EU training networks & structures

With the developments in European legislation and greater mobility of European citizens, a clear need has emerged in the past decade for continuous training for legal practitioners at European level. Such training is provided by several European structures established with the support of Member States, and a number of professional organisations, often with supported by European funding.

Training networks and structures at European level

Professional organisations organising training activities at European level

EU-level judicial networks cooperating with the EJTN regarding European judicial training

Training networks and structures at European level

Depending on their profession and particular needs, legal practitioners can apply to one or other of the structures briefly presented here. Also, many courses are offered by universities and private training providers.

For judges and prosecutors

The European Judicial Training Network (EJTN)

Founded in 2000, the EJTN develops training standards and curricula, coordinates judicial training exchanges and programmes and fosters cooperation between national training structures for judges and prosecutors. The EJTN secretariat-general is based in Brussels (Belgium). You can find a summary of EJTN activities here.

For all legal practitioners

The Academy of European Law (ERA)

ERA organises conferences, seminars, professional training courses and policy debates on different areas of EU law, designed for all legal practitioners. ERA is located in Trier (Germany). You can find a summary of its activities here.

The European Institute of Public Administration – European Centre for Judges and Lawyers (EIPA)

Training on European Union law is one of EIPA's areas of activity. Training is tailored for judges, legal practitioners, EU and national officials and private sector lawyers. EIPA has centres in Maastricht (Netherlands), Luxembourg, Barcelona (Spain) and Warsaw (Poland). You can find a summary of its activities here.

Professional organisations organising training activities at European level

The following organisations representing legal practitioners at European level organise training activities on an ad hoc basis.

Lawyers, barristers, solicitors

The Council of Bars and Law Societies of Europe - CCBE

Notaries

The Council of the Notariats of the European Union - CNUE

Judicial Officers

The International Union of Judicial Officers - UIHJ

EU-level judicial networks cooperating with the EJTN regarding European judicial training

The EJTN gathers all national judicial training bodies of the EU Member States and as such is the best placed body to coordinate and develop further judicial training. It cooperates with other EU-level judicial networks, whose respective objectives and training-related interests are presented in the following factsheets:

The report of the 2013-2014 project promoting the cooperation between the EJTN and the above-mentioned networks is available here.

Last update: 11/02/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Akademia Prawa Europejskiego – ERA

Akademia Prawa Europejskiego służy promowaniu znajomości prawa UE i najlepszych praktyk, oferując przedstawicielom zawodów prawniczych z całej Europy stosowne szkolenia oraz stanowiąc forum debaty i wymiany poglądów.

Grupy docelowe

ERA prowadzi działalność ukierunkowaną na wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych:

 • sędziów;
 • prokuratorów;
 • prawników mających prywatną praktykę;
 • notariuszy;
 • prawników zatrudnionych w przedsiębiorstwach/doradców prawnych przedsiębiorstw;
 • funkcjonariuszy organów ścigania;
 • prawników zatrudnionych w administracji publicznej.

Rodzaje oferowanych działań szkoleniowych

W komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości z września 2011 r. stwierdzono, że ERA „ma bogate doświadczenie w skutecznej organizacji seminariów na temat prawa unijnego dla wielokulturowej publiczności”. W siedzibie ERA znajdującej się w Trewirze (blisko sądowej stolicy UE w Luksemburgu), jak również w Brukseli i w całej Europie prowadzone są konferencje i kursy na różnych poziomach:

 • coroczne konferencje i spotkania służące debacie nad najnowszymi zmianami;
 • seminaria poświęcone konkretnym zmianom organizowane dla przedstawicieli zawodów prawniczych, aby mogli oni poznać te zagadnienia szczegółowo;
 • podstawowe kursy szkoleniowe stanowiące wprowadzenie do określonej dziedziny prawa UE;
 • krótkie spotkania informacyjne w Brukseli w celu przeprowadzenia analizy aktualnych zmian w prawie UE;
 • kursy języka prawniczego.

ERA oferuje również:

 • kursy e-learning i materiały dostępne online
 • prezentacje online prowadzone przez cenionych ekspertów specjalizujących się w prawie unijnym
 • kwartalnik prawniczy o tytule ERA Forum

Programy szkoleń Akademii Prawa Europejskiego obejmują szeroki zakres prawa UE:

 • europejskie prawo publiczne np. prawo instytucjonalne, prawa podstawowe, zagadnienia związane z azylem i imigracją, ochronę środowiska, prawo podatkowe;
 • europejskie prawo prywatne np. ochronę konsumenta, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo prywatne międzynarodowe, współpracę wymiarów sprawiedliwości w sprawach cywilnych;
 • europejskie prawo gospodarcze, np. prawo konkurencji, zamówienia publiczne, prawo własności intelektualnej, prawo spółek, usługi finansowe;
 • europejskie prawo karne np. współpracę wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, współpracę policyjną.

Działania w 2015 r.

W 2015 r. ERA zorganizowała 157 szkoleń, w których wzięło udział 6903 przedstawicieli zawodów prawniczych z 54 państw. Udostępniła również 7 kursów e-learning oraz około 60 prezentacji online.

Uczestnicy reprezentowali następujące zawody:

 • sędziowie: 27%;
 • prokuratorzy: 5%;
 • prawnicy prowadzący prywatną praktykę: 24%;
 • prawnicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach/doradcy prawni przedsiębiorstw: 5%;
 • funkcjonariusze organów ścigania: 1%;
 • urzędnicy UE: 7%;
 • urzędnicy pracujący w ministerstwach: 6%;
 • inni urzędnicy służby cywilnej: 9%;
 • środowisko akademickie: 5%;
 • przedstawiciele fundacji/organizacji pozarządowych: 4%;
 • pozostałe: 6%.

Międzynarodowe partnerstwa/porozumienia

ERA, jako członek-założyciel Link otworzy się w nowym oknieEuropejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), została ponownie wybrana w 2013 r. do Komitetu Sterującego EJTN na lata 2014-2017. Na ten sam okres ERA została również wybrana na przewodniczącego Grupy Roboczej Sieci ds. Programów i na członka Grupy Roboczej ds. Technologii. ERA utrzymuje również trwałe relacje z poszczególnymi krajowymi podmiotami szkolącymi kadry wymiaru sprawiedliwości; z niektórymi z nich zawarła porozumienia ramowe w sprawie wspólnej organizacji szkoleń dla sędziów i prokuratorów.

ERA stale współpracuje w ramach poszczególnych projektów z Link otworzy się w nowym oknieRadą Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE), Link otworzy się w nowym oknieRadą Notariatów Unii Europejskiej (CNUE), Link otworzy się w nowym oknieStowarzyszeniem Doradców Prawnych Przedsiębiorstw (European Company Lawyers Association – ECLA), jak również innymi organizacjami zrzeszającymi prawników na poziomie europejskim i krajowym.

