Sieci i struktury w zakresie szkolenia unijnego

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) – dążąca do zapewnienia wysokiej jakości szkoleń – pełni funkcję głównego forum poświęconego szkoleniom i wymianie wiedzy między europejskimi kadrami wymiaru sprawiedliwości. EJTN pełni także rolę podmiotu promującego ideę tych szkoleń. EJTN reprezentuje interesy ponad 120 000 europejskich sędziów, prokuratorów i wykładowców kadr wymiaru sprawiedliwości w całej Europie w różnych dziedzinach, takich jak unijne prawo cywilne, karne i handlowe, zagadnienia językowe i kwestie społeczne. Celem EJTN jest wspieranie rozwoju wspólnej europejskiej kultury prawnej i sądowej. Zakres uprawnień EJTN obejmuje tworzenie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości i rozpowszechnianie znajomości systemów prawnych Unii Europejskiej, co przyczynia się do zwiększania wzajemnego zrozumienia i zaufania sędziów i prokuratorów w państwach członkowskich UE oraz do zacieśniania współpracy między nimi. Ponadto EJTN określa potrzeby szkoleniowe i opracowuje standardy i programy szkoleń, koordynuje programy wymian i szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości, rozpowszechnia wiedzę fachową i know-how w zakresie szkolenia oraz promuje współpracę między unijnymi podmiotami organizującymi szkolenia dla kadr wymiaru sprawiedliwości.

W 2015 r. sieć nadal rozszerzała swoją działalność; w tym roku EJTN przeszkoliła 5032 sędziów i prokuratorów z wszystkich państw członkowskich UE w ramach 1815 wymian oraz 84 seminariów. Zaproponowana liczba dni szkoleniowych wzrosła o 14,38% w porównaniu z poprzednim rokiem. Te korzystne zmiany zostały uzupełnione rozszerzeniem oferty działań EJTN.

Ostatnie zmiany w EJTN przyniosły możliwości dalszego rozwoju sieci, nie tylko poprzez skupienie się na jej głównych działaniach, ale także poprzez tworzenie nowych partnerstw, zwłaszcza dzięki podpisaniu w czerwcu 2014 r. protokołu ustaleń z kilkoma europejskimi sieciami sądowymi i stowarzyszeniami.

Osiągnięcia EJTN zostały docenione w konkluzjach Rady „Szkolenie prawników praktyków: jedno z podstawowych narzędzi służących konsolidacji dorobku UE” (2014/C 443/04), w których stwierdzono, że na szczeblu Unii EJTN jest najbardziej kompetentna, by koordynować – poprzez swoich członków – krajowe działania szkoleniowe oraz opracowywać transgraniczną ofertę szkoleniową dla sędziów i prokuratorów.

2016: plany na przyszłość

Najważniejsze cele EJTN to:

 • dalsze rozbudowanie sieci, mając na uwadze cele wyznaczone w komunikacie Komisji z 2011 r. i unijnym programie na rzecz wymiaru sprawiedliwości na 2020 r., poprzez zwiększenie liczby działań szkoleniowych, rozszerzenie zakresu szkoleń – wzbogacanie ich o nowe dziedziny prawa, jak również o niezwiązane z prawem kursy szkoleniowe dla sędziów i prokuratorów, a także podwyższenie jakości szkoleń poprzez poddawanie ich szeroko zakrojonej ocenie oraz utrzymywanie kontaktów z licznymi partnerami przy opracowywaniu działań szkoleniowych;
 • lepsza koordynacja i pomoc dla krajowych podmiotów szkoleniowych, członków i obserwatorów, tak aby ułatwić i zwiększyć ich ofertę szkoleniową przez znaczne rozszerzenie katalogu EJTN i katalogu+ oraz organizację platform współpracy i imprez szkoleniowych;
 • podwyższenie efektywności różnych funkcjonujących środków finansowych i metodycznych oraz zapewnienie wiedzy specjalistycznej i know-how poprzez współpracę w ramach EJTN w drodze zajęć poświęconych określaniu i rozpowszechnianiu najlepszych praktyk w dziedzinie szkolenia i metodyki szkolenia.

