Национална съдебна практика

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

Съдебната практика е достъпна на уебсайт

Представяне на решенията/Заглавия

Държавен съвет (Symvoúlio tis Epikrateías)

Върховен съд (Áreios Págos) (Касационен съд по граждански и наказателни дела)

Други съдилища

Съдебна практика, представена със заглавия

Да

(резюмета на решенията, постановени в пленум, със съответното заглавие се публикуват от 2018 г. насам)

Да

(всички съдебни решения по наказателни и граждански дела от 2006 г. насам)

Да

(резюмета на решенията на най-големите административни съдилища се публикуват на уебсайта на Държавния съвет)

(можете да търсите съдебна практика на уебсайта на Първоинстанционния съд на Пирея (Protodikeío) и Апелативния съд (Efeteío))

Примери за заглавия

Завещания, моторни превозни средства, заетост, обезщетение, обжалване

Формати

Държавен съвет и Върховен съд

Други съдилища

Документи

Метаданни

Документи

Метаданни

Какви други формати се използват?

HTML, TXT

HTML, TXT

HTML (административни съдилища)

Не

Други съдилища

HTML (административни съдилища)

Не

Други съдилища

Последващи производства

Държавен съвет

Върховен съд

Административни съдилища

Други съдилища

Налична ли е информация относно жалбите?

Да

Да

Да

Да

За това дали дадено дело е все още висящо?

Да

Да

Да

Да

За резултата от обжалванията?

Да

Да

Да

Първоинстанционен съд и Апелативен съд на Пирея

За неотменимостта на решението?

Да

Да

— Атински апелативен административен съд: Да, ако не е обжалвано

Не

Що се отнася до последващите производства пред друг национален съд (Конституционен съд и др.)?

Съда на Европейските общности?

Съда по правата на човека?

Да

Да

Да

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Правила за публикуване

На национално равнище?

На равнище съдилища?

Съществуват ли задължителни правила за публикуването на съдебната практика?

Да

(„лични данни“ — Закон 4624/19 и Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)

Да

(„лични данни“ — Закон 4624/19 и Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)

Държавен съвет и Върховен съд

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само избрани части?

— Държавен съвет: Около 80 % от всички решения вече са публикувани. Всички решения ще бъдат публикувани постепенно.

— Върховният съд публикува пълната съдебна практика за наказателни и граждански дела, с изключение на решенията по процедурата по член 565 от Гражданския процесуален кодекс(Kódikas PolitikísDikonomías).

— Административни съдилища: Публикуван е подбор от съдебни решения.

— Първоинстанционен съд и Апелативен съд на Пирея:

Публикуван е подбор от съдебни решения.

Ако се извършва подбор, какви са прилаганите критерии?

— Държавен съвет: Значимостта на делото

— Атински апелативен административен съд: Значимостта на делото

Държавен съвет

Върховен съд

Други съдилища

Анонимизирани ли са съдебните решения, публикувани онлайн (отстранени ли са имената)?

Да

Да

Да

Ако отговорът е „да“, това за всички решения ли е валидно?

Държавният съвет анонимизира всички съдебни решения, публикувани на неговия уебсайт.

Да

— с изключение на съдебните решения по реда на член 565 от Гражданския процесуален кодекс.

Решения от

1990 г.

2006 г.

2017 г.

Свързани връзки

Върховен съд

Държавен съвет

Атински апелативен съд

Атински апелативен административен съд

Атински административен първоинстанционен съд

Атински първоинстанционен съд

Последна актуализация: 04/05/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.