Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Sieci i struktury w zakresie szkolenia unijnego

Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych to wyspecjalizowany oddział Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej (EIPA). Centrum ma swoją siedzibę w Luksemburgu i zajmuje się szkoleniem sędziów, prokuratorów, prawników prowadzących prywatną praktykę i prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej w państwach członkowskich UE, państwach kandydujących i państwach, które podpisały układy o stowarzyszeniu z UE, jak również państwach EFTA, które należą do EOG.

Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Rodzaje opracowanych działań szkoleniowych

Działania szkoleniowe Centrum dzielą się na powszechnie dostępne szkolenia oraz szkolenia prowadzone na podstawie zawartych umów.

W ramach szkoleń powszechnie dostępnych oferowane są:

 • praktyczne warsztaty o różnej długości (od jednego do trzech dni);
 • programy uczenia się przez całe życie dla dorosłych, takie jak programy studiów magisterskich i zajęcia w ramach studiów magisterskich (obejmujące zarówno programy uczenia się przez całe życie opierające się na bezpośrednim kontakcie, jak i programy nauczania metodą mieszaną łączącą nauczanie tradycyjne z nauczaniem przez internet); oferta obejmuje programy, które trwają od jednego tygodnia do dwóch lat;
 • indywidualnie dobrane samouczki internetowe dotyczące dostępu do dokumentów, problematyki rynku wewnętrznego (np. kwestii związanych ze swobodnym przepływem osób, udzielaniem zamówień publicznych itp.), prawa ochrony środowiska oraz kwestii związanych ze współpracą sądową;
 • konferencje poświęcone najnowszym zmianom w różnych dziedzinach prawa, takich jak unijne prawo ochrony środowiska i usług finansowych, współpraca sądowa oraz najnowsze tendencje w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości.

W szkoleniach otwartych mogą wziąć udział wszyscy prawnicy praktycy, o ile w opublikowanych ogłoszeniach nie stwierdzono inaczej.

W ramach szkoleń kontraktowych oferowane są:

 • warsztaty szkoleniowe o różnej długości (od jednego do pięciu dni);
 • wizyty studyjne przeprowadzane niezależnie lub w połączeniu z sesjami szkoleniowymi poświęconymi wybranym zagadnieniom;
 • warsztaty dotyczące szkolenia osób prowadzących szkolenia (od dwóch do pięciu dni);
 • dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenia prowadzone metodą mieszaną łączącą nauczanie tradycyjne z nauczaniem przez internet;
 • moduły z zakresu kształcenia zawodowego dla sędziów, prokuratorów i pracowników sądów niebędących sędziami o różnej długości (od 2,5 do 5 dni);
 • opracowywanie materiałów szkoleniowych dla Komisji Europejskiej.

Działania kontraktowe podejmowane przez Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych EIPA są zazwyczaj dostosowane do potrzeb wspólnych grup sędziów, prokuratorów i prawników prowadzących praktykę prywatną, z jednej strony, oraz prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej, z drugiej strony. Od 2013 r. Centrum organizuje również regularnie ogólne i dostosowane do indywidualnych potrzeb szkolenia dla przedstawicieli innych zawodów prawniczych, takich jak notariusze i pracownicy sądów niebędący sędziami.

Ponadto w siedzibie EIPA w Maastricht (NL) i w siedzibie wyspecjalizowanego oddziału w Barcelonie (ESP) organizowane są również wybrane programy adresowane do członków europejskich kadr wymiaru sprawiedliwości.

Bieżące działania:

Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych EIPA przeprowadza średnio od 90 do 100 szkoleń rocznie skierowanych do wspomnianych powyżej grup.

Łączna liczba szkoleń (uwzględniając działania w zakresie kształcenia zawodowego i wizyty studyjne) przeprowadzonych w 2013 r.: 98

 • szkolenia adresowane do sędziów, prokuratorów i prawników prowadzących praktykę prywatną: 41
 • szkolenia adresowane do przedstawicieli innych zawodów prawniczych, w tym członków personelu sądowego niebędących sędziami: 4
 • szkolenia adresowane do prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej: 53

Łączna liczba uczestników w 2013 r.: 2095

 • szkolenia adresowane do sędziów, prokuratorów i prawników prowadzących praktykę prywatną: 590
 • szkolenia adresowane do przedstawicieli innych zawodów prawniczych, w tym członków personelu sądowego niebędących sędziami: 161
 • szkolenia adresowane do prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej: 1344

Ogółem średnia liczba dni szkoleniowych na uczestnika w 2013 r.: 2,44

 • szkolenia adresowane do sędziów, prokuratorów i prawników prowadzących praktykę prywatną: 2,47
 • szkolenia adresowane do przedstawicieli innych zawodów prawniczych, w tym członków personelu sądowego niebędących sędziami: 2,5
 • szkolenia adresowane do prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej: 2,42

W przedstawionych powyżej danych statystycznych uwzględniono działania w zakresie kształcenia zawodowego i szkolenia ustawicznego i wizyty studyjne oraz uczestników z UE i spoza UE, ale nie wzięto w nich pod uwagę danych dotyczących realizowanego przez Centrum programu studiów magisterskich.