Wskaźniki te przyczyniają się do realizacji celów strategicznych wyznaczonych na lata 2014–2020, czyli do:

 • dalszego pogłębiania wzajemnego zaufania między sędziami i prokuratorami z różnych systemów prawnych w Europie;
 • zwiększania poziomu wiedzy na temat unijnego prawa wśród przedstawicieli europejskich wymiarów sprawiedliwości;
 • zapewniania wysokich standardów jakości europejskich szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości i promowanie wysokich standardów jakości krajowych szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości;
 • stworzenia warunków, w których sędziowie i prokuratorzy na początku swojej ścieżki zawodowej wykształcą postawę pro-europejską;
 • dążenia do rozszerzenia funkcji networkingowej Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości;
 • dążenia do skuteczniejszej współpracy zewnętrznej;
 • w interesie utrzymania niezależności wymiaru sprawiedliwości, umocnienia, na ile to możliwe, pierwszeństwa roli EJTN we wszystkich dziedzinach szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości na szczeblu UE.

PROGRAMY DZIAŁAŃ

Programy wymian dla kadr wymiaru sprawiedliwości

Umożliwiając poznanie w praktyce środowiska obcego wymiaru sprawiedliwości, programy te mogą prowadzić do wymiany najlepszych praktyk, wiedzy eksperckiej i umocnienia poczucia przynależności do wspólnej kultury sądowej.

Od czasu jego powstania w 2005 r. program wymiany rozwija się żywiołowo. W 2015 r. EJTN z dumą świętuje 10-lecie programu wymiany dla organów sądowych. Nieustannie zwiększa się liczba beneficjentów i państw uczestniczących, a oferta jest rozszerzana: początkowo, w 2005 r., w programach wymiany uczestniczyło 169 sędziów i prokuratorów z UE; w 2015 r. liczba ta wyniosła 1815.

Aby zróżnicować ofertę szkoleniową i realizować różne potrzeby kadr wymiaru sprawiedliwości, z upływem czasu opracowano również więcej wariantów wymiany:

 • krótkoterminowe wymiany w sądach państw członkowskich UE (od 1 do 2 tygodni);
 • długoterminowe szkolenia (od 3 do 12 miesięcy) w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunale Praw Człowieka i EUROJUST;
 • wymiany między specjalistami: niedawno wprowadzone innowacyjne rozwiązanie polegające na organizowaniu wymian dla sędziów i prokuratorów specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, takich jak prawo ochrony środowiska, prawo uchodźcze, prawo pracy lub prawo konkurencji;
 • wymiany zawodowe oraz wizyty studyjne na temat zwalczania terroryzmu i radykalizacji postaw: w odpowiedzi na potrzeby i priorytety sędziów i prokuratorów unijnych w 2015 r. wprowadzono nowy rodzaj wymiany;
 • w 2015 r. wprowadzono również dwustronną wymianę między sądami lub prokuratorami państw członkowskich UE, w ramach której grupa specjalistów z tego samego sądu/prokuratury wspólnie odwiedza sąd lub biuro prokuratury innego państwa członkowskiego UE w celu wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk i rozwijania współpracy;
 • wymiany skierowane do wykładowców kadr wymiaru sprawiedliwości poświęcone w szczególności metodyce kursów szkoleniowych, w tym najlepszym praktykom określonym w sprawozdaniu sporządzonym przez EJTN w ramach projektu pilotażowego dotyczącego europejskich szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości. Projekt ten został zgłoszony przez Parlament Europejski w 2012 r. i zrealizowany przez Komisję Europejską w latach 2013-2014.

EJTN zamierza dalej rozszerzać swoją ofertę wymiany skierowaną do przedstawicieli wymiarów sądownictwa z UE wraz z wprowadzeniem, począwszy od 2016 r., wymiany przeznaczonej dla prezesów sądów i szefów prokuratury z państw członkowskich UE.

Program AIAKOS

W ramach tego programu mieszane grupy składające się z krajowych i zagranicznych aplikantów sędziowskich i prokuratorskich lub niedawno powołanych sędziów i prokuratorów mogą wziąć udział w dwutygodniowych wymianach (jeden tydzień za granicą i jeden tydzień w kraju z kolegami z zagranicy), podczas których odwiedzają inne europejskie podmioty odpowiedzialne za prowadzenie aplikacji (kształcenia wstępnego), sądy i prokuratury.

