Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas angļu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

ES apmācības tīkli un struktūras

EJTN, kas paredzēts izcilības nodrošināšanai Eiropas tiesiskās apmācības jomā, ir Eiropas tiesu sistēmas mācību un zināšanu apmaiņas galvenā platforma un virzītājs. Tas pārstāv vairāk nekā 120 000 tiesnešu, prokuroru un tiesībzinātņu pasniedzēju intereses visā Eiropā dažādās mācību jomās, piemēram, ES civiltiesībās, krimināltiesībās un komerctiesībās, valodu un sabiedrības jautājumos. EJTN koncepcija ir atbalstīt kopējas juridiskās un tiesiskās kultūras veidošanu Eiropā. Tā uzdevums ir palīdzēt veidot Eiropas tiesiskuma telpu un sekmēt zināšanas par Eiropas Savienības tiesību sistēmām, tādējādi veicinot izpratni, uzticēšanos un sadarbību starp tiesnešiem un prokuroriem ES dalībvalstīs. Turklāt EJTN apzina mācību vajadzības un izstrādā mācību standartus un programmas, koordinē tiesiskās apmācības apmaiņu un programmas, izplata mācību pieredzi un zinātību un veicina sadarbību starp ES tiesiskās apmācības iestādēm.

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Tīklā 2015. gadā bija vērojama pastāvīga izaugsme, kas deva iespēju EJTN apmācīt 5 032 tiesnešus un prokurorus no visām ES dalībvalstīm, organizējot 1 815 apmaiņas un 84 seminārus. Salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rādītājiem piedāvāto mācību dienu skaits ir pieaudzis par 14,38%. Līdztekus šiem panākumiem vēl vairāk paplašinājās arī EJTN pasākumu klāsts.

Nesenās norises EJTN pavēra jaunas iespējas turpmākai attīstībai, ne tikai pastiprinot tā pamata centienus, bet arī veidojot jaunas partnerības, jo īpaši pateicoties 2014. gada jūnijā veiktajai vienošanās protokola parakstīšanai ar vairākiem Eiropas tiesiskās sadarbības tīkliem un asociācijām.

Visbeidzot, EJTN sasniegumi tika atzinīgi novērtēti Padomes secinājumos “Praktizējošu juristu apmācība: būtisks līdzeklis, lai konsolidētu ES acquis (2014/C 443/04), kuros tā atzina, ka ES līmenī EJTN vislabāk spēj koordinēt valstu apmācības pasākumus un izstrādāt pārrobežu apmācību piedāvājumu tiesnešiem un prokuroriem.

2016. gads – turpmākā virzība

EJTN būtiskākos rezultātus var raksturot šādi.

 • Palielinot mācību pasākumu skaitu un paplašinot mācību apjomu (iekļaujot jaunas tiesību jomas, kā arī ar tieslietām nesaistītu apmācību tiesnešiem un prokuroriem un, kas ir ne mazāk svarīgi, – ar plaša vērtēšanas procesa starpniecību paaugstinot mācību kvalitāti un sadarbojoties ar dažādiem partneriem mācību pasākumu izstrādē), tīkls tika vēl vairāk nostiprināts attiecībā uz mērķiem, kas noteikti EK 2011. gada paziņojumā un ES Tiesiskuma programmā laikposmam līdz 2020. gadam.
 • Uzlabota koordinācija un palīdzība valstu mācību iestādēm, dalībniekiem un novērotājiem nolūkā veicināt un pilnveidot to mācību piedāvājumus, būtiski papildinot EJTN katalogu un Katalogu+, kā arī organizējot sadarbības platformas un mācību pasākumus.
 • Visu pašreizējo finanšu un metodisko līdzekļu uzlabota veiktspēja, kā arī pieredzes un zinātības nodošana, izmantojot sadarbību EJTN un piedāvājot pasākumus, kas paredzēti mācību paraugprakses un labākās metodikas apzināšanai un izplatīšanai.