ERA jako fundacja działająca w interesie publicznym jest członkiem Link otworzy się w nowym oknieEuropejskiego Centrum Fundacji.

Historia

ERA powstała w 1992 r. z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. Założycielami były: Wielkie Księstwo Luksemburga, kraj związkowy Nadrenia-Palatynat, miasto Trewir i stowarzyszenie Friends of ERA. Z upływem lat 25 z 27 państw członkowskich UE również stało się członkami tej organizacji.

Dane kontaktowe

Akademia Prawa Europejskiego (Academy of European Law – ERA)
Metzer Allee D-54295 Trier - Niemcy
Telefon: Tel.: +49 651 93737 -0
Biuro w Brukseli (Brussels Office)
Avenue d'Auderghem 36, B-1040 Brussels - Belgia

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo@era.int

Liczba pracowników: 74

Status prawny: ERA jest nienastawioną na osiąganie zysku fundacją działającą w interesie publicznym.

Powiązane strony

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa ERA

Ostatnia aktualizacja: 12/02/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Europejski Instytut Administracji Publicznej – Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych (EIPA)

Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych to wyspecjalizowany oddział Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA). Centrum ma swoją siedzibę w Luksemburgu i zajmuje się szkoleniem sędziów, prokuratorów, prawników prowadzących prywatną praktykę i prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej w państwach członkowskich UE, państwach kandydujących i państwach, które podpisały układy o stowarzyszeniu z UE, jak również państwach EFTA, które należą do EOG.

Rodzaje opracowanych działań szkoleniowych

Działania szkoleniowe Centrum dzielą się na powszechnie dostępne szkolenia oraz szkolenia prowadzone na podstawie zawartych umów.

W ramach szkoleń powszechnie dostępnych oferowane są:

 • praktyczne warsztaty o różnej długości (od jednego do trzech dni);
 • programy uczenia się przez całe życie dla dorosłych, takie jak programy studiów magisterskich i zajęcia w ramach studiów magisterskich (obejmujące zarówno programy uczenia się przez całe życie opierające się na bezpośrednim kontakcie, jak i programy nauczania metodą mieszaną łączącą nauczanie tradycyjne z nauczaniem przez internet); oferta obejmuje programy, które trwają od jednego tygodnia do dwóch lat;
 • indywidualnie dobrane samouczki internetowe dotyczące dostępu do dokumentów, problematyki rynku wewnętrznego (np. kwestii związanych ze swobodnym przepływem osób, udzielaniem zamówień publicznych itp.), prawa ochrony środowiska oraz kwestii związanych ze współpracą sądową;
 • konferencje poświęcone najnowszym zmianom w różnych dziedzinach prawa, takich jak unijne prawo ochrony środowiska i usług finansowych, współpraca sądowa oraz najnowsze tendencje w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości.

W szkoleniach otwartych mogą wziąć udział wszyscy prawnicy praktycy, o ile w opublikowanych ogłoszeniach nie stwierdzono inaczej.

W ramach szkoleń kontraktowych oferowane są:

 • warsztaty szkoleniowe o różnej długości (od jednego do pięciu dni);
 • wizyty studyjne przeprowadzane niezależnie lub w połączeniu z sesjami szkoleniowymi poświęconymi wybranym zagadnieniom;
 • warsztaty dotyczące szkolenia osób prowadzących szkolenia (od dwóch do pięciu dni);
 • dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenia prowadzone metodą mieszaną łączącą nauczanie tradycyjne z nauczaniem przez internet;
 • moduły z zakresu kształcenia zawodowego dla sędziów, prokuratorów i pracowników sądów niebędących sędziami o różnej długości (od 2,5 do 5 dni);
 • opracowywanie materiałów szkoleniowych dla Komisji Europejskiej.

Działania kontraktowe podejmowane przez Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych EIPA są zazwyczaj dostosowane do potrzeb wspólnych grup sędziów, prokuratorów i prawników prowadzących praktykę prywatną, z jednej strony, oraz prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej, z drugiej strony. Od 2013 r. Centrum organizuje również regularnie ogólne i dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenia dla przedstawicieli innych zawodów prawniczych, takich jak notariusze i pracownicy sądów niebędący sędziami.

Ponadto w siedzibie EIPA w Maastricht (NL) i w siedzibie wyspecjalizowanego oddziału w Barcelonie (ESP) organizowane są również wybrane programy adresowane do członków europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości.

Bieżące działania:

Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych EIPA przeprowadza średnio od 90 do 100 szkoleń rocznie skierowanych do wspomnianych powyżej grup.

Łączna liczba szkoleń (uwzględniając działania w zakresie kształcenia zawodowego i wizyty studyjne) przeprowadzonych w 2013 r.: 98

 • szkolenia adresowane do sędziów, prokuratorów i prawników prowadzących praktykę prywatną: 41
 • szkolenia adresowane do przedstawicieli innych zawodów prawniczych, w tym członków personelu sądowego niebędących sędziami: 4
 • szkolenia adresowane do prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej: 53

Łączna liczba uczestników w 2013 r.: 2095

 • szkolenia adresowane do sędziów, prokuratorów i prawników prowadzących praktykę prywatną: 590
 • szkolenia adresowane do przedstawicieli innych zawodów prawniczych, w tym członków personelu sądowego niebędących sędziami: 161
 • szkolenia adresowane do prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej: 1344

Ogółem średnia liczba dni szkoleniowych na uczestnika w 2013 r.: 2,44

 • szkolenia adresowane do sędziów, prokuratorów i prawników prowadzących praktykę prywatną: 2,47
 • szkolenia adresowane do przedstawicieli innych zawodów prawniczych, w tym członków personelu sądowego niebędących sędziami: 2,5
 • szkolenia adresowane do prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej: 2,42

W przedstawionych powyżej danych statystycznych uwzględniono działania w zakresie kształcenia zawodowego i szkolenia ustawicznego i wizyty studyjne oraz uczestników z UE i spoza UE, ale nie wzięto w nich pod uwagę danych dotyczących realizowanego przez Centrum programu studiów magisterskich.

