Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Ирландия

Настоящият раздел съдържа  преглед на ирландската съдебна практика, както и описание и връзки към съответните бази данни със съдебна практика.

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Съдебната практика е изградена въз основа на прецеденти или предишни решения на съдилищата. При определени обстоятелства тези решения могат да бъдат задължителни за друг съд, ако фактите по случая са сходни. Обикновено съдилищата от по-ниска инстанция постановяват решенията си в съответствие с решенията на по-висшите съдилища. Съдебната практика се основава на две доктрини —  доктрината stare decisis и доктрината res judicata. Доктрината stare decisis означава доктрина за задължителния прецедент. Доктрината res judicata означава че по делото вече е била произнесена присъда. Съдебна практика, която е достъпна на уебсайт

Съдебна практика, публикувана на уебсайт

Представяне на решенията

Голяма част от съдебната практика на ирландските съдилища е на разположение на обществеността.

Съдебната практика е достъпна безплатно на уебсайта на Съдебната служба на Ирландия.

за Върховния съд (Supreme Court), Апелативния наказателен съд (Court of Criminal Appeal) и Висшия съд (High Court)). Съдебната практика на Върховния съд е също така достъпна на уебсайта на Върховния съд на Ирландия (http://www.supremecourt.ie).

Съдебната практика на Върховния съд е достъпна от 2001 г., а тази на Апелативния наказателен съд и Висшия съд — от 2004 г.

Съдебната практика на Върховния съд, Апелативния наказателен съд и Висшия съд е също така достъпна безплатно в базата данни на BAILII (Британски и ирландски институт за правна информация) и в базата данни на IRLII (Ирландска инициатива за правна информация).

Следните сборници от документи са достъпни чрез уебсайта BAILII:

Правила за публикуване

Няма задължителни правила за публикуване на съдебната практика на национално ниво или на ниво съдилища. Всички отложени решения на върховните съдилища се публикуват. (Това са случаите, когато съдията/съдът се оттеглят за определен период от време, за да обмислят и съставят решението.)

Съдебни решения, постановени ex tempore, т.е. когато съдът не се оттегля преди произнасяне на съдебното решение, се публикуват само ако в тях се повдига особен правен въпрос или ако съдът, който ги постановява, изрично разпорежда това.

Съдържанието, което се публикува в интернет

във връзка със съдебните решения не е представено анонимно, освен ако това се изисква по закон или е разпоредено от съда. По закон някои случаи не трябва да бъдат разглеждани в открито съдебно заседание и определени законови разпоредби изискват името на жертвата да не бъде разкривано. В такива съдебни решения имената са анонимни.

Всички съдебни решения, взети при закрити врати (in camera) или които съдържат чувствителни лични данни за страна или свидетел, са също анонимни.

Преди да бъдат публикувани на уебсайта, съдебните решения се предоставят на хартиен носител на:

  • Всички съдии
  • Библиотеките на професионалисти в областта на правото:
    • Главния прокурор (Attorney General),
    • Главния държавен юрисконсулт (Chief State Solicitor) и
  • Различни правителствени отдели.

Връзки по темата

Съдебна служба на Ирландия

Последна актуализация: 18/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.