Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Swipe to change

EU:s nätverk och utbildningsanordnare

Europeiskt centrum för domare och jurister är en särskild avdelning vid Europeiska institutet för offentlig förvaltning (EIPA). Centrumet finns i Luxemburg och har till uppgift att fortbilda domare, åklagare, privatpraktiserande advokater och jurister vid offentliga myndigheter i EU-medlemsstaterna, kandidatländer och länder med associationsavtal med EU samt Eftaländerna.

Det finns ingen officiell översättning av den språkversion du tittar på.
Här kommer du till en maskinöversatt version av innehållet. Maskinöversättningen tillhandahålls enbart för att bidra till förståelsen av texten. Ägaren av sidan tar inget som helst ansvar för kvaliteten på den maskinöversatta texten.

Fortbildningsverksamhet

I Europeiska kommissionens meddelande om juridisk fortbildning från september 2011 anges EIPA som en av få tillhandahållare av fortbildning för domarkåren och andra juridiska yrken. Merparten av dessa fortbildningsverksamheter utvecklas och tillhandahålls av EIPA:s europeiska centrum för domare och jurister (EIPA ECJL).

Utöver öppen fortbildning och konferensverksamhet erbjuder EIPA ECJL en rad olika skräddarsydda och praktiskt inriktade fortbildnings-, rådgivnings- och coachningstjänster samt komparativ forskning med anknytning till tillämpningen av EU-rätt och juridisk fortbildning i EU-medlemsstaterna och länder associerade till EU (kandidatländer, Eftaländer etc.). Dessa tjänster tillhandahålls enligt kontrakt och anslag som beviljats av EU-institutionerna eller genom bilaterala avtal med nationella myndigheter.

När det gäller den öppna fortbildningen erbjuder centrumet följande typer av verksamheter:

 • Praktiskt inriktade workshoppar av varierande längd.
 • Program för livslångt lärande, såsom masterprogram och kurser på masternivå (både direktundervisning och blandade on-linekurser). Programmen varar från en vecka till två år.
 • Individuellt anpassad e-fortbildning om tillgång till handlingar, inre marknadsfrågor (t.ex. fri rörlighet för personer, offentlig upphandling m.m.), miljölagstiftning samt frågor som rör rättsligt samarbete.
 • Konferenser om utvecklingen inom olika rättsliga områden, såsom miljörätt och EU-lagstiftning om finansiella tjänster, frågor om rättsligt samarbete samt utvecklingen av EU-domstolens rättspraxis.

Inom den avtalsbaserade verksamheten är EIPA och dess europeiska centrum för domare och jurister i Luxemburg specialiserade på följande typer av verksamheter, som skräddarsytts i samråd med kunderna för att möta deras specifika behov:

 • Workshoppar som kombinerar problem-baserat lärande och coachningstillfällen.
 • Studiebesök, även i kombination med utbildningstillfällen i utvalda ämnen.
 • Skräddarsydda blandade fortbilningsverksamheter.
 • Grundkursmoduler för domare, åklagare och annan domstolspersonal som inte är jurister av varierande längd.
 • Workshoppar med fortbildning för fortbildade, inklusive framtagande av fortbildningsmaterial och handledningar.

När det gäller ämnen omfattar EIPA ECJL:s fortbilningsverksamhet följande:

 • Institutionell EU-rätt (och EES-rätt).
 • Europeiska förvaltningsrätt och grundläggande rättigheter.
 • Europeiska registrerings- och regelfrågor, såsom miljö-, konsumentskydds-, livsmedelssäkerhets-, arbets- och socialrätt.
 • Alla områden av EU:s inre marknad, inbegripet finansiella tjänster, offentlig upphandling och konkurrensrätt.
 • Europeiskt och internationellt rättsligt samarbete inom familjerätt, handelsrätt och andra civilrättsliga frågor samt rättsligt samarbete och samarbete om brottsbekämpning på straffrättens område.
 • EU- och Eftadomstolarnas förfaranden och processen vid dessa domstolar.

Centrumet är också specialiserat inom fortbildnings- och coachningsverksamhet som syftar till att stärka domstolsväsendets oberoende och förbättra rättskipningen genom att identifiera och dela kunskaper och praktisk erfarenhet på sådana områden som

 • införande av kvalitetsledning inom domstolssektorn,
 • ledning av rättsliga institutioner (domstolar, allmänna åklagarmyndigheter, institut för rättslig fortbildning),
 • analys av utbildningsbehov och utvärdering av såväl kvaliteten på som verkan av rättslig utbildning, etc.),
 • etik och korruptionsbekämpning,
 • kontakter med allmänheten och kommunikationspolicy och kommunikationsförmåga,
 • införande och användning av e-juridikverktyg.

