NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Rețele și structuri de formare în UE

Având obiectivul de a promova excelența în materie de formare judiciară europeană, EJTN este principala platformă și principalul promotor pentru acțiunile de formare și schimb de cunoștințe în sistemul judiciar european. Rețeaua reprezintă interesele a peste 120 000 de judecători, procurori și formatori judiciari din Europa în diferite domenii de formare, precum dreptul civil, penal și comercial al UE, lingvistică și aspecte societale. Viziunea EJTN este de a contribui la promovarea unei culturi juridice și judiciare europene comune. Mandatul său este de a contribui la crearea unui spațiu european de justiție și la promovarea cunoașterii sistemelor juridice ale Uniunii Europene, consolidând astfel înțelegerea, încrederea și cooperarea dintre judecătorii și procurorii din statele membre ale UE. Totodată, EJTN identifică necesitățile de formare și elaborează standarde și programe de formare, coordonează schimburile și activitățile în materie de formare judiciară, popularizează experiența dobândită în materie de formare și know-how-ul și promovează cooperarea dintre instituțiile de formare judiciară din UE.

Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

În anul 2015 activitățile rețelei s-au extins, ceea ce a permis ca 5 032 de judecători și procurori din toate statele membre ale UE să beneficieze de formare în cadrul a 1 815 de schimburi și 84 de seminare. Comparativ cu datele referitoare la anul precedent, numărul de zile de formare a crescut cu 14,38%. Concomitent cu creșterea numărului de zile de formare, EJTN și-a lărgit portofoliul de activități.

Evoluția recentă a EJTN a oferit noi posibilități de dezvoltare, nu doar de consolidare a acțiunilor sale de bază, ci și de încheiere a unor noi parteneriate, în special prin semnarea în iunie 2014 a Memorandumului de înțelegere cu mai multe rețele și asociații juridice europene.

În fine, realizările rețelei au fost elogiate în concluziile Consiliului: „Formarea practicienilor din domeniul dreptului: un instrument esențial pentru consolidarea acquis-ului UE” (2014/C 443/04), document în care se afirma că, la nivelul UE, EJTN se află în poziția cea mai bună pentru a coordona, prin intermediul membrilor săi, activitățile naționale de formare și pentru a dezvolta o ofertă de formare transfrontalieră pentru judecători și procurori.

2016: perspective

Principalele realizări ale EJTN pot fi sintetizate după cum urmează:

 • consolidarea în continuare a rețelei, în conformitate cu obiectivele definite în comunicarea Comisiei Europene din 2011 și în Agenda UE în domeniul justiției pentru 2020, prin creșterea numărului de activități de formare, prin lărgirea sferei activităților de formare — adăugând noi domenii de drept, precum și activități de formare fără caracter juridic pentru judecători și procurori și, nu în ultimul rând, prin ameliorarea calității acțiunilor de formare în urma procesului de evaluare amplă și a contactelor cu numeroși parteneri în momentul elaborării activităților de formare;
 • o mai bună coordonare și asistență pentru instituțiile naționale de formare, pentru membri și observatori, astfel încât oferta lor de formare să fie înlesnită și consolidată prin dezvoltarea semnificativă a Catalogului EJTN și a Catalogului, precum și prin organizarea de platforme de relaționare și de evenimente de formare;
 • rezultate mai bune în ceea ce privește mijloacele financiare și metodologice existente, precum și expertiza și know-how-ul oferite prin intermediul rețelei EJTN, datorită activităților dedicate identificării și difuzării celor mai bune practici de formare și metodologii de formare.

