Izvirna jezikovna različica te strani angleščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Sistemi in strukture usposabljanja na ravni EU

Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju (mreža EJTN), ki spodbuja odličnost v evropskem izobraževanju v pravosodju, je glavna platforma in pobudnica za izobraževanje in izmenjavo znanja v evropskem pravosodju. Zastopa interese več kot 120 000 evropskih sodnikov, tožilcev in izvajalcev izobraževanj v pravosodju na različnih področjih izobraževanja, kot so civilno, kazensko in gospodarsko pravo EU ter jezikovna in družbena vprašanja. Vizija mreže EJTN je prispevati k skupni pravni in pravosodni evropski kulturi. Njena naloga je pomagati oblikovati evropsko območje pravice in spodbujati znanje o pravnih sistemih Evropske unije ter tako okrepiti razumevanje, zaupanje in sodelovanje med sodniki in tožilci v državah članicah EU. Mreža EJTN poleg tega analizira potrebe po izobraževanju ter razvija standarde in učne načrte izobraževanja, usklajuje izmenjave in programe izobraževanja v pravosodju, razširja strokovno znanje in izkušnje v zvezi z izobraževanjem ter spodbuja sodelovanje med institucijami EU za izobraževanje v pravosodju.

Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

V letu 2015 se je mreža EJTN še naprej širila ter tako omogočila izobraževanje 5 032 sodnikov in tožilcev iz vseh držav članic EU na 1 815 izmenjavah in 84 seminarjih. S tem se je število ponujenih izobraževalnih dni povečalo za 14,38 % v primerjavi s podatki za predhodno leto. Ta uspeh je dopolnilo nadaljnje širjenje portfelja dejavnosti mreže EJTN.

Z nedavnim razvojem mreže EJTN so se odprle nove možnosti za nadaljnji razvoj, s čimer so se okrepila njena osrednja prizadevanja ter oblikovala nova partnerstva, zlasti s podpisom memoranduma o soglasju z več evropskimi pravosodnimi mrežami in združenji junija 2014.

Nazadnje so bili dosežki mreže EJTN pohvaljeni v sklepih Sveta „Izobraževanje delavcev v pravni stroki: bistveno orodje konsolidacije pravnega reda EU“ (2014/C 443/04), v katerih je bilo navedeno, da je EJTN – prek svojih članov – na ravni EU najbolj ustrezen akter za usklajevanje nacionalnih izobraževalnih dejavnosti in za razvoj čezmejne ponudbe izobraževanja za sodnike in tožilce.

V prihodnost usmerjeno leto 2016

Ključni rezultati mreže EJTN so:

 • dodatno okrepljena mreža glede na cilje, zastavljene v sporočilu Evropske komisije iz leta 2011 in Agendi EU na področju pravosodja za leto 2020, s povečanjem števila izobraževalnih dejavnosti, razširitvijo obsega izobraževanj, dodanimi novimi pravnimi področji in izobraževanji o nepravnih temah za sodnike in tožilce ter ne nazadnje povečanjem njihove kakovosti z njihovo vključitvijo v obširen postopek ocenjevanja in povezovanjem s številnimi partnerji pri razvoju izobraževalnih dejavnosti;
 • izboljšano usklajevanje in pomoč za nacionalne izobraževalne institucije, člane in opazovalce, da se olajšajo in izboljšajo njihove ponudbe za izobraževanje s precejšnjim razvojem kataloga in kataloga+ EJTN ter organiziranjem platform za mrežno povezovanje in izobraževalnih dogodkov;
 • večja učinkovitost pri obstoječih finančnih in metodoloških sredstvih ter zagotovljeno strokovno znanje in izkušnje na podlagi mrežnega povezovanja EJTN s ponujanjem dejavnosti, namenjenih opredeljevanju in razširjanju najboljših praks in metodologije izobraževanja.