Pågående verksamheter

EIPA genomför årligen mellan 600 och 700 utbildningsverksamheter, med deltagande av mellan 12 000 och 14 000 personer. Av dessa tillhandahåller EIPA ECJL mellan 110 och 130 utbildningsverksamheter per år vilka riktar sig till ovannämnda målgrupper.

Antal utbildningsverksamheter (inkl. inledande utbildning och studiebesök) under 2015 totalt: 131

 • Verksamheter för domare, allmänna åklagare och privatpraktiserande advokater: 28
 • Verksamheter för andra juridiska yrken, inklusive annan domstolspersonal än domare: 3
 • Verksamheter för jurister och andra som arbetar inom offentlig förvaltning: 100

Antal deltagare under 2015 totalt: 2423

 • Verksamheter för domare, allmänna åklagare och privatpraktiserande advokater: 375
 • Verksamheter för andra juridiska yrken, inklusive annan domstolspersonal än domare: 26
 • Verksamheter för jurister som arbetar inom offentlig förvaltning: 2022

Genomsnittligt antal dagar per deltagare under 2015 totalt: 2

 • Verksamheter för domare, allmänna åklagare och privatpraktiserande advokater: 2
 • Verksamheter för andra juridiska yrken, inklusive annan domstolspersonal än domare: 4
 • Verksamheter för jurister som arbetar inom offentlig förvaltning: 2

Ovanstående statistik inbegriper inledande utbildning, fortbildning, coachningsverksamhet och studiebesök och rör deltagare såväl från EU-länder som från länder utanför unionen, men den omfattar inte siffror med anknytning till centrumets Master-program. Siffrorna inbegriper vidare både öppen verksamhet och verksamhet som finansieras delvis (t.ex. genom anslag från GD rättsliga frågor) och fullt ut genom kontrakt som tilldelats EIPA av EU och nationella institutioner. De omfattar dock inte domare och advokater som erhåller utbilning inom ramen för det EIPA-ledda Euromed Justice III-projektet.

Internationella partnerskap/avtal

EIPA är medlem i Europeiska nätverket av offentliga förvaltningar (Eupan).

EIPA ECJL har ingått bilaterala samarbetsavtal med nationella institutioner för rättslig utbildning i ett antal EU-medlemsstater och kandidatländer.

Genom åren har EIPA samarbetat (och fortsätter att samarbeta) på projektbasis med nationella institutioner för rättslig utbildning i hela Europa och med sammanslutning på EU-nivå för olika juridiska yrken, t.ex. rådet för notarier i Europeiska unionen (CNUE), europeiska kammaren för exekutionstjänstemän (CEHJ) och rådet för advokatsamfunden i Europeiska unionen (CCBE).

Historia

EIPA grundades 1981 som en fristående och icke vinstdrivande stiftelse som tillhandahåller riktad fortbildning om europeiska integrationsfrågor och tar upp behoven för de nationella myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater (däribland domstols- och åklagarväsendet) och de europeiska institutionerna. Idag är 22 EU-medlemsstater + Norge medlemmar i EIPA.

EIPA:s första filial, Europeiskt centrum för domare och jurister, inrättades 1992 i Luxemburg. Det specifika syftet var att tillhandahålla fortbildning för domarkåren och allmänheten samt privatpraktiserande advokater om tolkningen och tillämpningen av EU-rätt.

År 2012 antog EIPA:s europeiska centrum för domare och jurister ämnesbaserad strategi med inriktning på de viktigaste målgrupperna. Centrumets verksamheter kommer särskilt i fråga om domare, åklagare och privatpraktiserande advokater att inriktas på att tillhandahålla skräddarsydda program för praktisk fortbildning samt rådgivning och coachning, som syftar till att bidra inte bara med teoretiska kunskaper, utan även praktiska färdigheter och förtroendeskapande åtgärder över gränserna.

Kontaktuppgifter

EIPA Luxembourg – European Centre for Judges and Lawyers

2, circuit de la Foire Internationale, 1347 Luxembourg, LUXEMBOURG

E-post: info-lux@eipa.eu

Antal anställda: 15

Rättslig status: Icke vinstdrivande stiftelse

Länkar

EIPA:s webbplats

Senaste uppdatering: 13/02/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.