Šie rezultāti sekmē to stratēģisko mērķu sasniegšanu, kuri noteikti laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam:

 • turpināt savstarpējas uzticēšanās veicināšanu starp dažādu Eiropas tiesību sistēmu tiesnešiem un prokuroriem;
 • vairot Eiropas tiesnešu un prokuroru zināšanas par ES tiesībām;
 • nodrošināt augstus standartus Eiropas tiesiskajā apmācībā un sekmēt augstu kvalitātes standartu sasniegšanu valstu nodrošinātajā tiesiskajā apmācībā;
 • veicināt tiesnešu un prokuroru Eiropas profila agrīno izveidi;
 • tiekties uz EJTN sadarbības funkcijas paplašināšanu;
 • tiekties uz efektīvāku ārējo sadarbību;
 • tiesu neatkarības saglabāšanas interesēs iespēju robežās nostiprināt EJTN pārākumu visās ES līmenī veiktās tiesiskās apmācības jomās.

EJTN PASĀKUMI

Apmaiņas programmas tiesnešiem un prokuroriem

Dodot iespēju nokļūt citu valstu tiesiskajā vidē, tiesnešu un prokuroru apmaiņas programmas var nodrošināt paraugprakses, zinātības un zināšanu apmaiņu un stiprināt piederības izjūtu kopējai tiesiskuma kultūrai.

Kopš apmaiņas programmas izveides 2005. gadā tā ir pieredzējusi eksponenciālu pieaugumu. EJTN 2015. gadā svinēja Tiesnešu un prokuroru apmaiņas programmas 10 gadu jubileju. To dalībnieku un valstu skaits, kuras piedalās programmā, kā arī piedāvāto pasākumu daudzveidība pastāvīgi pieaug: darbības sākumā 2005. gadā apmaiņas programmās piedalījās 169  tiesneši un prokurori no ES, bet 2015. gadā to skaits sasniedza 1 815.

Lai dažādotu piedāvātos mācību pasākumus un apmierinātu tiesnešu un prokuroru dažādās vajadzības, gadu gaitā tika paplašināts apmaiņas iespēju spektrs:

 • īstermiņa apmaiņas ES dalībvalstu tiesās (1–2 nedēļas);
 • ilgtermiņa mācību periodi (3–12 mēneši) Eiropas Savienības Tiesā, Eiropas Cilvēktiesību tiesā un EUROJUST;
 • specializētās apmaiņas – nesen ieviests jauninājums, kas ietver tādu tiesnešu un prokuroru apmaiņu, kuri specializējas dažādās tiesību jomās, piemēram, vides tiesībās, bēgļu tiesībās, darba tiesībās un konkurences tiesībās;
 • profesionālā apmaiņa un mācību braucieni, kas veltīti terorisma un radikalizācijas apkarošanas jautājumiem – jauns apmaiņas veids, kas ieviests 2015. gadā, reaģējot uz ES tiesu amatpersonu augošajām vajadzībām un prioritātēm;
 • divpusēja apmaiņa starp ES dalībvalstu tiesām un prokuratūrām, kas arī tika uzsākta 2015. gadā un kuras ietvaros kādas tiesas/prokuratūras tiesnešu un prokuroru grupa kopīgi apmeklē tiesu/prokuratūru kādā citā ES dalībvalstī nolūkā apgūt pieredzi un paraugpraksi un veidot sadarbību;
 • tādu tiesībzinātņu pasniedzēju apmaiņa, kuri pievēršas mācību metodikai, tostarp paraugpraksei, kas apzināta EJTN sagatavotajā eksperimentālā projekta ziņojumā par Eiropas tiesisko apmācību; projektu 2012. gadā ierosināja Eiropas Parlaments, un Eiropas Komisija to īstenoja 2013. un 2014. gadā.

EJTN plāno paplašināt apmaiņas piedāvājumu ES tiesnešiem un prokuroriem, no 2016. gada ieviešot apmaiņu, kas īpaši paredzēta ES dalībvalstu tiesu priekšsēdētājiem un prokuratūru vadītājiem.

Programma AIAKOS

Šī programma piedāvā divas nedēļas ilgu apmaiņu (viena nedēļa ārvalstīs un viena nedēļa savā valstī kopā ar ārvalstu kolēģiem) vietējo un ārvalstu tiesiskās apmācības apguvēju jauktām grupām vai jaunieceltiem tiesnešiem un prokuroriem, viņus pārceļot uz citām Eiropas sākotnējās apmācības skolām, tiesām un prokuratūrām.

Šā projekta galvenais mērķis ir uzlabot programmas dalībnieku informētību par viņu (gaidāmā) darba Eiropas dimensiju un veicināt savstarpēju izpratni par dažādām Eiropas tiesu kultūrām un tiesu sistēmām. Programmā AIAKOS 2015. gadā piedalījās 401 tiesneša un prokurora amata kandidāts no ES.