Aceste realizări contribuie la atingerea obiectivelor strategice stabilite pentru perioada 2014-2020:

 • promovarea în continuare a încrederii reciproce între judecătorii și procurorii din diferite sisteme juridice europene;
 • o mai bună cunoaștere a dreptului UE în sistemul judiciar european;
 • asigurarea de standarde înalte de calitate în ceea ce privește formarea judiciară europeană și promovarea de standarde înalte de calitate în ceea ce privește formarea judiciară națională;
 • sprijinirea dezvoltării rapide a profilului unui judecător și procuror european;
 • depunerea de eforturi în direcția îmbunătățirii relaționării în cadrul EJTN;
 • depunerea de eforturi în vederea unei cooperări externe mai eficiente;
 • în vederea menținerii independenței sistemului judiciar, consolidarea, în măsura posibilului, a primatului rolului EJTN în toate domeniile de formare judiciară la nivelul UE.

ACȚIUNILE EJTN

Schimburi judiciare

Prin imersiunea într-un mediu judiciar străin, schimburile în domeniul judiciar pot contribui la schimbul de cele mai bune practici, expertiză și cunoștințe și la un sentiment mai puternic de apartenență la o cultură judiciară comună.

Programul de schimb a înregistrat o creștere exponențială de la crearea acestuia în 2005. În 2015, EJTN a aniversat cu mândrie 10 ani de derulare a programului de schimb pentru autoritățile judiciare. Numărul beneficiarilor și al țărilor participante, precum și tipurile de activități oferite înregistrează o creștere continuă: la început, în 2005, numărul judecătorilor și procurorilor UE care lua parte la schimburi era de 169, în 2015 numărul acestora a atins 1 815.

De-a lungul anilor, pentru a diversifica acțiunile de formare profesională propuse și pentru a răspunde diverselor necesități ale autorităților judiciare, au fost dezvoltate oportunități de schimb mai variate:

 • schimburi pe termen scurt în instanțele statelor membre ale UE (cu durata de una până la două săptămâni);
 • stagii de formare pe termen lung (de la 3 la 12 luni) la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și la EUROJUST;
 • schimburi de specialitate: o modalitate nouă în care schimburile au loc între judecători și procurori specializați în diverse domenii de drept, cum ar fi legislația din domeniul mediului, legislația privind refugiații, dreptul muncii sau legislația din domeniul concurenței;
 • schimburi profesionale și vizite de studiu pe tema combaterii terorismului și a radicalizării: un alt nou tip de schimb introdus din 2015, ca răspuns la nevoile și prioritățile numeroase ale magistraturilor din UE;
 • schimburi bilaterale între instanțele sau parchetele statelor membre ale UE, lansate tot în 2015, prin care un grup de practicieni din cadrul aceleiași instanțe/aceluiași parchet efectuează o vizită la o instanță/un parchet din alt stat membru al UE cu scopul de a dezvolta experiență, bune practici și de a consolida cooperarea;
 • schimburi pentru formatorii judiciari, care pun accentul pe metodologia de formare, inclusiv pe cele mai bune practici identificate în raportul elaborat de EJTN în contextul proiectului-pilot privind formarea judiciară europeană, care a fost propus de Parlamentul European în 2012 și pus în aplicare de Comisia Europeană în perioada 2013-2014.

EJTN dorește să lărgească în continuare oferta de schimburi pentru sistemul judiciar al UE, odată cu introducerea în 2016, a schimburilor care se adresează în mod special președinților de instanță și șefilor de parchete din statele membre ale UE.

Programul AIAKOS

Acest program oferă posibilitatea de schimburi pe durata a două săptămâni (o săptămână în străinătate și o săptămână pe plan local cu colegi din străinătate) pentru grupuri mixte formate din stagiari judiciari sau judecători și procurori recent numiți în funcție, autohtoni și străini în alte școli de formare inițială, instanțe și parchete europene.

Principalul obiectiv al acestui proiect este de a-i sensibiliza pe participanți asupra dimensiunii europene a activității lor (viitoare) și de a promova înțelegerea reciprocă între diversele culturi și sisteme judiciare europene. În 2015, la programul AIAKOS au participat 401 de viitori judecători și procurori.

Vizite de studiu

Vizitele de studiu cu durata a două până la cinci zile la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Eurojust și instituțiile europene din Bruxelles le permit judecătorilor, procurorilor și formatorilor din întreaga Europă să se familiarizeze cu modul de funcționare al acestor instituții, să facă schimb de expertiză, experiență și de bune practici.

