Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata angol nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Uniós képzési hálózatok és struktúrák

A kiemelkedő minőségű európai igazságügyi képzés mellett elkötelezett Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN) jelenti az európai jogászképzés és a kapcsolódó ismeretátadás legfőbb platformját és motorját. A Hálózat több mint 120 000 európai bíró, ügyész és jogi oktató érdekeit képviseli különböző képzési területeken, így az Unió polgári joga, büntetőjoga és kereskedelmi joga, valamint nyelvi és társadalmi kérdések terén. Az EJTN célja egy közös európai jogi és igazságügyi kultúra létrejöttének elősegítése. A Hálózat feladatának tekinti egy európai igazságszolgáltatási térség kialakításának előmozdítását és az Unión belüli jogrendszerekkel kapcsolatos ismeretek terjesztését, ezáltal pedig az uniós tagállamokban működő bírák és ügyészek közötti megértés, bizalom és együttműködés elmélyítését. Az EJTN ezenfelül feltérképezi a képzési szükségleteket, képzési szabványokat és tanterveket dolgoz ki, koordinálja az igazságügyi képzések keretében szervezett cseréket és programokat, terjeszti a képzéssel kapcsolatos szakismereteket, és az Unió egészében előmozdítja az igazságügyi képzéssel foglalkozó intézmények közötti együttműködést.

Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

2015-ben a Hálózat tovább növekedett, így az EJTN immár 5 032 esetleg bíró és ügyész számára nyújthatott képzést az összes uniós tagállamból, 1 815 csere és 84 szeminárium keretében. Ez az előző évi adatokkal összehasonlítva 14,38 %-os növekedést jelent a kínált képzési napok számában. Ezt a sikert az EJTN tevékenységi portfóliójának további bővülése egészítette ki.

Az EJTN közelmúltbeli fejlődése további fejleszthető új lehetőségeket hozott, amelyek nemcsak az EJNT alaptevékenységeit erősítették meg, hanem új partnerségeket is teremtettek, különösen a több európai igazságügyi hálózattal és szövetséggel 2014 júniusában aláírt egyetértési megállapodás révén.

Végül az EJTN erőfeszítéseit a Tanács „A gyakorló jogászok képzéséről mint az uniós vívmányok megszilárdításának alapvető eszközéről ” szóló következtetései (2014/C 443/04) is elismerték, amelyekben a Tanács leszögezte, hogy az EU szintjén az EJTN a legalkalmasabb arra, hogy tagjai segítségével összehangolja a nemzeti képzési tevékenységeket, valamint a bírák és ügyészek számára határokon átnyúló képzési kínálatot alakítson ki.

2016: a jövő felé

Az EJTN kulcsfontosságú eredményei a következőképpen összegezhetők:

 • Tovább erősítette a Hálózatot a 2011. évi európai bizottsági közleményben és az EU 2020 igazságügyi ütemtervben meghatározott célkitűzésekre hivatkozva azáltal, hogy növelte a képzési tevékenységek számát, szélesítette a képzések hatókörét – új jogterületekkel, valamint a bírák és ügyészek számára tartott nem jogi képzésekkel bővítve azokat –, valamint javította minőségüket azáltal, hogy kiterjedt értékelési eljárásnak vetette alá őket, és a képzési tevékenységek kidolgozásakor számos partnerrel felvették a kapcsolatot.
 • Jobb koordináció és támogatás a nemzeti képzési intézményeknek, tagoknak és megfigyelőknek, képzési lehetőségeik megkönnyítése és fokozása céljából jelentősen fejlesztették az EJNT Katalógust és Katalógus+-t, valamint hálózati platformokat és képzési eseményeket szerveztek számukra.
 • Növekvő teljesítmény a meglévő pénzügyi és módszertani eszközök segítségével, valamint szakértelem és know-how nyújtása az EJTN hálózatában a bevált képzési módszerek és képzési módszertan meghatározásához és terjesztéséhez kapcsolódó tevékenységek kínálatával.