Mācību braucieni

Divu līdz piecu dienu mācību braucieni uz Eiropas Savienības Tiesu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu, Eurojust un Eiropas iestādēm Briselē sniedz iespēju tiesnešiem, prokuroriem un mācībspēkiem no visas Eiropas iepazīties ar minēto iestāžu darbību, kā arī apmainīties ar zinātību, pieredzi un paraugpraksi.

EJTN mācību braucienos 2015. gadā piedalījās gandrīz 400 tiesnešu un prokuroru.

Mācību darbsemināri un semināri

Krimināltiesību semināri

Savstarpēja uzticēšanās un paļāvība ir pamats krimināltiesību efektīvai piemērošanai Eiropas Savienības tiesiskuma telpā. Tiesiskā apmācība krimināltiesību jomā nodrošina netraucētu pārrobežu sadarbību, spriedumu atzīšanu krimināllietās, kā arī praktizējošu juristu savstarpējo uzticēšanos valstu krimināltiesību sistēmām.

Šajā jomā, organizējot krimināltiesību seminārus, EJTN atbalsta inovatīvus mācību modeļus (“mācīšanās darot”), kuru mērķis ir nostiprināt izpratni par ES pašreizējo tiesisko regulējumu krimināltiesību jomā, lai praktizējošie juristi varētu savstarpēji sadarboties pārrobežu līmenī.

Sadarbības nostiprināšana starp dažādām Eiropas iestādēm un EJTN ir pamatprincips tā izstrādātajiem projektiem krimināltiesību jomā. EJN un Eurojust galvenais uzdevums EJTN semināros ir veicināt tiesisko sadarbību krimināllietās. JIT kopīgie semināri ar CEPOL un sadarbībā ar JIT tīklu ļauj tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu amatpersonām uzlabot pārrobežu sadarbību, veicot sarežģītas izmeklēšanas. Turklāt EJTN un Genocīda, noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas Eiropas tīkls (Genocīda apkarošanas tīkls) kopīgi īstenoja sekmīgu mācību programmu par galvenajiem starptautiskajiem noziegumiem un to ietekmi ES.

Semināri par procesuālajiem aizsargmehānismiem kriminālprocesā (jauns semināru cikls, kas jāievieš 2016. gadā) ir vērsti uz labākas izpratnes un pārskata sniegšanu par ES tiesībās paredzētajām aizstāvības tiesībām kriminālprocesā, piemērojot virkni direktīvu procesuālo aizsargmehānismu nostiprināšanai (mutiskā un rakstiskā tulkošana, informācija un advokāta pieejamība).

Krimināltiesību semināros 2015. gadā piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieku.

Valodu projekts

EJTN īpašu uzmanību pievērš valodu projektu izstrādei, lai nodrošinātu juridiskās angļu un franču valodas mācības tiesnešiem un prokuroriem ES. Kopš 2011. gada dažādās ES dalībvalstīs ik gadu tiek organizēti vairāki juridiskās valodas semināri par tiesiskās sadarbības jautājumiem krimināllietās/civillietās. Šo kursu mērķis ir attīstīt gan dalībnieku juridiskās, gan valodu prasmes, praktiskā un dinamiskā veidā apvienojot juridisku informāciju un valodas vingrinājumus. To mērķis ir arī radīt apstākļus tiešu kontaktu veidošanai starp dažādu ES valstu praktizējošiem juristiem, lai veicinātu kopēju Eiropas juridisko kultūru.

EJTN valodu programma Eiropas tiesnešiem un prokuroriem 2015. gadā piedāvāja plašas mācību iespējas: līdztekus valodu apmācībai par tiesiskās sadarbības jautājumiem krimināllietās/civillietās tika piedāvāta valodu apmācība par cilvēktiesību jautājumiem un e-mācību moduļi.

Papildus semināriem valodu programmas ietvaros tika izdota atjaunināta rokasgrāmata, kurā piedāvāts vārdu krājums angļu un franču valodā saistībā ar krimināltiesībām.

Valodu rokasgrāmata elektroniskā formātā ir pieejama šeit.

Pavērsiena punkts – 1 000 tiesnešu un prokuroru, kuri apmācīti valodas jautājumos kopš pirmā valodas semināra (2011. gada februārī), – tika sasniegts 2015. gadā, kad EJTNS valodu programmā piedalījās vairāk nekā 300 civiltiesību, krimināltiesību un cilvēktiesību jomā praktizējošu Eiropas juristu no vairāk nekā 20 ES dalībvalstīm.