În 2015, la vizitele de studiu organizate de EJTN au participat aproximativ 400 de judecători și procurori.

Ateliere și seminare de formare

Seminare pe probleme de justiție penală

Încrederea reciprocă reprezintă fundamentul aplicării eficiente a justiției penale în spațiul Uniunii Europene. Formarea judiciară în domeniul justiției penale asigură buna cooperare transfrontalieră, recunoașterea hotărârilor în materie penală, precum și încrederea practicienilor în celelalte sisteme de justiție penală.

În acest domeniu, EJTN promovează modele inovatoare de formare (învățare prin practică) în cadrul seminarelor de justiție penală, astfel încât cadrul juridic actual al UE în materie de justiție penală să fie mai bine înțeles, ceea ce va permite cooperarea transfrontalieră între practicieni.

Consolidarea cooperării între diferitele organisme europene și EJTN este temelia proiectelor elaborate de EJTN în domeniul justiției penale. În cadrul seminarelor EJTN, rolul principal al RJE și al Eurojust este de a promova cooperarea judiciară în materie penală. Seminarele JIT, în cooperare cu CEPOL și cu

rețeaua JIT, facilitează cooperarea transfrontalieră între personalul judiciar și cel de asigurare a respectării legii în anchete complexe. În plus, EJTN și Rețeaua europeană pentru cercetarea și urmărirea penală a faptelor de genocid, a crimelor împotriva umanității și a crimelor de război (Rețeaua privind genocidul) au pus în aplicare împreună cu succes un program de formare privind crimele internaționale grave și impactul lor în UE.

Seminarele având ca temă garanțiile procedurale în procedurile penale în UE (o nouă serie de seminare care urmează să fie puse în aplicare în 2016) au scopul de a prezenta și de a asigura cunoașterea mai bună a drepturilor la apărare în materie penală în temeiul legislației UE constând din o serie de directive menite să consolideze garanțiile procedurale (dreptul la interpretare și traducere, dreptul la informare și accesul la un avocat).

În 2015, la seminarele în materie de justiție penală au participat peste 400 de persoane.

Proiect lingvistic

EJTN acordă o atenție specială elaborării unor proiecte lingvistice care să ofere sistemului judiciar posibilități de formare în limbajul juridic în limba engleză și franceză. Din 2011, în fiecare an s-au organizat în diferite state membre ale UE mai multe seminare având ca temă limbajul juridic în cooperarea judiciară în materie civilă/penală. Cursurile au scopul de a dezvolta atât competențele juridice, cât și cele lingvistice ale participanților, combinând în mod practic și dinamic informațiile juridice și exercițiile pentru îmbunătățirea cunoștințelor lingvistice. De asemenea, acestea au scopul de a crea condițiile pentru stabilirea de contacte directe între practicienii din domeniul dreptului din diferite state membre ale UE, în vederea promovării unei culturi judiciare europene comune.

Programul activităților lingvistice organizate de EJTN în 2015 a oferit o gamă variată de oportunități de formare pentru sistemul judiciar al Europei: în afară de formarea lingvistică cu privire la cooperarea judiciară în materie penală/civilă, acesta a inclus formare lingvistică pe tema drepturilor omului și module de formare e-Learning.

Pe lângă seminare, în cadrul programului lingvistic s-a întocmit un îndreptar actualizat în limbile engleză și franceză pentru vocabularul folosit în dreptul penal.

Îndreptarul lingvistic este disponibil în format electronic aici.

Obiectivul de referință de 1 000 de judecători și procurori care au urmat cursuri de activități lingvistice, de la punerea în aplicare a primului seminar lingvistic (care a avut loc în februarie 2011), a fost atins în 2015, an în care la programul activităților lingvistice organizate de EJTN au participat peste 300 de practicieni în domeniul dreptului din peste 20 de state membre ale UE din domeniul civil, penal și al drepturilor omului.

