Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

ES apmācības tīkli un struktūras

Eiropas Tiesnešu un juristu centrs ir Eiropas Publiskās pārvaldes institūta (EIPA) specializēta filiāle. Centrs atrodas Luksemburgā, un tā uzdevums ir apmācīt tiesnešus, prokurorus, praktizējošus privātprakses juristus un juristus no valsts pārvaldes iestādēm ES dalībvalstīs, kandidātvalstīs un valstīs, kas noslēgušas asociācijas nolīgumus ar ES, kā arī EBTA valstīs.

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Izstrādāto mācību pasākumu veidi

Eiropas Komisijas 2011. gada septembra paziņojumā par tiesisko apmācību EIPA norādīts kā viens no nedaudzajiem tiesnešu un citu juridisko profesiju pārstāvju apmācības nodrošinātajiem Eiropas līmenī. Lielākā daļa šādu apmācību pasākumu izstrādā un nodrošina EIPA ietilpstošais Eiropas tiesnešu un juristu centrs (ECJL).

Papildu atklātiem apmācības pasākumiem un konferences tipa pasākumiem EIPA ECJL sniedz daudzveidīgus īpaši pielāgotus un uz praksi orientētus apmācību, konsultāciju un profesionālās sagatavošanas pakalpojumus, kā arī veic salīdzinošus pētījumus par ES tiesību īstenošanu un tiesisko apmācību ES dalībvalstīs un ES asociētajās valstīs (kandidātvalstīs, EBTA valstīs, utt.). Šie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar līgumiem un rīcības dotācijām, ko piešķīrušas ES iestādes, vai arī, noslēdzot divpusējas vienošanās ar valstu pārvaldes iestādēm.

Atklāto apmācību pasākumu kategorijā Centrs piedāvā šāda veida pasākumus:

 • dažāda ilguma praktiskus darbseminārus;
 • mūžizglītības programmas pieaugušajiem, piemēram, maģistrantūras programmas un maģistrantūras līmeņa kursus (gan klātienē, gan kā jauktās tiešsaistes mācību programmas); piedāvājums aptver dažāda ilguma programmas – no vienas nedēļas līdz diviem gadiem;
 • individuāli atlasītas e-mācību konsultācijas par piekļuvi dokumentiem, iekšējā tirgus jautājumiem (piem., personu brīva pārvietošanās, publiskais iepirkums u. c.), vides tiesībām un tiesu iestāžu sadarbības jautājumiem;
 • konferences par jaunākajām norisēm dažādās tiesību jomās, tādās kā ES vides un finanšu pakalpojumu tiesības, tiesu iestāžu sadarbības jautājumi, ES civildienesta tiesības un jaunākās tendences Tiesas judikatūrā.

Uz līguma pamata veikto pasākumu kategorijā EIPA un tās Eiropas tiesnešu un juristu centrs Luksemburgā specializējas šāda veida darbībām, kas tiek īpaši pielāgotas, apspriežoties ar klientiem, lai apmierinātu to specializētās vajadzības:

 • darbsemināri, kuros apvienota problēmsituāciju analīzē balstīta apmācība un profesionālās sagatavošanas sesijas;
 • mācību vizītes — vai nu atsevišķi, vai apvienojumā ar apmācību sesijām par konkrētām tēmām;
 • īpaši pielāgoti jaukta tipa mācību pasākumi;
 • dažāda ilguma sākotnējās apmācības moduļi tiesnešiem, prokuroriem un tiem tiesu darbiniekiem, kuri nav tiesneši;
 • pasniedzēju apmācības semināri, tostarp apmācību materiālu un rokasgrāmatu izstrāde;

Tematiski EIPA ECJL apmācību pasākumi attiecas uz:

 • ES (un EEZ) institucionālajām tiesībām;
 • Eiropas administratīvajam tiesībām un pamattiesībām;
 • Eiropas reglamentējumu, piemēram, vides, patērētāju aizsardzības, pārtikas nekaitīguma, darba un sociālo tiesību jomā;
 • visām ES iekšējā tirgus jomām, tostarp finanšu pakalpojumu, publiskā iepirkuma un konkurences tiesībām;
 • Eiropas un starptautisko tiesisko sadarbību ģimenes lietās, komerclietās un citās civillietās, kā arī tiesu iestāžu un tiesībaizsardzības iestāžu sadarbību krimināllietās;
 • procedūrām, ko piemēro tiesvedībai ES un EBTA Tiesās.

Centrs turklāt specializējas apmācību un profesionālās sagatavošanas  darbībās, kuru mērķis ir stiprināt tiesu varas neatkarību un uzlabot pārvaldes un tiesu darba kvalitāti, apzinot un apmainoties ar zināšanām un praktisko pieredzi tādās jomās kā, piemēram:

 • kvalitātes pārvaldības ieviešana tieslietu jomā;
 • tiesu iestāžu (tiesu, prokuratūru, tiesiskās apmācības iestāžu) pārvaldība;
 • tiesiskās apmācības vajadzību analīze un tās kvalitātes un ietekmes novērtējums, utt.;
 • ētika un korupcijas novēršana;
 • sabiedrisko attiecību un komunikācijas politika un prasmes;
 • e-tiesiskuma rīku ieviešana un izmantošana.