Ti rezultati prispevajo k naslednjim strateškim ciljem, zastavljenim za obdobje 2014–2020:

 • nadaljnje spodbujanje medsebojnega zaupanja med sodniki in tožilci iz različnih evropskih pravnih sistemov;
 • izboljšanje znanja o pravu EU med člani evropskega sodstva;
 • zagotavljanje visokih standardov kakovosti evropskega izobraževanja v pravosodju in spodbujanje visokih standardov kakovosti nacionalnega izobraževanja v pravosodju;
 • spodbujanje zgodnjega razvoja evropskega profila sodnika in tožilca;
 • prizadevanje za večje mrežno povezovanje v okviru EJTN;
 • prizadevanje za učinkovitejše zunanje sodelovanje;
 • v interesu ohranitve neodvisnosti sodstva čim večja okrepitev glavne vloge mreže EJTN na vseh področjih izobraževanja v pravosodju na ravni EU.

UKREPI MREŽE EJTN

Pravosodne izmenjave

Pravosodne izmenjave lahko s poglabljanjem v tuje pravosodne sisteme prispevajo k izmenjavi najboljših praks, strokovnega znanja in izkušenj ter močnejšemu občutku pripadnosti skupni pravosodni kulturi.

Število udeležencev v programu izmenjave od njegove uvedbe leta 2005 eksponentno narašča. Mreža EJTN je v letu 2015 ponosno praznovala deset let obstoja programa izmenjave za pravosodne organe. Število upravičencev in sodelujočih držav ter vrst dejavnosti, ki so na voljo, stalno narašča: ko se je program leta 2005 začel izvajati, je v izmenjavah sodelovalo 169 sodnikov in tožilcev iz EU; leta 2015 jih je v njem sodelovalo 1 815.

V vseh teh letih se je tudi razširil nabor priložnosti za izmenjavo, da bi se zagotovila raznolika ponudba izobraževalnih dejavnosti in izpolnile različne potrebe članov sodstva:

 • kratkoročne izmenjave na sodiščih držav članic EU (od enega do dveh tednov);
 • dolgoročna usposabljanja (od treh do dvanajst mesecev) pri Sodišču Evropske unije, Evropskem sodišču za človekove pravice in Eurojustu;
 • specializirane izmenjave: nedavna inovacija, ki vključuje izmenjave med sodniki in tožilci, specializiranimi za različna pravna področja, kot je okoljsko, begunsko, delovno ali konkurenčno pravo;
 • strokovne izmenjave in študijski obiski v zvezi z bojem proti terorizmu in radikalizaciji: še ena nova vrsta izmenjave, ki je bila uvedena leta 2015 v odziv na vse večje potrebe in prednostne naloge sodstev EU;
 • dvostranske izmenjave med sodišči ali tožilstvi držav članic EU, ki so se prav tako začele v letu 2015 in v okviru katerih skupina delavcev v pravni stroki z istega sodišča/tožilstva skupaj obišče sodišče/tožilstvo druge države članice EU, da bi pridobili izkušnje, razvili najboljše prakse in vzpostavili sodelovanje;
 • izmenjave za izvajalce izobraževanj v pravosodju, osredotočene na metodologijo izobraževanja, vključno z najboljšimi praksami, opredeljenimi v poročilu, ki ga je mreža EJTN pripravila v okviru pilotnega projekta o evropskem izobraževanju v pravosodju, ki ga je leta 2012 predlagal Evropski parlament, v letih 2013 in 2014 pa izvedla Evropska komisija.

Mreža EJTN namerava nadalje razviti svojo ponudbo izmenjav za člane sodstva EU, pri čemer naj bi leta 2016 uvedla izmenjave, namenjene posebej predsednikom sodišč in vodjem tožilstev držav članic EU.

Program AIAKOS

Ta program ponuja dvotedenske izmenjave (en teden v tujini in en teden v domači državi s tujimi kolegi) za mešane skupine domačih in tujih pravosodnih pripravnikov ali novoimenovanih sodnikov in tožilcev na drugih evropskih šolah, ki ponujajo začetno usposabljanje, sodiščih in tožilstvih.

Glavni cilj tega projekta je ozaveščati upravičence o evropski razsežnosti njihovega (prihodnjega) dela ter spodbuditi vzajemno razumevanje različnih evropskih pravosodnih kultur in sistemov. Leta 2015 se je programa AIAKOS udeležil 401 prihodnji sodnik in tožilec iz EU.