Administratīvo tiesību projekts

Administratīvo tiesību darba apakšgrupa apliecina EJTN apņemšanos apzināt visu Eiropā praktizējošo juristu mācību vajadzības, piedāvājot programmas tik atšķirīgās jomās kā ES publiskais iepirkums, patvēruma tiesības, strīdu alternatīva izšķiršana, cilvēktiesības un tiesu pieejamība, nodokļu tiesības un daudzās citās. Šajās mācībās, apspriežot svarīgākos juridiskos jautājumus ar attiecīgo jumu vadošajiem ekspertiem, dalībnieki vairāk uzzina par saviem kolēģiem visā Eiropā. Turklāt Eiropas Cilvēktiesību tiesa piedāvā iespēju piedalīties Lielās palātas sēdē un ar pašreizējiem un bijušajiem tiesas ierēdņiem apspriest dažādu tiesas procesu iznākumus. Administratīvo tiesību darba apakšgrupa 2015. gadā apvienoja spēkus ar partneriem no Eiropas Tiesnešu asociācijas mediācijai (GEMME), Eiropas Administratīvo tiesnešu asociācijas (AEAJ) un Starptautiskās bēgļu tiesību tiesnešu asociācijas (IARLJ), kopīgi organizējot kvalitatīvas mācības cilvēktiesību, strīdu alternatīvas izšķiršanas un patvēruma tiesību jautājumos. Projekts saņēma arī pašreizējās un iepriekšējās Eiropas Komisijas, ECT un EST ierēdņu, kā arī Eiropas Padomes programmas HELP atbalstu tādu mācību nodrošināšanai, kuru pamatā ir kolēģu apmaiņa un praktiski vingrinājumi. Nolūkā plašāk informēt par savu darbību, Administratīvo tiesību darba apakšgrupa ir apņēmusies arī turpmāk ik gadu nodrošināt vismaz divu semināru aplādi. 2015. gadā tika nodrošināta aplāde gan par publisko iepirkumu, gan par ES patvēruma tiesībām.

Administratīvo tiesību darba apakšgrupas rīkotos mācību pasākumus 2015. gadā apmeklēja vairāk nekā 200 tiesnešu, prokuroru un tiesībzinātņu pasniedzēju.

Civiltiesību projekts

Civiltiesību projekta mērķis ir uzlabot tiesisko sadarbību civillietās, un tas pievēršas projektā iesaistījušos valstu tiesu sistēmu un tiesiskās kultūras, kā arī ES tiesību galveno aspektu attīstībai. Civiltiesību semināru galvenie temati ir ģimenes tiesības, uzņēmējdarbības tiesības, Eiropas procesuālās tiesības un komerctiesības.

Civiltiesību projektā visu 27 ES dalībvalstu tiesnešiem un prokuroriem tiek piedāvātas divas dienas ilgas mācības.

Civiltiesību semināros turpmākās darbības būs saistītas ar aptverto jomu spektra paplašināšanu, lai sniegtu pilnīgāku piedāvājumu ES tiesību speciālistu mācību vajadzību apmierināšanai. EJTN Civiltiesību darba apakšgrupa arī 2016. gadā turpina aplādes seminārus, nodrošinot visiem ieinteresētajiem ES speciālistiem brīvu piekļuvi mācību programmām. Sadarbībā ar EJTN projekta partneriem un allaž tiecoties izvirzīt jaunus mācību uzdevumus, Civiltiesību darba apakšgrupa plāno sadarboties ar Eiropas Tiesnešu asociāciju mediācijai (GEMME), lai īstenotu vairākkārt sekmīgi noritējušo mācību pasākumu par Eiropas civilprocesu ģimenes tiesību jautājumos.

Civiltiesību semināros 2015. gadā piedalījās 239 ES tiesu amatpersonas.

Tiesiskās apmācības metodika

Darbs tiesiskās apmācības metodikas (TAM) jomā tika uzsākts 2015. gadā, un iespējas, kuru nodrošināšanai tika izveidota darba grupa, apmierināja šādas vajadzības:

 • tiesiskās apmācības paraugprakses apmaiņa starp ES tiesību speciālistiem, izstrādājot jaunas pieejas zināšanām un mācību nodrošināšanai,
 • nepieciešamība saistīt tiesisko apmācību ar tiesu darba kvalitāti.

