosom proslavio 10. obljetnicu programa razmjene za pravosudna tijela. Broj korisnika i zemalja sudionica te vrsta aktivnosti stalno raste: na njegovu je početku 2005. u razmjenama sudjelovalo 169 sudaca i državnih odvjetnika iz EU-a, a 2015. njih 1815.

Tijekom godina radi diversifikacije aktivnosti izobrazbe i ispunjavanja različitih potreba pravosudnih djelatnika proširivala se ponuda programa razmjene koja danas obuhvaća:

 • kratkotrajne razmjene na sudovima država članica EU-a (od jednog do dva tjedna);
 • dugotrajna razdoblja izobrazbe (od tri do 12 mjeseci) na Sudu Europske unije, Europskom sudu za ljudska prava te u Eurojustu;
 • specijalizirane razmjene: nedavno pokrenute razmjene sudaca i državnih odvjetnika specijaliziranih u različitim područjima prava, kao što su pravo o zaštiti okoliša, pravo o izbjeglicama, radno pravo te pravo u području tržišnog natjecanja;
 • stručne razmjene i studijski posjeti u području borbe protiv terorizma i radikalizacije: još jedna vrsta razmjene uvedena 2015. kako bi se odgovorilo na rastuće potrebe i prioritete sudstva EU-a;
 • bilateralne razmjene sudova ili državnih odvjetništava država članica EU-a, također uvedene 2015., u okviru kojih skupine pravnih djelatnika istoga suda/ državnog odvjetništva borave u posjetu sudu/ državnom odvjetništvu druge države članice EU-a radi prikupljanja iskustva, informacija o najboljoj praksi te razvijanja suradnje;
 • razmjene za predavače u području pravosudne izobrazbe s naglaskom na metodologiji izobrazbe, uključujući najbolje prakse utvrđene u izvješću EJTN-a u okviru pilot-projekta o europskoj pravosudnoj izobrazbi koji je 2012. predložio Europski parlament, a 2013. – 2014. provela Europska komisija.

EJTN namjerava nastaviti širiti ponudu razmjena za pravosudne djelatnike 2016. uvođenjem razmjena namijenjenih predsjednicima sudova i državnim odvjetnicima država članica EU-a.

Program AIAKOS

U okviru programa nude se dvotjedne razmjene (tjedan u inozemstvu i tjedan kod kuće sa stranim kolegama) za miješane skupine nacionalnih i stranih sudskih vježbenika ili novoimenovanih sudaca i državnih odvjetnika. Oni idu u druge europske škole za početnu izobrazbu, na sudove ili u državnoodvjetničke urede.

Glavni je cilj tog projekta povećati svijest korisnika o europskoj dimenziji njihova (budućeg) rada i poticati uzajamno razumijevanje različitih europskih pravosudnih kultura i sustava. U programu AIAKOS 2015. sudjelovao je 401 budući sudac i državni odvjetnik iz EU-a.

Studijski posjeti

Studijskim posjetima, koji traju od dva do pet dana, Sudu Europske unije, Europskom sudu za ljudska prava, Eurojustu i europskim institucijama u Bruxellesu, sucima, državnim odvjetnicima i predavačima iz cijele Europe omogućuje se upoznavanje s radom tih institucija te razmjena stručnosti, iskustva i najbolje prakse.

Gotovo 400 sudaca i državnih odvjetnika sudjelovalo je 2015. u studijskim posjetima EJTN-a.

Radionice i seminari

Seminari o kaznenom pravosuđu

Uzajamno povjerenje temelj je učinkovite primjene kaznenog pravosuđa na području Europske unije. Pravosudna izobrazba u području kaznenog pravosuđa osigurava nesmetanu prekograničnu suradnju, priznavanje presuda u kaznenim stvarima te jača povjerenje djelatnika u pravosudne sustave drugih država.

EJTN u tom području putem seminara o kaznenom pravosuđu promiče inovativne modele izobrazbe (učenje kroz rad) kojima se nastoji potaknuti bolje razumijevanje postojećeg EU-ova pravnog okvira u području kaznenog pravosuđa kako bi se djelatnicima omogućila prekogranična suradnja.