Študijski obiski

Dvo- do petdnevni študijski obiski Sodišča Evropske unije, Evropskega sodišča za človekove pravice, Eurojusta in evropskih institucij v Bruslju omogočajo sodnikom, tožilcem in izvajalcem izobraževanj iz vse Evrope, da se seznanijo z delovanjem teh institucij ter izmenjajo strokovno znanje, izkušnje in najboljše prakse.

Leta 2015 se je študijskih obiskov EJTN udeležilo skoraj 400 sodnikov in tožilcev.

Izobraževalne delavnice in seminarji

Seminarji o kazenskem pravosodju

Medsebojno zaupanje je temelj učinkovitega kazenskega pravosodja na območju Evropske unije. Izobraževanje na področju kazenskega pravosodja zagotavlja nemoteno čezmejno sodelovanje, priznavanje sodnih odločb v kazenskih zadevah in zaupanje delavcev v pravni stroki v sisteme kazenskega pravosodja drugih držav.

Mreža EJTN na tem področju spodbuja inovativne izobraževalne modele (učenje v praksi) na podlagi seminarjev o kazenskem pravosodju, ki so namenjeni izboljšanju razumevanja sedanjega pravnega okvira EU na področju kazenskega pravosodja, da bi lahko delavci v pravni stroki medsebojno čezmejno sodelovali.

Okrepitev sodelovanja med različnimi evropskimi organi in mrežo EJTN je podlaga za projekte, ki jih EJTN razvija na področju kazenskega pravosodja. Evropska pravosodna mreža in Eurojust sta na seminarjih mreže EJTN glavna akterja, ki spodbujata pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah. Seminarji, na katerih sodelujejo skupne preiskovalne enote in CEPOL, v povezavi z mrežo za skupne preiskovalne enote sodnim uradnikom in uradnikom kazenskega pregona omogočajo, da izboljšajo čezmejno sodelovanje v zapletenih preiskavah. Poleg tega sta mreža EJTN in evropska mreža za preiskave in pregon genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev (mreža za področje genocida) skupaj izvedli uspešen program izobraževanja o ključnih mednarodnih kaznivih dejanjih in njihovem vplivu v EU.

Seminarji EU o procesnih jamstvih v kazenskih postopkih (nov sklop seminarjev, ki naj bi bil izveden leta 2016) so namenjeni zagotavljanju boljšega razumevanja in pregleda pravic do obrambe v kazenskih postopkih v okviru prava EU na podlagi sklopa direktiv, ki so namenjene okrepitvi procesnih jamstev (tolmačenje in prevajanje, obveščanje in dostop do odvetnika).

Leta 2015 se je seminarjev o kazenskem pravosodju udeležilo več kot 400 oseb.

Jezikoslovni projekt

Mreža EJTN posebno pozornost namenja oblikovanju jezikoslovnih projektov za izobraževanje članov sodstva EU o pravni angleščini in pravni francoščini. Od leta 2011 je bilo vsako leto v različnih državah članicah EU organiziranih več seminarjev o pravnem jeziku pri pravosodnem sodelovanju v kazenskih/civilnih zadevah. Namen izobraževanj je razviti pravne in jezikovne spretnosti udeležencev s praktičnim in dinamičnim povezovanjem pravnih informacij in jezikovnih vaj. Njihov namen je tudi ustvariti pogoje za vzpostavitev neposrednih stikov med delavci v pravni stroki iz različnih držav članic EU, da bi se spodbujala skupna evropska pravna kultura.

Jezikoslovni program mreže EJTN za leto 2015 je ponujal pester izbor izobraževalnih priložnosti za člane evropskega sodstva: poleg jezikovnega izobraževanja na področju pravosodnega sodelovanja v kazenskih/civilnih zadevah je vključeval še jezikovno izobraževanje na področju človekovih pravic in e-izobraževalne module.

Poleg seminarjev je bil v okviru jezikoslovnega programa pripravljen posodobljen priročnik, v katerem je obravnavano angleško in francosko besedišče, povezano s kazenskim pravom.

Jezikovni priročnik je v elektronski obliki na voljo tukaj.

