Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

EU-opleidingsnetwerken en -structuren

Het Europees Centrum voor rechters en advocaten is een gespecialiseerde antenne van het Europees Instituut voor bestuurskunde (EIPA). Het in Luxemburg gevestigde centrum richt zich op de opleiding van rechters, aanklagers, particuliere advocaten en advocaten van de overheidsdiensten in de EU-lidstaten, kandidaat-lidstaten en landen met een associatieovereenkomst met de EU, alsmede de EVA-landen.

Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Soorten opleidingsactiviteiten

De mededeling van de Europese Commissie over justitiële opleiding van september 2011 bestempelt het EIPA als een van de weinige Europese aanbieders van opleidingen voor de rechterlijke macht en andere rechtsbeoefenaars. De meeste opleidingsactiviteiten worden ontwikkeld en verzorgd door het Europees Centrum voor rechters en advocaten van het EIPA (EIPA ECJL).

Naast opleidings- en congresactiviteiten met open inschrijving biedt het EIPA ECJL verschillende op maat gemaakte en praktijkgerichte opleidingen, advies- en begeleidingsdiensten en vergelijkend onderzoek in verband met de uitvoering van het EU-recht en justitiële opleidingen in de EU-lidstaten en landen die met de EU zijn geassocieerd (kandidaat-lidstaten, EVA-landen enz.). Deze diensten worden geleverd in het kader van contracten en subsidies toegekend door de EU-instellingen of door middel van bilaterale overeenkomsten met de nationale overheden.

In het kader van activiteiten met open inschrijving biedt het centrum de volgende activiteiten:

 • praktijkgerichte workshops van uiteenlopende duur;
 • programma's voor permanente educatie, zoals masterprogramma's en masterclasses (zowel face-to-face als 'blended' onlineprogramma's); het aanbod omvat programma's met een duur van één week tot twee jaar;
 • individueel geselecteerde e-learningtutorials over toegang tot documenten, internemarktvraagstukken (zoals vrij verkeer van personen, overheidsopdrachten enz.), milieurecht en justitiële samenwerking;
 • conferenties over recente ontwikkelingen op verscheidene rechtsgebieden, zoals het Europees recht inzake milieu en financiële diensten, thema's omtrent justitiële samenwerking, het Europees ambtenarenrecht en recente ontwikkelingen op het gebied van de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

In het kader van contractactiviteiten specialiseren het EIPA en het Europees Centrum voor rechters en advocaten in Luxemburg zich in de volgende activiteiten die in overleg met de cliënt worden aangepast aan hun specifieke behoeften:

 • workshops waarin sessies over probleemgestuurd leren en coaching worden samengebracht;
 • studiebezoeken, zelfstandig of gekoppeld aan opleidingen over geselecteerde thema's;
 • op maat gemaakte activiteiten voor blended leren;
 • basisopleidingsmodules van uiteenlopende duur voor rechters, aanklagers en niet-rechtsprekend gerechtelijk personeel;
 • workshops voor de opleiding van opleiders, waaronder de ontwikkeling van opleidingsmateriaal en handboeken.

De thema's van de opleidingsactiviteiten van het EIPA ECJL gaan over:

 • institutioneel recht van de EU (en de EER);
 • Europees bestuursrecht en Europese grondrechten;
 • Europese regelgevingsaangelegenheden, zoals milieu-, consumentenbeschermings-, voedselveiligheids-, sociale en arbeidswetgeving;
 • alle gebieden van de interne markt van de EU, waaronder financiële dienstverlening, overheidsopdrachten en mededingingsrecht;
 • Europese en internationale justitiële samenwerking op het gebied van familie-, handels- en andere civiele aangelegenheden, alsmede rechtshandhaving en justitiële samenwerking in strafzaken;
 • de procedures en wijzen van procederen voor de rechtbanken van de EU en de EVA.

Daarnaast specialiseert het centrum zich in opleidings- en begeleidingsactiviteiten die erop gericht zijn de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te versterken en de rechtsbedeling en de kwaliteit van het recht te verbeteren door kennis en praktische ervaring vast te stellen en uit te wisselen op terreinen zoals:

 • de invoering van kwaliteitsbeheer in de justitiële sector;
 • het beheer van het gerechtelijk apparaat (rechtbanken, openbare ministeries, gerechtelijke opleidingsinstituten);
 • de analyse van de behoeften van justitiële opleidingen en de evaluatie van zowel de kwaliteit als de effecten van justitiële opleiding, enz.;
 • ethiek en corruptiebestrijding;
 • het beleid en de vaardigheden op het gebied van public relations en communicatie;
 • de invoering en het gebruik van instrumenten voor e-justitie.