Ezek az eredmények hozzájárulnak a 2014–20120 közötti időszakra meghatározott stratégiai célokhoz:

 • A különböző európai jogrendszerek bírái és ügyészei közötti kölcsönös bizalom erősítéséhez való további hozzájárulás;
 • Az európai igazságszolgáltatás területén dolgozók körében az uniós jogi ismeretek szintjének emelése;
 • Az európai igazságügyi képzés magas minőségének biztosítása, valamint a nemzeti igazságügyi képzés magas minőségének elősegítése;
 • A bírák és ügyészek európai profilja korai fejlesztésének elősegítése;
 • Az EJTN fokozott hálózati funkciójára törekvés;
 • A hatékonyabb külső együttműködésre törekvés;
 • A bírói függetlenség fenntartása érdekében a lehető legnagyobb mértékben fenntartani az EJTN szerepének elsődlegességét uniós szinten az igazságügyi képzés valamennyi területén.

EJTN FELLÉPÉSEK

Igazságügyi csereprogramok

Az igazságügyi csereprogramok a külföldi igazságszolgáltatási környezetben való elmélyülés segítségével a bevált módszerek, a szakértelem és a tudás cseréjét eredményezhetik, és erősíthetik a közös igazságszolgáltatási kultúrához tartozás érzését.

A csereprogram 2005-ös létrehozása óta egyre gyorsuló növekedésen ment keresztül. 2015-ben az EJTN büszkén ünnepelte az igazságügyi hatóságok számára létrehozott csereprogram 10 éves fennállását. A kedvezményezettek és a résztvevő országok, valamint a kínált tevékenységtípusok száma folyamatosan növekszik: 2005-ös kezdetekor 169 uniós bíró és ügyész vett részt csereprogramokban; 2015-ben számuk 1 815 volt.

Az évek során a cserelehetőségek szélesebb spektrumát is kidolgozták a javasolt képzések változatosabbá tétele és az igazságszolgáltatás területén dolgozó szakemberek különböző szükségleteinek fedezése céljából.

 • Rövid cserék az uniós tagállami bíróságokon (1–2 hét);
 • Hosszabb távú képzések (3–12 hónap) az Európai Unió Bíróságán, az Emberi Jogok Európai Bíróságán és az Eurojustnál;
 • Szakosított cserék: a különböző jogterületekre – így környezetvédelmi jogra, menekültjogra, munkajogra vagy versenyjogra – szakosodott bírák és ügyészek közötti cseréket magában foglaló újítás.
 • Szakmai cserék és tanulmányutak a terrorizmus és radikalizálódás elleni fellépés témakörében: egy újabb típusú, 2015-ben bevezetett csere, az uniós magisztrátusok növekvő igényeire és prioritásaira adott válaszként;
 • Kétoldalú cserék tagállami bíróságok vagy ügyészségek között, amelyek szintén 2015-ben indultak; azonos bíróság/ügyészség gyakorló jogászainak csoportja együttesen meglátogat egy másik tagállami bíróságot/ügyészséget azzal a céllal, hogy tapasztalatot, bevált módszereket cseréljenek és fejlesszék az együttműködést;
 • Az igazságügyi oktatók képzési módszertanra összpontosító cseréi, ideértve az európai igazságügyi képzési kísérleti program keretében készült EJTN jelentésben azonosított bevált módszereket, amelyre az Európai Parlament 2012-ben tett javaslatot, az Európai Bizottság pedig 2013–2014 során végrehajtotta azt.

Az EJTN tovább szeretné fejleszteni az uniós igazságszolgáltatás számára kínált cseréket a kifejezetten az uniós tagállami bírósági elnökökre és ügyészségi vezetőkre szabott cserék 2016-tól történő bevezetésével.

Az AIAKOS program

Ez a program kéthetes cseréket kínál bel- és külföldi bírósági és ügyészségi fogalmazókból, illetve újonnan kinevezett bírákból és ügyészekből álló vegyes csoportok számára, amely keretében egy hetet külföldön, más európai alapképző intézményekben, bíróságokon és ügyészi hivatalokban, egy hetet pedig hazájukban, külföldi kollégáikkal közösen tölthetnek el.

A projekt elsődleges célja az, hogy felhívja a kedvezményezettek figyelmét (leendő) munkájuk európai dimenziójára, és megerősítse a különböző európai igazságszolgáltatási kultúrák és rendszerek kölcsönös megismerését. 2015-ben 401 leendő bíró és ügyész vett részt az AIAKOS programban.

