Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици унгарски вече са преведени.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Унгария

Настоящият раздел съдържа преглед на съдебната практика в Унгария, както и описание и връзки към съответни бази данни със съдебна практика.

Съдържание, предоставено от
Унгария

Съдебна практика, която е публикувана на уебсайтове

Закон CLXI от 2011 г. относно организацията и администрирането на съдилищата предвижда от 1 януари 2012 г.,че Curia (Върховният съд на Унгария), петте регионални апелативни съдилища и административните и трудовите съдилища (последните единствено когато административното решение, предмет на преразглеждане в административно дело, е постановено в първоинстанционно производство и решението на съда не е предмет на обжалване по общия ред) са задължени да публикуват решението по съществото на делото в електронен формат в сборника с унгарски съдебни решения (Bírósági Határozatok Gyűjtemény). Понастоящем сборникът с унгарски съдебни решения е достъпен на уебсайта на регистъра на анонимните решения (Anonim Határozatok Tára - връзка: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara). (В миналото съгласно Закон XC от 2005 г. относно свободата на електронната информация Върховният съд и петте регионални апелативни съдилища бяха задължени да публикуват всички свои решения по същество от 1 юли 2007 г.)

Решенията, постановени в следните производства, са изключение и следователно не трябва да бъдат публикувани в сборника със съдебни решения:

 • решения на съда, постановени в производства за заповед за плащане, принудително изпълнение, фирмени дела, производства по несъстоятелност и ликвидация, както и производства, включващи регистри, поддържани от съда;
 • решения, постановени в брачни производства, производства с цел определяне на бащинство и произход, производства относно прекратяване на родителска отговорност, както и производства за настойничество могат да не бъдат публикувани, ако едната от страните го изисква;
 • решения, постановени в производства, включващи предполагаеми сексуални престъпления, не могат да бъдат публикувани без съгласието на жертвата.

Нещо повече, Curia е задължен да публикува решенията за еднакво прилагане на законодателството (връзка: https://kuria-birosag.hu/hu/jogegysegi-hatarozatok), принципните съдебни постановления (връзка: http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-hatarozatok) и принципните съдебни решения (http://www.kuria-birosag.hu/hu/elvi-birosagi-dontesek). Те също така са достъпни на уебсайта на регистъра на анонимните решения (връзка: http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/anonim-hatarozatok-tara).

Председателят на съда, който постановява решението, трябва да го публикува в сборника със съдебни решения в рамките на 30 дни след изготвянето на решението в писмен вид.

Описанието на публикуваното решение трябва да включва името на съда и на законодателната област, годината на постановяване на решението, референтния номер, както и разпоредбите, въз основа на които решението е постановено от съда.

Като правило всички лични данни на страните трябва да бъдат заличени от решенията („анонимно решение“), а страните трябва да бъдат идентифицирани в зависимост от процесуалното качество, в което те участват в производството.

Представяне на решения / Заглавия

Няма специфични заглавия, тъй като системата за търсене извежда всички съответни данни в резултатите. В списъка с резултатите присъства идентификационен номер, който се отнася за данни, които също така са извадени в списъка с резултатите (съд, вид процедура).

(Подробните правила за обозначаване на решенията, публикувани в сборника със съдебни решения, са посочени в Наредба № 29/2007 на министъра на правосъдието и националната полиция от 31 май 2007 г.)

Формати

Съдебната практика е достъпна в .rtf формат

Обхванати съдилища

Curia и регионалните апелативни съдилища са задължени да публикуват всички решения по същество. Всички решения от по-нисшестоящите съдилища, пряко свързани с тези решения, също трябва да се публикуват.

Административните и трудовите съдилища са задължени да публикуват своите решения по същество единствено когато те са постановени в първоинстанционни административни производства и когато решението на съда не е предмет на обжалване по общия ред.

Освен това председателите на съдилищата могат да решат дали да публикуват други решения по същество.

Централен уебсайт: Съд.

Последващи производства

Curia

Други съдилища

Налична ли е информация

относно обжалване?

Не

Не

 • относно това дали дадено дело все още не е приключило?

Не

Не

 • относно резултата от обжалването?

Не

Не

 • относно неотменимостта на решението?

Да

Да

 • относно последващи производства пред

друг унгарски съд (Конституционния съд…)

Съда на Европейския съюз?

Съда по правата на човека?

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Правила относно публикуването


на национално равнище?

на равнището на съдилищата?

Съществуват ли задължителни правила за публикуването на съдебна практика?

Да

Да

Curia

Други съдилища

Цялата съдебна практика ли се публикува или само подбрана част от нея?

Цялата съдебна практика

Само подбрана част

Ако се извършва подбор,

какви критерии се прилагат?

Петте апелативни съдилища публикуват всички решения по същество. Всички решения на по-нисшестоящи съдилища, пряко свързани с тези решения, също следва да се публикуват.

Освен това председателите на съдилищата могат да решат дали да публикуват други решения по същество.

Считано от 1 юли 2007 г.

Бази данни с правна информация

Наименование и интернет адрес на базата данни

Портал на унгарските съдилища

Достъпът до базата данни безплатен ли е?

Да, достъпът до базата данни е безплатен.

Кратко описание на съдържанието

Считано от 1 юли 2007 г., всички решения по същество на Curia (известен преди 1 януари 2012 г. като Върховния съд), както и на петте регионални апелативни съдилища, а от 1 януари 2012 г. и решенията по същество на административните и трудовите съдилища при административни дела (при които преразглежданото административно решение е постановено в рамките на първоинстанционно производство и решението на съда не е предмет на обжалване по общия ред).

Всички решения на по-нисшестоящите съдилища, пряко свързани с тези решения.

Други решения, определени от председателя на съда.

Всички лични данни на страните трябва да бъдат заличени от решенията и страните трябва да бъдат идентифицирани в зависимост от процесуалното качество, в което те участват в производството. Въпреки това следната информация не трябва да бъде заличена:

 • името на органа, който изпълнява държавни или местни правителствени функции или други обществени функции, предвидени в законодателството, и освен ако в закона не е посочено друго, първото име и фамилията или имената (обединени като „име“) и длъжността на лицето, действащо в това качество, когато въпросното лице е участвало в производството по силата на своята обществена функция;
 • името на адвоката, действащ като упълномощен представител или защитник;
 • името на физическото лице, загубило делото като ответник, както и името и адреса на седалището на юридическите лица или органите, които не са юридически лица, ако решението е постановено в производство, в рамките на което съществува право по закон да се предявяват искания от обществен интерес;
 • наименованието и адреса на седалището на бизнес организациите или фондациите, както и името на техния представител;
 • данни, достъпни поради съображения, свързани с обществения интерес.

Връзки по темата

Търсене в сборника с унгарски съдебни решения

Последна актуализация: 06/04/2017

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.