Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Представяне на решенията/Заглавия


Държавен съвет (Συμβούλιο της Επικρατείας)

Върховен съд (Άρειος Πάγος) (касационен съд по граждански и наказателни дела)

Други съдилища

Съдебна практика, представена с заглавия

Да

(резюмета на решенията, постановени в пленум, със съответното заглавие се публикуват от 2018 г. насам)

Да

(всички съдебни решения по наказателни и граждански дела от 2006 г. насам)

Да

(резюмета на решенията на най-големите административни съдилища се публикуват на уебсайта на Държавния съвет)

Във Върховния съд малък процент от решенията по наказателни дела са категоризирани по заглавие от 2006 г. насам. Следователно достъпът до съдебните решения може да бъде направен по заглавие. Достъп до съдебните решения по граждански и наказателни дела може да се получи чрез номер на публикацията.

Атинският апелативен съд (Εφετείο Αθηνών) не публикува решения по граждански и наказателни дела онлайн. Решенията по граждански дела се публикуват на съответните административни уебсайтове с номера и резюмета, но не са категоризирани. Не се публикуват нито номерата, нито резултатите от решенията по наказателни дела.

Примери за заглавия

Измама, изнасилване, забавена издръжка, подкуп

Формати


Държавен съвет и Върховен съд

Други съдилища

Документ

Метаданни

Документ

Метаданни

Какви други формати се използват?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (административни съдилища)

Не

Други съдилища

HTML (административни съдилища)

Не

Други съдилища

Последващи производства


Държавен съвет

Върховен съд

Административни съдилища

Други съдилища

Има ли информация

относно възможността за обжалвания?

Да

Да

Да

Да

относно това дали дадено дело е все още висящо?

Да

Да

Да

Да

относно резултата от обжалвания?

Да

Да

Да

—Не

—Атински първоинстанционен съд (Πρωτοδικείο Αθηνών): Да (за обжалвания пред по-нисшестоящи съдилища)

относно неотменимостта на решението?

Да

Да

— Апелативен административен съд на Атина: Да, ако не е обжалвано

Не

по отношение на по-нататъшните производства пред:

друг национален съд (Конституционен съд...)?

Съда на ЕС?

Съда по правата на човека?

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Правила относно публикуването


на национално равнище?

на равнище съдилища?

Съществуват ли задължителни правила относно публикуването на съдебната практика?

Да

{лични данни – Закон 4624/19 и Общия регламент относно защитата на данните [Регламент (ЕС) 2016/679]}

Да

{лични данни – Закон 4624/19 и Общия регламент относно защитата на данните [Регламент (ЕС) 2016/679]}


Държавен съвет и Върховен съд

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само избрани части?

— Държавен съвет Около 80 % от всички решения вече са публикувани. Всички решения ще бъдат публикувани постепенно.

— Върховният съд публикува пълната съдебна практика по наказателни и граждански дела, с изключение на съдебните решения по реда на член 565 от Гражданския процесуален кодекс.

— Административни съдилища Публикуван е подбор от съдебни решения.

Ако се прави подбор, какви критерии се прилагат?

— Държавен съвет Значение на делото

— Апелативен административен съд на Атина: Значение на делото


Държавен съвет

Върховен съд

Други съдилища

Анонимизирани ли са съдебните решения, публикувани онлайн (отстранени ли са имената)?

Да

Да

Не

Ако отговорът е „да“,

всички решения?

Държавният съвет анонимизира всички съдебни решения, публикувани на неговия уебсайт.

Да

— с изключение на съдебните решения по реда на член 565 от Гражданския процесуален кодекс.


решения от

1990 г. насам

2006 г. насам


Свързани връзки

Върховен съд

Държавен съвет

Апелативен съд на Атина

Апелативен административен съд на Атина

Първоинстанционен административен съд на Атина

Атински първоинстанционен съд

Последна актуализация: 09/09/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.