Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Представяне на решенията / Заглавия

Държавен съвет (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Върховен съд (Άρειος Πάγος) (касационен съд по граждански и наказателни дела)

Други съдилища

Съдебна практика, представена със заглавия

Не

Да (от 2008 г. до 2011 г., за всички решения по наказателни дела)

Не

Във Върховния съд постановените от 2008 г. насам наказателни присъди (пълната поредица до 2011 г.) са категоризирани по заглавие. По този начин можете да ги намерите по съответното заглавие. Решенията по граждански дела и присъдите по наказателни дела могат да се намерят по номера на публикацията.

За решенията на Държавния съвет и на Апелативния административен съд на Атина (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών), достъп до съдебната практика със заглавия имат само съдии.

Апелативният съд на Атина (Εφετείο Αθηνών) не публикува съдържанието на решенията по граждански и наказателни дела в интернет. Решенията по граждански дела се публикуват на уебсайта на съответната служба на съда, заедно с номера на делото и с обобщение, без да се класират по категории. Наказателните присъди не се публикуват нито по номер на делото, нито по изхода на делото.

Примери за заглавия

Измама, Изнасилване, Забавено плащане на издръжка, Подкуп

Формати

Държавен съвет и Върховен съд

Други юрисдикции

Документ

Метаданни

Документ

Метаданни

Какви други формати се използват?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (административни юрисдикции)

Не

(други юрисдикции)

HTML (административни юрисдикции)

Не

(други юрисдикции)
Последващи производства

Държавен съвет

Върховен съд

Административни юрисдикции

Други юрисдикции

Има ли информация относно възможността за обжалване?

Да

Не

Да

Да

относно това дали делото е все още висящо?

Да

Не

Да

Да

относно резултата от обжалването?

Да

Не

Да

— Не

— Първоинстанционният съд на Атина (Πρωτ/κείο Aθηνών): Да (за жалби пред по-нискостоящи съдилища)

относно неотменимостта на решението?

Да

Не

Апелативният административен съд на Атина: Да, ако не е подадена жалба

Не

относно последващи производства пред

друг национален съд (Конституционен съд…)?

Съда на Европейския съюз?

Европейския съда по правата на човека?

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Правила относно публикуването

На национално ниво

На ниво съдилища

Има ли задължителни правила относно публикуването на съдебната практика?

Да

(лични данни – Закон № 2472/97, Становище № 2/2006 относно принципа на защита на личните данни)

Не

(ако е за служебни цели)

Държавен съвет и Върховен съд

Други юрисдикции

Цялата съдебна практика ли се публикува или само подбрана част?

— Държавен съвет: подбрана част

— Върховен съд: публикува се цялата съдебна практика по гражданските и наказателните дела, с изключение на решенията по дела, разглеждани по производството по член 565 от Гражданския процесуален кодекс.

Апелативен административен съд: подбрана част

Ако се публикува само подбрана част, какви критерии се прилагат?

Държавен съвет: значимост на делото

Апелативен административен съд на Атина: значимост на делото

Държавен съвет

Върховен съд

Други юрисдикции

Анонимни ли са съдебните решения, публикувани в интернет (със заличени имена)?

Не

Да

Не

Ако да,

за всички решения ли се отнася?

Да

— с изключение на решенията относно производството по член 565 от Гражданския процесуален кодекс

решения от

2007 г.

Връзки по темата

Върховен съд

Държавен съвет

Апелативен съд на Атина

Апелативен административен съд на Атина

JLS-2009-70009-01-02-EL-REF-00.DOCПървоинстанционен административен съд на Атина

Първоинстанционен съд на Атина

Последна актуализация: 25/06/2018

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.