Bieżące i przyszłe projekty

W 2013 r. Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych EIPA zawarło 4-letnią umowę ramową z DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej. W tym okresie Centrum przeprowadziło łącznie osiemnaście 2,5-dniowych szkoleń oraz jedno 4-dniowe szkolenie w zakresie stosowania unijnego prawa ochrony środowiska dla osób prowadzących szkolenia dla kadr wymiaru sprawiedliwości specjalnie dostosowane do interesów i potrzeb kadr wymiaru sprawiedliwości (sędziów i prokuratorów). Każdy moduł opierał się na serii niezależnych sesji szkoleniowych, przy czym materiały wykorzystywane podczas tych sesji wraz ze szczegółowymi notatkami osób prowadzących szkolenia znajdują się na stronach internetowych DG ds. Środowiska i zostaną opublikowane na portalu „e-Sprawiedliwość” DG ds. Sprawiedliwości.

Na mocy umowy o udzielenie dotacji zawartej z DG ds. Sprawiedliwości w 2013 r. zorganizowano serię 2-dniowych seminariów szkoleniowych poświęconych różnym aspektom współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych adresowanych do sędziów i prokuratorów. W każdym seminarium wzięli udział funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości z co najmniej czterech państw członkowskich UE. Projekt służył realizacji dwóch celów – z jednej strony miał umożliwić połączenie transferu wiedzy i wiedzy specjalistycznej z tworzeniem sieci transgranicznej i budowaniem zaufania, a z drugiej strony doprowadzić do opublikowania materiałów szkoleniowych na stronach internetowych portalu „e-Sprawiedliwość” DG ds. Sprawiedliwości wraz z notatkami osób prowadzących szkolenia dotyczącymi poszczególnych seminariów. Projekt został zrealizowany przez EIPA w Luksemburgu (koordynator), ENM oraz duński Urząd Administracji Sądowej.

Na mocy nowej umowy o udzielenie dotacji, zawartej z DG ds. Sprawiedliwości w grudniu 2014 r., w ciągu kolejnych 18 miesięcy zorganizowane zostaną trzy 2-dniowe seminaria szkoleniowe poświęcone różnym aspektom współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, adresowane do sędziów i prokuratorów. W każdym seminarium wezmą udział sędziowie i prokuratorzy z Danii i Rumunii. Choć ogólne cele projektu pozostają niezmienione w porównaniu z celami wskazanymi powyżej, przedmiotowy projekt zawiera szereg nowych rozwiązań, takich jak zwiększenie zaangażowania osób prowadzących szkolenia na szczeblu krajowym z krajów partnerskich, opracowanie i opublikowanie na portalu „e-Sprawiedliwość” materiałów szkoleniowych o podobnym poziomie szczegółowości, co materiały wykorzystywane w ramach wspomnianego powyżej projektu DG ds. Środowiska, a także przeprowadzanie oceny skuteczności szkolenia po jego zakończeniu. Projekt jest wdrażany przez EIPA w Luksemburgu (koordynator), duński Urząd Administracji Sądowej oraz rumuńską Najwyższą Radę Sądownictwa.

W ramach dwóch projektów pilotażowych Parlamentu Europejskiego zleconych przez DG ds. Sprawiedliwości Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych EIPA przeprowadziło dwa badania, jedno poświęcone postępom w realizacji projektu szkolenia prawników w zakresie prawa UE (druga część zamówienia), a drugie poświęcone projektowi szkolenia personelu sądowego w zakresie prawa UE (trzecia część zamówienia). Poza ustaleniem wspólnej terminologii, pojęć i definicji stosowanych w obydwu zawodach prawniczych w badaniach przeprowadzono analizę struktury i modelu kształcenia i szkolenia przedstawicieli tych dwóch zawodów prawniczych w 28 państwach członkowskich UE, wskazano dobre praktyki szkoleniowe z zakresu prawa UE i przedstawiono zalecenia dotyczące poprawy ogólnej jakości szkoleń z zakresu prawa unijnego, w szczególności współpracy transgranicznej w obszarze szkoleń. Wyniki badań zostały opublikowane na portalu „e-Sprawiedliwość”.

Obydwa badania zostały przeprowadzone przez różne konsorcja pod przewodnictwem EIPA, tj. przez CCBE (druga część zamówienia) i przez Justice Coopération Internationale (JCI) (reprezentujące również Francuską Krajową Szkołę Urzędników Sądowych– ENG – oraz Krajową Izbę Komorniczą – CNHJ), Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Europejskich Saksonii, Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości hiszpańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Polsce i przez szkockie służby sądowe (trzecia część zamówienia).

W ramach z wspomnianego powyżej badania dotyczącego stanu realizacji projektu szkoleń z zakresu prawa unijnego dla personelu sądowego Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych EIPA od 2013 r. prowadzi współpracę z bułgarską Akademią Prawniczą na rzecz organizowania otrzymujących dofinansowanie z funduszy EFS szkoleń dotyczących prawa unijnego oraz sposobu i jakości wymierzania sprawiedliwości, skierowanych do członków personelu bułgarskich sądów niebędących sędziami oraz do prokuratorów.

Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, Centrum zamierza w dalszym ciągu rozwijać moduły szkolenia zawodowego i ustawicznego dla takiego personelu sądowego we współpracy z innymi państwami członkowskimi UE i oczekuje, że dzięki prowadzeniu współpracy z CBBE w ramach projektu Europejskiej Platformy Szkoleniowej oraz z CNUE w ramach adresowanego do notariuszy projektu szkoleniowego dotyczącego kwestii związanych z prowadzeniem współpracy sądowej w sprawach cywilnych, zagadnień związanych z prawem rodzinnym i prawem spadkowym uda się zwiększyć liczbę działań szkoleniowych skierowanych do przedstawicieli tych zawodów prawniczych.

Partnerstwa/umowy międzynarodowe

EIPA jest częścią europejskiej sieci administracji publicznej (Link otworzy się w nowym oknieEUPAN).

Historia

EIPA powstała w 1981 r. jako samodzielna fundacja niekomercyjna oferująca ukierunkowane szkolenia w dziedzinie integracji europejskiej odpowiadające potrzebom organów krajowych (w tym organów wymiaru sprawiedliwości) państw członkowskich Unii Europejskiej oraz instytucji europejskich.

W 1992 r. EIPA utworzyła swój pierwszy wyspecjalizowany oddział, Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych w Luksemburgu, któremu powierzono zadanie organizowania szkoleń w zakresie wykładni i stosowania prawa wspólnotowego (obecnie prawa unijnego) dla kadr wymiaru sprawiedliwości i prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej, a także prawników prowadzących praktykę prywatną.

W 2006 r. Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych, oddział EIPA w Luksemburgu, przyjęło nową strategię mającą na celu opracowanie bardziej specjalistycznych i ukierunkowanych działań adresowanych do dwóch głównych grup, do których skierowane są szkolenia oferowane przez Centrum, tj. sędziów, prokuratorów i prawników prowadzących praktykę prywatną, z jednej strony, oraz prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej, z drugiej strony.

