Национална съдебна практика

Латвия

Този раздел предоставя преглед на съдебната практика на Латвия.

Съдържание, предоставено от
Латвия

Бази данни за съдебна практика, достъпни онлайн

Върховният съд на Латвия създаде база данни за съдебна практика (Latvijas Republikas Augstākā tiesa). В нея се каталогизират съдебни решения, които са от значение за съгласуваността, проучването и развитието на съдебната практика.

Съдебната практика на Върховния съд може да бъде избрана по съдебна институция, вид дело, сектор, подсектор, правни принципи, същност на делото (мотиви) и ключови думи в текста.

Базата данни за съдебна практика на Върховния съд е достъпна чрез портала за електронни услуги на Върховния съд и началната страница на Върховния съд.

Освен това на портала могат да бъдат публикувани влезли в сила съдебни актове, постановени в открито съдебно заседание по въпроси от обществен интерес (т.е. съдебни актове, публикувани с образователна цел за граждани или юристи), както и други съдебни актове, постановени в открито съдебно заседание по преценка на съответния съд.

Представяне на съдебни актове/заглавия

Формати

Решенията в базата данни за съдебна практика на Портала на националните съдилища са достъпни в HTML формат.

Решенията, публикувани в Портала на националните съдилища, са достъпни в PDF формат.

Компетентни съдилища

Върховен съд

Решенията на Върховния съд са достъпни в базата данни за съдебна практика на уебсайта на Върховния съд и на уебсайта на Портала на националните съдилища.

Обикновени съдилища

Решенията на обикновените съдилища са достъпни на уебсайта на Портала на националните съдилища.

Последващи производства

Информация относно последващите производства може да бъде намерена на Портала на националните съдилища, чрез използване на функцията „Ход на производството“ (Tiesvedības gaita) в раздела за електронни услуги, или чрез раздела, достъпен за оторизирани потребители на портала „Моите дела“ (Manas lietas).

Неоторизираните потребители могат да получат достъп до обща информация за хода на дело в раздела „Ход на производството“, като въведат номера на делото или призовката.

В раздела „Моите дела“ оторизираните потребители имат възможност да преглеждат данните и материалите по делата, по които са страна (включително съдебни актове и аудиофайлове от производството по делото).

Оторизация за използване на Портала на националните съдилища се предоставя въз основа на:

  • лична карта,
  • електронен подпис,
  • мобилен електронен подпис,
  • eIDAS.

Правила относно публикуването

Постановяване

Ако делото се гледа в открито заседание, съдебният акт (състоящ се от уводна част, описателна част, мотиви и диспозитив), става публично достъпна информация от датата, на която е постановен.

Ако в съдебно заседание не бъде постановен съдебен акт или решение (например ако дадено дело се разглежда изцяло в рамките на писмена процедура), решението се смята за публично достъпна информация от датата на неговото получаване.

Ако делото се гледа при закрити врати и ако уводната част и диспозитивът на съдебното решение бъдат прочетени в открито съдебно заседание, тези части от съответното съдебно решение се смятат за публично достъпна информация и могат да бъдат публикувани.

Достъпност

Достъпността на съдебните актове се урежда от Закона за съдебната власт и Постановление № 123 на Министерския съвет от 10 февруари 2009 г. относно правилата за публикуване на съдебна информация на уебсайт в интернет и обработката на съдебни актове преди издаването им (наричана по-нататък „Постановление № 123 на Министерския съвет“).

В Постановление № 123 на Министерския съвет се предвижда, че при подготвяне на съдебен акт за публикуване определени данни, позволяващи идентифициране на физическите лица, се заличават и заменят с подходящ индикатор:

  • име и фамилия на лице се заменят с главна буква, произволно избрана от латвийската азбука (буквата, избрана да замести името и фамилията, се избира така, че лицата, посочени в решението, да могат да бъдат разграничавани едно от друго);
  • личният идентификационен номер се заменя с думите „личен идентификационен номер“;
  • домашният адрес на лицето се заменя с думата „местопребиваване“;
  • адресът на недвижимия имот се заменя с думата „адрес“;
  • кадастралният номер на недвижим имот в кадастъра се заменя с думите „кадастрален номер“;
  • регистрационният номер на превозното средство се заменя с думите „регистрационен номер“.

При подготвяне на съдебния акт за публикуване или издаване не се заличават или редактират данни за съдии, прокурори, адвокати, нотариуси, синдици, председатели на съдебни състави и съдебни изпълнители.

Последна актуализация: 05/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.