Głównym celem tego projektu jest nabycie przez uczestników programu wiedzy o europejskim wymiarze ich (przyszłej) pracy oraz zwiększenie wzajemnego zrozumienia różnych europejskich kultur i systemów prawnych. W 2015 r. w uczestniczyło 401 przyszłych sędziów i prokuratorów.

Wizyty studyjne

Dzięki wizytom studyjnym w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunale Praw Człowieka, EUROJUST i instytucjach unijnych w Brukseli – trwającym od dwóch do pięciu dni – sędziowie, prokuratorzy i wykładowcy z całej Europy mogą zaznajomić się ze sposobem funkcjonowania tych instytucji, jak również wymieniać się wiedzą ekspercką, doświadczeniami i najlepszymi praktykami.

W 2015 r. w wizytach studyjnych EJTN uczestniczyło niemal 400 sędziów i prokuratorów.

Warsztaty szkoleniowe i seminaria

Seminaria z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

Wzajemne zaufanie stanowi podstawę skutecznego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na terenie Unii Europejskiej. Szkolenie w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych gwarantuje sprawną współpracę transgraniczną, uznawanie wyroków w sprawach karnych, a także zaufanie do innych systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

W tej dziedzinie EJTN zachęca do korzystania z innowacyjnych modeli szkolenia (uczenie się przez działanie) za pośrednictwem seminariów na temat wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych; seminaria te sprzyjają lepszemu zrozumieniu obecnych ram prawnych UE w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w celu umożliwienia wzajemnej współpracy specjalistów ponad granicami.

Zacieśnienie współpracy między różnymi organami europejskimi i EJTN stanowi fundament projektów opracowanych przez EJTN w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. EUROJUST i EJN w seminariach EJTN pełnią rolę głównych podmiotów sprzyjających współpracy sądowej w sprawach karnych. Seminaria wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych z CEPOL-em oraz

współpraca z siecią JIT umożliwia urzędnikom sądowym i funkcjonariuszom organów ścigania udoskonalenie współpracy transgranicznej w zawiłych dochodzeniach. Ponadto EJTN i europejska sieć punktów kontaktowych dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości oraz zbrodnie wojenne wspólnie zrealizowały udany program szkoleniowy na temat najpoważniejszych zbrodni międzynarodowych i ich skutków w Unii Europejskiej.

Celem nowej serii seminariów – które zostaną zrealizowane w 2016 r. – jest to, aby uczestnicy lepiej zrozumieli przedstawioną w zarysie istotę prawa do obrony w sprawach karnych na podstawie prawodawstwa unijnego, czyli szeregu dyrektyw mających na celu wzmocnienie gwarancji procesowych (tj. prawa do tłumacza ustnego i pisemnego, prawa do informacji i prawa do adwokata).

W 2015 r. w seminariach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych uczestniczyło ponad 400 osób.

Projekt językowy

EJTN skupia się w szczególności na opracowywaniu projektów językowych na potrzeby szkoleń skierowanych do sędziów i prokuratorów z unijnych wymiarów sprawiedliwości w zakresie angielskiego i francuskiego języka prawniczego. Począwszy od 2011 r. w różnych państwach członkowskich UE organizuje się szereg seminariów na temat języka prawniczego z zakresu współpracy sądowej w sprawach karnych. Kursy te mają na celu rozwój umiejętności prawniczych i językowych uczestników poprzez połączenie w praktyczny i dynamiczny sposób kazusów z prawa i ćwiczeń językowych. Mają one również stworzyć warunki do nawiązywania bezpośrednich kontaktów między prawnikami praktykami z różnych państw członkowskich UE na potrzeby kształtowania wspólnej europejskiej kultury prawnej.

W ramach programu językowego EJTN w 2015 r. można było skorzystać z różnorodnych szkoleń: oprócz szkoleń językowych z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych, program ten obejmował również szkolenia językowe z zakresu praw człowieka i moduły szkoleniowe na potrzeby e-uczenia się.

W ramach programu językowego – oprócz organizacji seminariów – wydano zaktualizowany podręcznik zawierający słownictwo związane z prawem karnym w języku angielskim i francuskim.

Podręcznik ten jest dostępny w formie elektronicznej tutaj.