To jačanje suradnje između različitih europskih tijela i EJTN-a osnova je projekata koje EJTN razvija u području kaznenog pravosuđa. Europska pravosudna mreža i Eurojust imaju glavnu ulogu u poticanju pravosudne suradnje u kaznenim stvarima na EJTN-ovim seminarima. Seminari koje Zajednički istražni tim (ZIT) vodi s CEPOL-om te u suradnji

s mrežom ZIT-ova omogućuju pravosudnim djelatnicima i službenicima za provedbu zakona da poboljšaju prekograničnu suradnju u složenim istragama. Uz to, EJTN i Europska mreža za istragu i progon počinitelja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina (Mreža protiv genocida) zajedno su proveli uspješan program izobrazbe o najtežim međunarodnim kaznenim djelima i njihovim posljedicama u EU-u.

Predavanja o postupovnim jamstvima u kaznenim postupcima na seminarima EU-a (novi niz seminara predviđenih za 2016.) usmjerena su na jačanje razumijevanja te pružanje pregleda prava u okviru kaznene obrane u skladu s pravom EU-a putem niza direktiva kojima se nastoje ojačati postupovna jamstva (tumačenje i prevođenje, informacije i pravo na odvjetnika).

Više od 400 sudionika pohađalo je 2015. seminare o kaznenom pravosuđu.

Jezični projekt

EJTN posvećuje posebnu pozornost osmišljavanju jezičnih projekata za izobrazbu pravosudnih djelatnika EU-a u pravnom engleskom i pravnom francuskom jeziku. Od 2011. svake je godine u različitim državama EU-a organizirano nekoliko seminara iz pravnog jezika u području kaznene suradnje u kaznenim/građanskim stvarima. Tečajevi su usmjereni na razvoj pravnih i jezičnih vještina sudionika kombiniranjem informacija o pravu i jezičnih vježbi na praktičan i dinamičan način. Njima se cilja i na stvaranje uvjeta za uspostavljanje izravnih kontakata između pravnih djelatnika iz različitih država članica EU-a radi promicanja zajedničke europske pravne kulture.

U jezičnom programu EJTN-a za 2015. bila je bogata ponuda obrazovnih aktivnosti za europske pravosudne djelatnike: aktivnosti za poboljšanje jezičnih vještina u području pravosudne suradnje u kaznenim/građanskim stvarima te aktivnosti za poboljšanje jezičnih vještina u području ljudskih prava i modula izobrazbe putem e-učenja.

Osim toga, u okviru jezičnog programa objavljeno je i ažurirano izdanje priručnika s engleskim i francuskim rječnikom pravnih pojmova iz područja kaznenog prava.

Jezični priručnik u elektroničkom formatu dostupan je ovdje.

Ključna brojka od 1000 sudaca i državnih odvjetnika koji su završili jezičnu izobrazbu od održavanja prvog jezičnog seminara (veljača 2011.) dostignuta je 2015., kada je u EJTN-ovu jezičnom programu za područja građanskog i kaznenog prava te ljudskih prava sudjelovalo više od 300 europskih pravnih djelatnik iz više od 20 država članica EU-a.

Projekt upravnog prava

Radna podskupina za upravno pravo rezultat je predanosti EJTN-a ispunjavanju obrazovnih potreba svih pravosudnih djelatnika u Europi i osigurava niz aktivnosti izobrazbe u područjima kao što su javna nabava EU-a, zakonodavstvo o azilu, alternativno rješavanje sporova (ARS), ljudska prava i pristup pravosuđu, porezno pravo i dr. U razgovorima se s vodećim stručnjacima za odgovarajuća područja o ključnim pravnim pitanjima sudionici upoznaju s radom kolega iz drugih europskih zemalja. Uz to, Europski sud za ljudska prava sudionicima omogućuje da nazoče raspravama Velikog vijeća te da sa sadašnjim i bivšim djelatnicima Suda raspravljaju o ishodima različitih postupaka. Radna podskupina za upravno pravo 2015.s partnerima iz Europskog udruženja sudaca izmiritelja (GEMME), Udruženja europskih upravnih sudaca (AEAJ) i Međunarodnog udruženja sudaca za izbjegličko pravo (IARLJ) organizirala je aktivnosti izobrazbe visoke kvalitete u području ljudskih prava, ARS-a i prava o azilu. Projekt je osigurao potporu bivših i sadašnjih dužnosnika Europske komisije, Europskog suda za ljudska prava i Suda EU-a te programa HELP Vijeća Europe za održavanje izobrazbi koje se temelje na razmjenama pravosudnih djelatnika i praktičnim vježbama. U cilju širenja svojih aktivnosti radna podskupina za upravno pravo svake će godine barem dva programa izobrazbe stavljati na raspolaganje u obliku podkasta, a za to su 2015. bili odabrani programi o javnoj nabavi i pravu EU-a o azilu.