Leta 2015 je bil dosežen mejnik 1 000 sodnikov in tožilcev, ki so se udeležili jezikovnih izobraževanj od prvega jezikovnega seminarja (februarja 2011); istega leta se je jezikoslovnega programa EJTN na področju kazenskega in civilnega prava ter človekovih pravic udeležilo več kot 300 evropskih delavcev v pravni stroki iz več kot 20 držav članic EU.

Projekt upravnega prava

Delovna podskupina za upravno pravo je izraz zaveze mreže EJTN za obravnavanje potreb po izobraževanju vseh delavcev v pravosodju po vsej Evropi ter ponuja sklop izobraževanj z najrazličnejših področij, kot so javna naročila EU, azilno pravo, alternativno reševanje sporov, človekove pravice in dostop do sodnega varstva, davčno pravo itd. Udeleženci teh izobraževanj izvedo več o svojih kolegih po Evropi, hkrati pa z vodilnimi strokovnjaki s posameznih področij obravnavajo ključna pravna vprašanja. Poleg tega jim Evropsko sodišče za človekove pravice omogoča, da se udeležijo obravnave velikega senata ter obravnavajo izid različnih postopkov s sedanjimi in nekdanjimi sodnimi uradniki. Leta 2015 je delovna podskupina za upravno pravo združila moči s partnerji – iz Evropskega združenja sodnikov mediatorjev (GEMME), Združenja evropskih upravnih sodnikov (AEAJ) in Mednarodnega združenja sodnikov za begunsko pravo (IARLJ), s katerimi skupaj organizira visokokakovostna izobraževanja s področij človekovih pravic, alternativnega reševanja sporov in azilnega prava. Projekt so podprli tudi sedanja in nekdanja Evropska komisija, ESČP in uradniki Sodišča Evropske unije ter Svet Evrope prek programa HELP, njihov namen pa je omogočiti izvajanje izobraževanj, ki temeljijo na izmenjavah med kolegi in praktičnih vajah. Da bi delovna podskupina za upravno pravo povečala razsežnosti svojih dejavnosti, ostaja zavezana cilju, da letno zagotovi poddajo vsaj dveh svojih izobraževanj. V letu 2015 je bila zagotovljena poddaja izobraževanja o javnih naročilih in azilnem pravu EU.

Leta 2015 se je izobraževalnih dejavnosti delovne podskupine za upravno pravo udeležilo več kot 200 sodnikov, tožilcev in izvajalcev izobraževanj v pravosodju.

Projekt civilnega pravosodja

Projekt CiLaw je namenjen izboljšanju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah, osredotoča pa se na razvoj pravnih sistemov in pravne kulture sodelujočih držav ter na glavne vidike prava EU. Glavne teme seminarjev na področju civilnega prava so družinsko pravo, pravo družb, evropsko procesno pravo in trgovinsko pravo.

Projekt civilnega prava ponuja dvodnevna izobraževanja, ki so namenjena sodnikom in tožilcem iz 27 držav članic EU.

Prihodnji ukrepi v okviru seminarjev o civilnem pravu bodo namenjeni zajetju širšega spektra področij, da bi se zagotovilo celovitejše izpolnjevanje potreb po izobraževanju zaposlenih v pravosodju v EU. Delovna podskupina za civilno pravo EJTN v letu 2016 izvaja nadaljnje seminarje, ki temeljijo na poddajah, s čimer je vsem zainteresiranim strokovnjakom v EU zagotovljen prost dostop do izobraževalnih programov. Delovna podskupina za civilno pravo, ki si vedno postavlja nove izzive na področju izobraževanja, namerava v okviru sodelovanja s projektnimi partnerji mreže EJTN sodelovati z Evropskim združenjem sodnikov mediatorjev (GEMME) pri izvedbi uspešno ponovljenega izobraževalnega dogodka o evropskem civilnem postopku v zadevah družinskega prava.

Leta 2015 se je seminarjev o civilnem pravu udeležilo 239 sodnikov in tožilcev iz EU.

Metode izobraževanja v pravosodju

Delovna skupina za metode izobraževanja v pravosodju je uradno začela delovati leta 2015, priložnosti, ki so privedle do njene ustanovitve, pa so bile odgovor na naslednji potrebi:

 • izmenjavo dobrih praks na področju izobraževanja v pravosodju med zaposlenimi v pravosodju EU ob hkratnem oblikovanju novih pristopov k podajanju znanja in izobraževanja;
 • povezovanje izobraževanja v pravosodju s kakovostjo pravosodja.