W 2008 r. Centrum udoskonaliło swój najdłużej trwający program uczenia się przez całe życie adresowany do dorosłych, MELS (studia magisterskie w dziedzinie prawa europejskiego), tak aby spełnić kryteria procesu bolońskiego. W ten sposób program ten stał się pierwszym w Europie programem magisterskim dla dorosłych w tej dziedzinie opartym o program w niepełnym wymiarze czasu, który odpowiada kryteriom bolońskim. W 2010 r. program MELS został przekształcony w program nauczania metodą mieszaną (blended) (MELS Online): dwie trzecie programu wykładane jest w trybie online, a pozostała jedna trzecia jest nauczana podczas zjazdów weekendowych. Program jest realizowany wspólnie z Uniwersytetem Lotaryńskim i we współpracy z Uniwersytetem Luksemburskim.

Od 2012 r. Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych EIPA stosuje bardziej ukierunkowane podejście tematyczne do swoich głównych grup docelowych. Szczególnie z myślą o przedstawicielach zawodów prawniczych i prawnikach prowadzących prywatną praktykę Centrum położy nacisk na programy oferujące dopasowane do potrzeb odbiorców praktyczne szkolenia, jak również na usługi doradztwa i instruktażu, których celem będzie nie tylko przekazanie wiedzy ogólnej, ale również praktycznej wiedzy specjalistycznej oraz budowanie zaufania transgranicznego w następujących obszarach: współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy sądowej w sprawach cywilnych, współpracy w zakresie egzekwowania prawa, e-sprawiedliwości, postępowaniu prejudycjalnym, wybranych obszarach prawa rynku wewnętrznego i przepisów regulacyjnych, jakości wymiaru sprawiedliwości, reformy sądownictwa i transgranicznej współpracy w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości.

Jeżeli chodzi o prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej i instytucjach UE, działania Centrum koncentrują się na praktycznych aspektach takich zagadnień, jak zbliżenie przepisów UE i ich wdrażanie na szczeblu krajowym, krajowe procesy i procedury prowadzenia współpracy z UE, ocena skutków regulacji i postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w wybranych obszarach prawa rynku wewnętrznego i przepisów regulacyjnych.

Dane kontaktowe

EIPA Luksemburg – Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych
2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, LUKSEMBURG

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieinfo-lux@eipa.eu

Liczba pracowników: 15

Status prawny: fundacja niekomercyjna

Łącze do powiązanej strony internetowej

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa EIPA

Ostatnia aktualizacja: 12/02/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN)

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) – dążąca do zapewnienia wysokiej jakości szkoleń – pełni funkcję głównego forum poświęconego szkoleniom i wymianie wiedzy między europejskimi kadrami wymiaru sprawiedliwości. EJTN pełni także rolę podmiotu promującego ideę tych szkoleń. EJTN reprezentuje interesy ponad 120 000 europejskich sędziów, prokuratorów i wykładowców kadr wymiaru sprawiedliwości w całej Europie w różnych dziedzinach, takich jak unijne prawo cywilne, karne i handlowe, zagadnienia językowe i kwestie społeczne.

Celem EJTN jest wspieranie rozwoju wspólnej europejskiej kultury prawnej i sądowej. Zakres uprawnień EJTN obejmuje tworzenie europejskiej przestrzeni sprawiedliwości i rozpowszechnianie znajomości systemów prawnych Unii Europejskiej, co przyczynia się do zwiększania wzajemnego zrozumienia i zaufania sędziów i prokuratorów w państwach członkowskich UE oraz do zacieśniania współpracy między nimi. Ponadto EJTN określa potrzeby szkoleniowe i opracowuje standardy i programy szkoleń, koordynuje programy wymian i szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości, rozpowszechnia wiedzę fachową i know-how w zakresie szkolenia oraz promuje współpracę między unijnymi podmiotami organizującymi szkolenia dla kadr wymiaru sprawiedliwości.

W 2015 r. sieć nadal rozszerzała swoją działalność; w tym roku EJTN przeszkoliła 5032 sędziów i prokuratorów z wszystkich państw członkowskich UE w ramach 1815 wymian oraz 84 seminariów. Zaproponowana liczba dni szkoleniowych wzrosła o 14,38% w porównaniu z poprzednim rokiem. Te korzystne zmiany zostały uzupełnione rozszerzeniem oferty działań EJTN.

Ostatnie zmiany w EJTN przyniosły możliwości dalszego rozwoju sieci, nie tylko poprzez skupienie się na jej głównych działaniach, ale także poprzez tworzenie nowych partnerstw, zwłaszcza dzięki podpisaniu w czerwcu 2014 r. protokołu ustaleń z kilkoma europejskimi sieciami sądowymi i stowarzyszeniami.

Osiągnięcia EJTN zostały docenione w konkluzjach Rady Link otworzy się w nowym oknie„Szkolenie prawników praktyków: jedno z podstawowych narzędzi służących konsolidacji dorobku UE” (2014/C 443/04), w których stwierdzono, że na szczeblu Unii EJTN jest najbardziej kompetentna, by koordynować – poprzez swoich członków – krajowe działania szkoleniowe oraz opracowywać transgraniczną ofertę szkoleniową dla sędziów i prokuratorów.

2016: plany na przyszłość

Najważniejsze cele EJTN to:

 • dalsze rozbudowanie sieci, mając na uwadze cele wyznaczone w komunikacie Komisji z 2011 r. i unijnym programie na rzecz wymiaru sprawiedliwości na 2020 r., poprzez zwiększenie liczby działań szkoleniowych, rozszerzenie zakresu szkoleń – wzbogacanie ich o nowe dziedziny prawa, jak również o niezwiązane z prawem kursy szkoleniowe dla sędziów i prokuratorów, a także podwyższenie jakości szkoleń poprzez poddawanie ich szeroko zakrojonej ocenie oraz utrzymywanie kontaktów z licznymi partnerami przy opracowywaniu działań szkoleniowych;
 • lepsza koordynacja i pomoc dla krajowych podmiotów szkoleniowych, członków i obserwatorów, tak aby ułatwić i zwiększyć ich ofertę szkoleniową przez znaczne rozszerzenie katalogu EJTN i katalogu+ oraz organizację platform współpracy i imprez szkoleniowych;
 • podwyższenie efektywności różnych funkcjonujących środków finansowych i metodycznych oraz zapewnienie wiedzy specjalistycznej i know-how poprzez współpracę w ramach EJTN w drodze zajęć poświęconych określaniu i rozpowszechnianiu najlepszych praktyk w dziedzinie szkolenia i metodyki szkolenia.

