Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Siete a štruktúry a odbornej prípravy EÚ

Európske centrum pre sudcov a právnikov je špecializovanou pobočkou Európskeho inštitútu verejnej správy (EIPA). Centrum má sídlo v Luxemburgu a zameriava sa na odbornú prípravu sudcov, prokurátorov, súkromných advokátov a právnikov pracujúcich vo verejnej správe v členských štátoch EÚ, kandidátskych krajinách a krajinách, ktoré majú s EÚ uzatvorenú dohodu o pridružení, ako aj v krajinách EZVO.

Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Typy odbornej prípravy

V oznámení Európskej komisie o odbornej justičnej príprave zo septembra 2011 sa inštitút EIPA označuje za jedného z mála poskytovateľov odbornej prípravy sudcov a iných právnických profesií na európskej úrovni. Väčšinu týchto činností odbornej prípravy vypracovalo a poskytlo Európske centrum pre sudcov a právnikov inštitútu EIPA (EIPA ECJL).

Okrem činností v oblasti odbornej prípravy a konferencií s otvoreným vstupom poskytuje centrum EIPA ECJL rôzne služby odbornej prípravy, poradenstva a odborného vedenia, ktoré sú prispôsobené konkrétnym potrebám a prakticky orientované, ako aj porovnávací výskum súvisiaci s vykonávaním práva EÚ a odbornou justičnou prípravou v členských štátoch EÚ a krajinách pridružených k EÚ (kandidátske krajiny, krajiny EZVO atď.). Tieto služby sa poskytujú na základe zmlúv a grantov udelených inštitúciami EÚ alebo prostredníctvom dvojstranných zmlúv s vnútroštátnymi orgánmi verejnej správy.

V rámci kategórie činností s otvoreným vstupom ponúka centrum tieto druhy činností:

 • prakticky orientované semináre s rôzne dlhým trvaním,
 • programy celoživotného vzdelávania pre dospelých, ako sú programy magisterského štúdia a kurzy na úrovni magisterského štúdia (osobná výučba a programy kombinovaného elektronického online vzdelávania); ponúkame programy s trvaním od jedného týždňa až do dvoch rokov,
 • individuálne vybrané konzultácie vo forme elektronického vzdelávania o prístupe k dokumentom, o otázkach vnútorného trhu (voľný pohyb osôb, verejné obstarávanie atď.), o environmentálnom práve a otázkach justičnej spolupráce,
 • konferencie o najnovšom vývoji v rozličných oblastiach práva, ako sú právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia a finančných služieb, otázky justičnej spolupráce, právo EÚ v oblasti štátnej služby a najnovšie trendy judikatúry Súdneho dvora.

V kategórii zmluvných činností sa inštitút EIPA a jeho Európske centrum pre sudcov a právnikov v Luxemburgu po konzultácii s klientmi s cieľom uspokojiť ich špecifické potreby špecializuje na tieto typy činností prispôsobené konkrétnym potrebám:

 • semináre spájajúce vzdelávanie založené na problémoch a odbornom vedení,
 • študijné pobyty, a to buď samostatné, alebo v kombinácii s odbornou prípravou na vybrané témy,
 • činnosti zmiešaného učenia prispôsobené konkrétnym potrebám,
 • moduly počiatočnej odbornej prípravy pre sudcov, prokurátorov a súdnych zamestnancov, ktorí nie sú sudcami, s rôzne dlhým trvaním,
 • odborná príprava školiteľov vrátane vypracúvania školiacich materiálov a príručiek.

Tematicky činnosti odbornej prípravy centra EIPA ECJL zahŕňajú:

 • inštitucionálne právo EÚ (a EHP),
 • európske správne právo a základné práva,
 • európske regulačné záležitosti, napríklad právo v oblasti životného prostredia, ochrany spotrebiteľa, bezpečnosti potravín, pracovné a sociálne právo,
 • všetky oblasti vnútorného trhu EÚ vrátane finančných služieb, verejného obstarávania a práva v oblasti hospodárskej súťaže,
 • európska a medzinárodná justičná spolupráca v oblasti rodiny, komerčných a iných občianskych záležitostiach, ako aj justičná a policajná spolupráca v trestných veciach,
 • postupy a spôsob vedenia súdnych sporov pred súdmi EÚ a EZVO.

Centrum sa špecializuje aj na činnosti odbornej prípravy a vedenia zamerané na posilnenie nezávislosti súdnictva a na zlepšenie riadenia a kvality súdnictva prostredníctvom určenia a výmeny vedomostí a praktických skúseností v oblastiach ako:

 • zavedenie riadenia kvality v sektore spravodlivosti,
 • vedenie súdnych inštitúcií (súdy, prokuratúra, inštitúcie odbornej justičnej prípravy),
 • analýza potrieb v oblasti odbornej justičnej prípravy a hodnotenie kvality a účinkov odbornej justičnej prípravy atď.),
 • etika a boj proti korupcii,
 • politiky a zručnosti v oblasti vzťahov s verejnosťou a komunikácie,
 • zavedenie a používanie nástrojov elektronickej justície.