Dla EJTN ważny był 2015 r., w którym liczba przeszkolonych sędziów i prokuratorów osiągnęła 1000, licząc od pierwszego seminarium językowego, które odbyło się w lutym 2011 r.; w 2015 r. w programie językowym EJTN z zakresu postępowania cywilnego, karnego i praw człowieka wzięło udział ponad 300 przedstawicieli zawodów prawniczych z 20 państw członkowskich UE.

Projekt z zakresu prawa administracyjnego

Podgrupa robocza ds. prawa administracyjnego świadczy o zaangażowaniu EJTN w działania na potrzeby realizacji potrzeb szkoleniowych wszystkich prawników praktyków w całej Europie w drodze organizacji szeregu szkoleń w tak różnorodnych dziedzinach, jak zamówienia publiczne w UE, prawo azylowe, alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), prawa człowieka i dostęp do wymiaru sprawiedliwości, prawo podatkowe i w wielu innych obszarach. W ramach wspomnianych szkoleń uczestnicy mają szansę zapoznać się bliżej ze swoimi odpowiednikami – urzędnikami wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariuszami organów ścigania – z całej Europy w ramach dyskusji nad najważniejszymi kwestiami prawnymi z czołowymi ekspertami z określonych dziedzin. Ponadto Europejski Trybunał Praw Człowieka zapewnia uczestnikom możliwość uczestnictwa w rozprawie przed wielką izbą i przedyskutowania wyników różnych postępowań z byłymi i obecnymi urzędnikami sądowymi. W 2015 r. podgrupa ta wspólnie z partnerami – czyli Stowarzyszeniem Sędziów ds. Mediacji (GEMME), Stowarzyszeniem Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców (IARLJ) – zorganizowała bardzo dobre szkolenia na temat praw człowieka, pozasądowego rozwiązywania sporów i prawa azylowego. Projekt ten otrzymał wsparcie od obecnego i poprzedniego składu Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także programu HELP Rady Europy, na potrzeby organizacji szkoleń w oparciu o wymianę doświadczeń praktyków specjalizujących się w tej samej dziedzinie oraz praktyk zawodowych. W celu zwiększenia zasięgu swojej działalności podgrupa ds. prawa administracyjnego nadal zobowiązuje się do corocznego emitowania podcastów co najmniej dwóch szkoleń. W 2015 r. opublikowano podcast szkolenia o zamówieniach publicznych oraz o prawie azylowym UE.

W 2015 r. ponad 200 sędziów, prokuratorów i wykładowców kadr wymiaru sprawiedliwości skorzystało z działań szkoleniowych podgrupy ds. prawa administracyjnego.

Projekt z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych

Projekt CiLaw ma na celu udoskonalenie współpracy sądowej w sprawach cywilnych oraz przede wszystkim rozwój systemów prawnych i kultury sądowej uczestniczących krajów, a także głównych aspektów prawa UE. Najważniejszymi tematami seminariów na temat prawa cywilnego są prawo rodzinne, prawo spółek, europejskie prawo procesowe i prawo handlowe.

W ramach tego projektu oferuje się dwudniowe szkolenie skierowane do sędziów i prokuratorów we wszystkich 27 państwach członkowskich UE.

W odniesieniu do seminariów z zakresu prawa cywilnego plany na przyszłość obejmują zróżnicowanie oferty, tak aby można było zaproponować kadrom wymiaru sprawiedliwości bardziej kompleksowy program szkoleń. Podgrupa EJTN ds. prawa cywilnego udostępniła w 2016 r. podcasty dalszych seminariów, jak również udostępniła wszystkim zainteresowanym specjalistom UE swobodny dostęp do programów szkoleniowych. W ramach współpracy z partnerami projektu EJTN – w zamiarze osiągnięcia ambitnych celów dotyczących szkolenia – podgrupa ds. prawa cywilnego zamierza rozpocząć współpracę z GEMME w zakresie realizacji powtarzanego już z powodzeniem szkolenia dotyczącego europejskiego postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

W 2015 r. w seminariach z zakresu prawa cywilnego uczestniczyło 239 sędziów i prokuratorów z UE.

Metody szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości

Działania dotyczące metod szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości (JTM) zostały oficjalnie rozpoczęte w 2015 r., a grupa robocza w tym obszarze powstała ze względu na poniższe potrzeby. Były to:

 • wymiana dobrych praktyk dotyczących szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości między profesjonalistami z wymiarów sprawiedliwości UE, przy jednoczesnym ukształtowaniu nowego podejścia do wiedzy i realizacji szkoleń,
 • potrzeba połączenia szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości z jakością wymiaru sprawiedliwości.