Wskaźniki te przyczyniają się do realizacji celów strategicznych wyznaczonych na lata 2014–2020, czyli do:

 • dalszego pogłębiania wzajemnego zaufania między sędziami i prokuratorami z różnych systemów prawnych w Europie;
 • zwiększania poziomu wiedzy na temat unijnego prawa wśród przedstawicieli europejskich wymiarów sprawiedliwości;
 • zapewniania wysokich standardów jakości europejskich szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości i promowanie wysokich standardów jakości krajowych szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości;
 • stworzenia warunków, w których sędziowie i prokuratorzy na początku swojej ścieżki zawodowej wykształcą postawę pro-europejską;
 • dążenia do rozszerzenia funkcji networkingowej Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości;
 • dążenia do skuteczniejszej współpracy zewnętrznej;
 • w interesie utrzymania niezależności wymiaru sprawiedliwości, umocnienia, na ile to możliwe, pierwszeństwa roli EJTN we wszystkich dziedzinach szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości na szczeblu UE.

PROGRAMY DZIAŁAŃ

Programy wymian dla kadr wymiaru sprawiedliwości

Umożliwiając poznanie w praktyce środowiska obcego wymiaru sprawiedliwości, programy te mogą prowadzić do wymiany najlepszych praktyk, wiedzy eksperckiej i umocnienia poczucia przynależności do wspólnej kultury sądowej.

Od czasu jego powstania w 2005 r. program wymiany rozwija się żywiołowo. W 2015 r. EJTN z dumą świętuje 10-lecie programu wymiany dla organów sądowych. Nieustannie zwiększa się liczba beneficjentów i państw uczestniczących, a oferta jest rozszerzana: początkowo, w 2005 r., w programach wymiany uczestniczyło 169 sędziów i prokuratorów z UE; w 2015 r. liczba ta wyniosła 1815.

Aby zróżnicować ofertę szkoleniową i realizować różne potrzeby kadr wymiaru sprawiedliwości, z upływem czasu opracowano również więcej wariantów wymiany:

 • krótkoterminowe wymiany w sądach państw członkowskich UE (od 1 do 2 tygodni);
 • długoterminowe szkolenia (od 3 do 12 miesięcy) w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunale Praw Człowieka i EUROJUST;
 • wymiany między specjalistami: niedawno wprowadzone innowacyjne rozwiązanie polegające na organizowaniu wymian dla sędziów i prokuratorów specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, takich jak prawo ochrony środowiska, prawo uchodźcze, prawo pracy lub prawo konkurencji;
 • wymiany zawodowe oraz wizyty studyjne na temat zwalczania terroryzmu i radykalizacji postaw: w odpowiedzi na potrzeby i priorytety sędziów i prokuratorów unijnych w 2015 r. wprowadzono nowy rodzaj wymiany;
 • w 2015 r. wprowadzono również dwustronną wymianę między sądami lub prokuratorami państw członkowskich UE, w ramach której grupa specjalistów z tego samego sądu/prokuratury wspólnie odwiedza sąd lub biuro prokuratury innego państwa członkowskiego UE w celu wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk i rozwijania współpracy;
 • wymiany skierowane do wykładowców kadr wymiaru sprawiedliwości poświęcone w szczególności metodyce kursów szkoleniowych, w tym najlepszym praktykom określonym w sprawozdaniu sporządzonym przez EJTN w ramach projektu pilotażowego dotyczącego europejskich szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości. Projekt ten został zgłoszony przez Parlament Europejski w 2012 r. i zrealizowany przez Komisję Europejską w latach 2013-2014.

EJTN zamierza dalej rozszerzać swoją ofertę wymiany skierowaną do przedstawicieli wymiarów sądownictwa z UE wraz z wprowadzeniem, począwszy od 2016 r., wymiany przeznaczonej dla prezesów sądów i szefów prokuratury z państw członkowskich UE.

Program AIAKOS

W ramach tego programu mieszane grupy składające się z krajowych i zagranicznych aplikantów sędziowskich i prokuratorskich lub niedawno powołanych sędziów i prokuratorów mogą wziąć udział w dwutygodniowych wymianach (jeden tydzień za granicą i jeden tydzień w kraju z kolegami z zagranicy), podczas których odwiedzają inne europejskie podmioty odpowiedzialne za prowadzenie aplikacji (kształcenia wstępnego), sądy i prokuratury.

Głównym celem tego projektu jest nabycie przez uczestników programu wiedzy o europejskim wymiarze ich (przyszłej) pracy oraz zwiększenie wzajemnego zrozumienia różnych europejskich kultur i systemów prawnych. W 2015 r. w Link otworzy się w nowym oknie uczestniczyło 401 przyszłych sędziów i prokuratorów.

Link otworzy się w nowym oknie

Wizyty studyjne

Dzięki wizytom studyjnym w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskim Trybunale Praw Człowieka, EUROJUST i instytucjach unijnych w Brukseli – trwającym od dwóch do pięciu dni – sędziowie, prokuratorzy i wykładowcy z całej Europy mogą zaznajomić się ze sposobem funkcjonowania tych instytucji, jak również wymieniać się wiedzą ekspercką, doświadczeniami i najlepszymi praktykami.

W 2015 r. w wizytach studyjnych EJTN uczestniczyło niemal 400 sędziów i prokuratorów.

Warsztaty szkoleniowe i seminaria

Seminaria z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

Wzajemne zaufanie stanowi podstawę skutecznego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na terenie Unii Europejskiej. Szkolenie w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych gwarantuje sprawną współpracę transgraniczną, uznawanie wyroków w sprawach karnych, a także zaufanie do innych systemów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

W tej dziedzinie EJTN zachęca do korzystania z innowacyjnych modeli szkolenia (uczenie się przez działanie) za pośrednictwem seminariów na temat wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych; seminaria te sprzyjają lepszemu zrozumieniu obecnych ram prawnych UE w zakresie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w celu umożliwienia wzajemnej współpracy specjalistów ponad granicami.

Zacieśnienie współpracy między różnymi organami europejskimi i EJTN stanowi fundament projektów opracowanych przez EJTN w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. EUROJUST i EJN w seminariach EJTN pełnią rolę głównych podmiotów sprzyjających współpracy sądowej w sprawach karnych. Seminaria wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych z CEPOL-em oraz

współpraca z siecią JIT umożliwia urzędnikom sądowym i funkcjonariuszom organów ścigania udoskonalenie współpracy transgranicznej w zawiłych dochodzeniach. Ponadto EJTN i europejska sieć punktów kontaktowych dotyczących osób odpowiedzialnych za ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości oraz zbrodnie wojenne wspólnie zrealizowały udany program szkoleniowy na temat najpoważniejszych zbrodni międzynarodowych i ich skutków w Unii Europejskiej.