Bieżące i przyszłe projekty

W 2013 r. Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych EIPA zawarło 4-letnią umowę ramową z DG ds. Środowiska Komisji Europejskiej. W tym okresie Centrum przeprowadziło łącznie osiemnaście 2,5-dniowych szkoleń oraz jedno 4-dniowe szkolenie w zakresie stosowania unijnego prawa ochrony środowiska dla osób prowadzących szkolenia dla kadr wymiaru sprawiedliwości specjalnie dostosowane do interesów i potrzeb kadr wymiaru sprawiedliwości (sędziów i prokuratorów). Każdy moduł opierał się na serii niezależnych sesji szkoleniowych, przy czym materiały wykorzystywane podczas tych sesji wraz ze szczegółowymi notatkami osób prowadzących szkolenia znajdują się na stronach internetowych DG ds. Środowiska i zostaną opublikowane na portalu „e-Sprawiedliwość” DG ds. Sprawiedliwości.

Na mocy umowy o udzielenie dotacji zawartej z DG ds. Sprawiedliwości w 2013 r. zorganizowano serię 2-dniowych seminariów szkoleniowych poświęconych różnym aspektom współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych adresowanych do sędziów i prokuratorów. W każdym seminarium wzięli udział funkcjonariusze wymiaru sprawiedliwości z co najmniej czterech państw członkowskich UE. Projekt służył realizacji dwóch celów – z jednej strony miał umożliwić połączenie transferu wiedzy i wiedzy specjalistycznej z tworzeniem sieci transgranicznej i budowaniem zaufania, a z drugiej strony doprowadzić do opublikowania materiałów szkoleniowych na stronach internetowych portalu „e-Sprawiedliwość” DG ds. Sprawiedliwości wraz z notatkami osób prowadzących szkolenia dotyczącymi poszczególnych seminariów. Projekt został zrealizowany przez EIPA w Luksemburgu (koordynator), ENM oraz duński Urząd Administracji Sądowej.

Na mocy nowej umowy o udzielenie dotacji, zawartej z DG ds. Sprawiedliwości w grudniu 2014 r., w ciągu kolejnych 18 miesięcy zorganizowane zostaną trzy 2-dniowe seminaria szkoleniowe poświęcone różnym aspektom współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, adresowane do sędziów i prokuratorów. W każdym seminarium wezmą udział sędziowie i prokuratorzy z Danii i Rumunii. Choć ogólne cele projektu pozostają niezmienione w porównaniu z celami wskazanymi powyżej, przedmiotowy projekt zawiera szereg nowych rozwiązań, takich jak zwiększenie zaangażowania osób prowadzących szkolenia na szczeblu krajowym z krajów partnerskich, opracowanie i opublikowanie na portalu „e-Sprawiedliwość” materiałów szkoleniowych o podobnym poziomie szczegółowości, co materiały wykorzystywane w ramach wspomnianego powyżej projektu DG ds. Środowiska, a także przeprowadzanie oceny skuteczności szkolenia po jego zakończeniu. Projekt jest wdrażany przez EIPA w Luksemburgu (koordynator), duński Urząd Administracji Sądowej oraz rumuńską Najwyższą Radę Sądownictwa.

W ramach dwóch projektów pilotażowych Parlamentu Europejskiego zleconych przez DG ds. Sprawiedliwości Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych EIPA przeprowadziło dwa badania, jedno poświęcone postępom w realizacji projektu szkolenia prawników w zakresie prawa UE (druga część zamówienia), a drugie poświęcone projektowi szkolenia personelu sądowego w zakresie prawa UE (trzecia część zamówienia). Poza ustaleniem wspólnej terminologii, pojęć i definicji stosowanych w obydwu zawodach prawniczych w badaniach przeprowadzono analizę struktury i modelu kształcenia i szkolenia przedstawicieli tych dwóch zawodów prawniczych w 28 państwach członkowskich UE, wskazano dobre praktyki szkoleniowe z zakresu prawa UE i przedstawiono zalecenia dotyczące poprawy ogólnej jakości szkoleń z zakresu prawa unijnego, w szczególności współpracy transgranicznej w obszarze szkoleń. Wyniki badań zostały opublikowane na portalu „e-Sprawiedliwość”.

Obydwa badania zostały przeprowadzone przez różne konsorcja pod przewodnictwem EIPA, tj. przez CCBE (druga część zamówienia) i przez Justice Coopération Internationale (JCI) (reprezentujące również Francuską Krajową Szkołę Urzędników Sądowych– ENG – oraz Krajową Izbę Komorniczą – CNHJ), Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Europejskich Saksonii, Centrum Badań nad Wymiarem Sprawiedliwości hiszpańskiego Ministerstwa Sprawiedliwości, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Polsce i przez szkockie służby sądowe (trzecia część zamówienia).