Proiectul privind dreptul administrativ

Subgrupul de lucru privind dreptul administrativ este expresia angajamentului EJTN de a răspunde la nevoile de formare ale tuturor practicienilor din sistemul judiciar din Europa, oferind o serie de cursuri de formare în diverse domenii, precum achizițiile publice ale UE, legislația privind azilul, soluționarea alternativă a litigiilor (SAL), drepturile omului și accesul la justiție, dreptul fiscal și multe altele. La aceste cursuri de formare, participanții află mai multe despre omologii lor din Europa, discutând principalele aspecte juridice cu experți recunoscuți în domeniile respective. Totodată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului oferă participanților posibilitatea de a participa la o audiere a Marii Camere și de a discuta rezultatele diferitelor proceduri cu actualii și foștii funcționari judiciari. În 2015, subgrupul de lucru privind dreptul administrativ și-a unit forțele cu partenerii – Asociația judecătorilor pentru mediere (Association of Judges for Mediation - GEMME), Asociația europeană a judecătorilor administrativi (Association of European Administrative Judges - AEAJ) și Asociația internațională a judecătorilor pentru probleme legate de refugiați (International Association of Refugee Law Judges - IARLJ), organizând în colaborare cursuri de formare de mare calitate în domeniul drepturilor omului, al SAL și al legislației în domeniul azilului. Proiectul a beneficiat, de asemenea, de sprijinul Comisiei Europene actuale și anterioare, al funcționarilor CEDO și CJUE, precum și al programului HELP al Consiliului Europei cu scopul de a furniza cursuri de formare pe baza schimburilor inter pares și a exercițiilor practice. În vederea creșterii impactului activităților sale, subgrupul de lucru privind dreptul administrativ își menține angajamentul de a difuza în fiecare an prin podcast cel puțin două din cursurile sale de formare. În anul 2015, cursul de formare privind achizițiile publice și cel privind legislația UE în materie de azil au fost puse la dispoziție sub formă de podcast.

În 2015, peste 200 de judecători, procurori și formatori judiciari au participat la acțiunile de formare organizate de subgrupul de lucru privind dreptul administrativ.

Proiectul privind justiția civilă

Proiectul CiLaw are ca obiectiv îmbunătățirea cooperării judiciare în materie civilă și se axează pe dezvoltarea sistemelor juridice ale țărilor participante și a culturii judiciare, precum și pe principalele aspecte ale legislației UE. Principalele subiecte ale seminarelor de drept civil sunt dreptul familiei, dreptul societăților comerciale, dreptul procedural european și dreptul comercial.

Proiectul privind dreptul civil oferă activități de formare pe durata a două zile pentru judecătorii și procurorii din cele 27 de state membre ale UE.

Sfera seminarelor pe tema dreptului civil va fi extinsă pentru a include în viitor acțiuni dintr-o gamă mai largă de domenii, astfel încât profesioniștii din sistemul judiciar al UE să dispună de o ofertă mai completă care să răspundă necesităților lor de formare. Și în 2016, subgrupul de lucru privind dreptul civil al EJTN a pus la dispoziție seminare sub formă de podcasturi, toți profesioniștii interesați din UE având acces gratuit la programele de formare profesională. În cadrul cooperării cu partenerii de proiect ai EJTN și având mereu în vedere noile provocări în materie de formare, subgrupul de lucru privind dreptul civil intenționează să coopereze cu Asociația europeană a judecătorilor pentru mediere (GEMME) în aplicarea acțiunii de formare pe tema procedurii civile europene în materia dreptului familiei, acțiune care a fost reluată cu succes de mai multe ori.

În 2015, la seminarele pe tema dreptului civil au luat parte 239 de magistrați ai UE.

Metode de formare judiciară

În 2015, s-au inaugurat oficial acțiunile privind metodele de formare judiciară, iar oportunitățile care au dus la crearea grupului de lucru au răspuns la următoarele nevoi:

 • schimburi de bune practici în materie de formare judiciară între profesioniștii din sistemul judiciar al UE, stabilind totodată noi abordări în materie de transmitere a cunoștințelor și a furnizării de cursuri de formare;
 • necesitatea de a corela formarea judiciară de calitatea actului de justiție.

