Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Sieci i struktury w zakresie szkolenia unijnego

Akademia Prawa Europejskiego służy promowaniu znajomości prawa UE i najlepszych praktyk, oferując przedstawicielom zawodów prawniczych z całej Europy stosowne szkolenia oraz stanowiąc forum debaty i wymiany poglądów.

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Grupy docelowe

ERA prowadzi działalność ukierunkowaną na wszystkich przedstawicieli zawodów prawniczych:

 • sędziów;
 • prokuratorów;
 • prawników mających prywatną praktykę;
 • notariuszy;
 • prawników zatrudnionych w przedsiębiorstwach/doradców prawnych przedsiębiorstw;
 • funkcjonariuszy organów ścigania;
 • prawników zatrudnionych w administracji publicznej.

Rodzaje oferowanych działań szkoleniowych

W komunikacie Komisji Europejskiej w sprawie szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości z września 2011 r. stwierdzono, że ERA „ma bogate doświadczenie w skutecznej organizacji seminariów na temat prawa unijnego dla wielokulturowej publiczności”. W siedzibie ERA znajdującej się w Trewirze (blisko sądowej stolicy UE w Luksemburgu), jak również w Brukseli i w całej Europie prowadzone są konferencje i kursy na różnych poziomach:

 • coroczne konferencje i spotkania służące debacie nad najnowszymi zmianami;
 • seminaria poświęcone konkretnym zmianom organizowane dla przedstawicieli zawodów prawniczych, aby mogli oni poznać te zagadnienia szczegółowo;
 • podstawowe kursy szkoleniowe stanowiące wprowadzenie do określonej dziedziny prawa UE;
 • krótkie spotkania informacyjne w Brukseli w celu przeprowadzenia analizy aktualnych zmian w prawie UE;
 • kursy języka prawniczego.

ERA oferuje również:

 • kursy e-learning i materiały dostępne online
 • prezentacje online prowadzone przez cenionych ekspertów specjalizujących się w prawie unijnym
 • kwartalnik prawniczy o tytule ERA Forum

Programy szkoleń Akademii Prawa Europejskiego obejmują szeroki zakres prawa UE:

 • europejskie prawo publiczne np. prawo instytucjonalne, prawa podstawowe, zagadnienia związane z azylem i imigracją, ochronę środowiska, prawo podatkowe;
 • europejskie prawo prywatne np. ochronę konsumenta, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo prywatne międzynarodowe, współpracę wymiarów sprawiedliwości w sprawach cywilnych;
 • europejskie prawo gospodarcze, np. prawo konkurencji, zamówienia publiczne, prawo własności intelektualnej, prawo spółek, usługi finansowe;
 • europejskie prawo karne np. współpracę wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, współpracę policyjną.

Działania w 2015 r.

W 2015 r. ERA zorganizowała 157 szkoleń, w których wzięło udział 6903 przedstawicieli zawodów prawniczych z 54 państw. Udostępniła również 7 kursów e-learning oraz około 60 prezentacji online.

Uczestnicy reprezentowali następujące zawody:

 • sędziowie: 27%;
 • prokuratorzy: 5%;
 • prawnicy prowadzący prywatną praktykę: 24%;
 • prawnicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach/doradcy prawni przedsiębiorstw: 5%;
 • funkcjonariusze organów ścigania: 1%;
 • urzędnicy UE: 7%;
 • urzędnicy pracujący w ministerstwach: 6%;
 • inni urzędnicy służby cywilnej: 9%;
 • środowisko akademickie: 5%;
 • przedstawiciele fundacji/organizacji pozarządowych: 4%;
 • pozostałe: 6%.

Międzynarodowe partnerstwa/porozumienia

ERA, jako członek-założyciel Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN), została ponownie wybrana w 2013 r. do Komitetu Sterującego EJTN na lata 2014-2017. Na ten sam okres ERA została również wybrana na przewodniczącego Grupy Roboczej Sieci ds. Programów i na członka Grupy Roboczej ds. Technologii. ERA utrzymuje również trwałe relacje z poszczególnymi krajowymi podmiotami szkolącymi kadry wymiaru sprawiedliwości; z niektórymi z nich zawarła porozumienia ramowe w sprawie wspólnej organizacji szkoleń dla sędziów i prokuratorów.

ERA stale współpracuje w ramach poszczególnych projektów z Radą Izb Adwokackich i Stowarzyszeń Prawniczych Unii Europejskiej (CCBE), Radą Notariatów Unii Europejskiej (CNUE), Stowarzyszeniem Doradców Prawnych Przedsiębiorstw (European Company Lawyers Association – ECLA), jak również innymi organizacjami zrzeszającymi prawników na poziomie europejskim i krajowym.

ERA jako fundacja działająca w interesie publicznym jest członkiem Europejskiego Centrum Fundacji.

Historia

ERA powstała w 1992 r. z inicjatywy Parlamentu Europejskiego. Założycielami były: Wielkie Księstwo Luksemburga, kraj związkowy Nadrenia-Palatynat, miasto Trewir i stowarzyszenie Friends of ERA. Z upływem lat 25 z 27 państw członkowskich UE również stało się członkami tej organizacji.

Dane kontaktowe

Akademia Prawa Europejskiego (Academy of European Law – ERA)
Metzer Allee D-54295 Trier - Niemcy
Telefon: Tel.: +49 651 93737 -0
Biuro w Brukseli (Brussels Office)
Avenue d'Auderghem 36, B-1040 Brussels - Belgia

E-mail: info@era.int

Liczba pracowników: 74

Status prawny: ERA jest nienastawioną na osiąganie zysku fundacją działającą w interesie publicznym.

Powiązane strony

Strona internetowa ERA

Ostatnia aktualizacja: 12/02/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.