Delovno skupino za metode izobraževanja v pravosodju je mogoče šteti za rdečo nit vseh drugih izvedenih ukrepov mreže EJTN, saj je njen namen ponuditi najučinkovitejše in konkretne metodologije izobraževanja ter okrepiti razširjanje najboljših praks, ki so bistvene zahteve za kakršno koli dejavnost izobraževanja v pravosodju.

Leta 2015 je bilo delo delovne skupine za metode izobraževanja v pravosodju razdeljeno na tri teme in tri glavna področja ukrepanja: vrednotenje/ocenjevanje, ustvarjalnost in vodstvo.

Delovna skupina je z jasno osredotočenostjo na orodja posodobila Priročnik EJTN o metodologiji izobraževanja v pravosodju v Evropi (predhodno znan kot Priročnik o usposabljanju izvajalcev izobraževanj, ki je bil objavljen leta 2013), da bi olajšala njegovo izmenjavo in dostopnost. Poleg tega so bili pripravljeni ocenjevalni vprašalniki in priročnik o oceni izobraževanja, da bi se spodbudila izmenjava najboljših praks med nacionalnimi izobraževalnimi institucijami.

V prvem letu delovanja delovne skupine za metode izobraževanja v pravosodju se je njenih dejavnosti udeležilo 131 oseb.

Tekmovanje Themis za evropske pravosodne pripravnike

Tekmovanja THEMIS EJTN se lahko udeležijo pravosodni pripravniki iz vse Evrope, njegov namen pa je spodbujati izmenjavo stališč in razviti nove pristope k temam, povezanim z mednarodnim sodelovanjem na področju civilnega in kazenskega prava, človekovimi pravicami in pravosodno deontologijo. Glavni cilj tekmovanja THEMIS je zbrati prihodnje sodnike in tožilce iz različnih evropskih držav ter jim omogočiti, da si izmenjajo skupne vrednote in nove izkušnje ter da razpravljajo o novih vidikih na področjih v skupnem interesu.

To tekmovanje vsako leto organizira mreža EJTN, na voljo pa je pravosodnim pripravnikom iz vseh izobraževalnih institucij, ki so članice ali opazovalke mreže EJTN. Na tekmovanje, ki obsega štiri polfinalne kroge in veliki finale, se lahko prijavijo ekipe treh pravosodnih pripravnikov, ki jih spremlja en učitelj/mentor. V veliki finale se uvrstita zmagovalec in drugouvrščeni vsakega polfinala. Nagrada za zmagovalno ekipo je enotedenski študijski obisk v kateri koli evropski pravosodni instituciji, ki ga organizira in financira mreža EJTN. Teme polfinalov in velikega finala so različne; leta 2015 so se nanašale na mednarodno sodelovanje v kazenskih zadevah, mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah (evropsko družinsko pravo), mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah (evropski civilni postopek), pravosodno etiko in poklicno ravnanje ter pravico do poštenega sojenja (člen 47 Listine EU o temeljnih pravicah in člen 6 EKČP).

V letu 2015 se je na tekmovanje THEMIS prijavilo 44 ekip, ki so skupaj štele 164 udeležencev.

Katalog

Splošni katalog mreže EJTN je na voljo od leta 2003. To je katalog izobraževalnih dejavnosti, ki jih organizirajo in izberejo člani mreže EJTN ter so na voljo vsem pravosodnim delavcem v državah članicah EU. Leta 2015 je bilo v splošnem katalogu mreže EJTN na voljo 216 seminarjev, ki jih je organiziralo 16 pravosodnih institucij. Glavne teme, ki jih je zajemal, so vključevale poklicno prakso, družbena vprašanja, jezikoslovje, pravosodna znanja in spretnosti, človekove pravice, sodno medicino, evropsko mednarodno pravo, kazensko pravo, civilno pravo in upravno pravo. V programu splošnega kataloga je leta 2015 sodelovalo skupaj 1 407 tujih udeležencev.

