Национална съдебна практика

Естония

Настоящата страница предоставя информация за съдебната практика в Естония и описание на съответните бази данни със съдебна практика.

Съдържание, предоставено от
Естония

Съдебна практика, достъпна онлайн

Съдебната практика на първоинстанционните и второинстанционните съдилища е достъпна онлайн от 2001 г. насам. Съдебната практика на Върховния съд е достъпна след реорганизацията на съдебната система през 1993 г. и се публикува в електронното издание на Riigi Teataja (естонския Държавен вестник) и на уебсайта на Върховния съд. Съдебната практика на първоинстанционните и второинстанционните съдилища се публикува в електронното издание на Riigi Teataja.

Задължението за осигуряване на достъп до съдебната практика е уредено в Закона за достъп до обществена информация, а специализираната уредба е дадена в различните процесуални кодекси. Обикновено всички окончателни съдебни решения се публикуват. Съгласно предвидените изключения по граждански и административни производства, по собствена инициатива или по искане на засегнатата страна съдилищата не публикуват в съдебните си решения името на засегнатата страна (като го заменят с инициали или други знаци), нито личния ѝ идентификационен номер, датата на раждане, регистрационния ѝ номер и адреса. Също по граждански и административни производства съдилищата могат да решат по собствена инициатива или по искане на засегнатата страна да публикуват само разпоредителната част на съдебно решение, което съдържа поверителни лични данни, или да не го публикуват изобщо, ако замяната на името на страната с инициали или други знаци може да наруши неприкосновеността на личния ѝ живот. Съдилищата могат да решат да публикуват само разпоредителната част на съдебно решение, ако то съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини.

Всички окончателни съдебни решения по наказателни производства се публикуват, но се оповестяват само личните данни на обвиняемия (име и личен идентификационен номер или дата на раждане). По принцип личните данни на непълнолетните обвиняеми не се оповестяват (името им и личният им идентификационен номер или датата на раждане се заменят с инициали или други знаци). По наказателни производства съдилищата могат да решат по собствена инициатива или по искане на засегнатата страна да публикуват само уводната и разпоредителната част или заключителната част на дадено съдебно решение, ако то съдържа поверителни лични данни. Същите правила важат, ако съдебното решение съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини и която позволява засегнатото лице да бъде разпознато, въпреки че имената му и други лични данни са били заменени с инициали или други знаци.

Публикуването на съдебната практика се счита за част от правораздаването, но публикуването на определена информация може да се оспорва. Следователно съдилищата трябва да обмислят по какъв начин следва да се публикуват съдебните решения.

Представяне на съдебните решения и заглавия


Върховен съд

Други съдилища

Съдебната практика представя ли се със заглавия?

Да

Не

Съдебната практика на Върховния съд може да се търси в Riigi Teataja и на уебсайта на Върховния съд по година, вид на делото, номер на делото, дата на съдебното решение, съдебен състав, вид на производството, вид на престъплението, анотация и съдържание. На уебсайта на Върховния съд съдебната практика може да се търси и по ключова дума.

Съдебните решения на първоинстанционните и второинстанционните съдилища могат да се търсят по съответния вид производство, а в зависимост от вида производство делата могат да се търсят и по различни критерии. При всички видове производства съдебните решения могат да се търсят по номер на делото и ECLI номер, компетентен съд, вид производство, вид и дата на съдебното решение, начална дата на производството, анотация и съдържание. При наказателни дела съдебните решения могат да се търсят и по номер на досъдебното производство, категория и начин на уреждане на делото, вид производство, вид жалба и наказание или съответно основания за издаване на оправдателна присъда. Съдебните решения по граждански и административни дела могат да се търсят също и по категория дело, вид производство и начин на уреждане на делото.

Пример за заглавие

Контрол за конституционосъобразност на второто изречение на член 71, алинея 2 от Закона за авиацията.

