Национална съдебна практика

Белгия

В настоящия раздел се прави преглед на българската съдебна практика, както и на описанието и на връзките към съответните бази данни за съдебна практика.

Съдържание, предоставено от
Белгия

Налични уебсайтове

Публичната база данни на белгийската съдебна практика JUPORTAL съществува от края на 2017 г.

Съдебната практика в системата JUPORTAL е достъпна чрез търсачката JUPORTAL, която замени бившата търсачка Jure-Juridat от ноември 2020 г. нататък.

В част от базата данни JUPORTAL може се търси и чрез европейската търсачка ECLI, а именно съдебната практика на следните съдилища:

  • Конституционния съд,
  • Касационния съд,
  • апелативните съдилища,
  • апелативните трудови съдилища,
  • първоинстанционните съдилища,
  • търговските съдилища,
  • трудовите съдилища.

По-нататъшни производства

Върховен съд

Други съдилища

Достъпна ли е информация относно:

Наличието на обжалване?

Да.

Да.

Дали дадено дело все още е висящо?

Да.

Не.

Резултата от обжалването?

Да.

Не.

Неотменимостта на решението?

Не.

Не.

Възможността за продължаване на производството пред:

друг съд (Конституционен съд...)?

Съда на ЕС?

Европейския съд по правата на човека?

Да.

Да.

Да или не

Да или не

Да или не

Да или не


Правила за публикуване

На национално равнище?

За решенията на определени съдилища?

Съществуват ли задължителни правила относно публикуването на съдебната практика?

Не.

Не.


Съществуват незадължителни правила за поведение.

Върховен съд

Други съдилища

Пълната съдебна практика ли се публикува или избрана част от нея?

Част от нея

Част от нея

Какви критерии се прилагат когато се публикува избрана част от съдебната практика?

Обществен и правен интерес

Обществен и правен интерес

Последна актуализация: 04/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.