Više od 200 sudaca, državnih odvjetnika i predavača u području pravosudne izobrazbe sudjelovalo je 2015. u aktivnostima izobrazbe radne podskupine za upravno pravo.

Projekt građanskog pravosuđa

Projektom građanskog pravosuđa nastoji se poboljšati pravosudna suradnja u građanskim stvarima uz naglasak na razvoju pravnih sustava i pravosudne kulture u zemljama sudionicama te glavnih aspekata prava EU-a. Glavne su teme seminara o građanskom pravu obiteljsko pravo, pravo trgovačkih društava, europsko postupovno pravo i trgovačko pravo.

Projektom građanskog pravosuđa predviđene su dvodnevne aktivnosti izobrazbe namijenjene sucima i državnim odvjetnicima iz 27 država članica EU-a.

Budući seminari o građanskom pravu bit će posvećeni većem broju područja kako bi se ispunile obrazovne potrebe pravosudnih djelatnika iz EU-a. Radna podskupina EJTN-a za građansko pravo i 2016. nastavit će održavati seminare uz upotrebu podkastinga omogućujući svim zainteresiranim pravosudnim djelatnicima iz EU-a besplatan pristup obrazovnim programima. U okviru suradnje s partnerima EJTN-a te potrage za novim izazovima u području izobrazbe, radna podskupina EJTN-a za građansko pravo planira suradnju s Europskim udruženjem sudaca izmiritelja (GEMME) za održavanje uspješnog tečaja o europskom građanskom postupku u području obiteljskog prava.

Ukupno 239 sudaca iz EU-a sudjelovalo je 2015. na seminarima o građanskom pravu.

Metode pravosudne izobrazbe

Aktivnosti Metode pravosudne izobrazbe (JTM) službeno su pokrenute 2015. i pritom je osnovana radna skupina kako bi se ispunile sljedeće potrebe:

 • razmjena dobre prakse u području pravosudne izobrazbe među pravosudnim djelatnicima iz EU-a uz uvođenje novih pristupa u prenošenju znanja i održavanju tečajeva,
 • potreba za povezivanjem pravosudne izobrazbe s kvalitetom pravosuđa.

JTM djeluje kao poveznica među drugim provedenim aktivnostima EJTN-a jer je njegov cilj predložiti najučinkovitije i najkonkretnije metodologije izobrazbe te povećati širenje najbolje prakse kao ključnih preduvjeta za aktivnosti pravosudne izobrazbe.

Aktivnosti radne skupine za JTM 2015. organizirane su prema tri glavne teme i područja djelovanja: evaluacije, vještine i vodstva.

Uz jasan naglasak na alate ažurirala je Priručnik EJTN-a o metodologiji pravosudne izobrazbe u Europi (prijašnji Priručnik za izobrazbu predavača iz 2013.) radi njegove veće dostupnosti. Osim toga, napisani su evaluacijski upitnici i priručnici o evaluaciji tečajeva kako bi se potaknula razmjena najbolje prakse među nacionalnim ustanovama za izobrazbu.

U prvoj godini održavanja aktivnosti JTM-a privukle su 131 sudionika.

Natjecanje Themis za europske suce

EJTN-ovo natjecanje Themis za europske suce otvoreno je za sudske vježbenike iz cijele Europe u cilju poticanja razmjene gledišta i razvoja novih pristupa temama povezanima s međunarodnom suradnjom u građanskim i kaznenim stvarima, ljudskim pravima i deontologijom sudaca. Glavni je cilj natjecanja THEMIS okupiti budući suce iz različitih europskih zemalja kako bi im se omogućilo da razgovaraju o zajedničkim vrijednostima, razmjenjuju nova iskustva i raspravljaju o novim perspektivama u područjima zajedničkog interesa.

Natjecanje se u organizaciji EJTN-a održava svake godine i otvoreno je sudskim vježbenicima iz svih ustanova za izobrazbu u statusu EJTN-ovih članova ili promatrača. Tročlane ekipe sudskih vježbenika u pratnji jednog predavača/mentora mogu se prijaviti na natjecanje koje se sastoji od četiri polufinala i velikog finala. Pobjednik i drugoplasirani iz svakog polufinala ulaze u veliki finale. Pobjednička ekipa nagrađuje se jednotjednim studijskim posjetom nekoj europskoj pravosudnoj ustanovi koji organizira i plaća EJTN. Teme određene za polufinale i veliki finale različite su. Teme iz 2015. bile su iz područja međunarodne suradnje u kaznenim stvarima, međunarodne pravosudne suradnje u građanskim stvarima (europsko obiteljsko pravo), međunarodne pravosudne suradnje u građanskim stvarima (europski građanski postupak), pravosudne etike i profesionalnog ponašanja te prava na pravično suđenje (članak 47. Povelje o temeljnim pravima Europske unije i članak 6. Europske konvencije o ljudskim pravima).

