EU:s nätverk och utbildningsanordnare

Med utvecklingen av EU-lagstiftningen och EU-medborgarnas ökade rörlighet har det bland rättstillämpare uppstått ett tydligt behov av kontinuerlig fortbildning på EU-nivå. Flera EU-strukturer inrättade med stöd av medlemsstaterna och ett antal yrkesorganisationer anordnar sådan fortbildning, ofta med stöd av EU-medel

Nätverk och strukturer på EU-nivå för fortbildning

Yrkesorganisationer som anordnar fortbildning på EU-nivå

Rättsliga nätverk på EU-nivå i samarbete med EJTN rörande europeisk rättslig utbildning

Nätverk och strukturer på EU-nivå för fortbildning

Beroende på yrke och särskilda behov kan rättstillämpare vända sig till de olika organisationer som kortfattat presenteras nedan. Många kurser erbjuds även av universitet och privata utbildningsanordnare.

För domare och åklagare

Europeiska nätverket för rättslig utbildning

Europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN), som grundades 2000, utarbetar fortbildningsstandarder och kursplaner, samordnar utbyte och program för fortbildningsändamål samt främjar samarbete mellan nationella strukturer som arbetar med fortbildning av domare och åklagare. EJTN:s generalsekretariat finns i Bryssel. En sammanfattning av EJTN:s verksamhet finns här.

För rättstillämpare i allmänhet

Europeiska rättsakademin (ERA)

ERA anordnar konferenser, seminarier, fortbildningskurser och policydiskussioner inom olika områden av EU-rätten. Verksamheten riktar sig till alla som arbetar med juridik. ERA ligger i Trier i Tyskland. En sammanfattning av verksamheterna finns här.

Europeiska institutet för offentlig administration – Europeiskt centrum för domare och jurister (EIPA)

Fortbildning gällande EU-lagstiftning är ett av EIPA:s verksamhetsområden. Fortbildningen är skräddarsydd för domare, rättstillämpare, tjänstemän från EU:s institutioner och från medlemsländerna samt privatpraktiserande advokater. EIPA har centra i Maastricht (Nederländerna), Luxemburg, Barcelona (Spanien) och Warszawa (Polen). En sammanfattning av verksamheterna finns här.

Yrkesorganisationer som anordnar fortbildning på EU-nivå

Följande organisationer, som företräder rättstillämpare på EU-nivå, organiserar särskild fortbildning.

Advokater och juridiska rådgivare

Rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen – CCBE

Notarier

Rådet för notarier i Europeiska unionen – CNUE

Exekutionstjänstemän

The International Union of Judicial Officers - UIHJ

Rättsliga nätverk på EU-nivå i samarbete med EJTN rörande europeisk rättslig utbildning

EJTN samlar EU-medlemsstaternas alla nationella organ för juridisk utbildning och är i kraft av detta det bäst lämpade organet att samordna och vidareutveckla den rättsliga utbildningen. Det samarbetar md andra rättsliga nätverk på EU-nivå, vars respektive mål och utbildningsrelaterade intressen presenteras i följande faktablad:

En rapport om 2013–2014 års projekt för främjande av samarbete mellan EJTN och ovan nämnda nätverk finns här.

Senaste uppdatering: 13/02/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.