Национална съдебна практика

Люксембург

Този раздел съдържа информация за съдебната практика на люксембургските съдилища.

Съдържание, предоставено от
Люксембург

Онлайн база данни със съдебна практика

Съдебните решения се представят онлайн по дата или номер.

Формати

Съдебната практика е достъпна във формат PDF.

Съдилища

Уебсайтът на Министерството на правосъдието съдържа раздел, посветен на Конституционния съд, в който е достъпен списък на решенията на Съда.

Уебсайтът на Административния съд (Cour administrative) и Първоинстанционния административен съд (Tribunal administratif) на Люксембург също съдържа база данни с решенията на тези две съдилища.

Решенията на Конституционния съд, Касационния съд (Cour de Cassation) и административните съдилища (анонимизирани) могат да бъдат намерени на уебсайта на съдебната администрация.

Други производства

Налице е информация и относно:

  • жалби;
  • статус на дадено дело (напр. висящо);
  • резултатите от обжалването;
  • неотменимостта на постановените решения;
  • други производства пред Конституционния съд и административните съдилища.

Цялата съдебна практика на Върховния съд (Cour Supérieure de Justice), Конституционния съд и Административния съд и Първоинстанционния административен съд е публикувана на Портала относно правосъдието на Люксембург и на уебсайта на административните съдилища.

Правила относно публикуването

Конституционните дела трябва да бъдат публикувани в Държавен вестник («„Mémorial“»).

Свързани връзки

Административни съдилища

Министерство на правосъдието

Портал относно правосъдието на Люксембург

Последна актуализация: 19/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.