Celem nowej serii seminariów – które zostaną zrealizowane w 2016 r. – jest to, aby uczestnicy lepiej zrozumieli przedstawioną w zarysie istotę prawa do obrony w sprawach karnych na podstawie prawodawstwa unijnego, czyli szeregu dyrektyw mających na celu wzmocnienie gwarancji procesowych (tj. prawa do tłumacza ustnego i pisemnego, prawa do informacji i prawa do adwokata).

W 2015 r. w seminariach dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych uczestniczyło ponad 400 osób.

Projekt językowy

EJTN skupia się w szczególności na opracowywaniu projektów językowych na potrzeby szkoleń skierowanych do sędziów i prokuratorów z unijnych wymiarów sprawiedliwości w zakresie angielskiego i francuskiego języka prawniczego. Począwszy od 2011 r. w różnych państwach członkowskich UE organizuje się szereg seminariów na temat języka prawniczego z zakresu współpracy sądowej w sprawach karnych. Kursy te mają na celu rozwój umiejętności prawniczych i językowych uczestników poprzez połączenie w praktyczny i dynamiczny sposób kazusów z prawa i ćwiczeń językowych. Mają one również stworzyć warunki do nawiązywania bezpośrednich kontaktów między prawnikami praktykami z różnych państw członkowskich UE na potrzeby kształtowania wspólnej europejskiej kultury prawnej.

W ramach programu językowego EJTN w 2015 r. można było skorzystać z różnorodnych szkoleń: oprócz szkoleń językowych z zakresu współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych, program ten obejmował również szkolenia językowe z zakresu praw człowieka i moduły szkoleniowe na potrzeby e-uczenia się.

W ramach programu językowego – oprócz organizacji seminariów – wydano zaktualizowany podręcznik zawierający słownictwo związane z prawem karnym w języku angielskim i francuskim.

Link otworzy się w nowym okniePodręcznik ten jest dostępny w formie elektronicznej Link otworzy się w nowym oknietutaj.

Dla EJTN ważny był 2015 r., w którym liczba przeszkolonych sędziów i prokuratorów osiągnęła 1000, licząc od pierwszego seminarium językowego, które odbyło się w lutym 2011 r.; w 2015 r. w programie językowym EJTN z zakresu postępowania cywilnego, karnego i praw człowieka wzięło udział ponad 300 przedstawicieli zawodów prawniczych z 20 państw członkowskich UE.

Projekt z zakresu prawa administracyjnego

Podgrupa robocza ds. prawa administracyjnego świadczy o zaangażowaniu EJTN w działania na potrzeby realizacji potrzeb szkoleniowych wszystkich prawników praktyków w całej Europie w drodze organizacji szeregu szkoleń w tak różnorodnych dziedzinach, jak zamówienia publiczne w UE, prawo azylowe, alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), prawa człowieka i dostęp do wymiaru sprawiedliwości, prawo podatkowe i w wielu innych obszarach. W ramach wspomnianych szkoleń uczestnicy mają szansę zapoznać się bliżej ze swoimi odpowiednikami – urzędnikami wymiaru sprawiedliwości i funkcjonariuszami organów ścigania – z całej Europy w ramach dyskusji nad najważniejszymi kwestiami prawnymi z czołowymi ekspertami z określonych dziedzin. Ponadto Europejski Trybunał Praw Człowieka zapewnia uczestnikom możliwość uczestnictwa w rozprawie przed wielką izbą i przedyskutowania wyników różnych postępowań z byłymi i obecnymi urzędnikami sądowymi. W 2015 r. podgrupa ta wspólnie z partnerami – czyli Stowarzyszeniem Sędziów ds. Mediacji (GEMME), Stowarzyszeniem Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ) i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców (IARLJ) – zorganizowała bardzo dobre szkolenia na temat praw człowieka, pozasądowego rozwiązywania sporów i prawa azylowego. Projekt ten otrzymał wsparcie od obecnego i poprzedniego składu Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także programu HELP Rady Europy, na potrzeby organizacji szkoleń w oparciu o wymianę doświadczeń praktyków specjalizujących się w tej samej dziedzinie oraz praktyk zawodowych. W celu zwiększenia zasięgu swojej działalności podgrupa ds. prawa administracyjnego nadal zobowiązuje się do corocznego emitowania podcastów co najmniej dwóch szkoleń. W 2015 r. opublikowano podcast szkolenia o zamówieniach publicznych oraz o prawie azylowym UE.

W 2015 r. ponad 200 sędziów, prokuratorów i wykładowców kadr wymiaru sprawiedliwości skorzystało z działań szkoleniowych podgrupy ds. prawa administracyjnego.

Projekt z zakresu wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych

Projekt CiLaw ma na celu udoskonalenie współpracy sądowej w sprawach cywilnych oraz przede wszystkim rozwój systemów prawnych i kultury sądowej uczestniczących krajów, a także głównych aspektów prawa UE. Najważniejszymi tematami seminariów na temat prawa cywilnego są prawo rodzinne, prawo spółek, europejskie prawo procesowe i prawo handlowe.

W ramach tego projektu oferuje się dwudniowe szkolenie skierowane do sędziów i prokuratorów we wszystkich 27 państwach członkowskich UE.

W odniesieniu do seminariów z zakresu prawa cywilnego plany na przyszłość obejmują zróżnicowanie oferty, tak aby można było zaproponować kadrom wymiaru sprawiedliwości bardziej kompleksowy program szkoleń. Podgrupa EJTN ds. prawa cywilnego udostępniła w 2016 r. podcasty dalszych seminariów, jak również udostępniła wszystkim zainteresowanym specjalistom UE swobodny dostęp do programów szkoleniowych. W ramach współpracy z partnerami projektu EJTN – w zamiarze osiągnięcia ambitnych celów dotyczących szkolenia – podgrupa ds. prawa cywilnego zamierza rozpocząć współpracę z GEMME w zakresie realizacji powtarzanego już z powodzeniem szkolenia dotyczącego europejskiego postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.

W 2015 r. w seminariach z zakresu prawa cywilnego uczestniczyło 239 sędziów i prokuratorów z UE.

Metody szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości

Działania dotyczące metod szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości (JTM) zostały oficjalnie rozpoczęte w 2015 r., a grupa robocza w tym obszarze powstała ze względu na poniższe potrzeby. Były to:

 • wymiana dobrych praktyk dotyczących szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości między profesjonalistami z wymiarów sprawiedliwości UE, przy jednoczesnym ukształtowaniu nowego podejścia do wiedzy i realizacji szkoleń,
 • potrzeba połączenia szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości z jakością wymiaru sprawiedliwości.

