Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

ES mokymo tinklai ir struktūros

Europos teisėjų ir teisininkų centras yra specializuotas Europos viešojo administravimo instituto (EVAI) padalinys. Centras yra įsikūręs Liuksemburge, jo paskirtis – rengti mokymus teisėjams, prokurorams, privačia praktika besiverčiantiems advokatams ir viešojo administravimo subjektų teisininkams, dirbantiems ES valstybėse narėse, šalyse kandidatėse ir šalyse, sudariusiose asociacijos susitarimus su ES ir ELPA šalimis.

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Rengiamų mokymų rūšys

2011 m. rugsėjo mėn. Europos Komisijos komunikate dėl teisininkų mokymo EVAI įvardijamas kaip vienas iš nedaugelio Europos lygmens mokymo paslaugų teisėjams ir kitų teisinių profesijų atstovams teikėjų. Daugelį šių mokymų parengia ir surengia EVAI Europos teisėjų ir teisininkų centras (EVAI ETTC).

Be mokymų, į kuriuos galima užsiregistruoti, ir konferencijų, EVAI ETTC teikia įvairų pritaikytą ir praktinį mokymą, konsultavimo paslaugas ir konsultuojamąjį ugdymą, taip pat atlieka lyginamuosius tyrimus, susijusius su ES teisės ir teisėjų mokymo teikimu ES valstybėse narėse ir šalyse, sudariusiose asociacijos susitarimus su ES (šalyse kandidatėse, ELPA šalyse ir kt.). Šios paslaugos teikiamos pagal sutartis ir ES institucijų skiriamas dotacijas arba sudarant dvišales sutartis su nacionalinėmis administracijomis.

Centras siūlo tokių rūšių kursus, į kuriuos galima užsiregistruoti:

 • įvairios trukmės praktinius užsiėmimus;
 • suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą programas, pavyzdžiui, magistrantūros studijų programas ir magistrantūros lygmens paskaitas (stacionaraus ir mišraus mokymosi internetu programas); siūlomos programos, trunkančios nuo vienos savaitės iki dvejų metų;
 • individualiai pasirenkamus e. mokymosi vadovus tokiomis temomis kaip teisė susipažinti su dokumentais, vidaus rinkos klausimai (pvz., laisvas asmenų judėjimas, viešieji pirkimai ir t. t.), aplinkos apsaugos teisė ir teisminio bendradarbiavimo klausimai;
 • konferencijas apie naujausias įvairių teisės sričių tendencijas, pvz., ES aplinkos ir finansinių paslaugų teisės, teisminio bendradarbiavimo, ES viešosios tarnybos teisės ir pastarojo meto Teisingumo Teismo praktikos tendencijų srityse.

Mokymų pagal sutartis srityje EVAI ir jo Europos teisėjų ir teisininkų centras Liuksemburge specializuojasi teikti tokių rūšių veiklą, kuri pritaikoma pasitarus su klientais, siekiant patenkinti jų konkrečius poreikius:

 • praktinius užsiėmimus, kuriuose apjungiami problemų sprendimu grindžiamo mokymosi ir konsultuojamojo ugdymo užsiėmimai;
 • pažintinius vizitus, tiek atskirai, tiek kartu su mokymo kursais atitinkamomis temomis;
 • pritaikytus mišraus mokymosi kursus;
 • įvairios trukmės įvadinio mokymo modulius teisėjams, prokurorams ir kitiems teismo darbuotojams nei teisėjai;
 • dėstytojų rengimo praktinius užsiėmimus, įskaitant mokomosios medžiagos ir vadovų rengimą.

EVAI ETTC mokymo veikla apima šias temas:

 • ES (ir EEE) institucinę teisę;
 • Europos administracinę teisę ir pagrindines teises;
 • Europos reguliavimo klausimus, kaip antai aplinkos, vartotojų apsaugos, maisto saugos, darbo ir socialinę teisę;
 • visas ES vidaus rinkos sritis, įskaitant finansines paslaugas, viešuosius pirkimus ir konkurencijos teisę;
 • Europos ir tarptautinį teisminį bendradarbiavimą šeimos, komercinės teisės ir kitose civilinėse bylose, taip pat teisminį ir teisėsaugos bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose;
 • ES ir ELPA teismų procedūras ir kaip juose bylinėtis.

Centras taip pat specializuojasi mokymo ir konsultuojamojo ugdymo srityje, kuriais siekiama stiprinti teismų nepriklausomumą ir gerinti teisingumo vykdymą ir kokybę, nustatant toliau išvardytų sričių žinias ir praktinę patirtį ir jomis dalijantis:

 • kokybės valdymo diegimo teisingumo sektoriuje;
 • teisminių institucijų (teismų, prokuratūrų, teisėjų mokymo institucijų) valdymo;
 • teisėjų mokymo poreikių analizės ir teisėjų mokymo kokybės bei poveikio vertinimo;
 • etikos ir kovos su korupcija;
 • viešųjų ryšių ir komunikacijos politikos ir įgūdžių;
 • E. teisingumo priemonių diegimo ir naudojimo.