Tanulmányutak

Az Európai Unió Bíróságánál, az Emberi Jogok Európai Bíróságánál, az Eurojustnál és a brüsszeli uniós intézményeknél eltöltött 2–5 napos tanulmányutak révén az Európa minden részéből érkező bírák, ügyészek és oktatók megismerkedhetnek e szervek működésével, emellett szakmai eszme- és tapasztalatcserére és a bevált módszerek megvitatására is lehetőségük nyílik.

2015-ben közel 400 bíró és ügyész vett részt EJTN tanulmányúton.

Képzési workshopok és szemináriumok

Büntető igazságszolgáltatási szemináriumok

A kölcsönös bizalom képezi a hatékony büntető igazságszolgáltatás alapját az Európai Unió térségén belül. A büntető igazságügyi területen tartott igazságügyi képzés biztosítja a problémamentes határokon átnyúló együttműködést, a büntetőügyekben hozott ítéletek elismerését, valamint a gyakorló jogászok egymás büntető igazságszolgáltatási rendszerébe vetett bizalmát.

Ezen a területen az EJTN innovatív képzési modelleket (gyakorlat általi tanulás) mozdít elő a büntető igazságszolgáltatási szemináriumokon keresztül, amelyek célja a jelenlegi uniós büntetőjogi keret jobb megértése, és ezáltal a gyakorló szakemberek határokon átnyúló együttműködésének elősegítése.

A különböző uniós szervek és az EJTN közötti együttműködés megerősítése az EJTN büntetőjogi területen kidolgozott projektjeinek sarokköve. Az EJN és az Eurojust a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködést előmozdító legfontosabb szereplőként működnek közre az EJTN szemináriumok esetében. A közös nyomozócsoportok szemináriumai a CEPOL-lal,

valamint a közös nyomozócsoportok hálózatával együttműködésben lehetővé teszik az igazságszolgáltatási és bűnüldöző szervek tagjai számára, hogy összetett nyomozások során javítsák határokon átnyúló együttműködésüket. Ezen túlmenően az EJTN és a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel és a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozással és büntetőeljárással foglalkozó európai hálózat (a népirtás elleni hálózat) együttesen az alapvető nemzetközi bűncselekményekről és azok uniós hatásáról szóló sikeres képzési programot hajtott végre.

Az EU-ban a büntetőeljárások során alkalmazott eljárási biztosítékokról szóló szemináriumokban (2016 folyamán tartandó új szemináriumok) az uniós jog – az eljárási biztosítékok (tolmácsolás és fordítás, tájékoztatás és ügyvédi képviselet) megerősítését szolgáló irányelvek – keretében biztosított védelemhez való jogok jobb megértését és áttekintését kínálják.

2015-ben több mint 400 résztvevője volt a büntető igazságszolgáltatási szemináriumoknak.

Nyelvi projekt

Az EJTN különleges figyelmet fordít az uniós igazságszolgáltatás angol és francia jogi szaknyelven történő képzése nyelvi projektjeinek megtervezésére. 2011 óta minden évben több jogi nyelvi szemináriumot tartottak a büntető/polgári igazságügyi együttműködés terén különböző uniós tagállamokban. A kurzusok célja a résztvevők jogi és nyelvi készségeinek fejlesztése azáltal, hogy a jogi információkat és a nyelvi gyakorlatokat praktikus és dinamikus módon ötvözik. Céljuk továbbá a különböző uniós tagállamok gyakorló jogászai közötti közvetlen kapcsolatok létrehozása feltételeinek megteremtése annak érdekében, hogy előmozdítsák egy közös európai jogi kultúra kialakulását.

Az EJTN 2015-ös nyelvi programja a képzési lehetőségek gazdag tárházát kínálta európai igazságügyi szakemberek számára: a büntető/polgári igazságügyi együttműködés terén tartott nyelvi képzés mellett emberi jogi nyelvi képzést és e-tanulási képzési modulokat is magában foglalt.

A szemináriumokon túlmenően a nyelvi program a büntetőjoghoz kapcsolódó angol és francia szakkifejezésekkel foglalkozó, frissített kézikönyvet is létrehozott.

A nyelvi kézikönyv elektronikus formátumban itt elérhető.

