Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Siete a štruktúry a odbornej prípravy EÚ

Cieľom Akadémie európskeho práva (ERA) je podporovať porozumenie a najlepšie postupy v oblasti práva EÚ poskytovaním odbornej prípravy a fóra na diskusiu a výmenu odborníkom z právnej praxe z celej Európy.

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Cieľové skupiny

ERA spolupracuje so všetkými odborníkmi z právnej praxe:

 • so sudcami,
 • s prokurátormi,
 • s právnikmi vykonávajúcimi súkromnú prax,
 • s notármi,
 • s podnikovými právnikmi a právnikmi v obchodnej sfére,
 • s príslušníkmi orgánov presadzovania práva,
 • s právnikmi vo verejnej správe.

Dostupné druhy vzdelávacích aktivít

Ako sa uvádza v oznámení Európskej komisie o odbornej justičnej príprave zo septembra 2011, ERA „má bohaté skúsenosti s úspešnou organizáciou seminárov o práve Únie pre multikultúrne publikum“. Vo svojom centre v Trieri (v blízkosti hlavného mesta súdnictva EÚ v Luxemburgu), v Bruseli a po Európe organizuje konferencie a poskytuje kurzy na rôznych úrovniach:

 • výročné konferencie a fóra s cieľom zhodnotiť a prediskutovať najnovšie poznatky,
 • semináre zamerané na podrobné preskúmanie osobitných možností rozvoja odborníkov,
 • základné kurzy odbornej prípravy ako úvod do určitej oblasti práva EÚ,
 • informačné konferencie v Bruseli s cieľom analyzovať aktuálny vývoj práva EÚ,
 • kurzy právnického jazyka.

ERA poskytuje tiež:

 • elektronické vzdelávacie kurzy a zdroje,
 • elektronické prezentácie s poprednými odborníkmi na právo EÚ,
 • štvrťročne vychádzajúci právnický časopis s názvom ERA Forum.

Vzdelávacie programy ERA zahŕňajú celý rozsah práva EÚ:

 • európske verejné právo, napr. inštitucionálne právo, základné práva, azyl a prisťahovalectvo, právo v oblasti životného prostredia, daňový systém,
 • európske súkromné právo, napr. ochrana spotrebiteľa, pracovné a sociálne právo, medzinárodné súkromné právo, justičná spolupráca v občianskoprávnych veciach,
 • európske obchodné právo, napr. právo hospodárskej súťaže, verejné obstarávanie, právo duševného vlastníctva, právo obchodných spoločností, finančné služby,
 • európske trestné právo, napr. justičná spolupráca v trestných veciach, spolupráca polície.

Činnosti v roku 2015

V roku 2015 ERA zorganizovala 157 podujatí zameraných na odbornú prípravu, na ktorých sa zúčastnilo 6903 odborníkov z právnej praxe z 54 krajín. Takisto ponúkla 7 kurzov elektronického vzdelávania a približne 60 elektronických prezentácií.

Odborné zázemie účastníkov bolo:

 • sudcovia: 27%,
 • prokurátori: 5%,
 • právnici vykonávajúci súkromnú prax: 24%,
 • podnikoví právnici: 5%,
 • príslušníci orgánov presadzovania práva: 1%,
 • úradníci EÚ: 7%,
 • ministerskí úradníci: 6%,
 • ostatní štátni úradníci: 9%,
 • akademici: 5%,
 • zástupcovia nadácií/MVO: 4%,
 • ostatní: 6%.

Medzinárodné partnerstvá/dohody

ERA, zakladajúci člen Európskej siete odbornej justičnej prípravy (EJTN), bola v roku 2013 opätovne zvolená do riadiaceho výboru EJTN na obdobie rokov 2014 – 2017. Na to isté obdobie bola ERA zvolená za organizátora jej pracovnej skupiny o programoch a za člena pracovnej skupiny zameranej na technológie. Má tiež úzke vzťahy s jednotlivými národnými inštitúciami pre odbornú justičnú prípravu, s niektorými z nich má rámcové dohody na spoločné organizovanie vzdelávacích činností pre sudcov a prokurátorov.

ERA takisto pravidelne spolupracuje na jednotlivých projektoch s Radou európskych advokátskych komôr (CCBE), Radou notárov Európskej Únie (CNUE), Európskou asociáciou podnikových právnikov (ECLA), ako aj s inými právnickými organizáciami na európskej a vnútroštátnej úrovni.

Ako verejnoprospešná nadácia je ERA členom Európskeho nadačného centra.

História

ERA bola založená na podnet Európskeho parlamentu v roku 1992. Zakladajúcimi patrónmi boli Luxemburské veľkovojvodstvo, spolková krajina Porýnie – Falcko, mesto Trier a asociácia Priatelia ERA. V uplynulých rokoch vstúpilo do nadácie, okrem iných, aj 25 z 27 členských štátov EÚ.

Kontaktné údaje

Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee D-54295 Trier - Nemecko
Tel.: +49 651 93737-0
Bruselská pobočka
Avenue d'Auderghem 36 - B-1040 Brussels - Belgicko

E-mail: info@era.int

Počet zamestnancov: 74

Právna forma: ERA je nezisková verejnoprávna nadácia.

Súvisiace odkazy

webová stránka ERA

Posledná aktualizácia: 13/02/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.