Национална съдебна практика

Дания

Съдържание, предоставено от
Дания

DomsDatasen [база данни за съдебните решения] е база данни, съдържаща избрани решения на датските съдилища.

Нейното попълване започва през 2022 г. и се извършва постепенно. Базата данни съдържа решения по граждански дела, както и малък набор от избрани съдебни решения по наказателни дела от особен обществен интерес.

Базата данни може да се използва безплатно.

Тя може да бъде намерена тук: https://domsdatabasen.dk/

Последна актуализация: 17/04/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.