Национална съдебна практика

Австрия

Настоящият раздел ви представя преглед на съдебната практика на Австрия, както и връзки към съответните правни бази данни.

Съдържание, предоставено от
Австрия

Онлайн бази данни със съдебна практика

Решенията на австрийските съдилища се публикуват в правната информационна система на Република Австрия и справки с тях могат да се правят на следния уебсайт: http://www.ris.bka.gv.at/. Решенията на най-висшите съдилища и на административните съдилища се публикуват изцяло, а решенията на останалите съдилища се публикуват само в определени случаи.

Правната информационна система (Rechtsinformationssystem — RIS) на Република Австрия е електронна база данни, която се управлява от австрийското Федерално Канцлерство. Системата се използва предимно за обнародване на законодателните актове, публикувани в австрийския Държавен вестник (Bundesgesetzblatt), и за предоставяне на информация за правото на Федерална Република Австрия.

RIS предоставя неограничен онлайн достъп (WAI-AA в съответствие с WCAG 2.0).

Представяне на решенията / сигнатура

Върховни съдилища

Други съдилища

Представяне на съдебната практика посредством сигнатура

Да

Отчасти

Примери за сигнатура:

Сериен номер RS0127077

Служебен номер 11 Os 87/11w

Дата на съдебното решение 25.8.2011

Текст на сигнатурата

Обикновено сигнатурите са съставени от следните елементи: номер на състава: („11“), означение за вида на производството: („Os“), служебен номер на делото: („87“) и година: („11“). След това се добавя датата на постановяване на съдебното решение: („25.8.2011“).

Европейски идентификатор за съдебна практика (ECLI)

Тук може да бъде намерен Европейският идентификатор за съдебна практика (ECLI). ECLI представлява уникален идентификатор на съдебните решения в държавите — членки на ЕС.

Формат

Съдебните решения са достъпни в следните формати: XML, RTF, PDF и HTML.

Съдилища и други институции, за които се отнася

Върховни съдилища

 • Върховен съд (Oberster Gerichtshof)
 • Конституционен съд (Verfassungsgerichtshof)
 • Административен съд (Verwaltungsgerichtshof)

Съдилища и други институции

 • Окръжни апелативни съдилища (Oberlandesgerichte) и други съдилища (граждански и наказателни дела)
 • Федерален административен съд (Bundesverwaltungsgericht)
 • Окръжни административни съдилища (Landesverwaltungsgerichte)
 • Федерален финансов съд (Bundesfinanzgericht) (външен)
 • Орган за защита на личните данни (Datenschutzbehörde) (преди 2014 г.: Комисия за защита на личните данни (Datenschutzkommission))
 • Дисциплинарни комисии (Disziplinarkommissionen), Върховна дисциплинарна комисия (Disziplinaroberkommission), Апелативен трибунал (Berufungskommission)
 • Надзорен орган за представителство на служителите (Personalvertretungsaufsichtsbehörde) (преди 2014 г: Надзорна комисия за представителство на служителите (Personalvertretungs-Aufsichtskommission)
 • Комисии за равноправно третиране (Gleichbehandlungskommissionen) от 2014 г.
 • Комисии за равноправно третиране (Gleichbehandlungskommissionen) от 2008 г. (външни)
 • Независими административни съдилища (unabhängige Verwaltungssenate) — избрани решения от 1991 до 2013 г., след това окръжни административни съдилища
 • Финансова документация, Независим финансов съд (unabhängiger Finanzsenat), (външен; решения до 2013 г., след това Федерален финансов съд)
 • Независим федерален трибунал по въпросите на убежището (unabhängiger Bundesasylsenat) (избрани решения от 1998 до 2008 г.)
 • Съд по дела за убежище (Asylgerichtshof) (решения от юли 2008 до 2013 г., след това Федерален административен съд)
 • Трибунал по въпросите на околната среда (Umweltsenat) (избрани решения от 1994 до 2013 г., след това Федерален административен съд)
 • Федерален съвет по комуникациите (Bundeskommunikationssenat) (избрани решения от 2001 до 2013 г., след това Федерален административен съд)
 • Контролни органи в областта на обществените поръчки (избрани решения до 2013 г., след това Федерален административен съд)

Забележка: Не всички отговори, публикувани по-долу, са приложими за всички горепосочени съдилища и трибунали.

Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Има ли информация относно:

 • подадени жалби?

Не

Не

 • това дали производството е висящо?

Не

Не

 • резултатите от обжалванията?

Не

Да, доколкото се публикуват решенията на най-висшите съдилища

 • неотменимостта на решенията?

Публикуват се само решенията, които не подлежат на отмяна.

Публикуват се само решенията, които не подлежат на отмяна.

 • Последващи производства пред:
 • друг национален съд (Конституционен съд и др.)?
 • Съда на Европейския съюз?
 • Европейския съд по правата на човека?
 • Специални резюмета на решенията на Върховния съд посочват дали има висящо производство пред друг национален или международен съд.

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Правила относно публикуването

На национално равнище?

На равнище съдилища?

Има ли задължителни правила относно публикуването на решенията?

Да

Да

Членове 15 и 15a от Закона за Върховния съд (OGH), член 48a от Закона за съдебната власт(GOG), член 23 от Закона за Федералния финансов съд (BFGG), член 20 от Закона за Федералния административен съд (BVwGG)

Върховни съдилища

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само избрани части?

С малки изключения

Само малък подбор от решенията на обикновените съдилища; разширен подбор от решенията на административните съдилища

Ако се прави подбор, какви критерии се прилагат?

Публикува се пълният текст на решението, както и резюме.

Решения на Върховния съд, с които се отхвърлят жалби без подробно да се излагат мотивите, не се публикуват.

Публикува се пълният текст на решението, както и резюме.

Решенията на другите съдилища се публикуват, ако тяхната значимост надхвърля отделното дело.

Последна актуализация: 04/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.