Kwestia metod dotyczących szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości przewija się cały czas we wszystkich pozostałych – realizowanych przez EJTN – działaniach, ponieważ chodzi w nich oto, aby zaproponować najbardziej skuteczną i konkretną metodykę szkoleniową, jak również udoskonalić sposoby upowszechniania najlepszych praktyk, co jest podstawowym wymaganiem dla każdego działania szkoleniowego w tym obszarze.

W 2015 r. prace grupy roboczej JTM zostały pogrupowane według trzech aktualnych tematów i trzech głównych obszarów działań: ocena, umiejętności fachowe i przywództwo.

Mając na względzie zapewnienie odpowiednich narzędzi, grupa zaktualizowała Link otworzy się w nowym okniepodręcznik EJTN na temat metodyki szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości (dawniej nazywany podręcznikiem dotyczącym szkolenia osób prowadzących szkolenia – opublikowanym w 2013 r.), aby można było łatwiej z niego korzystać i go udostępniać. Aby wspomóc wymianę najlepszych praktyk między krajowymi podmiotami szkoleniowymi, opracowano kwestionariusze oceny oraz podręcznik dotyczący oceny szkoleń.

W pierwszym roku w działaniach szkoleniowych JTM wzięło udział 131 uczestników.

Konkurs Themis dla europejskiego wymiaru sprawiedliwości

Konkurs Themis EJTN jest otwarty dla aplikantów z całej Europy i ma na celu wspieranie wymiany poglądów i opracowanie nowego podejścia w kwestiach dotyczących międzynarodowej współpracy w sprawach cywilnych i karnych, praw człowieka i wymiaru sprawiedliwości oraz deontologii sądowej. Głównym celem konkursu Themis jest zrzeszenie przyszłych sędziów i prokuratorów z różnych krajów europejskich, tak aby mogli oni określić wspólne wartości, wymienić się nowymi doświadczeniami oraz przedyskutować otwierające się perspektywy w dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Konkurs ten jest organizowany przez EJTN corocznie; jest on otwarty dla wszystkich aplikantów z krajowych podmiotów szkolących kadry wymiaru sprawiedliwości, które są członkami lub obserwatorami EJTN. Do konkursu mogą zgłosić się zespoły złożone z trzech aplikantów oraz jednego nauczyciela/opiekuna. Konkurs składa się z czterech rund półfinału oraz z finału. Zwycięski zespół oraz zespół zajmujący drugie miejsce w każdym półfinale będą uczestniczyć w finale. Nagrodą dla zwycięskiego zespołu jest tygodniowa wizyta studyjna, zorganizowana i finansowana przez EJTN, w dowolnym europejskim organie wymiaru sprawiedliwości. Tematy w półfinale i finale są różne; w 2015 r. dotyczyły współpracy międzynarodowej w sprawach karnych, międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych (europejskie prawo rodzinne), międzynarodowej współpracy sądowej w sprawach cywilnych (europejskie postępowanie cywilne), etyki i deontologii wymiaru sprawiedliwości, prawa do rzetelnego procesu sądowego (art. 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i art. 6 europejskiej konwencji praw człowieka).

W 2015 r. w konkursie uczestniczyły 44 zespoły, przy całkowitej liczbie 164 uczestników.

Katalog

Ogólny katalog EJTN istnieje od 2003 r. Jest to katalog szkoleń organizowanych przez EJTN i wybranych przez członków EJTN; szkolenia są dostępne dla wszystkich organów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich UE. W 2015 r. 16 organów wymiaru sprawiedliwości zorganizowało 216 seminariów na potrzeby ogólnego katalogu EJTN. Główne tematy ogólnego katalogu obejmują praktyki zawodowe, zagadnienia społeczne, kwestie językowe, warsztat pracy, prawa człowieka, kryminalistykę, europejskie prawo międzynarodowe, prawo karne, cywilne oraz prawo administracyjne. Łączna liczba uczestników zagranicznych w programie ogólnego katalogu w 2015 r. wyniosła 1407.

Katalog+ działalności szkoleniowej we wszystkich państwach członkowskich

Celem tego projektu jest umożliwienie europejskim sędziom i prokuratorom uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez należące do EJTN podmioty szkolące kadry wymiaru sprawiedliwości. W 2015 r. w projekcie wzięło udział 17 organów wymiaru sprawiedliwości, przy czym każdy z tych podmiotów zorganizował szkolenie dotyczące określonego zagadnienia prawnego. W sumie dla uczestników zagranicznych udostępniono 280 miejsc. Miarą sukcesu programu jest współczynnik wykorzystania całkowitej liczby miejsc szkoleniowych, wynoszący 72%, przy czym w szkoleniach wzięło udział 206 uczestników zagranicznych. Ponadto 1251 uczestników wzięło udział w seminariach katalogu+ zorganizowanych przez ich krajowe podmioty szkoleniowe. W 2015 r. ze szkoleń skorzystało 1457 sędziów i prokuratorów.

Seminaria dotyczące zwalczania terroryzmu

Program – zapoczątkowany w 2015 r. – jest szeroko zakrojonym programem szkoleniowym w dziedzinie zwalczania terroryzmu i radykalizacji postaw prowadzącej do brutalnego ekstremizmu.

EJTN rozszerzała swoją działalność w ostatniej dekadzie celem rozwiązania problemów europejskiego wymiaru sprawiedliwości. W najnowszych oświadczeniach wysokiego szczebla wielokrotnie podkreślano konieczność wspólnego i skoordynowanego działania oraz organizacji programów szkoleniowych poświęconych pierwotnym przyczynom brutalnego ekstremizmu oraz zapobieganiu radykalizacji postaw, a także współpracy wymiarów sprawiedliwości i organów ścigania w zakresie zwalczania terroryzmu i wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie dochodzeń, ścigania, resocjalizacji i reintegracji sprawców przestępstw terrorystycznych; niestety ostatnie wydarzenia w Europie uwypukliły tę potrzebę. To właśnie w tym kontekście Komisja Europejska powierzyła EJTN, wraz z jej członkami i partnerami, opracowanie kompleksowego programu szkoleń w dziedzinie zwalczania terroryzmu i radykalizacji postaw prowadzającej do brutalnego ekstremizmu – dostosowanego do potrzeb zainteresowanych stron i prawników praktyków w całej UE. Program ten ma zostać wdrożony w okresie od września 2015 r. do maja 2016 r. Projekt ten umożliwia sędziom, prokuratorom i innym pracownikom wymiaru sprawiedliwości wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk z kolegami z całej Europy. Powstałe forum służy debacie nad ostatnimi zmianami przepisów i wyzwaniami w prowadzeniu postępowań oraz orzekaniem w sprawach dotyczących zagranicznych terrorystów i sprawców innych czynów mających znamiona brutalnego ekstremizmu oraz kwestiami dotyczącymi radykalizacji postaw oraz mechanizmami zapobiegania i wykrywania radykalizacji.

