Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница френски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Люксембург

Настоящата страница съдържа информация за съдебната практика на Люксембург.

Съдържание, предоставено от
Люксембург
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Съдебна практика, която е достъпна онлайн

Представяне на решения / заглавия

Съдебните решения са представени онлайн по дата или номер.

Формати

Съдебната практика е достъпна в Word или pdf формат.

Съответни съдилища

На уебсайта на Министерството на правосъдието има раздел, посветен на Конституционния съд, където има достъп до списък с решенията му.

Уебсайтът на Административния съд и на Първоинстанционния административен съд в Люксембург също съдържа база данни с решенията на тези две съдилища.

Решенията на Конституционния съд, на Касационния съд и на административните съдилища (анонимизирани) могат да бъдат намерени на уебсайта на съдебната администрация.

Други производства

Налице е информация и относно:

  • жалби;
  • статус на дадено дело (напр. висящо);
  • резултатите от обжалването;
  • неотменимостта на постановените решения;
  • други производства пред Конституционния съд и административните съдилища.

Цялата съдебна практика на Върховния съд, Конституционния съд и Административния съд и Първоинстанционния административен съд е публикувана на Портала относно правосъдието на Люксембург и на уебсайта на административните съдилища.

Правила за публикуване

Конституционните дела трябва да се публикуват в Държавен вестник („Memorial“).

Връзки по темата

Административни съдилища

Министерство на правосъдието

Портал относно правосъдието на Люксембург

Последна актуализация: 10/06/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.