Az első (2011. februári) nyelvi szeminárium megtartását követően a nyelvi képzésekben résztvevő bírák és ügyészek száma 2015-ben elérte az 1000 fős mérföldkövet. Ugyanebben az évben vett részt több mint 20 uniós tagállam több mint 300 európai gyakorló jogásza az EJTN nyelvi programjában a polgári, büntetőjogi és emberi jogi területeken.

A közigazgatási jogi projekt

A közigazgatási jogi almunkacsoport az EJTN azon elkötelezettségének kifejeződése, hogy valamennyi gyakorló jogász képzési szükségleteit kielégítse Európa-szerte, és olyan sokszínű területeken is kínáljon képzéseket, mint az uniós közbeszerzés, a menedékjog, az alternatív vitarendezés (AVR), az emberi jogok és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés, az adójog és még sok más. E képzéseken a résztvevők jobban megismerik európai kollégáikat, miközben az adott terület vezető szakértői segítségével kulcsfontosságú jogi kérdéseket vitatnak meg. Ezen túlmenően az Emberi Jogok Európai Bírósága lehetőséget biztosít a résztvevők számára a nagytanácsi tárgyalásokon való jelenlétre, és a különböző eljárások végeredményének a jelenlegi és korábbi bírósági tisztviselőkkel való megvitatására. 2015-ben a közigazgatási jogi almunkacsoport különböző partnerekkel – így az Európai Mediációs Bírák Szövetségétől (GEMME) az Európai Közigazgatási Bírák Szövetségén (AEAJ) át a Menekültügyi Bírák Nemzetközi Egyesületéig (IARLJ) – közösen magas minőségű képzéseket szervezett az emberi jogok, az AVR és a menedékjog területén. A projekt elnyerte a jelenlegi és korábbi Európai Bizottság, az EJEB és az EUB tisztviselőinek, valamint az Európai Tanács HELP programjának támogatását is ahhoz, hogy a kollégák közötti cseréken és gyakorlati feladatokon alapuló képzéseket tartsanak. A tevékenységei által elért kör bővítését célozva a közigazgatási jogi almunkacsoport elkötelezett amellett, hogy évente legalább két képzését podcast segítségével is megosztja. 2015-ben a közbeszerzésről és az uniós menedékjogról szóló képzéseket osztották meg podcaston.

2015-ben több mint 200 bíró, ügyész és igazságügyi oktató vett részt a közigazgatási jogi almunkacsoport által tartott képzéseken.

A polgári igazságszolgáltatási projekt

A CiLaw projekt célja a polgári ügyekben fennálló igazságügyi együttműködés javítása. A projekt a résztvevő országok jogrendszereinek, valamint jogi kultúrájának fejlesztésére, és az uniós jog fő szempontjaira összpontosít. A polgári jogi szeminárium kulcsfontosságú témakörei a családjog, a társasági jog, az európai eljárásjog és a kereskedelmi jog.

A polgári jogi projekt kétnapos képzési tevékenységeket kínál a 27 uniós tagállam bírái és ügyészei számára.

A polgári jogi szemináriumok hatókörén belül a jövőbeli fellépések közé fog tartozni a területek szélesebb spektrumának elérése, hogy az uniós jogi szakemberek képzési szükségleteihez teljesebb körű kínálatot biztosíthassanak. Az EJTN polgári jogi almunkacsoport további podcast-alapú szemináriumokat tervez 2016-ra is, amelyek minden érdeklődő uniós szakértő számára ingyenes hozzáférést biztosítanak a képzési programokhoz. Az EJTN projektpartnerekkel való együttműködés keretében, továbbá az új képzési kihívások keresése során a polgári jogi almunkacsoport tervei szerint együtt fog működni az Európai Mediációs Bírák Szövetségével (GEMME) a családjogi ügyekben folytatott európai polgári jogi eljárásról tartott képzés sikeres megismétlése kapcsán.

2015 során 238 uniós magisztrátus vett részt polgári jogi szemináriumokon.