W pierwszym roku realizacji projektu w seminarium wzięło udział ponad stu sędziów i prokuratorów z UE.

Narzędzia elektroniczne

EJTN rozwija różne narzędzia elektroniczne w celu rozszerzenia zasięgu działań szkoleniowych skierowanych do kadr wymiaru sprawiedliwości oraz zapewnienia zasobów niezbędnych dla osób zarządzających programami szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości oraz treścią tych szkoleń.

Istnieje ciągłe zapotrzebowanie na rozpowszechnianie w różnych grupach osób wiedzy związanej z wymiarem sprawiedliwości i promowanie szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości.

Istnieje również konieczność zwiększenia efektywności administracyjnej w zarządzaniu programami i ich uczestnikami. Co równie ważne, strony, które planują i organizują szkolenia dla kadr wymiaru sprawiedliwości, muszą mieć dostęp do informacji i danych kontaktowych, żeby móc działać bardziej skutecznie. Te wszystkie potrzeby można zrealizować dzięki narzędziom elektronicznym. EJTN udostępniła wiele rodzajów takich narzędzi. Obejmują one różne platformy online, internetowy system służący do realizowania programu, kursy w formule e-nauczania i w formule mieszanej, podcasty i seminaria internetowe oraz zbiór zasobów wirtualnych. Przykłady:

 • platforma networkingowa, która stanowi istotną wirtualną przestrzeń współpracy dla osób pracujących nad projektami EJTN. Ponadto umieszczono na niej kilka istotnych narzędzi, takich jak baza wiedzy eksperckiej oraz platforma wymiany informacji dotyczących zaproszeń do składania wniosków publikowanych przez Komisję Europejską.
 • EJTN prowadzi 4 kursy w formule e-nauczania, które są dostępne dla wszystkich;
 • podcasty/seminaria internetowe.

Partnerzy EJTN:

 • Komisja Europejska
 • Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • Europejski Trybunał Praw Człowieka
 • Rada Europy
 • Europejskie Kolegium Policyjne (CEPOL)
 • Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu
 • Eurojust
 • Genocide Network – sieć punktów kontaktowych ds. ścigania ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości oraz zbrodni wojennych
 • wspólne zespoły dochodzeniowo-śledcze
 • europejska sieć rad sądownictwa (ang. Network of the Councils for the Judiciary, ENCJ)
 • Stowarzyszenie Rad Stanu oraz Najwyższego Sądownictwa Administracyjnego Unii Europejskiej (ang. Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union, ACA–Europe)
 • Europejska Sieć Sądowa (EJN)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców (ang. International Association of Refugee Law Judges, IARLJ)
 • Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ds. Prawa Konkurencji (ang. Association of European Competition Law Judges, AECLJ)
 • Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ds. Mediacji (ang. European Association of Judges for Mediation, GEMME)
 • Europejskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Pracy (ang. European Association of Labour Court Judges, EALCJ)
 • Europejskie Forum Sędziów ds. Ochrony Środowiska (ang. European Union Forum of Judges for the Environment, EUFJE)
 • europejska sieć prokuratorów ds. przestępczości przeciwko środowisku (ang. European network of Prosecutors for the Environment, ENPE)
 • sieć prokuratorów lub równoważnych organów w Sądach Najwyższych państw członkowskich Unii Europejskiej (ang. Network of Public Prosecutors or equivalent institutions at the Supreme Judicial Courts of the Member States of the European Union, NADAL)
 • Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (ang. Association of European Administrative Judges, AEAJ)
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Europejskiej Współpracy ds. Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (ang. International Association for European Cooperation on Justice and Home Affairs, EUCOJUST)
 • Instytut Maksa Plancka

Istotne etapy w historii EJTN

Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, założona w 2000 r., jest międzynarodową organizacją międzynarodową nienastawioną na zysk.

 • 1999: Odbywają się nieformalne spotkania między kierownikami podmiotów odpowiedzialnych za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości w UE.
 • 2000: Powstaje Europejska Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (Karta z Bordeaux).
 • 2003: EJTN zostaje przekształcona w belgijską organizację międzynarodową nienastawioną na zysk, a tym samym uzyskuje osobowość prawną.
 • 2004: EJTN podejmuje reformy organizacyjne, aby zapewnić sobie właściwą zdolność finansową; przyjmuje podmioty odpowiedzialne za szkolenie kadr wymiaru sprawiedliwości z nowych państw członkowskich UE.
 • 2005: W Brukseli powstaje stały sekretariat.
 • 2006: Komisja Europejska przyznaje EJTN uprawnienia na potrzeby realizacji pierwszego rocznego programu wymiany członków wymiaru sprawiedliwości.
 • 2008: EJTN świętuje przełomowy wzrost liczby zakończonych wymian kadr wymiaru sprawiedliwości oraz dostępnych propozycji w katalogu szkoleń.
 • 2009: EJTN zostaje uznana za główną zainteresowaną stronę w rozwoju strategii UE w sprawie e-sprawiedliwości.
 • 2010: EJTN uruchamia swoje pierwsze autorskie programy szkoleniowe.
 • 2012: Przekroczenie pułapu 2400 uczestników różnych działań szkoleniowych organizowanych przez EJTN (z wyjątkiem działań realizowanych w ramach katalogu EJTN) świadczy o dalszym intensywnym rozwoju sieci.
 • 2013: Komisja Europejska wyraża zadowolenie z osiągnięć EJTN, potwierdzając jej nadrzędną rolę w organizowaniu szkoleń dla kadr wymiaru sprawiedliwości m.in. w rozporządzeniu (UE) nr 1382/2013, na mocy którego EJTN uzyskała dotację na działalność w latach 2014–2020 w ramach nowego programu unijnego „Sprawiedliwość”.
 • 2014: EJTN podpisała protokół ustaleń z 12 europejskimi sieciami i stowarzyszeniami na potrzeby dalszej współpracy w dziedzinie szkoleń kadr wymiaru sprawiedliwości.
 • Rada Unii Europejskiej uznaje fundamentalne znaczenie EJTN w obszarze europejskiego szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości.

Dane teleadresowe

Adres: Rue du Commerce 123, B-1000 Brussels, Belgia

Status prawny: Association internationale sans but lucratif (aisbl) na podstawie przepisów prawa belgijskiego

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieejtn@ejtn.eu;

Powiązana strona internetowa

Link otworzy się w nowym oknieStrona internetowa EJTN

Ostatnia aktualizacja: 12/02/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.