Национална съдебна практика

Малта

Настоящата страница съдържа информация относно съдебната практика в Малта.

Съдържание, предоставено от
Малта

Съдебна практика

Представяне на решения / Заглавие

Макар и в съдебната практика да не се срещат ключови думи като заглавие, в приложението за национални съдебни решения (част от Системата за управление на съдебната практика, използвана от съдилищата) има функция, чрез която се индексират някои съдебни решения, считани за представляващи интерес. Например набор от ключови думи заедно с резюме на решението са свързани със записа.

За всички съдебни решения се използва един специфичен шаблон, който се състои от националния герб, съда, имената на съдиите от съдебния състав, датата на заседанието, референтен номер на делото и страните по делото (А срещу Б), последвани от текста на съдебното решение. Шрифтът, горният и долният колонтитул също са зададени в шаблона.

Формати

Съдебната практика е достъпна в PDF формат.

Последващи производства

Върховни съдилища

Други съдилища

Налична ли е информация:

  • относно обжалването?

Да

Да

  • относно това дали дадено дело все още е висящо?

Да

Да

  • относно резултата от обжалването?

Да

Да

  • относно неотменимостта на решението?

Да

Да

  • относно последващи производства пред

- друг вътрешен съд (Конституционния съд …)?

- Съда на Европейските общности?

- Съда по правата на човека?

Да

Не

НеДа

Не

Не


Правила относно публикуването

на национално равнище?

на равнище съдилища?

Съществуват ли задължителни правила за публикуването на съдебна практика?

Да

Да


Съгласно настоящите правни норми решението следва да се обяви публично, но не се посочва чрез какви средства.

В Малта се публикува цялата съдебна практика.

Всички решения на съдилищата по семейно право се анонимизират. Освен това, ако председателят на състава постанови да не се публикува името на някоя от участващите или обвиняемите страни в съдебния процес, решението по това дело също се анонимизира.

Последна актуализация: 04/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.