Metodele de formare judiciară pot fi considerate firul roșu al tuturor celorlalte acțiuni puse în aplicare de EJTN dat fiind că obiectivul lor este de a propune cele mai eficiente și concrete metodologii de formare, precum și de a consolida difuzarea bunelor practici, cerințe esențiale pentru orice acțiune de formare judiciară.

În 2015, activitatea grupului de lucru privind metodele de formare judiciară a fost structurată în jurul a trei subiecte tematice și a trei domenii principale de acțiune: evaluare/apreciere, măiestrie și leadership.

Punând accentul în special pe instrumente, grupul de lucru a actualizat  Manualul EJTN privind metodologia de formare judiciară în Europa (EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe) [titlul anterior fiind Manualul de formare a formatorilor (Training the Trainers Handbook) — publicat în 2013), astfel încât să poată fi transmis mai ușor și să fie mai accesibil. De asemenea, chestionarele de evaluare și manualul privind evaluarea formării au fost elaborate astfel încât să faciliteze schimbul de bune practici între instituțiile naționale de formare.

În primul an de activitate, la acțiunile privind metodele de formare judiciară au participat 131 de persoane.

Concursul Themis pentru corpul judiciar european

La concursul THEMIS organizat de EJTN se pot înscrie stagiarii judiciari din Europa. Scopul concursului este încurajarea schimburilor de opinii și dezvoltarea de noi abordări cu privire la aspecte legate de cooperarea internațională în materie civilă și penală, drepturile omului și deontologia judiciară. Obiectivul principal al concursului THEMIS este de a reuni viitorii magistrați din diferite țări europene, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a împărtăși valorile comune, de a face schimb de experiențe noi și de a discuta noi perspective în domenii de interes comun.

Concursul este organizat în fiecare an de EJTN și este deschis stagiarilor judiciari din toate instituțiile de formare care sunt membri sau observatori în cadrul EJTN. Concursul constă din 4 semifinale și marea finală, iar la acesta se pot înscrie echipe formate din trei stagiari judiciari, însoțiți de un profesor/îndrumător. Câștigătorul și următorul clasificat în cadrul fiecărei semifinale vor intra în marea finală. Premiul care va fi oferit echipei câștigătoare este o vizită de studiu cu durata de o săptămână, organizată și finanțată de EJTN, în orice instituție judiciară europeană. Temele semifinalelor și ale marii finale sunt diferite; în 2015, subiectele tratate vizau cooperarea internațională în materie penală, cooperarea judiciară internațională în materie civilă (dreptul familiei), cooperarea judiciară internațională în materie civilă (procedura civilă europeană), etica judiciară și conduita profesională, dreptul la un proces echitabil (articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului).

În 2015, la concursul Themis s-au înscris 44 de echipe, numărul total al participanților fiind de 164 de persoane.

Catalog

Începând cu 2003, EJTN pune la dispoziție catalogul general. Catalogul cuprinde activitățile de formare organizate și selectate de către membrii EJTN care sunt oferite întregului sistem judiciar din statele membre ale UE. În 2015, 16 instituții judiciare au oferit 216 seminare care au fost înscrise în catalogul general al EJTN. Printre principalele subiecte care figurează în catalogul general se numără: practicile profesionale judiciare, aspectele societale, lingvistică, competențe judiciare, drepturile omului, criminalistică, dreptul internațional european, dreptul penal, dreptul civil și dreptul administrativ. În 2015, numărul total al participanților străini la programele propuse de catalogul general a fost de 1 407.