Súčasné činnosti

Inštitút EIPA každoročne realizuje 600 až 700 činností odbornej prípravy, ktorých sa zúčastňuje 12 000 až 14 000 osôb. Centrum EIPA ECJL z toho poskytuje 110 až 130 činností odbornej prípravy ročne, ktoré sú zamerané na vyššie uvedené cieľové skupiny.

Počet činností odbornej prípravy (vrátane počiatočnej odbornej prípravy a študijných pobytov) v roku 2015 celkom: 131

 • Odborná príprava sudcov, prokurátorov a súkromných advokátov: 28
 • Odborná príprava pre ďalšie právnické profesie vrátane súdnych zamestnancov, ktorí nie sú sudcami: 3
 • Odborná príprava právnikov a ďalších pracovníkov vo verejnej správe: 100

Počet účastníkov v roku 2015 celkom: 2 423

 • Odborná príprava sudcov, prokurátorov a súkromných advokátov: 375
 • Odborná príprava pre ďalšie právnické profesie vrátane súdnych zamestnancov, ktorí nie sú sudcami: 26
 • Odborná príprava právnikov pracujúcich vo verejnej správe: 2 022

Priemerný počet dní na účastníka v roku 2015 celkom: 2

 • Odborná príprava sudcov, prokurátorov a súkromných advokátov: 2
 • Odborná príprava pre ďalšie právnické profesie vrátane súdnych zamestnancov, ktorí nie sú sudcami: 4
 • Odborná príprava právnikov pracujúcich vo verejnej správe: 2

Uvedené štatistiky obsahujú počiatočnú odbornú prípravu, ďalšie vzdelávanie, činnosti odborného vedenia a študijné pobyty a zahŕňajú účastníkov z EÚ aj mimo EÚ, ale nezahŕňajú údaje týkajúce sa magisterského programu centra. Údaje okrem iného zahŕňajú aj činnosti s otvoreným vstupom a činnosti financované čiastočne (napr. prostredníctvom príspevkov na činnosť generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť) a v plnej miere prostredníctvom zmlúv, ktoré s inštitútom EIPA uzatvorila EÚ a vnútroštátne inštitúcie. Ich súčasťou však nie sú advokáti a právnici vyškolení v rámci projektu Euromed Justice III pod vedením inštitútu EIPA.

Medzinárodné partnerstvá/dohody

Inštitút EIPA je súčasťou Európskej siete verejnej správy (EUPAN).

Centrum EIPA ECJL uzatvorilo dvojstranné dohody o spolupráci s vnútroštátnymi inštitúciami justičnej odbornej prípravy vo viacerých členských štátoch EÚ a v kandidátskych krajinách.

Inštitút EIPA počas uplynulých rokov pracoval – a naďalej pracuje – na základe jednotlivých projektov s vnútroštátnymi inštitúciami justičnej odbornej prípravy v celej Európe, ako aj so združeniami rôznych právnických profesií na európskej úrovni, napr. Rada notárstiev Európskej únie (CNUE), Európska komora exekútorov (CEHJ) a Rada advokátskych komôr a združení právnikov Európy (CCBE).

História

Európsky inštitút pre verejnú správu (EIPA) bol založený v roku 1981 ako nezávislá nezisková nadácia poskytujúca cielenú odbornú prípravu o otázkach európskej integrácie so zameraním na potreby vnútroštátnych orgánov (vrátane súdnictva) členských štátov Európskej únie a európskych inštitúcií. V súčasnosti je členom inštitútu EIPA 22 členských štátov EÚ + Nórsko.

V roku 1992 zriadil inštitút EIPA v Luxemburgu svoju prvú pobočku, Európske centrum pre sudcov a právnikov, s konkrétnym cieľom poskytovať odbornú prípravu pre sudcovský zbor a verejných, ako aj súkromných advokátov, zameranú na výklad a uplatňovanie práva Spoločenstva – v súčasnosti práva EÚ.

V roku 2012 prijalo Európske centrum pre sudcov a právnikov inštitútu EIPA cielenejší prístup k svojim hlavným cieľovým skupinám. Najmä pokiaľ ide o príslušníkov právnických profesií (vrátane zamestnancov mimo súdu), ako aj ostatné právnické profesie, činnosti centra sú zamerané na poskytovanie prispôsobených a na prax orientovaných programov odbornej prípravy, ako aj poradenstva a odborného vedenia, ktorých cieľom je nielen poskytovanie vedomostí, ale aj praktického know-how a osvedčených postupov, a tiež prispievanie k cezhraničnému budovaniu dôvery.

Kontaktné údaje

EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, LUXEMBOURG

E-mail: info-lux@eipa.eu

Počet zamestnancov: 15

Právna forma: nezisková nadácia

Súvisiaci odkaz

Webové sídlo inštitútu EIPA

Posledná aktualizácia: 13/02/2020

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.