TAM var uzskatīt par caurviju motīvu (fil rouge) visām pārējām EJTN īstenotajām darbībām, jo tās mērķis ir piedāvāt visefektīvāko un konkrētāko mācību metodiku, kā arī nostiprināt paraugprakses izplatīšanu, kas ir būtiskas prasības jebkuram tiesiskās apmācības pasākumam.

TAM darba grupas darbs 2015. gadā tika organizēts atbilstoši trim aktuāliem tematiem un trim galvenajām rīcības jomām: vērtēšana/novērtējums, amata prasmes un līderība.

Nepārprotami orientējoties uz instrumentiem, darba grupa atjaunināja EJTN rokasgrāmatu par tiesiskās apmācības metodiku Eiropā (iepriekš pazīstama kā “Mācībspēku apmācības rokasgrāmata”, publicēta 2013. gadā), kura tagad ir vieglāk pieejama un kopīgi izmantojama. Turklāt, lai atbalstītu paraugprakses apmaiņu starp valstu apmācības iestādēm, ir sagatavotas vērtēšanas anketas un rokasgrāmata par mācību novērtēšanu.

Pirmajā darbības gadā TAM pasākumos iesaistījās 131 dalībnieki.

Konkurss Themis Eiropas tiesnešiem un prokuroriem

EJTN rīkotajā konkursā THEMIS var piedalīties tiesiskās apmācības apguvēji no visas Eiropas, un tā mērķis ir veicināt viedokļu apmaiņu un izstrādāt jaunas pieejas tematiem, kas saistīti ar starptautisko sadarbību civillietās un krimināllietās, cilvēktiesību un deontoloģijas jautājumiem. Konkursa THEMIS galvenais mērķis ir pulcināt topošās tiesu amatpersonas no dažādām Eiropas valstīm, lai dalītos ar kopīgām vērtībām, apmainītos ar jaunu pieredzi un apspriestu jaunas iespējas kopīgu interešu jomās.

Šo konkursu katru gadu organizē EJTN, un tajā var piedalīties tiesiskās apmācības apguvēji no visām mācību iestādēm, kuras ir EJTN dalībnieces vai novērotājas. Konkursam var pieteikties komandas, kurās ir trīs tiesiskās apmācības apguvēji un viens mācībspēku pārstāvis/pasniedzējs; konkursam ir četri pusfināli un lielais fināls. Katra pusfināla uzvarētājs un otrās vietas ieguvējs iekļūst lielajā finālā. Uzvarētāja komanda saņem balvu – EJTN apmaksātu vienas nedēļas mācību braucienu uz jebkuru Eiropas tiesu iestādi. Pusfinālu un lielā fināla temati atšķiras; 2015. gadā tie bija saistīti ar starptautisko sadarbību krimināllietās, tiesu iestāžu starptautisko sadarbību civillietās (ģimenes tiesības), tiesu iestāžu starptautisko sadarbību civillietās (Eiropas civilprocess), tiesu ētiku un profesionālu rīcību un tiesībām uz taisnīgu tiesu (ES Pamattiesību hartas 47. pants un ECTK 6. pants).

Konkursā THEMIS 2015. gadā piedalījās 44 komandas – kopā 164 dalībnieki.

Katalogs

EJTN vispārīgo katalogu veido kopš 2003. gada. Tas ir EJTN dalībnieku organizēto un izvēlēto mācību pasākumu katalogs; šos pasākumus piedāvā visām ES dalībvalstu tiesu iestādēm. Iekļaušanai EJTN vispārīgajā katalogā 2015. gadā 16 tiesu iestādes piedāvāja 216 seminārus. Vispārīgajā katalogā iekļautie galvenie temati bija profesionālā prakse, sabiedrības jautājumi, valodas, juridiskās prasmes, cilvēktiesības, tiesu ekspertīze, Eiropas starptautiskās tiesības, krimināltiesības, civiltiesības un administratīvās tiesības. Vispārīgā kataloga programmā 2015. gadā kopā piedalījās 1 407 ārvalstu dalībnieki.

