Национална съдебна практика

Германия

Тази страница ви предоставя преглед на съдебната практика в Германия.

Съдържание, предоставено от
Германия

Съдебната власт е предоставена на съдиите; тя се упражнява от Федералния конституционен съд, федералните съдилища и съдилищата на 16-те провинции (Länder) (вж. член 92 от Основния закон).

Онлайн бази данни за съдебна практика

От 2010 г. Федералното министерство на правосъдието и защитата на потребителите публикува избрани решения на Федералния конституционен съд, федералните върховни съдилища и Федералния патентен съд на уебсайта Rechtsprechung im Internet [онлайн съдебна практика]. Тази информация е достъпна безплатно за заинтересованите лица.

Освен това Федералният конституционен съд и федералните съдилища публикуват решения на собствените си уебсайтове. Тази информация се предоставя безплатно за нетърговска употреба. На уебсайтовете се публикуват и съобщения за медиите, в които се предоставя информация за важни висящи дела и за изхода от тях.

Тъй като Федерална република Германия е федерална държава, провинциите (Länder) организират публикуването на своите съдебни решения. За тази цел те са създали съответни уебсайтове, към които са предоставени връзки на уебсайта Justizportal des Bundes und der Länder [портал за правосъдие на федералната държава и на провинциите].

Връзки по темата

Онлайн съдебна практика

Федерален конституционен съд

Федерален върховен съд

Федерален административен съд

Федерален финансов съд

Федерален съд по трудовоправни спорове

Федерален съд по социалноосигурителни спорове

Федерален патентен съд

Портал за правосъдие на федералната държава и на провинциите

Последна актуализация: 24/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.