Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици нидерландски вече са преведени.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Белгия

Настоящият раздел предоставя информация за източниците на съдебната практика и съдържанието им, както и препратки към съответните бази данни.

Съдържание, предоставено от
Белгия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Достъпни уебсайтове

Интернет сайтът JURIDAT дава възможност за търсене на информация в съдебната практика на Белгия.

Представяне на решенията, обобщения

Като правило решенията са въведени чрез списък от ключови думи или „abstract“, последван от обобщение (или резюме) на най-важните правни моменти и препратки към закони или по-рано приети решения.

Пример:

Списък от ключови думи или „abstract“: Спортни състезания — Футболни мачове — Сигурност — Закононарушение — Административна санкция — Обжалване пред полицейски съд — Права на защитата — Нарушение — Възражение — Отхвърляне на иска — Възобновяване на устната фаза на производството — Функция и задължения на съда

Обобщение: Съдията трябва да разпореди възобновяване на устната фаза на производството преди да отхвърли изцяло или частично даден иск въз основа на възражение, на което страните не са се позовали пред него, като нарушението на правата на защитата в производство за налагане на административна санкция съгласно закона от 21 декември 1998 г. относно сигурността по време на футболни мачове (1) (2). (1) Вж. Cass., 26 декември 1986 г., RG 5176, Pas., 1987, № 258; Cass., 3 април 1998 г., RG C.97.0087.F, Pas., 1998 г., № 191 и Cass., 17 май 2002 г. , RG C.01.0330.F, Pas., 2002 г., № 303. (2) Член 26, параграфи 1 и 2 от закона от 21 декември 1998 г. във вида, в който е бил в сила преди изменението му със закона от 25 април 2007 г.

Съдилища, чиято съдебна практика е обхваната

  • Върховен съд
  • Обикновени съдилища
  • Специализирани съдилища

Проследяване на хода на текущите съдебни производства

Върховен съд

Други съдилища

Предоставя ли се информация:

за направено обжалване?

Да

Да

за това дали дадено дело все още е висящо?

Да

Не

за резултата от евентуално обжалване?

Да

Не

за неотменимостта и окончателността на решението?

Не

Не

за възможността производството да продължи пред:

 Друг вътрешен съд (Конституционния съд…)?

 Съда на Европейските общности?

 Европейския съд по правата на човека?

Да

Да

Да /Не

Да /Не

Да /Не

Да /Не


Правила относно публикуването

На национално равнище?

По отношение на решенията на някои съдилища?

Съществуват ли задължителни правила по отношение на публикуването на съдебните решения?

Не

Не


Съществуват правила за поведение с незадължителен характер.

Върховен съд

Други съдилища

Пълният текст или подбрани части от него се публикуват?

Подбрани части

Подбрани части

Когато се публикуват подбрани части от текста, по какви критерии става това?

Интересите на обществото и правен интерес

Интересите на обществото и правен интерес


Връзки по темата

Juridat

Федерална публична служба „Правосъдие“

Последна актуализация: 06/08/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.