Katalog+ izobraževalnih dejavnosti v vseh državah članicah

Namen tega projekta je evropskim sodnikom in tožilcem dati priložnost, da se udeležijo izobraževanja, ki ga organizirajo institucije za izobraževanje v pravosodju, ki so članice mreže EJTN. Leta 2015 je pri projektu sodelovalo 17 pravosodnih institucij, od katerih je vsaka organizirala seminar na pravno temo. Skupaj je bilo tujim udeležencem ponujenih 280 mest. Kot merilo uspeha programa je bila stopnja izkoriščenosti skupnega števila ponujenih izobraževalnih mest 72-odstotna, kar pomeni, da se je izobraževanj udeležilo 206 tujih udeležencev. Poleg tega se je seminarjev kataloga+, ki so jih zagotovile nacionalne izobraževalne institucije, udeležilo 1 251 domačih udeležencev. V letu 2015 se je tako skupaj izobraževalo 1 457 sodnikov in tožilcev.

Seminarji o boju proti terorizmu

Leta 2015 se je začel obsežni program izobraževanja o boju proti terorizmu in radikalizaciji ter nasilnemu ekstremizmu.

Mreža EJTN se širi že več kot desetletje, da bi odgovorila na izzive, s katerimi se srečuje evropsko pravosodje. Nujna potreba po skupnem in usklajenem ukrepanju ter programih izobraževanja o temeljnih vzrokih za nasilni ekstremizem in preprečevanju radikalizacije ter pravosodnem sodelovanju in sodelovanju na področju kazenskega pregona pri boju proti terorizmu in izmenjavi najboljših praks pri preiskavah, pregonu, rehabilitaciji in reintegraciji storilcev kaznivih dejanj terorizma je bila večkrat poudarjena v številnih nedavnih izjavah na visoki ravni, na žalost pa so nanjo pokazali tudi nedavni dogodki po Evropi. V tem okviru je Evropska komisija mreži EJTN, skupaj z njenimi člani in partnerji, zaupala razvoj obsežnega programa izobraževanja o boju proti terorizmu in radikalizaciji ter nasilnemu ekstremizmu, ki naj bi se izvajal med septembrom 2015 in majem 2016, prilagojen pa naj bi bil potrebam zadevnih deležnikov in delavcev v pravni stroki po vsej EU. S tem projektom je sodnikom, tožilcem in drugim zaposlenim v pravosodju zagotovljen edinstven forum za izmenjavo izkušenj in najboljših praks s kolegi iz vse Evrope, za razpravo o najnovejšem pravnem razvoju in izzivih pri pregonu in sojenju v zadevah, ki vključujejo tuje teroristične borce in druge storilce kaznivih dejanj nasilnega ekstremizma, ter za obravnavo vprašanj radikalizacije in mehanizmov za njeno preprečevanje in odkrivanje.

V prvem letu projekta se je seminarjev o boju proti terorizmu udeležilo več kot sto sodnikov in tožilcev iz EU.

E-orodja

Mreža EJTN vlaga v razvoj različnih e-orodij, da bi razširila doseg priložnosti za izobraževanje v pravosodju in zagotovila potrebne vire za tiste, ki upravljajo programe in vsebino izobraževanja v pravosodju.

Vedno obstaja potreba po obsežnejšem razširjanju izobraževanja v pravosodju ter znanja in izkušenj. Obstaja tudi potreba po izboljšanju upravne učinkovitosti upravljanja programov izobraževanja v pravosodju in njihovih udeležencev. Prav tako je pomembno, da imajo tisti, ki načrtujejo ali oblikujejo priložnosti za izobraževanje v pravosodju, dostop do informacij in stikov, da bi lahko učinkovito opravljali svoje delo. E-orodja so namenjena izpolnjevanju vseh teh potreb. Mreža EJTN je zagotovila različne vrste e-orodij, ki vključujejo različne spletne platforme, sistem spletne programske aplikacije, e-učenje in mešane izobraževalne programe, poddaje in spletne seminarje ter zbirko virtualnih virov. Primeri:

 • platforma za mrežno povezovanje, ki je osnovni virtualni prostor za sodelovanje za tiste, ki se ukvarjajo s projekti mreže EJTN. Vključuje tudi več bistvenih orodij, kot sta podatkovna zbirka o strokovnem znanju in platforma za izmenjavo informacij o razpisih Evropske komisije;
 • EJTN vodi štiri e-tečaje, ki so brezplačno na voljo vsem;
 • poddaja in spletni seminarji.