Igazságügyi képzési módszerek

Az igazságügyi képzési módszereket hivatalosan 2015-ben vezették be, és a lehetőségek végül létrehozták a saját munkacsoportját, a következő igényekre válaszul:

 • Bevált igazságügyi képzési gyakorlatok megosztása az uniós igazságszolgáltatási szakemberek között, miközben új megközelítéseket vezetnek be a tudás és a képzési tevékenység vonatkozásában,
 • Az igazságügyi képzés és az igazságszolgáltatás minőségének ötvözésére irányuló igény.

Az igazságügyi képzési módszerek valamennyi végrehajtott EJTN fellépés alapját képezik, mivel céljuk a leghatékonyabb és konkrét képzési módszerekre való javaslattétel, továbbá a bevált módszerek terjesztésének megerősítése, amelyek bármilyen igazságügyi képzési program alapvető követelményei.

2015-ben az igazságügyi képzési módszerek munkacsoport munkája három tematikus kérdéskör és három fő fellépési terület köré szerveződött: értékelés, szaktudás és vezetői készségek.

A munkacsoport határozottan az eszközökre összpontosított, ennek keretében frissítette az EJTN európai igazságügyi képzési módszerekről szóló kézikönyvét (a 2013-as kiadás korábbi megnevezése az oktatók képzési kézikönyve volt), hogy az könnyebben megosztható és hozzáférhető legyen. Ezen túlmenően összeállítottak értékelő kérdőíveket és egy, a képzési értékelésekről szóló kézikönyvet, hogy a nemzeti képzési intézmények között a bevált módszerek megosztása egyszerűbb legyen.

Az első évben 131 résztvevője volt az igazságügyi képzési módszerekkel kapcsolatos fellépéseknek.

Themis – verseny az igazságszolgáltatásban dolgozó európai szakemberek számára

Az EJTN THEMIS verseny Európa-szerte minden bírósági vagy ügyészségi fogalmazó, titkár számára nyitva áll, célja pedig a nemzetközi polgári és büntetőjogi együttműködéssel, az emberi jogokkal és az igazságügyi hivatásetikával kapcsolatos témákra vonatkozóan a véleménycsere és új megközelítések kidolgozása. A THEMIS verseny fő célkitűzése a különböző európai jövőbeli magisztrátusok egy platformra állítása annak érdekében, hogy a közös érdeklődésre számot tartó területeken megoszthassák közös értékeiket, új tapasztalatokat cserélhessenek és megvitathassák az új perspektívákat.

A versenyt minden évben az EJTN szervezi, és minden, az EJTN tagjának vagy megfigyelőjének képzési intézményeiből származó igazságszolgáltatási fogalmazó, titkár számára nyitva áll. A fogalmazók háromfős csapatai – egy tanár/oktató kíséretében – jelentkezhetnek a versenyre, amely négy elődöntős körből és egy döntőből áll. Minden elődöntő nyertese és második helyezettje vehet részt a döntőben. A nyertes csapat nyereménye egy egyhetes tanulmányút, amelyet az EJTN szervez és finanszíroz, bármelyik európai igazságszolgáltatási intézményben. Az elődöntők és a döntő témakörei eltérőek; 2015-ben ezek a következők voltak: büntetőügyekben folytatott nemzetközi együttműködés, polgári ügyekben (európai családjog) folytatott nemzetközi együttműködés, polgári ügyekben (európai polgári eljárásjog) folytatott nemzetközi együttműködés, bírói etikai és szakmai magatartás, a tisztességes eljáráshoz való jog (az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke és az EJEE 6. cikke).

2015-ben 44 csapat vett részt a THEMIS versenyben, összesen 164 résztvevővel.

Katalógus

Az EJTN általános katalógusa 2003 óta létezik. Ez az EJTN tagok által szervezett és kiválasztott képzési tevékenységek katalógusa, amelyet az uniós tagállamok teljes igazságszolgáltatása számára kínálnak. 2015-ben 16 igazságügyi képzési intézmény 216 szemináriumot kínált az EJTN általános katalógusa számára. Az általános katalógus által lefedett fő témák közé a következők tartoztak: szakmai gyakorlatok, társadalmi kérdések, nyelvészet, bírói készségek, emberi jogok, kriminalisztika, európai nemzetközi közjog, büntetőjog, polgári jog és közigazgatási jog. A 2015-ös általános katalógus programjában a külföldi résztvevők teljes száma 1407 volt.