Lopende activiteiten

Het EIPA verzorgt elk jaar 600 tot 700 opleidingsactiviteiten voor 12 000 tot 14 000 deelnemers. Hiervan biedt het EIPA ECJL elk jaar tussen de 110 en 130 opleidingsactiviteiten aan de bovengenoemde doelgroepen.

Totaal aantal opleidingsactiviteiten (inclusief basisopleiding en studiebezoeken) in 2015: 131

 • Activiteiten voor rechters, openbare aanklagers en particuliere advocaten: 28
 • Activiteiten voor andere rechtsbeoefenaars, waaronder niet-rechtsprekend gerechtelijk personeel: 3
 • Activiteiten voor juristen en anderen die werkzaam zijn bij de overheidsadministratie: 100

Totaal aantal deelnemers in 2015: 2 423

 • Activiteiten voor rechters, openbare aanklagers en particuliere advocaten: 375
 • Activiteiten voor andere rechtsbeoefenaars, waaronder niet-rechtsprekend gerechtelijk personeel: 26
 • Activiteiten voor advocaten die werkzaam zijn bij de overheidsadministratie: 2 022

Gemiddeld aantal dagen per deelnemer in totaal in 2015: 2

 • Activiteiten voor rechters, openbare aanklagers en particuliere advocaten: 2
 • Activiteiten voor andere rechtsbeoefenaars, waaronder niet-rechtsprekend gerechtelijk personeel: 4
 • Activiteiten voor advocaten die werkzaam zijn bij de overheidsadministratie: 2

De bovenstaande statistieken omvatten de basisopleiding, voortgezette opleiding, begeleidingsactiviteiten en studiebezoeken evenals deelnemers van binnen en buiten de EU. De cijfers met betrekking tot het masterprogramma van het centrum zijn echter niet opgenomen. Daarnaast omvatten de cijfers zowel activiteiten met open inschrijving als activiteiten die gedeeltelijk (bv. door middel van subsidies voor acties van DG Justitie) of geheel worden gefinancierd door middel van contracten die de EU en de nationale instellingen aan het EIPA gunnen. Magistraten en juristen die zijn opgeleid in het kader van het Euromed Justice III-project van het EIPA zijn echter niet in deze cijfers opgenomen.

Internationale partnerschappen/overeenkomsten

Het EIPA maakt deel uit van het Netwerk van Europese overheidsdiensten (EUPAN).

Het EIPA ECJL heeft bilaterale samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de nationale instellingen voor justitiële opleiding in een aantal EU-lidstaten en kandidaat-lidstaten.

Door de jaren heen heeft het EIPA gewerkt – en blijft het werken – op projectbasis met de nationale instellingen voor justitiële opleiding in Europa en verenigingen van verschillende rechtsbeoefenaars op Europees niveau, zoals de Raad van notarissen van de Europese Unie (CNUE), de Europese Kamer van gerechtsdeurwaarders (CEHJ) en de Raad van de balies van Europa (CCBE).

Historisch overzicht

Het EIPA werd in 1981 opgericht als een autonome stichting zonder winstoogmerk die gerichte opleidingen verstrekt over Europese integratiekwesties om te voorzien in de behoeften van de nationale autoriteiten (waaronder de rechterlijke macht) van de lidstaten van de Europese Unie en de Europese instellingen. Tegenwoordig zijn 22 EU-lidstaten plus Noorwegen bij het EIPA aangesloten.

Het EIPA richtte in 1992 zijn eerste antenne op, het Europees Centrum voor rechters en advocaten, in Luxemburg met het specifieke doel om opleidingen te bieden voor de rechterlijke macht en het publiek evenals particuliere advocaten met betrekking tot de interpretatie en de toepassing van de communautaire wetgeving, tegenwoordig het EU-recht.

In 2012 stelde het Europees Centrum voor rechters en advocaten van het EIPA een gerichte lokale aanpak vast ten aanzien van zijn belangrijkste doelgroepen. Speciaal voor de leden van de rechterlijke macht (waaronder niet-rechtsprekend gerechtelijk personeel) en andere rechtsbeoefenaars, richten de activiteiten van het centrum zich op het leveren van op maat gemaakte en praktijkgerichte opleidingsprogramma's en advies en begeleiding. Deze hebben ten doel niet alleen kennis maar ook praktische knowhow en goede praktijken te verspreiden en bij te dragen aan het scheppen van grensoverschrijdend vertrouwen.

Contactgegevens

EIPA Luxemburg – Europees Centrum voor rechters en advocaten

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxemburg, LUXEMBURG

E-mail: info-lux@eipa.eu

Aantal personeelsleden: 15

Rechtsstatus: stichting zonder winstoogmerk

Link

Website van het EIPA

Laatste update: 11/02/2020

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.