Национална съдебна практика

Финландия

Тази страница ви предоставя обща информация за съдебната практика на Финландия.

Съдържание, предоставено от
Финландия

Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Представяне на решения / Заглавия

Що се отнася до върховните съдилища и повечето други съдилища, ключовите думи и заглавието се посочват заедно с датите и регистрационния номер.

Пример за заглавие/вия

Върховен съд на Финландия

ключова дума

Трудов договор — Прехвърляне на предприятие — Право на ЕС — Въздействие на тълкуването на директивата

Регистрационен номер: S2006/340

Дата на внасяне: 29.1.2009 г.

Дата на решението: 23.4.2009 г.

Досие: 835

кратко резюме

Делото касае правото на служител, който е напуснал по време на прехвърлянето на предприятие, да получи обезщетение от приобретателя на основание член 6 от глава 7 от Закона за трудовите договори, като се взема предвид член 4, параграф 2 от Директива 2001/23/ЕО на Съвета на ЕС.

законодателство

Закон за трудовите договори 55/2001, глава 7 член 6

Директива 2001/23/ЕО на Съвета на ЕС относно сближаването на законодателствата на държавите-членки във връзка с гарантирането на правата на работниците и служителите при прехвърляне на предприятия, стопански дейности или части от предприятия или стопански дейности, член 4, параграф 2


Таблицата по-горе представя наличната информация относно решенията на Върховния съд. Разделът с ключовите думи включва ключовите думи и датата на решението. Краткото резюме описва основното съдържание на решението, а позоваванията на законодателството съдържат информация за приложимото национално законодателство и законодателство на ЕС.

Формати

Съдебната практика във Финландия е достъпна във формат HTML.

Последващи производства

Информация за последващите производства се предоставя от следните съдилища:

  • обща информация относно обжалванията се предоставя от Върховния съд и другите съдилища
  • информация относно висящите дела се предоставя както от Върховния съд, така и от другите съдилища
  • резултатите от обжалванията се предоставят от Върховния съд и другите съдилища
  • информация относно неотменимостта на дадено решение се предоставя от Върховния съд и другите съдилища
  • информация за друг съд (като Конституционния съд) не се предоставя от Върховния съд или другите съдилища
  • информация относно последващите производства пред Съда на Европейските общности се предоставя от Върховния съд, но не и от другите съдилища.

Правила относно публикуването

На национално равнище и на равнище съдилища съществуват задължителни правила относно публикуването на съдебната практика.

Пълна съдебна практика се публикува от Върховния съд и специализираните съдилища. В другите съдилища се публикуват само избрани дела от съдебната практика в зависимост от степента на важност на делото, прилагането на ново законодателство или изменения на съществуващото законодателството, както и от необходимостта от хармонизиране на прилагането.

Последна актуализация: 05/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.