Kwestia metod dotyczących szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości przewija się cały czas we wszystkich pozostałych – realizowanych przez EJTN – działaniach, ponieważ chodzi w nich oto, aby zaproponować najbardziej skuteczną i konkretną metodykę szkoleniową, jak również udoskonalić sposoby upowszechniania najlepszych praktyk, co jest podstawowym wymaganiem dla każdego działania szkoleniowego w tym obszarze.

W 2015 r. prace grupy roboczej JTM zostały pogrupowane według trzech aktualnych tematów i trzech głównych obszarów działań: ocena, umiejętności fachowe i przywództwo.

Mając na względzie zapewnienie odpowiednich narzędzi, grupa zaktualizowała podręcznik EJTN na temat metodyki szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości (dawniej nazywany podręcznikiem dotyczącym szkolenia osób prowadzących szkolenia – opublikowanym w 2013 r.), aby można było łatwiej z niego korzystać i go udostępniać. Aby wspomóc wymianę najlepszych praktyk między krajowymi podmiotami szkoleniowymi, opracowano kwestionariusze oceny oraz podręcznik dotyczący oceny szkoleń.

W pierwszym roku w działaniach szkoleniowych JTM wzięło udział 131 uczestników.

Konkurs Themis dla europejskiego wymiaru sprawiedliwości

Konkurs Themis EJTN jest otwarty dla aplikantów z całej Europy i ma na celu wspieranie wymiany poglądów i opracowanie nowego podejścia w kwestiach dotyczących międzynarodowej współpracy w sprawach cywilnych i karnych, praw człowieka i wymiaru sprawiedliwości oraz deontologii sądowej. Głównym celem konkursu Themis jest zrzeszenie przyszłych sędziów i prokuratorów z różnych krajów europejskich, tak aby mogli oni określić wspólne wartości, wymienić się nowymi doświadczeniami oraz przedyskutować otwierające się perspektywy w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Konkurs ten jest organizowany przez EJTN corocznie; jest on otwarty dla wszystkich aplikantów z krajowych podmiotów szkolących kadry wymiaru sprawiedliwości, które są członkami lub obserwatorami EJTN. Do konkursu mogą zgłosić się zespoły złożone z trzech aplikantów oraz jednego nauczyciela/opiekuna. Konkurs składa się z czterech rund półfinału oraz z finału. Zwycięski zespół oraz zespół zajmujący drugie miejsce w każdym półfinale będą uczestniczyć w finale. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu jest tygodniowa wizyta studyjna, zorganizowana i finansowana przez EJTN, w dowolnym europejskim organie wymiaru sprawiedliwości. Tematy w półfinale i finale są różne; w 2015 r. dotyczyły współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych (europejskie prawo rodzinne), międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych (europejskie postępowanie cywilne), etyki i deontologii wymiaru sprawiedliwości, prawa do rzetelnego procesu sądowego (art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka).

W 2015 r. w konkursie uczestniczyły 44 zespoły, przy całkowitej liczbie 164 uczestników.

Katalog

Ogólny katalog EJTN istnieje od 2003 r. Jest to katalog szkoleń organizowanych przez EJTN i wybranych przez członków EJTN; szkolenia są dostępne dla wszystkich organów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE. W 2015 r. 16 organów wymiaru sprawiedliwości zorganizowało 216 seminariów na potrzeby ogólnego katalogu EJTN. Główne tematy ogólnego katalogu obejmują praktyki zawodowe, zagadnienia społeczne, kwestie językowe, warsztat pracy, prawa człowieka, kryminalistykę, europejskie prawo międzynarodowe, prawo karne, cywilne oraz prawo administracyjne. Łączna liczba uczestników zagranicznych w programie ogólnego katalogu w 2015 r. wyniosła 1407.