W ramach z wspomnianego powyżej badania dotyczącego stanu realizacji projektu szkoleń z zakresu prawa unijnego dla personelu sądowego Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych EIPA od 2013 r. prowadzi współpracę z bułgarską Akademią Prawniczą na rzecz organizowania otrzymujących dofinansowanie z funduszy EFS szkoleń dotyczących prawa unijnego oraz sposobu i jakości wymierzania sprawiedliwości, skierowanych do członków personelu bułgarskich sądów niebędących sędziami oraz do prokuratorów.

Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, Centrum zamierza w dalszym ciągu rozwijać moduły szkolenia zawodowego i ustawicznego dla takiego personelu sądowego we współpracy z innymi państwami członkowskimi UE i oczekuje, że dzięki prowadzeniu współpracy z CBBE w ramach projektu Europejskiej Platformy Szkoleniowej oraz z CNUE w ramach adresowanego do notariuszy projektu szkoleniowego dotyczącego kwestii związanych z prowadzeniem współpracy sądowej w sprawach cywilnych, zagadnień związanych z prawem rodzinnym i prawem spadkowym uda się zwiększyć liczbę działań szkoleniowych skierowanych do przedstawicieli tych zawodów prawniczych.

Partnerstwa/umowy międzynarodowe

EIPA jest częścią europejskiej sieci administracji publicznej (EUPAN).

Historia

EIPA powstała w 1981 r. jako samodzielna fundacja niekomercyjna oferująca ukierunkowane szkolenia w dziedzinie integracji europejskiej odpowiadające potrzebom organów krajowych (w tym organów wymiaru sprawiedliwości) państw członkowskich Unii Europejskiej oraz instytucji europejskich.

W 1992 r. EIPA utworzyła swój pierwszy wyspecjalizowany oddział, Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych w Luksemburgu, któremu powierzono zadanie organizowania szkoleń w zakresie wykładni i stosowania prawa wspólnotowego (obecnie prawa unijnego) dla kadr wymiaru sprawiedliwości i prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej, a także prawników prowadzących praktykę prywatną.

W 2006 r. Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych, oddział EIPA w Luksemburgu, przyjęło nową strategię mającą na celu opracowanie bardziej specjalistycznych i ukierunkowanych działań adresowanych do dwóch głównych grup, do których skierowane są szkolenia oferowane przez Centrum, tj. sędziów, prokuratorów i prawników prowadzących praktykę prywatną, z jednej strony, oraz prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej, z drugiej strony.

W 2008 r. Centrum udoskonaliło swój najdłużej trwający program uczenia się przez całe życie adresowany do dorosłych, MELS (studia magisterskie w dziedzinie prawa europejskiego), tak aby spełnić kryteria procesu bolońskiego. W ten sposób program ten stał się pierwszym w Europie programem magisterskim dla dorosłych w tej dziedzinie opartym o program w niepełnym wymiarze czasu, który odpowiada kryteriom bolońskim. W 2010 r. program MELS został przekształcony w program nauczania metodą mieszaną (blended) (MELS Online): dwie trzecie programu wykładane jest w trybie online, a pozostała jedna trzecia jest nauczana podczas zjazdów weekendowych. Program jest realizowany wspólnie z Uniwersytetem Lotaryńskim i we współpracy z Uniwersytetem Luksemburskim.

Od 2012 r. Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych EIPA stosuje bardziej ukierunkowane podejście tematyczne do swoich głównych grup docelowych. Szczególnie z myślą o przedstawicielach zawodów prawniczych i prawnikach prowadzących prywatną praktykę Centrum położy nacisk na programy oferujące dopasowane do potrzeb odbiorców praktyczne szkolenia, jak również na usługi doradztwa i instruktażu, których celem będzie nie tylko przekazanie wiedzy ogólnej, ale również praktycznej wiedzy specjalistycznej oraz budowanie zaufania transgranicznego w następujących obszarach: współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i współpracy sądowej w sprawach cywilnych, współpracy w zakresie egzekwowania prawa, e-sprawiedliwości, postępowaniu prejudycjalnym, wybranych obszarach prawa rynku wewnętrznego i przepisów regulacyjnych, jakości wymiaru sprawiedliwości, reformy sądownictwa i transgranicznej współpracy w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości.

Jeżeli chodzi o prawników zatrudnionych w organach administracji publicznej i instytucjach UE, działania Centrum koncentrują się na praktycznych aspektach takich zagadnień, jak zbliżenie przepisów UE i ich wdrażanie na szczeblu krajowym, krajowe procesy i procedury prowadzenia współpracy z UE, ocena skutków regulacji i postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, zarówno w ujęciu ogólnym, jak i w wybranych obszarach prawa rynku wewnętrznego i przepisów regulacyjnych.

Dane kontaktowe

EIPA Luksemburg – Europejskie Centrum Sądownictwa i Zawodów Prawniczych
2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, LUKSEMBURG

E-mail: info-lux@eipa.eu

Liczba pracowników: 15

Status prawny: fundacja niekomercyjna

Łącze do powiązanej strony internetowej

Strona internetowa EIPA

Ostatnia aktualizacja: 12/02/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.