Partnerji mreže EJTN

 • Evropska komisija
 • Sodišče Evropske unije
 • Evropsko sodišče za človekove pravice
 • Svet Evrope
 • Cepol
 • Evropski azilni podporni urad
 • Eurojust
 • Mreža za področje genocida – evropska mreža za preiskave in pregon genocida, hudodelstev zoper človečnost in vojnih hudodelstev
 • Skupne preiskovalne enote
 • Evropska mreža sodnih svetov (ENCJ)
 • Združenje državnih svetov in vrhovnega upravnega sodstva Evropske unije (ACA-Europe)
 • Evropska pravosodna mreža (EPM)
 • Mednarodno združenje sodnikov za begunsko pravo (IARLJ)
 • Združenje evropskih sodnikov za konkurenčno pravo (AECLJ)
 • Evropsko združenje sodnikov mediatorjev (GEMME)
 • Evropsko združenje sodnikov delovnih sodišč (EALCJ)
 • Forum sodnikov Evropske unije za okolje (EUFJE)
 • Evropska mreža tožilcev za okolje (ENPE)
 • Mreža javnih tožilcev ali primerljivih institucij na vrhovnih sodiščih držav članic Evropske unije (NADAL)
 • Združenje evropskih upravnih sodnikov (AEAJ)
 • Mednarodno združenje za evropsko sodelovanje na področju pravosodja in notranjih zadev (EUCOJUST)
 • Inštitut Maxa Plancka

Pretekli mejniki

EJTN je nepridobitna mednarodna organizacija, ustanovljena leta 2000.

 • 1999: neuradni sestanki nekaterih vodij institucij za izobraževanje v pravosodju v EU;
 • 2000: ustanovitev Evropske mreže institucij za izobraževanje v pravosodju (Listina iz Bordeauxa);
 • 2003: registracija EJTN kot belgijske nepridobitne mednarodne organizacije in pridobitev pravnega statusa;
 • 2004: organizacijska reforma za zagotovitev ustrezne finančne zmogljivosti in pridružitev institucij za izobraževanje v pravosodju iz novih držav članic EU;
 • 2005: ustanovitev stalnega sekretariata v Bruslju;
 • 2006: Evropska komisija mrežo pooblasti za izvedbo prvih letnih programov izmenjav v pravosodju;
 • 2008: praznovanje ključnih mejnikov v smislu zaključenih pravosodnih izmenjav in razpoložljivih izobraževanj v katalogu ponudb;
 • 2009: priznanje EJTN kot ključnega akterja pri spodbujanju strategije EU na področju e-pravosodja;
 • 2010: začetek prvih lastnih programov izobraževanja EJTN;
 • 2012: doseganje stalne in zanesljive rasti, cilj 2 400 udeležencev je bil presežen pri različnih izobraževalnih dejavnostih EJTN (pri čemer niso upoštevane dejavnosti iz kataloga EJTN);
 • 2013: Evropska komisija pohvali dosežke mreže EJTN s potrditvijo njene bistvene vloge pri izobraževanju v pravosodju, tj. Uredba (EU) št. 1382/2013, s katero so mreži EJTN dodeljena nepovratna sredstva za poslovanje za obdobje 2014–2020 v okviru novega programa EU za pravosodje;
 • 2014: EJTN podpiše memorandum o soglasju z 12 evropskimi mrežami in združenji za prihodnje sodelovanje na področju izobraževanja v pravosodju;
 • Svet Evropske unije prizna temeljni pomen mreže EJTN na področju evropskega izobraževanja v pravosodju.

Kontaktni podatki

Naslov: Rue du Commerce 123, B-1000 Bruselj, Belgija

Pravni status: mednarodno nepridobitno združenje po belgijskem pravu – association internationale sans but lucratif (aisbl)

E-naslov: ejtn@ejtn.eu

Sorodna povezava

Spletišče EJTN

Zadnja posodobitev: 13/02/2020

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.