Национална съдебна практика

Чешка република

Тази страница ви предоставя обща информация за съдебната практика в Чешката република, както и описание на съответните бази данни за съдебната практика и линкове към тях.

Съдържание, предоставено от
Чешка република

Съдебна практика, налична в интернет

Съдебната практика е публично достъпна на уебсайта на Министерството на правосъдието — https://www.justice.cz/ (под заглавие „Judikatura“ (съдебна практика).

Всяко от съдилищата по-долу поддържа база данни със собствената си съдебна практика:

  • Конституционен съд (Ústavní soud),
  • Върховен съд (Nejvyšší soud),
  • Върховен административен съд (ВАС) (Nejvyšší správní soud).

Резюмета на всички приети от ВАС решения се публикуват в анонимизирана форма на уебсайта на ВАС. Някои от решенията на ВАС, както и някои от решенията, взети от административни съдилища от по-долна инстанция, избрани от пленума на всички съдии на ВАС в зависимост от тяхната важност, са изложени по-подробно.

Представяне на решения/заглавия

Решенията са достъпни на уебсайтовете на съответните върховни съдилища.

Формати

Съдебната практика е налична в html формат.

Съдилища с достъпни бази данни

Следните съдилищата имат свои бази данни:

Производства на по-горна инстанция

Върховен съд

Други съдилища

Има ли налична информация:

относно обжалванията?

Не

Да (https://www.justice.cz/, под заглавие „InfoSoud“)

дали определено дело все още се разглежда?

Не

Да (под заглавие „InfoSoud“)

относно резултатите от обжалването?

Не

Да (под заглавие „InfoSoud“)

относно неотменимостта на решението?

Не

Не

относно производства на по-горна инстанция пред:

друг вътрешен съд (Конституционния съд…)?

Съда на Европейския съюз?

Европейския съд по правата на човека?

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Правила относно публикуването

на национално равнище?

на равнище съдилища?

Съществуват ли задължителни правила за публикуването на съдебната практика

Да

Да

Върховен съд

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само избрана част от нея?

Напълно анонимизирана

Напълно анонимизирана

Ако се избира определена част

какви критерии се използват?

Защита на личните данни

Бази данни с правна информация

Наименование и URL на базата данни

Портал на публичната администрация

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Кратко описание на съдържанието

Базата данни съдържа законодателството на Чешката република на чешки език.

Последна актуализация: 16/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.