Katalog+ działalności szkoleniowej we wszystkich państwach członkowskich

Celem tego projektu jest umożliwienie europejskim sędziom i prokuratorom uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez należące do EJTN podmioty szkolące kadry wymiaru sprawiedliwości. W 2015 r. w projekcie wzięło udział 17 organów wymiaru sprawiedliwości, przy czym każdy z tych podmiotów zorganizował szkolenie dotyczące określonego zagadnienia prawnego. W sumie dla uczestników zagranicznych udostępniono 280 miejsc. Miarą sukcesu programu jest współczynnik wykorzystania całkowitej liczby miejsc szkoleniowych, wynoszący 72%, przy czym w szkoleniach wzięło udział 206 uczestników zagranicznych. Ponadto 1251 uczestników wzięło udział w seminariach katalogu+ zorganizowanych przez ich krajowe podmioty szkoleniowe. W 2015 r. ze szkoleń skorzystało 1457 sędziów i prokuratorów.

Seminaria dotyczące zwalczania terroryzmu

Program – zapoczątkowany w 2015 r. – jest szeroko zakrojonym programem szkoleniowym w dziedzinie zwalczania terroryzmu i radykalizacji postaw prowadzącej do brutalnego ekstremizmu.

EJTN rozszerzała swoją działalność w ostatniej dekadzie celem rozwiązania problemów europejskiego wymiaru sprawiedliwości. W najnowszych oświadczeniach wysokiego szczebla wielokrotnie podkreślano konieczność wspólnego i skoordynowanego działania oraz organizacji programów szkoleniowych poświęconych pierwotnym przyczynom brutalnego ekstremizmu oraz zapobieganiu radykalizacji postaw, a także współpracy wymiarów sprawiedliwości i organów ścigania w zakresie zwalczania terroryzmu i wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie dochodzeń, ścigania, resocjalizacji i reintegracji sprawców przestępstw terrorystycznych; niestety ostatnie wydarzenia w Europie uwypukliły tę potrzebę. To właśnie w tym kontekście Komisja Europejska powierzyła EJTN, wraz z jej członkami i partnerami, opracowanie kompleksowego programu szkoleń w dziedzinie zwalczania terroryzmu i radykalizacji postaw prowadzającej do brutalnego ekstremizmu – dostosowanego do potrzeb zainteresowanych stron i prawników praktyków w całej UE. Program ten ma zostać wdrożony w okresie od września 2015 r. do maja 2016 r. Projekt ten umożliwia sędziom, prokuratorom i innym pracownikom wymiaru sprawiedliwości wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk z kolegami z całej Europy. Powstałe forum służy debacie nad ostatnimi zmianami przepisów i wyzwaniami w prowadzeniu postępowań oraz orzekaniem w sprawach dotyczących zagranicznych terrorystów i sprawców innych czynów mających znamiona brutalnego ekstremizmu oraz kwestiami dotyczącymi radykalizacji postaw oraz mechanizmami zapobiegania i wykrywania radykalizacji.

W pierwszym roku realizacji projektu w seminarium wzięło udział ponad stu sędziów i prokuratorów z UE.

Narzędzia elektroniczne

EJTN rozwija różne narzędzia elektroniczne w celu rozszerzenia zasięgu działań szkoleniowych skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnienia zasobów niezbędnych dla osób zarządzających programami szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości oraz treścią tych szkoleń.

Istnieje ciągłe zapotrzebowanie na rozpowszechnianie w różnych grupach osób wiedzy związanej z wymiarem sprawiedliwości i promowanie szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości.

Istnieje również konieczność zwiększenia efektywności administracyjnej w zarządzaniu programami i ich uczestnikami. Co równie ważne, strony, które planują i organizują szkolenia dla kadr wymiaru sprawiedliwości, muszą mieć dostęp do informacji i danych kontaktowych, żeby móc działać bardziej skutecznie. Te wszystkie potrzeby można zrealizować dzięki narzędziom elektronicznym. EJTN udostępniła wiele rodzajów takich narzędzi. Obejmują one różne platformy online, internetowy system służący do realizowania programu, kursy w formule e-nauczania i w formule mieszanej, podcasty i seminaria internetowe oraz zbiór zasobów wirtualnych. Przykłady:

 • platforma networkingowa, która stanowi istotną wirtualną przestrzeń współpracy dla osób pracujących nad projektami EJTN. Ponadto umieszczono na niej kilka istotnych narzędzi, takich jak baza wiedzy eksperckiej oraz platforma wymiany informacji dotyczących zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską.
 • EJTN prowadzi 4 kursy w formule e-nauczania, które są dostępne dla wszystkich;
 • podcasty/seminaria internetowe.

