Национална съдебна практика

Италия

Настоящият раздел съдържа преглед на съдебната практика в Италия, както и описание и връзки към съответни бази данни със съдебна практика.

Съдържание, предоставено от
Италия

Съдебна практика, достъпна онлайн

Италианската съдебна система предоставя публични данни за съдебната практика, които са достъпни на различни уебсайтове.

Corte di Cassazione — Касационният съд на Италия — е най-висшестоящият съд в съдебната система. Той разполага с много богат интернет портал, включващ две основни секции:

Едната от тях е посветена на текущите граждански и наказателни дела. Достъпът е запазен за идентифицирани и упълномощени адвокати по специфични дела, в съответствие с италианското законодателство в областта на защитата на личните данни. Достъпът се осъществява чрез валиден цифров сертификат, вложен в смарт карта.

Другата секция се състои от системата Italgiure DB, която е достъпна през същия портал. Секцията съдържа милиони документи за приключени съдебни процеси (предимно присъди) по граждански и наказателни дела. Тези данни са свободно достъпни за служители на съдебната система (съдии, прокурори, съдебни администратори), а също така могат да бъдат използвани от адвокати, университети и други заинтересовани лица срещу заплащане на символична абонаментна такса.

Информацията, налична в съдебните регистри, както и регистрите със съдебна практика и електронните документи в цифровизираните гражданско-правни съдебни досиета, могат да бъдат намерени онлайн във всички първоинстанционни и апелативни съдилища.

Адвокатите и експертите, назначени от съда и разполагащи със специална карта (смарт карта, съвместима с Carta Nazionale dei Servizi) имат достъп до Портала за ИТ услуги (Portale dei Servizi Telematici).

Информацията, налична в съдебните регистри на мировите съдии (giudice di pace) също може да бъде намерена в този портал.

На този портал може да бъде получен достъп до информация от съдебните регистри с премахнати лични данни, без специално разрешение.

Представяне на решения / Заглавие

Текущите производства по заявени теми са достъпни по имена на страните или номер на дело съгласно общия регистър на Върховния съд или на трибунала.

Приключени дела също могат да бъдат търсени чрез извеждане на пълния текст, по тема или по специфични данни (дата на действието, име на страната).

Формати

Документите и данните на съдебната практика са налични в PDF и html формат.

Съдилища

Върховен касационен съд

Информацията е налична на уебсайта на Върховния касационен съд.

Обикновени съдилища

Обновеният списък с връзки към обикновените съдилища може да бъде намерен на уебсайта на Министерството на правосъдието.

Последващи производства

Върховен съд

Други съдилища

Налична ли е информация

относно това дали дадено дело все още е висящо

Да

Да

относно резултата от обжалването

Да

Не

относно неотменимостта на решението

Да

Да

Когато е наличен уебсайт на отделен трибунал или на апелативен съд, той често включва информация относно това как да се заведе дело, как да се предяви иск или как да се изиска обжалване.

Бази данни с правна информация

  1. Italgiure DB осигурява достъп до база данни, съдържаща информация за множество съдебни решения, предимно такива на Върховния съд. Уебсайтът съдържа над 35 милиона документи (включително закони и подзаконови нормативни актове, както и препратки към научни разработки).

Достъпът до базите данни е ограничен, както е обяснено по-горе.

  1. Голяма част от съдебната практика на апелативните съдилища и други съдилища е достъпна посредством Портала за ИТ услуги, както е описано по-горе.
Последна актуализация: 18/01/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.