Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Германия

Настоящата страница ви предоставя преглед на съдебната практика в Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия

Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Представяне на решения / Заглавия

Върховни съдилища

Други съдилища

Съдебна практика, представена със заглавия

Федерален върховен съд:

Не

Федерален съд по административноправни спорове:

Да, в специални решения

Федерален съд по финансовоправни спорове:

Да

Федерален съд по трудовоправни спорове:

Да

Федерален съд по социалноправни спорове:

Да

Федерален патентен съд:

Не


Важните решения на Федералния съд по административноправни спорове имат заглавия под формата на название, което помага на потребителя да ги идентифицира лесно.

Решенията на Федералния съд по финансовоправни спорове имат подобие на заглавие, което предоставя основното съдържание на решението.

В решенията на Федералния съд по трудовоправни спорове  се посочват отделението, датата и референтния номер.

Пример за заглавие/заглавия

Федералния съд по административноправни спорове: декларирането на разходите за лекарства за повишаване на потентността, които не отговарят на изискванията за помощ, нарушава член 3, параграф 1 от Основния закон.

Във Федералния съд по финансовоправни спорове: няма намалена данъчна ставка за управленски и административни услуги на регистрирано дружество за свързани асоциации на членове – приложно поле на §68(2)(б) от Данъчния кодекс – конкуренция по смисъла на §65(3) от Данъчния кодекс.

Във Федералния съд по трудовоправни спорове: 10., 11.2.2009 г., 10 AZR 222/08, специално плащане —  във връзка с едностранен набор от правила на работодатели — предмет на промяна.

Формати

Върховни съдилища

Други съдилища

документ

метаданни

документ

метаданни

Какви формати се използват?

Федерален върховен съд:

pdf

Федерален съд по административноправни спорове:

html

Федерален съд по финансовоправни спорове:

html

Федерален съд по трудовоправни спорове:

x html 1

Федерален върховен съд:

pdf

Федерален съд по административноправни спорове:

pdf

Федерален съд по финансовоправни спорове:

html

Федерален патентен съд:

pdf

Федерален патентен съд:


Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Налична ли е информация относно обжалване?

Федерален върховен съд: не

Федерален съд по административноправни спорове: да

Федерален съд по трудовоправни спорове: не

Федерален съд по социалноправни спорове: не

Федерален патентен съд: не

относно това дали дадено дело все още е висящо?

Федерален върховен съд: не

Федерален съд по административноправни спорове: не

Федерален съд по финансовоправни спорове: да

Федерален съд по трудовоправни спорове: не

Федерален съд по социалноправни спорове: не

Федерален патентен съд: не

относно резултата от обжалването?

Федерален върховен съд: не

Федерален съд по административноправни спорове: да

Федерален съд по финансовоправни спорове: да

Федерален съд по трудовоправни спорове: не

Федерален съд по социалноправни спорове: не

Федерален патентен съд: не

относно неотменимостта на решението?

Федерален върховен съд: да

Федерален съд по административноправни спорове: не

Федерален съд по финансовоправни спорове: не

Федерален съд по трудовоправни спорове: не

Федерален съд по социалноправни спорове: не

Федерален патентен съд: не

относно последващи производства пред друг вътрешен съд (Конституционния съд…)?

Съда на Европейските общности?

Съда по правата на човека?

Федерален върховен съд: не

Федерален съд по административноправни спорове:

не

Федерален съд по финансовоправни спорове:

да

Федерален съд по трудовоправни спорове:

да

Федерален съд по социалноправни спорове:

не

Федерален върховен съд:

не

Федерален съд по административноправни спорове:

да, при някои случаи

Федерален съд по финансовоправни спорове:

да

Федерален съд по трудовоправни спорове:

да

Федерален съд по социалноправни спорове:

не

Федерален върховен съд:

не

Федерален съд по административноправни спорове:

не

Федерален съд по финансовоправни спорове:

Федерален съд по социалноправни спорове:

не

Федерален патентен съд: не

Федерален патентен съд:

не

Федерален патентен съд:

не


Федералният патентен съд съобщава тази информация само когато е цитирана в пълния текст на решението.

Федералният съд по административноправни спорове  публикува в интернет производства за постановяване на преюдициално заключение пред Съда на Европейските общности.

Правила относно публикуването

На национално равнище?

На равнище съдилища?

Съществуват ли задължителни правила за публикуването на съдебна практика?

Федерален върховен съд: не

Федерален патентен съд: не

Федерален съд по административноправни спорове: да

Федерален съд по трудовоправни спорове: не

Федерален патентен съд: не

Федерален съд по административноправни спорове: да

Федерален съд по финансовоправни спорове: да

Федерален съд по трудовоправни спорове: да


За Федералния съд по административноправни спорове правилата са установени в §55 от правилника на Административния съд заедно с §§169 и 173 от Закона за устройство на съдилищата и §1 от Закона за свобода на информацията.

За Федералния съд по финансовоправни спорове  обикновено се прилага принципът на равно третиране; т.е. Федералният съд по финансовоправни спорове трябва да вземе предвид правото на пресата на равно третиране на медиите.  В съответствие с това, за решенията на Федералния съд по финансовоправни спорове се прилага дата на издаване. На тази дата пресата бива информирана за решенията, решенията се публикуват в интернет, притежателите на абонаменти за решения получават решенията и т.н.

Върховни съдилища

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само подбрана част от нея?

Федерален върховен съд:

само подбрана част

Федерален съд по административноправни спорове:

само подбрана част

Федерален съд по финансовоправни спорове:

само подбрана част

Федерален съд по трудовоправни спорове:

пълно публикуване

Федерален съд по социалноправни спорове:

пълно публикуване

Федерален патентен съд:

пълно публикуване

Ако се прави подбор, какви критерии се прилагат?

Федерален върховен съд:

всички решения с основания

(„становища“)

Федерален съд по административноправни спорове:

да, в случай на фундаментални решения

Федерален съд по финансовоправни спорове:

Всички решения на Федералния съд по финансовоправни спорове са в интернет и също се публикуват в базата данни juris: т.е. всички решения, чието съдържание оправдава документиране (няма информация за, като пример, решения които не са придружени от основания)

Решенията остават достъпни в интернет за период от 4 години. След това те се заличават.

Федералният съд по финансовоправни спорове също предлага електронно изпращане (отделни решения могат да се поръчат посредством специфичния референтен номер).


За Федералния съд по социалноправни спорове  подбор от публикувани решения се публикува в тяхната цялост.

Последна актуализация: 26/11/2012

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.