Национална съдебна практика

Франция

В този раздел ще намерите преглед на източниците на съдебна практика и тяхното съдържание, както и препратки към съответните бази данни.

Съдържание, предоставено от
Франция

Съдебна практика, достъпна онлайн

1. Общ официален портал: Legifrance:

2. Сайтове на съдилищата:

3. Сайт на Министерство на правосъдието

Представяне на решения, резюмета

По правило решенията се въвеждат чрез списък с ключови думи или „извлечение“, следван от резюме на най-важните правни въпроси и препратки към законодателството или към предходни решения.

Пример:

Документите за Касационния съд освен индивидуализиращи данни съдържат и аналитични данни. Резюмето, съставено от магистрат от състава, постановил решението, представлява кратко изложение на разглеждания правен въпрос. Заглавието, съставено въз основа на резюмето на решението, представлява поредица от ключови думи, подредени по ред на значението им. Използваните ключови думи са взети от номенклатурата на  Касационния съд, публикувана в изданията на годишните таблици на съдебния бюлетин, които могат да се намерят в рубриката „заглавия“; достъпни чрез щракване върху  заглавия във формуляра за експертно търсене в съдебната практика.

Пример Касационен съд, гражданско отделение 2, публично заседание – четвъртък, 18 декември 2008 г., № на жалбата: 07-20238, Обжалвано решение: Апелативен съд на Бас-Тер, 23 април 2007 г.

Заглавия и резюмета: ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС – Заключения - Заключения на апелативна инстанция – Заключителни изявления - Приложно поле

В нарушение на член 954, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс Апелативният съд е счел за оттеглени исковете и правните основания, които не са предявени отново в заключителните изявления, при положение че тези искове и правни основания не са определящи за предмета на спора и не представляват отклонения в развитието на производството от естество да го прекратят.

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС – Заключения – Заключения на апелативна инстанция – Заключителни изявления – Съответствие с разпоредбите на член 954, алинея 2, от новия Граждански процесуален кодекс – Неприсъствено решение – Обхват
ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС - Заключения – Заключения на апелативна инстанция - Заключителни изявления – Определение – Изключение – Разглеждан случай – Заключения с искане за събиране на доказателства

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕС - Заключения - Заключения на апелативна инстанция – Заключителни изявления - Приложно поле

Съдебни прецеденти: По отношение на заключителните изявления по смисъла на член 954, алинея 2 от Гражданския процесуалния кодекс, вижте: Гр. отд. 2, 3 май 2001, № 99-16.293, Бюл. 2001, II, № 87 (отхвърлено), и цитираното становище ; Гр. отд. 2, 20 януари 2005, № 03-12.834, Бюл. 2005, II, № 20 (отменено), и цитираните решения

Нормативна уредба: член 954, алинея 2 от Гражданския процесуален кодекс.

Формати

Съдебната практика е достъпна в следните формати: (например  PDF, html, XML)? XML за решенията на върховните съдилища, ако не са във формат html.

Съдилища, чиято съдебна практика е включена

Върховен съд

Касационен съд, Върховен административен съд, Конституционен съвет

Общи съдилища

Апелативен съд и административни апелативни съдилища

Особени юрисдикции

Сметна палата

Проследяване на текущи съдебни производства

Върховен съд

Други съдилища

Предоставя ли се информация относно:

Постъпването на жалба?

Да, за Конституционния съвет.

В процес на въвеждане за Касационния съд.

Запазено за страните – за Върховния административен съд.

Не

Обстоятелството, че делото е все още висящо?

Не

Не

Изхода от жалбата?

Да

Не

Окончателния и необжалваем характер на дадено решение?

Да

Да

Обстоятелството, че производството може да бъде отнесено до:

друга съдебна инстанция (Конституционен съвет ...)?

Съда на Европейските общности?

Европейския съд за правата на човека?

Не

Да

Да

Да

Да

Да

Правила относно публикуването

На национално ниво?

За решенията на определени съдилища?

Съществуват ли задължителни правила относно публикуването на съдебните решения?

Да

Не

Касационен съд

Съгласно член R433-3 от Кодекса на организацията на съдебната власт службата за документация и проучвания поддържа база данни, в която са събрани под една и съща номенклатура:

  • от една страна, решенията и становищата на Касационния съд, както и на съдилищата или съдебните комисии, прикрепени към него, публикувани или непубликувани в месечните бюлетини, посочени в  член R. 433-4,
  • от друга страна, решенията, представляващи особен интерес, постановени от останалите съдилища.

С тази цел съдебните решения от особен интерес се изпращат на службата според условията, определени със заповед на министъра на правосъдието,  председателите на апелативните съдилища и пряко от председателите или съдиите, които ръководят първоинстанционните съдилища.

Базата данни е достъпна за обществеността при условията, приложими към публичната услуга за разпространение на правото през Интернет.

Службата за документация и проучвания поддържа отделна база данни, в която са събрани всички решения, постановени от апелативните съдилища и съдебни решения, постановени от първите председатели на тези съдилища или упълномощени от тях лица. Условията, при които тези становища и решения се предават на службата и се използват от нея, са определени с наредба на министъра на правосъдието.

Съгласно член R433-4 службата за документация и проучвания издава 2 месечни бюлетина, единият за гражданските отделения, а другият за наказателното отделение, в които се поместват решенията и становищата, чието публикуване е решено от председателя на състава, който ги е постановил. Службата съставя периодични таблици.

Върховен административен съд (Conseil d’Etat)

Съгласно член L10 на Административнопроцесуалния кодекс решенията са публични. В тях се посочват имената на съдиите, които са ги постановили.

Върховен съд

Други съдилища

Пълният текст ли се публикува или само избрана част?

Пълен текст на всички решения за базите, публикувани онлайн.

Избрани решения в пълен текст на хартия (Касационен съд и Върховен административен съд) и резюмета на други избрани решения.

Публикуване на мотивите за избрани решения на апелативни съдилища.

В случай че се публикува избрана част, по какви критерии става това?

По избор на съда

По избор на съда

Последна актуализация: 13/12/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.