A tagállamokban igénybe vehető képzések katalógusa – Katalógus+

E projekt célja az európai magisztrátusok számára lehetőség biztosítása arra, hogy azon igazságügyi képzési intézmények által szervezett képzésen vehessenek részt, amelyek az EJTN tagjai. 2015-ben 17 igazságügyi képzési intézmény vett részt a projektben, mindegyik egy adott jogi témakörben tartott szemináriumot. Összesen 280 helyet kínáltak a külföldi résztvevőknek. A program sikerét mutatja, hogy 72 %-os volt a részvételi arány a képzési helyek teljes kínált számához képest, ami összesen 206 külföldi résztvevőt jelentett. Ezen túlmenően 1251 nemzeti résztvevője volt a saját nemzeti képzési intézmények által kínált Katalógus+ szemináriumoknak. 2015-ben összesen 1457 magisztrátus vett részt képzésen.

Terrorizmusellenes szemináriumok

2015-ben indult el a terrorizmus és radikalizálódás, valamint erőszakos szélsőségesség elleni átfogó képzési program.

Az EJTN egy évtizede építkezik annak érdekében, hogy az európai igazságszolgáltatás kihívásainak megfeleljen. Az erőszakos szélsőségesség kiváltó okaira és a radikalizálódás megelőzésére összpontosító közös és összehangolt fellépés, valamint képzési programok iránti növekvő igény, továbbá a terrorizmus elleni küzdelemre irányuló igazságügyi és bűnüldözési együttműködés, valamint a nyomozás, a vádemelés, a terrorista elkövetők rehabilitációja és reintegrációja terén a bevált módszerek cseréje többszörösen hangsúlyosan szerepelt számos közelmúltbeli magas szintű nyilatkozatban, és sajnos jelentőségüket kiemelték a közelmúltbeli európai események is. Ebben a kontextusban az Európai Bizottság megbízta az EJTN-t, hogy tagjaival és partnereivel együtt dolgozzon ki egy 2015 szeptembere és 2016 májusa között megvalósítandó, átfogó képzési programot a terrorizmus és a radikalizálódás, valamint az erőszakos szélsőségesség ellen, amelyet az érdekelt felek és gyakorló szakemberek igényeire kell szabni Unió-szerte. Ez a projekt a bírák, ügyészek és más igazságszolgáltatási gyakorló szakemberek számára egyedi fórumot biztosít a tapasztalatok és bevált módszerek cseréjére európai kollégáikkal, hogy megvitathassák a legfrissebb jogi fejleményeket és kihívásokat a külföldi terrorista harcosokkal és más erőszakos szélsőséges elkövetőkkel kapcsolatos ügyekben folytatott büntetőeljárás és ítélkezés területén, valamint foglalkozhassanak a radikalizálódás kérdéseivel, és megelőzési és felderítési mechanizmusaival.

A fellépés első évében több mint száz uniós magisztrátus vett részt terrorizmusellenes szemináriumokon.

Elektronikus eszközök

Az EJTN különböző elektronikus eszközök kidolgozásába ruház be annak érdekében, hogy szélesítse az igazságügyi képzési lehetőségek által elért kört, valamint az igazságügyi képzési programokat és tartalmat kezelők számára biztosíthassa a szükséges erőforrásokat.

A széles körnek szóló igazságügyi képzés és tudás terjesztésére állandó igény áll fenn. Ezen túlmenően az igazságügyi programok és résztvevőik kezelésének adminisztratív hatékonyságát javítani kell. Hasonlóképpen fontos az igazságügyi képzési lehetőségeket tervezők vagy kivitelezők számára, hogy a hatékony munka érdekében információhoz és kapcsolatokhoz férjenek hozzá. Az elektronikus eszközök kielégítik ezen igények mindegyikét. Az EJTN többfajta elektronikus eszközt tett hozzáférhetővé. Ezek közé tartoznak a különböző online platformok, a programokra való online jelentkezést lehetővé tévő rendszer, e-tanulás és vegyes módszerű tanulás, podcastok és webináriumok, valamint a virtuális erőforrások gyűjteménye. Példák:

 • Hálózatépítő platform, amely az EJTN projekteken tevékenykedők számára alapvető fontosságú virtuális együttműködési teret biztosít. Ezen túlmenően számos fontos eszköznek otthont ad, így egy szakértelem-adatbázisnak és az Európai Bizottság felhívásaira vonatkozó információcsere platformjának.
 • Az EJTN 4 e-tanulási tanfolyamokat tart, amelyek mindenki számára ingyenesen elérhetőek.
 • Podcastok és webináriumok.