Catalogul+ al activităților de formare din toate statele membre

Scopul acestui proiect este de a oferi magistraților europeni posibilitatea de a participa la un curs de formare organizat de instituții de formare care au statutul de membri ai EJTN. În 2015, la proiect au participat 17 instituții judiciare, fiecare dintre acestea organizând un seminar pe o temă de drept. În total, participanților străini le-au fost oferite 280 de locuri. Ca un indicator al succesului programului, rata de ocupare a numărului total de locuri de formare oferite a fost de 72%, la program participând așadar 206 participanți străini. De asemenea, la seminarele Catalogul+ care sunt oferite de instituțiile naționale de formare au luat parte 1 251 de participanți. În anul 2015, în total 1 457 de magistrați au beneficiat de formare.

Seminare pe tema combaterii terorismului

Lansate în 2015, seminarele se încadrează într-un program de formare cuprinzător și au ca temă combaterea terorismului și a radicalizării la extremismul violent.

Pentru a răspunde provocărilor cu care se confruntă sistemul judiciar european, în decursul a peste 10 ani, EJTN și-a extins activitatea. Nevoia stringentă de acțiuni comune și coordonate și de programe de formare care să pună accentul pe cauzele fundamentale ale extremismului violent, pe prevenirea radicalizării, precum și pe cooperarea judiciară și pe cooperarea în vederea aplicării legii din domeniul luptei împotriva terorismului și pe schimbul de bune practici privind cercetarea, urmărirea penală, reabilitarea și reintegrarea autorilor infracțiunilor de terorism a fost invocată în repetate rânduri în o serie de declarații emise recent și a fost evidențiată, din păcate, de recentele evenimente din Europa. În acest context, Comisia Europeană a încredințat EJTN, membrilor și partenerilor EJTN, demersul de elaborare a unui program de formare cuprinzător privind combaterea terorismului și a radicalizării la extremismul violent, care să fie pus în aplicare în perioada septembrie 2015 - mai 2016 și care să răspundă nevoilor părților interesate și ale practicienilor vizați din UE. Acest proiect oferă judecătorilor, procurorilor și altor profesioniști din domeniul justiției un forum unic pentru schimbul de experiențe și de bune practici cu omologii lor din Europa, pentru a discuta cele mai recente evoluții și provocări juridice privind urmărirea penală și soluționarea cauzelor care vizează luptătorii teroriști străini și autorii altor acte de extremism violent și posibilitatea de a aborda aspectele legate de radicalizare și mecanismele de prevenire și detectare a radicalizării.

În primul an de desfășurare a proiectului, peste o sută de magistrați din UE au participat la seminarele de combatere a terorismului.

Instrumente electronice

EJTN investește în dezvoltarea diferitelor instrumente electronice pentru ca oportunitățile de formare judiciară să fie mai accesibile, precum și pentru a oferi resursele necesare celor care gestionează programele de formare judiciară și conținutul acestora.

Este în continuare necesar să se difuzeze cursurile de formare judiciară și cunoștințele din domeniul judiciar

unui număr cât mai mare de persoane interesate. Este, de asemenea, necesar să se îmbunătățească eficiența administrativă în gestionarea programelor judiciare și a participanților la acestea. De asemenea, părțile

care planifică sau concep oferta de formare judiciară au nevoie de acces la informații și contracte pentru a-și desfășura activitatea în mod eficient. Instrumentele electronice răspund la toate aceste nevoi. EJTN a pus la dispoziție numeroase tipuri de instrumente electronice. Printre acestea se numără diferite platforme online, un sistem de înscriere online la programe, cursuri de e-learning și cursuri mixte, podcasturi și seminare online și o colecție de resurse virtuale. Exemple:

 • o platformă de relaționare care reprezintă un spațiu de colaborare virtual esențial pentru cei care lucrează la proiectele EJTN. Aceasta găzduiește, de asemenea, mai multe instrumente esențiale, cum ar fi baza de date de expertiză și platforma pentru schimbul de informații privind cererile de propuneri ale CE;
 • EJTN gestionează patru cursuri de e-Learning care sunt gratuit accesibile tuturor;
 • podcasturi și seminare online.