Na natjecanju THEMIS 2015. sudjelovale su 44 ekipe s ukupno 164 sudionika.

Katalog

EJTN-ov Opći katalog postoji od 2003. Riječ je o katalogu aktivnosti izobrazbe koje organiziraju i odabiru članovi EJTN-a i koje su na raspolaganju svim pravosudnim djelatnicima država članica EU-a. Za EJTN-ov je Opći katalog 16 pravosudnih ustanova 2015. ponudilo 216 seminara. Glavne su teme u Općem katalogu iz područja stručne prakse, društvenih pitanja, jezika, pravosudnih vještina, ljudskih prava, forenzike, europskog međunarodnog prava te kaznenog, građanskog i upravnog prava. Programe Općeg kataloga 2015. pohađalo je 1407 stranih sudionika.

Katalog+ aktivnosti izobrazbe u svim državama članicama

Ovim se projektom europskim sucima želi omogućiti da pohađaju tečajeve koje organiziraju ustanove za pravosudnu izobrazbu koje su članovi EJTN-a. U projektu je 2015. sudjelovalo 17 ustanova za pravosudnu izobrazbu koje su organizirale seminare o pravnoj temi. Stranim je sudionicima ukupnoponuđeno 280 mjesta. Uspješnost programa vidi se iz toga što je iskorišteno 72 % ponuđenih mjesta, odnosno pohađalo ga je 206 stranih sudionika. Osim toga, seminare Kataloga+ koje su organizirale njihove ustanove za izobrazbu pohađao je 1251 domaći sudionik. Ukupno 1457 sudaca pohađalo je izobrazbu 2015.

Seminari o borbi protiv terorizma

Sveobuhvatni program izobrazbe o borbi protiv terorizma, radikalizacije i nasilnog ekstremizma pokrenut je 2015.

EJTN se razvijao više od deset godina kako bi mogao odgovoriti na izazove s kojima se suočava europsko pravosuđe. U nizu nedavnih izjava na visokoj razini naglašena je hitna potreba za zajedničkim i koordiniranim djelovanjem te programima izobrazbe o temeljnim uzrocima nasilnog ekstremizma i sprečavanju radikalizacije, kao i za suradnjom pravosudnih djelatnika i službenika za provedbu zakona u borbi protiv terorizma te razmjenom najbolje prakse u istragama, progonu, rehabilitaciji i reintegraciji počinitelja djela terorizma, a o toj potrebi, nažalost, dovoljno govore i nedavni događaji u Europi. U tom je kontekstu Europska komisija EJTN-u te njegovim članovima i partnerima povjerila razvoj sveobuhvatnog programa izobrazbe o borbi protiv terorizma, radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Taj je program prilagođen potrebama dionika i pravosudnih djelatnika iz EU-a i treba se provoditi od rujna 2015. do svibnja 2016. Tim se projektom sucima, državnim odvjetnicima i drugim pravosudnim djelatnicima omogućuje jedinstveni forum za razmjenu iskustva i najbolje prakse s kolegama iz cijele Europe na kojem mogu raspravljati o recentnim promjenama u području prava, o izazovima u progonu i suđenju predmeta koji uključuju strane teroriste i ostale počinitelje djela nasilnog esktremizma te o pitanjima radikalizacije i mehanizmima za njegovo sprečavanje i otkrivanje.

U prvoj godini njihova održavanja više od sto sudaca iz EU-a pohađalo je seminare o borbi protiv terorizma.

E-alati

EJTN ulaže u razvoj različitih e-alata kako bi proširio mogućnosti pravosudne izobrazbe te osigurao potrebne resurse za voditelje programa pravosudne izobrazbe.

