Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

ES apmācības tīkli un struktūras

ERA mērķis ir veicināt izpratni par ES tiesībām un paraugpraksi šajā jomā, nodrošinot praktizējošiem juristiem no visas Eiropas apmācību, kā arī forumu apspriedēm un informācijas apmaiņai.

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Mērķa grupas

ERA sadarbojas ar visu veidu praktizējošiem tiesību speciālistiem:

 • tiesnešiem;
 • prokuroriem;
 • privātprakses juristiem;
 • notāriem;
 • vietējiem advokātiem un juristiem uzņēmējdarbības jomā;
 • tiesībaizsardzības amatpersonām;
 • juristiem valsts pārvaldē.

Attīstīto apmācības pasākumu veidi

Kā paskaidrots Eiropas Komisijas 2011. gada septembra paziņojumā par tiesisko apmācību, ERA “ir plaša pieredze, sekmīgi organizējot Savienības tiesību seminārus daudzkultūru mērķauditorijām”. ERA savā centrā Trīrē [Trier] (netālu no ES “tiesu iestāžu galvaspilsētas” Luksemburgas), Briselē un visā Eiropā piedāvā šādas konferences un kursus dažādos līmeņos:

 • ikgadējās konferences un forumi jaunāko norišu izvērtēšanai un apspriešanai;
 • semināri, kas veltīti konkrētai norisei, kura praktizējošiem speciālistiem jāizvērtē sīkāk;
 • pamata apmācības kursi, lai iepazīstinātu ar konkrētu ES tiesību jomu;
 • īssaieti Briselē, lai analizētu aktuālās norises ES tiesību jomā;
 • juridiskās valodas kursi.

ERA arī nodrošina:

 • e-mācību kursus un resursus;
 • elektroniskas prezentācijas, ko sniedz labākie eksperti ES tiesībās;
 • reizi ceturksnī izdotu juridisko žurnāluERA Forum”.

ERA apmācību programmas aptver pilnu ES tiesību klāstu:

 • Eiropas publiskās tiesības, piemēram, institucionālās tiesības, pamattiesības, patvērums un imigrācija, vides tiesības, nodokļi;
 • Eiropas privātās tiesības, piemēram, patērētāju aizsardzība, darba un sociālās tiesības, starptautiskās privāttiesības, tiesu iestāžu sadarbība civillietās;
 • Eiropas uzņēmējdarbības tiesības, piemēram, konkurences tiesības, publiskais iepirkums, intelektuālā īpašuma tiesības, finanšu pakalpojumi;
 • Eiropas krimināltiesības, piemēram, tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās, policijas sadarbība.

Pasākumi 2015. gadā

ERA 2015. gadā organizēja 157 apmācības pasākumus, kurus apmeklēja 6903 praktizējoši juristi no 54 valstīm. ERA arī piedāvāja 7 e-mācību kursus un apmēram 60 e-prezentācijas.

Dalībnieku profesionālais sastāvs bija šāds:

 • tiesneši: 27%,
 • prokurori: 5%,
 • privātprakses juristi: 24%,
 • vietējie advokāti: 5%,
 • tiesībaizsardzības amatpersonas: 1%,
 • ES ierēdņi: 7%,
 • ministriju amatpersonas: 6%,
 • citi civildienesta ierēdņi: 9%,
 • akadēmiķi: 5%,
 • fondu/NVO pārstāvji: 4%,
 • citi: 6%.

Starptautiskās partnerības/nolīgumi

Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla (EJTN) dibināšanas dalībniece ERA 2013. gadā tika atkārtoti ievēlēta EJTN Koordinācijas komitejā uz laikposmu no 2014. gada līdz 2017. gadam. Uz to pašu laikposmu ERA tika ievēlēta par tīkla darba grupas “Programmas” sasaucēju un par darba grupas “Tehnoloģijas” locekli. Tai ir arī ciešas attiecības ar individuālām tiesiskās apmācības valsts iestādēm, un ar dažām tā ir noslēgusi pamatnolīgumus par apmācības pasākumu kopīgu organizēšanu tiesnešiem un prokuroriem.

ERA arī regulāri individuālos projektos sadarbojas ar Eiropas Advokatūru un juristu biedrību padomi (CCBE), Eiropas Savienības Notariātu padomi (CNUE), Eiropas Uzņēmumu juristu asociāciju (ECLA), kā arī ar citām juristu organizācijām Eiropas un valstu līmenī.

ERA kā sabiedriskā labuma fonds ir Eiropas Fondu centra locekle.

Vēsture

ERA tika izveidota 1992. gadā pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas. Dibināšanas atbalstītāji bija Luksemburgas Lielhercogiste, Reinzeme-Pfalca, Trīres pilsēta un asociācija “ERA draugi”. Pa šiem gadiem fondam cita starpā pievienojušās 25 no 27 ES dalībvalstīm.

Kontaktinformācija

Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee D-54295 Trier — Germany
Tālr.: +49 651 93737-0
Briseles birojs
Avenue d'Auderghem 36 — B-1040 Brussels — Belgium

E-pasts: info@era.int

Darbinieku skaits: 74

Juridiskais statuss: ERA ir publisks bezpeļņas fonds.

Saistītā saite

ERA tīmekļa vietne

Lapa atjaunināta: 12/02/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.