Partnerzy EJTN:

 • Komisja Europejska
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka
 • Rada Europy
 • Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
 • Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
 • Eurojust
 • Genocide Network – sieć punktów kontaktowych ds. ścigania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości oraz zbrodni wojennych
 • wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze
 • europejska sieć rad sądownictwa (ang. Network of the Councils for the Judiciary, ENCJ)
 • Stowarzyszenie Rad Stanu oraz Najwyższego Sądownictwa Administracyjnego Unii Europejskiej (ang. Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union, ACA–Europe)
 • Europejska Sieć Sądowa (EJN)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców (ang. International Association of Refugee Law Judges, IARLJ)
 • Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ds. Prawa Konkurencji (ang. Association of European Competition Law Judges, AECLJ)
 • Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ds. Mediacji (ang. European Association of Judges for Mediation, GEMME)
 • Europejskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Pracy (ang. European Association of Labour Court Judges, EALCJ)
 • Europejskie Forum Sędziów ds. Ochrony Środowiska (ang. European Union Forum of Judges for the Environment, EUFJE)
 • europejska sieć prokuratorów ds. przestępczości przeciwko środowisku (ang. European network of Prosecutors for the Environment, ENPE)
 • sieć prokuratorów lub równoważnych organów w Sądach Najwyższych państw członkowskich Unii Europejskiej (ang. Network of Public Prosecutors or equivalent institutions at the Supreme Judicial Courts of the Member States of the European Union, NADAL)
 • Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (ang. Association of European Administrative Judges, AEAJ)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Europejskiej Współpracy ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (ang. International Association for European Cooperation on Justice and Home Affairs, EUCOJUST)
 • Instytut Maksa Plancka

Istotne etapy w historii EJTN

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, założona w 2000 r., jest międzynarodową organizacją międzynarodową nienastawioną na zysk.

 • 1999: Odbywają się nieformalne spotkania między kierownikami podmiotów odpowiedzialnych za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości w UE.
 • 2000: Powstaje Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (Karta z Bordeaux).
 • 2003: EJTN zostaje przekształcona w belgijską organizację międzynarodową nienastawioną na zysk, a tym samym uzyskuje osobowość prawną.
 • 2004: EJTN podejmuje reformy organizacyjne, aby zapewnić sobie właściwą zdolność finansową; przyjmuje podmioty odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości z nowych państw członkowskich UE.
 • 2005: W Brukseli powstaje stały sekretariat.
 • 2006: Komisja Europejska przyznaje EJTN uprawnienia na potrzeby realizacji pierwszego rocznego programu wymiany członków wymiaru sprawiedliwości.
 • 2008: EJTN świętuje przełomowy wzrost liczby zakończonych wymian kadr wymiaru sprawiedliwości oraz dostępnych propozycji w katalogu szkoleń.
 • 2009: EJTN zostaje uznana za główną zainteresowaną stronę w rozwoju strategii UE w sprawie e-sprawiedliwości.
 • 2010: EJTN uruchamia swoje pierwsze autorskie programy szkoleniowe.
 • 2012: Przekroczenie pułapu 2400 uczestników różnych działań szkoleniowych organizowanych przez EJTN (z wyjątkiem działań realizowanych w ramach katalogu EJTN) świadczy o dalszym intensywnym rozwoju sieci.
 • 2013: Komisja Europejska wyraża zadowolenie z osiągnięć EJTN, potwierdzając jej nadrzędną rolę w organizowaniu szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości m.in. w rozporządzeniu (UE) nr 1382/2013, na mocy którego EJTN uzyskała dotację na działalność w latach 2014–2020 w ramach nowego programu unijnego „Sprawiedliwość”.
 • 2014: EJTN podpisała protokół ustaleń z 12 europejskimi sieciami i stowarzyszeniami na potrzeby dalszej współpracy w dziedzinie szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości.
 • Rada Unii Europejskiej uznaje fundamentalne znaczenie EJTN w obszarze europejskiego szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości.

Dane teleadresowe

Adres: Rue du Commerce 123, B-1000 Brussels, Belgia

Status prawny: Association internationale sans but lucratif (aisbl) na podstawie przepisów prawa belgijskiego

E-mail: ejtn@ejtn.eu;

Powiązana strona internetowa

Strona internetowa EJTN

Ostatnia aktualizacja: 12/02/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.