Postoji stalna potreba za širenjem pravosudne izobrazbe i znanja kako bi došli

do što većeg broja pravosudnih djelatnika. Treba i poboljšati administrativnu učinkovitost u pogledu vođenja programa pravosudne izobrazbe, kao i za njihove sudionike. Jednako je važno osigurati pristup informacijama i kontaktima osobama

koje planiraju ili realiziraju programe pravosudne izobrazbe kako bi mogle biti učinkovite. E-alati ispunjavaju te potrebe. EJTN je na raspolaganje stavio brojne e-alate. Među njima su različite internetske platforme, sustav za internetsko podnošenje zahtjeva za sudjelovanje u programima, e-učenje i kombinirani tečajevi, podkasti i webinari te zbirka virtualnih resursa. Primjeri:

 • platforma za umrežavanje koja je virtualni prostor suradnje za one koji rade na projektima EJTN-a. Na njoj je i nekoliko važnih alata, kao što su stručna baza podataka te razmjena informacija o platformi za pozive EK-a
 • EJTN vodi četiri tečaja u okviru e-učenja koji su na raspolaganju svima
 • podkasti i webinari.

PartnerI EJTN-a:

 • Europska komisija
 • Sud Europske unije
 • Europski sud za ljudska prava
 • Vijeće Europe
 • Cepol
 • Europski ured za azil
 • Eurojust
 • Mreža protiv genocida – Europska mreža za istragu i progon počinitelja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina
 • Zajednički istražni timovi
 • Mreža sudbenih vijeća (ENCJ)
 • Udruženje državnih vijeća i vrhovnih upravnih sudova Europske unije (ACA- Europe)
 • Europska pravosudna mreža (EJN)
 • Međunarodno udruženje sudaca za izbjegličko pravo (IARLJ)
 • Udruženje europskih sudaca za pravo tržišnog natjecanja (AECJL)
 • Europsko udruženje sudaca izmiritelja (GEMME)
 • Europsko udruženje sudaca u području radnog prava (EALCJ)
 • Europski forum sudaca u području zaštite okoliša (EUFJE)
 • Europska mreža državnih odvjetnika u području okoliša (ENPE)
 • Mreža javnih tužitelja ili istovjetnih institucija na vrhovnim sudovima u državama članicama Europske unije (NADAL)
 • Udruženje europskih upravnih sudaca (AEAJ)
 • Međunarodno udruženje za europsku suradnju u području pravosuđa i unutarnjih poslova(EUCOJUST)
 • Institut Max Plank.

Prethodna postignuća

EJTN je utemeljen 2000. kao neprofitna međunarodna organizacija.

 • 1999.: održavaju se neformalni sastanci čelnika ustanova za pravosudnu izobrazbu u EU-u.
 • 2000.: osnivanje Europske mreže centara za stručno usavršavanje pravosudnih djelatnika (Povelja iz Bordeauxa).
 • 2003.: postaje belgijska neprofitna organizacija i stječe pravni položaj.
 • 2004.: provodi ustrojstvenu reformu radi osiguranja odgovarajuće financijske sposobnosti i prima u članstvo ustanove za izobrazbu iz novih država članica EU-a
 • 2005.: uspostavlja trajno tajništvo u Bruxellesu.
 • 2006.: Europska komisija dodjeljuje mu status tijela za provedbu prvog godišnjeg programa razmjene pravosudnih djelatnika.
 • 2008.: slavi ključna postignuća u nizu ostvarenih razmjena pravosudnih djelatnika i dostupnih ponuda za izobrazbu iz Kataloga.
 • 2009.: priznat kao ključni dionik za promicanje strategije e-Pravosuđe u EU-u.
 • 2010.: pokreće vlastite programe izobrazbe.
 • 2012.: u različitim aktivnostima izobrazbe EJTN-a (ne uključujući aktivnosti iz Kataloga EJTN-a) sudjelovalo je više od 2400 sudionika, što je znatan rast.
 • 2013.: Europska komisija pohvalila je postignuća EJTN-a te potvrdila njegovu ključnu ulogu u pravosudnoj izobrazbi donošenjem Uredbe (EU) 1382/2013, kojom se EJTN-u odobravaju bespovratna sredstva za razdoblje 2014. – 2020. u okviru novog programa EU-a za pravosuđe.
 • 2014.: EJTN je potpisao memorandum o razumijevanju s 12 europskih mreža i udruženja u pogledu buduće suradnje u području pravosudne izobrazbe.
 • Vijeće Europske unije prepoznalo je ključnu važnost EJTN-a u djelokrugu europske pravosudne izobrazbe.

Podaci za kontakt

Adresa: Rue du Commerce 123, B-1000 Brussels, Belgija

Pravni status: Association internationale sans but lucratif (aisbl) u skladu s belgijskim pravom

Adresa e-pošte: ejtn@ejtn.eu;

Druge poveznice

Web-mjesto EJTN-a

Posljednji put ažurirano: 12/02/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.