Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Холандия

Съдържание, предоставено от
Холандия

Онлайн съдебна практика

Представяне на решенията/Заглавие

Заглавието представлява „указване на съдържанието“ и може да съдържа анотация (едно изречение), кратко или обширно резюме, някои ключови думи, параграф, обобщаващ приложимия по делото закон, или точен цитат на най-важната част от решението.

Пример за заглавие/заглавия

Приложимо право при наемни правоотношения: прекратяване на договор за наем на офис помещение (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Формати

Съдебната практика е достъпна на уебсайта във формат HTML. Професионални (повторни) потребители могат да я изтеглят във формат XML.

Обхванати съдилища

Чрез използването на системата за търсене на уебсайта на нидерландската съдебна система и Върховния съд на Нидерландия могат да бъдат намерени решения на всички съдилища. Това включва:

  • Върховния съд на Нидерландия (Hoge Raad der Nederlanden),
  • Административното съдебно отделение на Държавния съвет (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State),
  • Централния апелативен трибунал (Centrale Raad van Beroep),
  • Апелативния трибунал за търговски и промишлени спорове (College van Beroep voor het bedrijfsleven),
  • четири апелативни съдилища (Gerechtshoven),
  • 11 окръжни съдилища (Rechtbanken).

Производства на по-висока инстанция

Върховни съдилища

Други съдилища

Налична ли е информация

– относно подадени жалби?

Не

Не

– относно това дали дадено дело все още е висящо?

Не

Не

– относно резултата от обжалването?

Не

Не

– относно неотменимостта на решението?

Не

Не

– относно производства на по-горна инстанция пред

– друг съд в Нидерландия (Конституционния съд и др.)?

– Съда на Европейския съюз?

– Европейския съд по правата на човека?

Не

Не

Правила относно публикуването

Самите съдилища са разработили два ръководни принципа относно публикуването на съдебна практика. Единият принцип е за анонимност (премахване на личните данни), а другият е за подбор.

Вторият ръководен принцип е основан на препоръка № R (95) 11 „относно подбора, обработването, представянето и архивирането на съдебни решения в системи за извличане на правна информация“ на Съвета на Европа: най-висшестоящите съдилища публикуват всички дела, освен ако те очевидно не представляват правен или обществен интерес, докато останалите съдилища публикуват само онези дела, които очевидно представляват правен или обществен интерес.

Връзки по темата

Система за търсене на уебсайта на нидерландската съдебна система и Върховния съд на Нидерландия

Последна актуализация: 09/02/2016

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.