Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница латвийски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Латвия

Настоящият раздел ви предоставя информация за съдебната практика в Латвия.

Съдържание, предоставено от
Латвия
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Съдебна практика, достъпна онлайн

Базата данни за съдебна практика е съществена част от Портала на националните съдилища (Latvijas Tiesu portāls). Тя съдържа решенията на Върховния съд, разпределени по области на съдебна практика.

Считано от 1 януари 2007 г, всички решения на латвийскитеадминистративни съдилища се публикуват онлайн в Портала на националните съдилища.

Избрани решения на всички съдилища по граждански и наказателни дела също се публикуват (особено ако биха представлявали интерес за обществеността). Тези решения се публикуват в Портала на националните съдилища. Решенията на Върховния съд са достъпни също така на уебсайта на Върховния съд .

Представяне на решения/заглавия

База данни за съдебна практика

Номер на дело (Lietas numurs)

Вид дело (Lietas veids)

Дата (Datums)

Картон за образуване (Atvērt kartīti)

CXXXXXXXX

Граждански дела (Civillietas)

XXXX-XX-XX

Заглавие на резюмето (Tēzes virsraksts):

2. (Основни съображения) (Galvenā tēze)

3. (Допълнителна правна информация) (Papildu tiesiskā informācija)

Щракнете върху „Atvērt kartīti“, за да получите достъп до записа на решението, който се състои от две части: основни данни и допълнителни данни. Допълнителните данни включват следната информация:

  1. заглавието на резюмето на решението;
  2. основните съображения в решението (обикновено 2-3 съображения);
  3. информация относно правните актове, правните принципи, съдебната практика и правната доктрина, на които се основава решението;
  4. резюме на решението.

Формати

Решенията в базата данни за съдебна практика на Портала на националните съдилища са са достъпни в HTML формат.

Решенията, публикувани в Портала на националните съдилища са достъпни в PDF или DOC формат.

Компетентни съдилища

Върховен съд

Решенията на Върховния съд са достъпни в базата данни за съдебна практика и на уебсайта на Върховния съд .

Обикновени съдилища

Решенията на обикновените съдилища са достъпни на уебсайта на  Портала на националните съдилища .

Последващи производства

Информация относно последващите производства може да бъде намерена на Портала на националните съдилища чрез използване на функцията „Ход на производството“ (Tiesvedības gaita) в раздела „E-услуги“ (E-pakalpojumi) .

Чрез въвеждане на номера на делото може да се получи информация относно съответния съд, съдията, на когото е разпределено делото, графика на заседанията , подадените жалби, изхода от производствата по обжалване и отмяната на решения.

Правила относно публикуването

Ако делото се гледа в открито заседание, съдебното решение (състоящо се от уводна част, описателна част, мотиви и диспозитив), става публично достъпна информация от датата, на която то е произнесено.

Ако  решението не бъде произнесено в съдебно заседание  (например ако дадено дело се разглежда изцяло в рамките на писмена процедура), решението се счита за публично достъпна информация от датата на неговото постановяване.

Ако делото се гледа при закрити врати и ако уводната част и диспозитивът на съдебното решение бъдат прочетени в открито съдебно заседание, тези части от съответното съдебно решение се считат за публично достъпна информация и могат да бъдат публикувани.

Съгласно Постановление №123 на Министерския съвет (прието на 10 февруари, 2009 г., в сила от 18 февруари, 2009 г.), ) преди публикуването на съдебните решения, долуизброените лични данни на физически лица се заместват, както следва:

  1. собственото и фамилното име на лицето – с инициали;
  2. личният идентификационен номер  – с думите „личен идентификационен номер“;
  3. адресът на местожителство на лицето – с думите „местожителство“;
  4. адресът на недвижимия имот – с думата „адрес“;
  5. кадастралният номер на недвижим имот в кадастъра – с думите „кадастрален номер“;
  6. регистрационният номер на превозното средство – с думите „регистрационен номер“.

Съдържащите се в съдебните решения данни за съдии, прокурори, адвокати, нотариуси и съдебни изпълнители се публикуват.

Отдел „Съдебна практика“ на Върховния съд подбира най-важните и актуални решения, предназначени за публикуване (в съответните случаи).

Последна актуализация: 30/03/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.