Формати


Върховен съд

Други съдилища

Документ

Метаданни

Документ

Метаданни

Съдебната практика достъпна ли е във формат XML?

Не

Не

Не

Не

Какви други формати се използват?

HTML

HTML

PDF

HTML

Последващи производства


Върховен съд

Други съдилища

Предоставя ли се информация относно:

обжалването?

-

Не

това дали дадено дело е все още висящо?

Да

Не

резултата от обжалването?

-

Да

неотменимостта на съдебното решение?

Да

Да

последващи производства пред:

друг национален съд (напр. Конституционния съд)?

Съда на Европейския съюз?

Европейския съд по правата на човека?

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Правила относно публикуването


На национално равнище

На равнище съдилища

Съществуват ли задължителни правила относно публикуването на съдебната практика?

Да

-

Правилата относно публикуването на съдебната практика са предвидени в съответните процесуални кодекси. Правилата в наказателното процесуално право и в гражданското процесуално право се различават.


Върховен съд

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само избрани части?

Само избрани дела.

Само избрани дела.

Какви критерии се прилагат, когато се публикуват само избрани части?

Критериите за подбор са следните:

1) съдебното решение трябва да е влязло в сила;

2) съдебното решение трябва да се публикува, ако:

а) (по граждански и административни дела) то не съдържа поверителни лични данни; съдебното решение се публикува, като имената се заменят с инициали или други знаци и по начин, който не нарушава неприкосновеността на личния живот; съдебното решение не съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини;

б) (по наказателни дела) то не съдържа поверителни лични данни или лични данни, до които по закон достъпът е ограничен по други причини, или ако имената и други лични данни са заменени в съдебното решение с инициали или други знаци, така че да не позволяват засегнатото лице да бъде разпознато; съдебното решение не съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини.

Критериите за подбор са следните:

1) съдебното решение трябва да е влязло в сила;

2) съдебното решение трябва да се публикува, ако:

а) (по граждански и административни дела) то не съдържа поверителни лични данни; съдебното решение се публикува, като имената се заменят с инициали или други знаци и по начин, който не нарушава неприкосновеността на личния живот; съдебното решение не съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини;

б) (по наказателни дела) то не съдържа поверителни лични данни или лични данни, до които по закон достъпът е ограничен по други причини, или ако имената и други лични данни са заменени в съдебното решение с инициали или други знаци, така че да не позволяват засегнатото лице да бъде разпознато; съдебното решение не съдържа информация, до която по закон достъпът е ограничен по други причини.

Бази данни с правна информация

Наименование и URL адрес на базата данни

Публикуваната съдебна практика на Върховния съд може да се намери на уебсайта на Върховния съд и на Riigi Teataja.

Съдебната практика на първоинстанционните и второинстанционните съдилища, която е влязла в сила и е публикувана, може да се намери чрез търсене в съдебната практика в Riigi Teataja.

Преюдициалните запитвания, отправени от естонските съдилища до Съда на Европейския съюз, може да се намерят чрез уебсайта на Върховния съд. Тук може да видите наименованието на съда, подал искане за преюдициално заключение, датата на подаване и съдържанието на искането, както и номера на делото по описа на естонските съдилища и по описа на Съда на Европейския съюз.

В Riigi Teataja се публикуват резюмета на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека.

От 1996 г. насам уебсайтът на съдилищата предоставя статистически данни относно производствата в първоинстанционните и второинстанционните съдилищата. Статистическа информация за Върховния съд може да бъде намерена на неговия уебсайт. Статистически данни относно контрола за конституционосъобразност се публикуват от 1993 г. насам, а статистически данни относно административните, гражданските, наказателните дела и делата за наказуеми простъпки се публикуват от 2002 г. насам.

От 2006 г. на уебсайта на Върховния съд се публикуват и анализи на съдебната практика по избрани теми.

Безплатен ли е достъпът до базите данни?

Да, достъпът до базите данни е безплатен.

Последна актуализация: 09/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.