Parteneri EJTN:

 • Comisia Europeană
 • Curtea de Justiție a Uniunii Europene
 • Curtea Europeană a Drepturilor Omului
 • Consiliul Europei
 • CEPOL
 • Biroul European de Sprijin pentru Azil
 • Eurojust
 • Rețeaua privind genocidul — Rețeaua europeană pentru cercetarea și urmărirea penală a faptelor de genocid, a crimelor împotriva umanității și a crimelor de război
 • Echipele comune de anchetă
 • Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (Network of the Councils for the Judiciary - ENCJ)
 • Asociația Consiliilor de Stat și a Jurisdicțiilor Administrative Supreme a Uniunii Europene (Association of the Councils of State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union ACA- Europe)
 • Rețeaua judiciară europeană (European Judicial Network - EJN)
 • Asociația internațională a judecătorilor pentru probleme legate de refugiați (International Association of Refugee Law Judges - IARLJ)
 • Asociația judecătorilor europeni din dreptul concurenței (Association of European Competition Law Judges - AECJL)
 • Asociația europeană a judecătorilor pentru mediere (European Association of Judges for Mediation - GEMME)
 • Asociația europeană a judecătorilor de pe lângă instanțele care soluționează cauze de dreptul muncii (European Association of Labour Court Judges - EALCJ)
 • Forumul Judecătorilor Uniunii Europene pentru Mediu (European Union Forum of Judges for the Environment - EUFJE)
 • Rețeaua europeană a procurorilor pentru mediu (European network of Prosecutors for the Environment - ENPE)
 • Rețeaua procurorilor sau funcțiilor echivalente la Curțile Supreme de Justiție din statele membre ale Uniunii Europene (NADAL)
 • Asociația judecătorilor administrativi europeni (Association of European Administrative Judges - AEAJ)
 • Asociația internațională pentru cooperarea europeană în domeniul justiției și al afacerilor interne (International Association for European Cooperation on Justice and Home Affairs - EUCOJUST)
 • Institutul Max Plank.

Repere istorice

Înființată în 2000, EJTN este o organizație internațională nonprofit.

 • 1999: reuniuni informale între directorii unor instituții de formare judiciară din UE.
 • 2000: crearea Rețelei Europene de Formare Judiciară (Carta de la Bordeaux).
 • 2003: organizație internațională nonprofit cu sediul în Belgia și cu statut juridic.
 • 2004: efectuează o reformă organizațională pentru a asigura capacitatea financiară adecvată și primește instituțiile de formare judiciară din noile state membre ale UE.
 • 2005: stabilirea secretariatul permanent la Bruxelles.
 • 2006: primește de la Comisia Europeană autorizarea de a aplica primele programe anuale de schimburi în sistemul judiciar.
 • 2008: atinge obiective de referință semnificative în ceea ce privește numărul de schimburi judiciare încheiate și ofertele de formare disponibile în catalog.
 • 2009: recunoașterea ca participant important în extinderea strategiei UE privind e-justiția.
 • 2010: lansarea primelor programe de formare ale EJTN.
 • 2012: semn al creșterii solide constante, nivelul de 2 400 de participanți a fost depășit în ceea ce privește diversele activități de formare ale EJTN (cu excepția celor din catalogul EJTN).
 • 2013: Comisia Europeană elogiază realizările rețelei EJTN prin confirmarea rolului său important în formarea judiciară, și anume Regulamentul (UE) nr. 1382/2013 prin care se acordă EJTN un grant de funcționare pentru perioada 2014-2020 în cadrul noului program „Justiție” al UE.
 • 2014: EJTN a semnat un memorandum de înțelegere cu 12 rețele și asociații europene pentru viitoarea cooperare în domeniul formării judiciare.
 • Importanța fundamentală a EJTN în domeniul formării judiciare europene este recunoscută de Consiliul Uniunii Europene.

Date de contact

Adresa: Rue du Commerce 123, B-1000 Brussels, Belgium

Statut juridic: Association internationale sans but lucratif (aisbl) în temeiul legislației belgiene

E-mail: ejtn@ejtn.eu

Link conex

Site-ul internet al EJTN

Ultima actualizare: 12/02/2020

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.