Katalogs+ par mācību pasākumiem visās dalībvalstīs

Šā projekta mērķis ir sniegt iespēju Eiropas tiesu amatpersonām apmeklēt mācību kursus, ko organizē tiesiskās apmācības iestādes, kas ir EJTN dalībnieces. Ikviena no 17 tiesu iestādēm, kuras piedalījās projektā 2015. gadā, organizēja semināru par kādu tiesībzinātņu tematu. Ārvalstu dalībniekiem kopā tika piedāvātas 280 vietas. Par programmas panākumiem liecina piedāvāto mācību vietu aizpildījuma līmenis 72% apmērā, kas aptver 206 ārvalstu dalībniekus. Turklāt Katalogs+ semināros, ko piedāvāja attiecīgo valstu mācību iestādes, piedalījās 1 251 vietējais dalībnieks. Kopā 2015. gadā mācības apguva 1 457 tiesu amatpersonas.

Semināri par terorisma apkarošanu

Tā ir visaptveroša mācību programma par terorisma apkarošanu un vēršanos pret radikalizāciju, kas var izraisīt vardarbīgu ekstrēmismu.

EJTN jau vairāk nekā desmit gadus paplašina savu darbību, lai risinātu problēmas, ar kurām saskaras Eiropas tiesu sistēma. Neatliekamā vajadzība pēc kopīgas un saskaņotas rīcības un mācību programmām, kurās īpaša uzmanība pievērsta vardarbīga ekstrēmisma pamatcēloņiem un radikalizācijas novēršanai, kā arī pēc tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības terorisma apkarošanā un paraugprakses apmaiņas par teroristu noziegumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, to izdarītāju rehabilitāciju un reintegrāciju, nesen ir atkārtoti uzsvērta vairākos augsta līmeņa paziņojumos, un diemžēl uz to norāda arī pēdējā laika notikumi visā Eiropā. Tieši šajā kontekstā Eiropas Komisija uzticēja EJTN un tā dalībniekiem un partneriem izstrādāt visaptverošu mācību programmu par terorisma apkarošanu un vēršanos pret radikalizāciju, kura var novest pie vardarbīga ekstrēmisma; šī programma jāīsteno no 2015. gada septembra līdz 2016. gada maijam un jāpielāgo attiecīgo ieinteresēto personu un praktizējošo juristu vajadzībām visā ES. Šis projekts nodrošina tiesnešiem, prokuroriem un citiem tiesību jomas speciālistiem unikālu forumu, kur apmainīties ar pieredzi un paraugpraksi ar kolēģiem visā Eiropā, apspriest jaunākās juridiskās norises un problēmas saistībā ar kriminālvajāšanu un nolēmumiem lietās, kurās iesaistīti ārvalstu kaujinieki teroristi un citi vardarbīgi ekstrēmisti, un pievērsties radikalizācijas jautājumiem un tās novēršanas un atklāšanas mehānismiem.

Projekta darbības pirmajā gadā terorisma apkarošanas seminārus apmeklēja vairāk nekā simts ES tiesu amatpersonu.

E-rīki

EJTN veic ieguldījumus dažādu e-rīku izstrādē, lai paplašinātu tiesiskās apmācības iespēju tvērumu un nodrošinātu nepieciešamos līdzekļus tiem, kuri pārvalda tiesiskās apmācības programmas un saturu.

Pastāv nezūdoša nepieciešamība plašāk izplatīt tiesisko apmācību un zināšanas. Tāpat arī ir jāpaaugstina tiesiskās apmācības programmu un to dalībnieku pārvaldības administratīvā efektivitāte. Vienlīdz svarīgi ir, lai tiem, kuri plāno vai nodrošina tiesiskās apmācības iespējas, būtu piekļuve informācijai un kontakti, kas ļautu strādāt efektīvāk. Par visām šīm vajadzībām rūpējas e-rīki. EJTN ir darījis pieejamus vairākus e-rīku veidus. Tie ietver dažādas tiešsaistes platformas, programmu pieteikumu tiešsaistes sistēmu, e-mācības un jauktus mācību kursus, aplādes un tīmekļseminārus, kā arī virkni virtuālo resursu. Piemēri:

 • sadarbības platforma, kas ir būtiska virtuālās sadarbības telpa tiem, kuri darbojas EJTN projektos. Tajā ir pieejami vairāki tādi svarīgi rīki kā ekspertu zināšanu datubāze un informācijas apmaiņa EK konkursu uzaicinājumu platformā;
 • JTN pastāvīgi nodrošina četrus e-mācību kursus, kuri ir brīvi pieejami visiem;
 • aplādes un tīmekļsemināri.

