Национална съдебна практика

Нидерландия

Съдържание, предоставено от
Нидерландия

Онлайн съдебна практика

От 9 декември 1999 г. съдебната практика на районните съдилища (rechtbanken), апелативните съдилища (gerechtshoven), Върховния съд на Нидерландия (Hoge Raad der Nederlanden), Отдела по административни спорове на Държавния съвет (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State), Централния апелативен трибунал (Centrale Raad van Beroep) и Апелативния трибунал за търговски и промишлени спорове (College van Beroep voor het bedrijfsleven) се публикува в интернет. Съдебните решения могат да се търсят в базата данни за съдебна практика на адрес rechtspraak.nl по текст, номер на делото, дата на съдебното решение или на публикацията, съдебен орган, (под)юрисдикция, номер ECLI или референтен номер на публикацията.

Представяне на решенията/Заглавие

Заглавието представлява „указване на съдържанието“ и може да съдържа анотация (едно изречение), кратко или обширно резюме, някои ключови думи, параграф, обобщаващ закона, приложим по делото, или точен цитат на най-важната част от решението.

Пример за заглавия

Право, приложимо в областта на отдаването под наем: прекратяване на договор за наем на офис помещение (Huurrecht; ontbinding van huurovereenkomst kantoorruimte (81 RO).

Формати

Съдебните решения са публикувани на адрес rechtspraak.nl в HTML формат. За професионални (повторни) потребители данните са достъпни и в RDF формат.

Обхванати съдилища

Съдебните решения на всички съдилища могат да бъдат намерени на уебсайта чрез търсене на съдебни решения. Това се отнася за следните съдилища:

  • Върховен съд на Нидерландия
  • Отдел по административни спорове на Държавния съвет
  • Централен апелативен трибунал
  • Апелативен трибунал за търговски и промишлени спорове
  • четирите апелативни съдилища
  • единадесетте районни съдилища

Производства на по-висока инстанция


Висши съдилища

Други съдилища

Налична ли е информация:

– относно обжалването?

Да

Да

– относно това дали дадено дело все още е висящо?

Не

Не

– относно резултата от обжалването?

Да

Да

– относно неотменимостта на решението?

Не

Не

– относно производствата на по-горна инстанция пред:

– друг вътрешен съд (Конституционния съд и т.н.)?

– Съда на Европейския съюз?

– Европейския съд по правата на човека?

Да

Не

Не

Да

Не

Не

Правила относно публикуването

Съдилища са разработили две насоки относно публикуването на съдебна практика. Едната се отнася до анонимизирането (премахването на личните данни), а другата — до подбора.

Насока за анонимизирането на адрес rechtspraak.nl

В насоката за анонимизирането се предписва анонимизиране на публикуваните съдебни решения. Това означава, че съдебните решения не могат да съдържат информация за лица, които не са професионално свързани с делото.

Този набор от насоки се основава на препоръка R (95) 11 „Относно подбора, обработването, представянето и архивирането на съдебни решения в системи за извличане на правна информация“ на Съвета на Европа: най-висшестоящите съдилища публикуват всички дела, освен ако те очевидно не представляват правен или обществен интерес, докато останалите съдилища публикуват само делата, които представляват несъмнен правен или обществен интерес. В нидерландските насоки тези понятия се разработват подробно.

Последна актуализация: 13/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.