Pašreizējā darbība

EIPA katru gadu īsteno starp 600 un 700 apmācības pasākumu, kuros piedalās 12 000 – 14 000 personu. No tiem Eiropas Tiesnešu un juristu centrs katru gadu nodrošina 110–130 apmācības pasākumu, kas vērsti uz iepriekšminētajām mērķa grupām.

Apmācības pasākumu kopskaits (ieskaitot sākotnējo apmācību un mācību vizītes) 2015. gadā: 131

 • Pasākumi tiesnešiem, prokuroriem un privāti praktizējošiem juristiem: 28
 • Pasākumi citu juridisko profesiju pārstāvjiem, tostarp tiesu darbiniekiem, kuri nav tiesneši: 3
 • Pasākumi juristiem un citām personām, kas strādā valsts pārvaldē: 100

Kopējais dalībnieku skaits 2015. gadā: 2423

 • Pasākumi tiesnešiem, prokuroriem un privāti praktizējošiem juristiem: 375
 • Pasākumi citu juridisko profesiju pārstāvjiem, tostarp tiesu darbiniekiem, kuri nav tiesneši: 26
 • Pasākumi juristiem, kas strādā valsts pārvaldē: 2022

Vidējais dienu skaits uz vienu dalībnieku 2015. gadā: 2

 • Pasākumi tiesnešiem, prokuroriem un privāti praktizējošiem juristiem: 2
 • Pasākumi citu juridisko profesiju pārstāvjiem, tostarp tiesu darbiniekiem, kuri nav tiesneši: 4
 • Pasākumi juristiem, kas strādā valsts pārvaldē: 2

Iepriekš norādītie statistikas dati ietver sākotnējo apmācību, tālākapmācību, profesionālo sagatavošanu un mācību vizītes, kā arī dalībniekus no ES un ārpus tās, bet neietver skaitļus, kas attiecas uz Centra maģistra programmu. Turklāt skaitļi ietver gan atklātos apmācības pasākumus, gan pasākumus, ko finansē, daļēji (piemēram, ar Tieslietu ĢD darbības dotācijām) un pilnībā izmantojot līgumus, kuru slēgšanas tiesības EIPA piešķīrusi ES un valstu iestādes. Datos tomēr nav iekļauti tiesneši un advokāti, kuri apmācīti EIPA vadītā EUROMED programmas "Justice III" projekta ietvaros.

Starptautiskā partnerība/ nolīgumi

EIPA ir daļa no Eiropas Publiskās pārvaldes iestāžu tīkla (EUPAN).

EIPA ECJL ir noslēdzis divpusējās sadarbības nolīgumus ar valstu tiesiskās apmācības iestādēm vairākās ES dalībvalstīs un kandidātvalstīs.

Gadu gaitā EIPA ir strādājis un turpina darbu uz atsevišķu projektu pamata ar valstu tiesiskās apmācības iestādēm visā Eiropā, kā arī sadarbībā ar dažādu juridisko profesiju pārstāvju Eiropas līmeņa apvienībām, piemēram, Eiropas Savienības Notāru padomi (CNUE), Eiropas Tiesu izpildītāju palātu (CEHJ) un Eiropas Advokātu un juristu biedrību padomi (CCBE).

Vēsture

EIPA ir dibināts 1981. gadā kā neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas piedāvā īpaši sagatavotus mācību pasākumus par Eiropas integrācijas jautājumiem, šie pasākumi ir piemēroti Eiropas institūciju un ES dalībvalstu valsts iestāžu (tostarp tiesu) vajadzībām. Šobrīd EIPA biedri ir 22 ES dalībvalstis un Norvēģija.

Pirmo filiāli, proti, Eiropas tiesnešu un juristu centru Luksemburgā, EIPA nodibināja 1992. gadā, filiāles īpašais uzdevums bija piedāvāt mācību pasākumus tiesu iestāžu darbiniekiem kā arī privāti praktizējošiem juristiem par Kopienas – tagad ES — tiesību interpretāciju un piemērošanu.

2012. gadā EIPA Eiropas tiesnešu un juristu centrs sāka īstenot īpaši pielāgotu un uz atsevišķām tēmām orientētu pieeju attiecībā uz tā galvenajām mērķgrupām. Īpaši attiecībā uz tiesu iestāžu darbiniekiem (arī tiem, kas nav tiesu amatpersonas), kā arī citiem praktizējošiem juristiem Centra darbība pamatā ir vērsta uz īpaši pielāgotu un uz praksi orientētu apmācību programmu nodrošināšanu, kā arī konsultācijām un profesionālo sagatavošanu, kuru mērķis ir sniegt ne tikai zināšanas, bet arī praktiskās iemaņas un paraugpraksi, kā arī veicināt pārrobežu uzticības veidošanu.

Kontaktinformācija

EIPA Luksemburgā – Eiropas tiesnešu un juristu centrs (EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers)

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, LUXEMBOURG

E-pasts: info-lux@eipa.eu

Darbinieku skaits: 15

Juridiskais statuss: Bezpeļnas organizācija

Papildu saite

EIPA tīmekļa vietne

Lapa atjaunināta: 12/02/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.