Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

EU:s nätverk och utbildningsanordnare

ERA:s har som mål att främja förståelsen och tillämpningen av EU-rätten genom att erbjuda rättstillämpare från hela Europa fortbildning och ett forum för diskussion och utbyte.

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Målgrupper

ERA samarbetar med alla typer av rättstillämpare:

 • Domare
 • Åklagare
 • Privatpraktiserande advokater
 • Notarier
 • Företagsjurister
 • Tjänstemän vid brottsbekämpande myndigheter
 • Jurister inom offentlig förvaltning

Fortbildningsverksamhet

Såsom förklaras i Europeiska kommissionens meddelande i september 2011 om den rättsliga utbildningen har ERA ”omfattande erfarenhet av att anordna seminarier i unionsrätt för deltagare från olika länder”. Akademin erbjuder konferenser och kurser på olika nivåer vid sitt huvudkvarter i Trier (nära EU:s domstolar i Luxemburg) samt i Bryssel och på andra platser i Europa:

 • Årliga konferenser och forum med genomgång av och diskussioner kring den senaste utvecklingen.
 • Seminarier om utvecklingen inom ett specifikt område, där rättstillämparna ges tillfälle till fördjupning.
 • Grundkurser som ger en introduktion till ett visst område inom EU-rätten.
 • Genomgångar i Bryssel, där aktuella tendenser inom EU-rätten analyseras.
 • Kurser i juridiskt språkbruk.

ERA tillhandahåller också

 • e-kurser och -resurser
 • e-presentationer av de mest framstående experterna på EU-rätt
 • en juridisk tidskrift, ERA Forum, som utkommer en gång i kvartalet.

ERA:s fortbildningsprogram täcker hela EU-rätten:

 • Europeisk offentlig rätt, t.ex. institutionell rätt, grundläggande rättigheter, asyl och invandring, miljörätt, beskattning.
 • Europeisk privaträtt, t.ex. konsumentskydd, arbets- och sociallagstiftning, internationell privaträtt, civilrättsligt samarbete.
 • Europeisk affärsrätt, t.ex. konkurrensrätt, offentlig upphandling, immateriell äganderätt, bolagsrätt, finansiella tjänster.
 • Europeisk straffrätt, t.ex. straffrättsligt samarbete, polissamarbete.

Verksamhet 2015

Under 2015 organiserade ERA 157 fortbildningsevenemang. Sammanlagt deltog 6 903 rättstillämpare från 54 länder. Akademin erbjöd även 7 e-kurser och omkring 60 e-presentationer.

Deltagarnas yrkesbakgrund var:

 • Domare: 27%
 • Åklagare: 5%
 • Privatpraktiserande advokater: 24%
 • Företagsjurister: 5%
 • Tjänstemän vid brottsbekämpande myndigheter: 1%
 • EU-tjänstemän: 7%
 • Tjänstemän vid ministerier: 6%
 • Andra offentliganställda: 9%
 • Akademiker: 5%
 • Företrädare för stiftelser/icke-statliga organisationer: 4%
 • Övriga: 6%

Internationella partnerskap/avtal

ERA, som var en av grundarna av det europeiska nätverket för rättslig utbildning (EJTN), valdes 2013 på nytt in i EJTN:s styrkommitté för perioden 2014–2017. ERA utsågs också, för samma period, till sammankallande för nätverkets arbetsgrupp för program, och till medlem av dess arbetsgrupp för teknik. ERA har även starka band med enskilda nationella institutioner för rättslig fortbildning, och har med flera av dessa ingått ramavtal om att gemensamt organisera fortbildningsverksamhet för domare och åklagare.

ERA samarbetar också regelbundet på projektbasis med rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen (CCBE), rådet för notarier i Europeiska unionen (CNUE), europeiska advokatsamfundet (ECLA) samt med andra advokatorganisationer på europeisk och nationell nivå.

I egenskap av ideell stiftelse är ERA medlem av det europeiska centrumet för stiftelser.

Historik

ERA inrättades 1992 på initiativ av Europaparlamentet. Grundarna var Storhertigdömet Luxemburg, den tyska delstaten Rheinland-Pfalz, staden Trier och sammanslutningen ERA:s vänner. Sedan dess har bland andra 25 av EU:s 27 medlemsstater anslutit sig till stiftelsen.

Kontaktuppgifter

Academy of European Law (ERA)
Metzer Allee D-54295 Trier - Tyskland
Tfn: +49 651 93737-0
Brysselkontoret
Avenue d'Auderghem 36 - B-1040 Bryssel - Belgien

E-post: info@era.int

Antal anställda: 74

Rättslig ställning: ERA är en icke vinstdrivande offentlig stiftelse.

Länkar

ERA:s webbplats

Senaste uppdatering: 13/02/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.