EJTN partnerek:

 • Európai Bizottság
 • Az Európai Unió Bírósága
 • Az Emberi Jogok Európai Bírósága
 • Európa Tanács
 • Cepol
 • Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal
 • Eurojust
 • Népirtás elleni hálózat – a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel és a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozással és büntetőeljárással foglalkozó európai hálózat
 • Közös nyomozócsoportok
 • Igazságszolgáltatási Tanácsok Európai Hálózata (ENCJ)
 • Az Európai Unió Államtanácsainak és Legfelső Közigazgatási Bíróságainak Szövetsége (ACA–Europe)
 • Európai Igazságügyi Hálózat (EJN)
 • Menekültügyi Bírák Nemzetközi Egyesülete (IARLJ)
 • Európai Versenyjogi Bírák Szövetsége (AECLJ)
 • Európai Mediációs Bírák Szövetsége (GEMME)
 • Európai Munkaügyi Bírák Szövetsége (EALCJ)
 • Bírák Európai Uniós Fóruma a Környezetért (EUFJE)
 • Ügyészek Európai Környezetvédelmi Hálózata (ENPE)
 • A tagállami legfőbb ügyészségek, illetve az ezeknek megfelelő, legfelsőbb bírói fórumok mellett működő intézmények hálózata (NADAL)
 • Európai Közigazgatási Bírák Szövetsége (AEAJ)
 • A Bel-és Igazságügyi Európai Együttműködés Nemzetközi Szövetsége (EUCOJUST)
 • Max Plank Intézet

Korábbi mérföldkövek

A 2000-ben alapított EJTN közhasznú nemzetközi szervezet.

 • 1999: Informális találkozók egyes uniós igazságügyi képzési intézmények vezetői között.
 • 2000: Az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat létrehozása (Bordeaux-i Charta).
 • 2003: A belga jog alapján létrejött, közhasznú nemzetközi szervezetté válik és jogképességet szerez.
 • 2004: Szervezeti reformot hajt végre a megfelelő pénzügyi háttér biztosítása érdekében, és üdvözli az új uniós tagállamok igazságügyi képzési intézményeit.
 • 2005: Állandó titkárságot létesít Brüsszelben.
 • 2006: Az Európai Bizottság felhatalmazza az első, éves igazságügyi csereprogramok lebonyolítására.
 • 2008: Fontos mérföldkőnek számít a megvalósított igazságügyi csereprogramok számát, valamint a képzési Katalógusban kínált választékot illetően.
 • 2009: Kulcsfontosságú résztvevőként ismerik el az EU e-igazságügyi stratégiájának bővítésében.
 • 2010: Az EJTN elindítja első saját képzési programjait.
 • 2012: Az EJTN különféle képzési tevékenységeiben részt vevők száma (az EJTN Katalógusában kínált tevékenységeket nem számítva) meghaladja a 2400-at, ami a folyamatos és szilárd növekedés biztos jele.
 • 2013: Az Európai Bizottság is méltatja az EJTN eredményeit: az 1382/2013/EU rendelet értelmében az EJTN az új Jogérvényesülés program keretében működési támogatást kap a 2014–2020 közötti időszakra, ami megerősíti a Hálózat által az igazságügyi képzésben játszott kulcsszerepet.
 • 2014: Az EJTN együttműködési megállapodást írt alá 12 európai hálózattal és szövetséggel az igazságügyi képzés területén való jövőbeli együttműködésről.
 • Az EJTN alapvető jelentőségét az európai igazságügyi képzés terén az Európai Unió Tanácsa is elismerte.

Elérhetőségek

Cím: Rue du Commerce 123, B-1000 Brussels, Belgium

Jogi forma: a belga jog szerinti „Association internationale sans but lucratif” (aisbl)

E-mail cím: ejtn@ejtn.eu;

Kapcsolódó link

Az EJTN weboldala

Utolsó frissítés: 12/02/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.