EJTN partneri:

 • Eiropas Komisija;
 • Eiropas Savienības Tiesa;
 • Eiropas Cilvēktiesību tiesa;
 • Eiropas Padome;
 • Cepol;
 • Eiropas Patvēruma atbalsta birojs;
 • Eurojust;
 • Genocīda apkarošanas tīkls – Genocīda, noziegumu pret cilvēci un kara noziegumu izmeklēšanas un kriminālvajāšanas Eiropas tīkls;
 • Kopīgās izmeklēšanas grupas;
 • Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīkls (ENCJ);
 • Eiropas Savienības Valstu padomju un augstāko administratīvo tiesu asociācija (ACA–Europe);
 • Eiropas tiesiskās sadarbības tīkls (EJN);
 • Starptautiskā bēgļu tiesību tiesnešu asociācija (IARLJ);
 • Eiropas Konkurences tiesību tiesnešu asociācija (AECLJ);
 • Eiropas Tiesnešu asociācija mediācijai (GEMME);
 • Eiropas Darba tiesu tiesnešu asociācija (EALCJ);
 • Eiropas Savienības tiesnešu forums vides jomā (EUFJE);
 • Eiropas prokuroru tīkls vides jomā (ENPE);
 • Valsts prokuroru vai līdzvērtīgu iestāžu tīkls Eiropas Savienības dalībvalstu Augstākajās tiesās (NADAL);
 • Eiropas Administratīvo tiesnešu asociācija (AEAJ);
 • Starptautiskā asociācija Eiropas sadarbībai tieslietu un iekšlietu jomā (EUCOJUST).
 • Max Plank Institūts.

Atskats vēsturē

EJTN ir starptautiska bezpeļņas organizācija, kas dibināta 2000. gadā.

 • 1999. gads: dažādu ES tiesiskās apmācības iestāžu vadītāju neformālas tikšanās.
 • 2000. gads: Eiropas Tiesiskās apmācības tīkla izveide (Bordo harta).
 • 2003. gads: EJTN kļūst par starptautisku bezpeļņas organizāciju Beļģijā un iegūst juridiskas personas statusu.
 • 2004. gads: EJTN veic organizatorisku reformu, lai nodrošinātu pienācīgas finansiālās spējas, un tīklam pievienojas tiesiskās apmācības iestādes no jaunajām ES dalībvalstīm.
 • 2005. gads: Briselē izveido pastāvīgu sekretariātu.
 • 2006. gads: Eiropas Komisija piešķir tīklam tiesības īstenot pirmo ikgadējo Tiesnešu apmaiņas programmu.
 • 2008. gads: galvenie sasniegumi – tiesnešu un prokuroru apmaiņas pasākumu un mācību katalogā ietverto piedāvājumu ievērojamais skaits;
 • 2009. gads: EJTN tiek atzīts par nozīmīgu ES e-tiesiskuma stratēģijas īstenotāju.
 • 2010. gads: tiek sāktas pirmās EJTN veidotās mācību programmas.
 • 2012. gads: turpinoties stabilai izaugsmei, tiek pārsniegta 2 400 dalībnieku robeža dažādos EJTN mācību pasākumos (neskaitot EJTN katalogā ietvertos pasākumus).
 • 2013. gads: Eiropas Komisija atzinīgi novērtē EJTN sasniegumus, apstiprinot tā būtisko nozīmi tiesiskajā apmācībā, proti, pieņemot Regulu (ES) Nr. 1382/2013, ar ko EJTN tiek piešķirta darbības dotācija laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam atbilstoši jaunajai ES programmai “Tiesiskums”.
 • 2014. gads: EJTN paraksta saprašanās memorandu ar 12 Eiropas tīkliem un asociācijām par turpmāku sadarbību tiesiskās apmācības jomā.
 • Eiropas Savienības Padome atzīst EJTN būtisko nozīmi Eiropas tiesiskās apmācības jomā.

Kontaktinformācija

Adrese: Rue du Commerce 123, B-1000 Brussels, Belgium

Juridiskais statuss: starptautiska bezpeļņas asociācija (Association internationale sans but lucratif (aisbl)) atbilstoši Beļģijas tiesību aktiem

E-pasts: ejtn@ejtn.eu;

Saistītā saite

EJTN tīmekļa vietne

Lapa atjaunināta: 12/02/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.