В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.
Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница английски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Национална съдебна практика

Северна Ирландия

Настоящият раздел ви предоставя описание на съдебната практика в Обединеното кралство, като се фокусира върху юрисдикцията на Северна Ирландия. Описанието е съсредоточено върху съдебната практика, която съществува в базите данни, достъпни за обществеността.

Съдържание, предоставено от
Северна Ирландия

Съществуваща съдебна практика в Северна Ирландия

По-голямата част от съдебната практика на съдилищата под юрисдикцията на Северна Ирландия от Обединеното кралство е достъпна за обществеността.

Публикува се съдебната практика на Кралския съд (Crown Court), Висшия съд (High Court), Апелативния съд (Court of Appeal) и Върховния съд (Supreme Court) на Обединеното кралство.

Решенията по семейни и някои наказателни дела биха могли да бъдат анонимни.

В Северна Ирландия съдебната практика се публикува от 1999 г..насам. Веднага след постановяване на решението, съдебната практика обикновено се публикува между 24 часа или 2 седмици след това.

Бази данни с правна информация

Съдебната служба на Северна Ирландия публикува на своя уебсайт решения на Кралския съд, Висшия съд и Апелативния съд от 1999 г. насам. Достъпът до тези решения е безплатен.

Решенията могат да бъдат получени от Апелативната комисия (Appellate Committee) на Камарата на лордовете от 14 ноември 1996 г. до 30 юли 2009 г. От октомври 2009 г. Върховният съд замести Апелативната комисия на Камарата на лордовете и решенията му могат да бъдат намерени на неговия уебсайт. Достъпът до тези решения е безплатен.

Съществуват редица национални архиви с данни и бази данни с правна информация.

Базата данни на Bailii (Британския и ирландски институт за правна информация, British and Irish Legal Information Institute) съдържа решения на Кралския съд, на Канцлерското отделение на Висшия съд (High Court Chancery Division), решения на Семейното отделение на Висшия съд (High Court Family), на Отделението на кралската скамейка на Висшия съд (High Court Queen’s Bench), решения на главния съдия във Висшия съд, на Апелативния съд от ноември 1998 г. насам, на Камарата на лордовете от 1838 г. и на Върховния съд от октомври 2009 г. насам. Достъпът до тези решения е безплатен.

Уебсайтът на Bailii също така съдържа подробна информация за решения на различни трибунали в Обединеното кралство:

 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по обжалване на административни спорове, Administrative Appeals Chamber)
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по финансово-данъчни спорове, Finance and Tax)
 • Трибунал от по-горна инстанция (Upper Tribunal) (Палата по поземлени спорове, Lands Chamber)
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по спорове във връзка със здравеопазването, образованието и социалната помощ, Health Education and Social Care Chamber)
 • Трибунал от първа инстанция (First-tier Tribunal) (Палата по данъчни спорове)
 • Трибунал по обжалване на спорове във връзка с конкуренцията (Competition Appeals Tribunal) на Обединеното кралство
 • Служба за решаване на спорове Nominet на UK (Nominet UK Dispute Resolution Service)
 • Специална комисия по обжалване във връзка с имиграцията (Special Immigrations Appeals Commission)
 • Апелативен трибунал по трудови спорове (Employment Appeal Tribunal) на Обединеното кралство
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с финансови услуги и пазари (Financial Services and Markets Tribunals) на Обединеното кралство
 • Трибунал по спорове във връзка с убежището и имиграцията (Asylum and Immigration Tribunal) на Обединеното кралство
 • Трибунал по информационни спорове (Information Tribunal) на Обединеното кралство, включващ Състав за жалби по въпросите на националната сигурност (National Security Appeals Panel)
 • Решения на Специалните комисари по подоходния данък (Special Commissioners of Income Tax) на Обединеното кралство
 • Решения на Комисарите по социална сигурност и подкрепа на децата (Social Security and Child Support Commissioners) на Обединеното кралство
 • Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) на Обединеното кралство
 1. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Мита, Customs) на Обединеното кралство
 2. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Акциз, Excise) на Обединеното кралство
 3. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Данък върху застрахователните премии, Insurance Premium Tax) на Обединеното кралство
 4. Решения на Трибуналите по спорове във връзка с ДДС и митата (VAT & Duties Tribunals) (Данък върху депонирането на отпадъци, Landfill Tax) на Обединеното кралство

Връзки по темата

Bailii

Камара на лордовете (House of Lords)

уебсайт на Bailii

Камара на лордовете (House of Lords)

Съдебна служба на Северна Ирландия

Последна актуализация: 16/01/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.