Šiuo metu vykdoma veikla

EVAI kasmet įgyvendina 600–700 mokymų, kuriuose dalyvauja 12–14 000 žmonių. Iš jų EVAI ETTC surengia 110–130 mokymų per metus, skirtų minėtoms tikslinėms grupėms.

Bendras 2015 m. surengtų mokymų skaičius (įskaitant įvadinius mokymus ir pažintinius vizitus): 131

 • Kursai teisėjams, prokurorams ir privačia praktika besiverčiantiems teisininkams: 28
 • Kursai kitiems teisės specialistams, įskaitant kitus teismo darbuotojus nei teisėjai: 3
 • Kursai viešojo administravimo subjektų teisininkams ir kitiems specialistams: 100

Bendras kursų dalyvių skaičius 2015 m.: 2423

 • Kursai teisėjams, prokurorams ir privačia praktika besiverčiantiems teisininkams: 375
 • Kursai kitiems teisės specialistams, įskaitant kitus teismo darbuotojus nei teisėjai: 26
 • Kursai viešojo administravimo subjektų teisininkams: 2022

Bendras vidutinis mokymo dienų skaičius vienam dalyviui 2015 m.: 2

 • Kursai teisėjams, prokurorams ir privačia praktika besiverčiantiems teisininkams: 2
 • Kursai kitiems teisės specialistams, įskaitant kitus teismo darbuotojus nei teisėjai: 4
 • Kursai viešojo administravimo subjektų teisininkams: 2

Į šiuos statistinius duomenis įtraukti įvadiniai, tęstiniai mokymai, konsultuojamasis ugdymas ir pažintiniai vizitai, taip pat dalyviai iš ES ir kitų šalių, tačiau į juos neįtraukti su centro magistrantūros studijų programa susiję duomenys. Į šiuos duomenis įtraukti tiek kursai, į kuriuos galima užsiregistruoti, tiek iš dalies finansuojama veikla (pvz., Teisingumo GD veiksmų dotacijomis), tiek visiškai ES ir nacionalinių institucijų su EVAI sudarytomis sutartimis finansuojama veikla. Tačiau į duomenis neįtraukti pagal EVAI vadovaujamą projektą „EUROMED Justice III“ mokytų teisėjų ir teisininkų duomenys.

Tarptautinės partnerystės ir susitarimai

EVAI yra Europos viešojo administravimo tinklo (EUPAN) dalis.

EVAI ETTC sudarė dvišalius bendradarbiavimo susitarimus su nacionalinėmis teisėjų mokymo institucijomis keliose ES valstybėse narėse ir šalyse kandidatėse.

Daug metų įgyvendindama projektus EVAI dirbo – ir toliau dirba – su nacionalinėmis teisėjų mokymo institucijomis visoje Europoje, taip pat Europos lygmens įvairių teisinių profesijų atstovų asociacijomis, pvz., Europos Sąjungos notariatų taryba (CNUE), Europos antstolių rūmais (CEHJ) ir Europos advokatūrų ir teisininkų draugijų taryba (CCBE).

Praeitis

EVAI įsteigtas 1981 m. kaip nepriklausomas pelno nesiekiantis fondas, rengiantis specializuotus mokymus Europos integracijos klausimais ir tenkinantis Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių institucijų (įskaitant teismines institucijas) ir Europos institucijų poreikius. Šiandien EVAI narės yra 22 valstybės narės ir Norvegija.

1992 m. EVAI įsteigė pirmąjį savo padalinį Liuksemburge, Europos teisėjų ir teisininkų centrą, kurio pagrindinis tikslas – rengti teisėjų ir prokurorų, valstybės institucijų teisininkų ir privačia praktika besiverčiančių teisininkų mokymus Bendrijos (dabar – ES) teisės aiškinimo ir taikymo klausimais.

2012 m. EVAI Europos teisėjų ir teisininkų centras kursų temas pritaikė prie pagrindinių tikslinių grupių poreikių. Specialiai teisminių profesijų atstovams (įskaitant kitus nei teisėjai teismų darbuotojus) ir kitų teisinių profesijų atstovams centras teikia pritaikytas praktinio mokymo programas, taip pat konsultavimo paslaugas ir konsultuojamąjį ugdymą, kuriais siekiama perteikti ne tik žinias, bet ir praktinę bei gerąją patirtį, ir padėti stiprinti tarpvalstybinį pasitikėjimą.

Kontaktiniai duomenys

EVAI padalinys Liuksemburge – Europos teisėjų ir teisininkų centras

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, LIUKSEMBURGAS

E. paštas info-lux@eipa.eu

Darbuotojų skaičius: 15

Teisinis statusas: pelno nesiekianti organizacija

Susijusi nuoroda

EVAI svetainė

Paskutinis naujinimas: 12/02/2020

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.