Национална съдебна практика

България

В настоящия раздел се прави преглед на българската съдебна практика, както и на описанието и на връзките към съответните бази данни за съдебна практика.

Съдържание, предоставено от
България

Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативните съдилища, окръжните съдилища, военните съдилища и районните съдилища. Присъдите и решенията се съхраняват в информационни бази данни на съответните съдилища, както на хартиен носител, така и в електронен вид.

Върховният касационен съд (ВКС) е висшата съдебна инстанция по наказателни, търговски и граждански дела. Съгласно член 124 от Конституцията на Република България, Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.Юрисдикцията му обхваща цялата територия на Република България.

Върховният административен съд осъществява върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване.

На Върховния административен съд са подсъдни:

 1. оспорванията срещу подзаконовите нормативни актове, освен тези на общинските съвети;
 2. оспорванията срещу актовете на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите и министрите, издадени при упражняване на конституционните си правомощия по ръководство и осъществяване на държавното управление; в случаите, предвидени в закон, както и когато тези органи са делегирали правомощията си на съответните длъжностни лица, издадените от тях административни актове се оспорват пред съответния административен съд;
 3. оспорванията срещу решения на Висшия съдебен съвет;
 4. оспорванията срещу актове на органите на Българската народна банка;
 5. касационни жалби и протести срещу първоинстанционни съдебни решения;
 6. частни жалби срещу определения и разпореждания;
 7. молби за отменяне на влезли в сила съдебни актове по административни дела;
 8. оспорванията срещу други актове, посочени в закон.

Съдебна практика, достъпна на интернет страницата

Върховният административен съд има интернет страница от началото на 2002 г. Страницата бе създадена, за да се отговори на потребностите на физически лица, юридически лица и административни органи, които имат нужда от лесен достъп до информация относно съдебната дейност на съда.

Съдебната практика е достъпна на интернет страницата на съда. Достъпът до базата данни става след регистрация, която е стандартна и свободна (потребителско име и парола).

Върховният касационен съд има интернет страница, която предоставя пряк достъп до информационната база данни на Върховния съд.

Представяне на решения / Заглавия

Върховен административен съд

В интернет няма заглавия/рубрики, които да отвеждат към решения или други дейности на Върховния административен съд. Актът се публикува заедно с неговия номер, дата на постановяване и номер на делото, за което се отнася, например:

Решение №5908 от 23.06.2005 г. по Дело №4242/2005

Върховен касационен съд

Решенията се издават на хартиен носител и се публикуват в бюлетина, годишника и интернет страницата на Върховния касационен съд на Република България.

Вариантите за търсене са: по данни на съда и имената на страните по делото; по номер на делото, регистриран във Върховния касационен съд; по номер на делото в отделение на Върховния касационен съд.

Пълният текст на решенията, постановени след 1 октомври 2008 г. (със заличени лични данни), е достъпен чрез връзка в долната част на страницата за „резултат от търсенето“.

Новини и съобщения за печата от Върховния касационен съд на Република България се публикуват редовно в раздела за съобщения за печата на интернет страницата на Върховния съд. Решения по дела от висок обществен интерес се публикуват в този раздел, както и в информационната база данни на Върховния касационен съд.

Формати

Върховен административен съд

Съдебната практика е достъпна на страницата на ВАС във формат HTML.

Върховен касационен съд

Съдебната практика е достъпна на страницата на ВКС в PDF формат.

Съдилища

По-нататъшни производства

Върховни съдилища - ВАС и ВКС

Други съдилища

Достъпна ли и информация относно:

 • обжалването?

Да

Да

 • дали дадено дело все още е висящо?

Да

Да

 • резултата от обжалването?

Да

Да

 • относно неотменимостта на решението

Да

Да

 • относно други производства пред:

друг национален съд (Конституционен съд...)

Съдът на ЕС

Европейският съд по правата на човека

не се прилага

не се прилага


Правила за публикуване

На национално равнище

На равнище съдилища:

Съществуват ли задължителни правила относно публикуването на съдебна практика:

Да - член 64, параграф 1 от Закона за съдебната власт

Да


Върховни съдилища

Други съдилища

Пълната съдебна практика ли се публикува или избрана част от нея?

ВАС и ВКС - пълна съдебна практика

Пълна съдебна практика/само избрана част от нея

Какви критерии се прилагат когато се публикува избрана част?

не се прилага

не се прилага

Последна актуализация: 08/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.